Karton naučnog/akademskog radnika


Pronađeni:

1)

Prof. dr ALEKSIĆ MILANKAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


2)

Ma ALEKSIĆ MILENAlektor, Master ruskog jezika i književnosti


3)

Doc. dr ALEKSIĆ SINIŠAdocent, Doktor pravnih nauka


4)

Prof. dr ALEKSIĆ ANĐELIĆ JANAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


5)

Doc. dr ANTONIĆ DARIJANAdocent, Doktor zdravstvenih nauka


6)

Akademik, prof. dr AVRAMOVIĆ ZORANprofesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


7)

Prof. dr BAJIĆ GORDANvanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije


8)

Prof. dr BAJRIĆ OSMOredovni profesor, Doktor nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja


9)

Prof. dr BAJRIĆ SENADvanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


10)

Prof. dr BALABAN JAGODAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


11)

Doc. dr BAROŠ ILIJAdocent, Doktor medicinskih nauka


12)

Doc. dr BIJELIĆ RADOJKAdocent, Doktor medicinskih nauka


13)

Prof. dr BOGDANOVIĆ VUKredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


14)

Ma BOŽIĆ DARKOviši asistent, Master sporta


15)

Ma BRBOROVIĆ ZVJEZDANAviši asistent, Master italijanskog jezika i književnosti


16)

Prof. dr BREKALO-LAZAREVIĆ SANJAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


17)

Ma BREZO SUZANAviši asistent, Master profesor jezika i književnosti


18)

Prof. dr CVIJETIĆ ŽELJKAvanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


19)

Prof. dr ČOVIĆ LARISAredovni profesor, Doktor filoloških nauka


20)

Prof. dr ĆERANIĆ JELENAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


21)

Prof. dr ĆULUM JOVANredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


22)

Prof. dr DAMJANOVIĆ BORISvanredni profesor, Doktor nauka-organizacione nauke


23)

Prof. dr DAMJANOVIĆ NOVAKvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije


24)

Ma DAVIDOVIĆ SLAVKOviši asistent, Master inženjer saobraćaja


25)

Prof. dr DELIĆ SELIMOVIĆ KADAvanredni profesor, Doktor nauka iz menadžmenta u oblasti sportskih nauka


26)

Doc. dr DRAGIĆ SAŠAdocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


27)

Prof. dr DRAŠKOVIĆ DANISLAVvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


28)

Doc. dr DRLJAČA DALIBORdocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


29)

Prof. dr DRLJAČA ZORICAvanredni profesor, Doktor nauka iz prava


30)

Prof. dr DRŽAJIĆ LAKETIĆ KATARINAvanredni profesor, Doktor nauka - filološke nauke


31)

Ma DUGONJIĆ IGORviši asistent, Magistar računarstva i informatike


32)

Prof. dr ĐOKIĆ MAJAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


33)

Prof. dr ĐUKANOVIĆ GORANvanredni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


34)

Ma ĐUKIĆ MOMČILOviši asistent, Magistar računarstva i informatike


35)

Prof. dr ĐURIĆ VLADIMIRredovni profesor, Doktor pravnih nauka (oblast javno-pravna)


36)

Prof. dr GAJIĆ GORANvanredni profesor, Doktor nauka iz prava


37)

Doc. dr GLAMOČIĆ LJUBOdocent, Doktor tehničkih nauka


38)

Prof. dr GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ BOGDANAredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


39)

Prof. dr GLODIĆ DUŠKOvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


40)

Prof. dr GRBIĆ SLAVENvanredni profesor, Doktor veterinarske medicine - specijalista


41)

Ma GRUJIĆ IGORviši asistent, Magistar računarstva i informatike


42)

Prof. dr HAMZABEGOVIĆ SUADredovni profesor, Doktor pravnih nauka


43)

Prof. dr HUSEINAGIĆ HARISredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


44)

Prof. dr IKANOVIĆ VELJKOvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


45)

Doc. dr ILIĆ NIKOLAdocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


46)

Prof. dr ILIĆ PREDRAGredovni profesor, Doktor nauka iz interdisciplinarne oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


47)

Prof. dr JAKUPOVIĆ ESADprofesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


48)

Prof. dr JAKUPOVIĆ SANELredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


49)

Ma JEHLIČKA NEBOJŠAviši asistent, Magistar iz oblasti grafike


50)

Doc. dr JOVIČIĆ KATARINAdocent, Doktor pravnih nauka


51)

Doc. dr JOVIČIĆ ŽELJKOdocent, Doktor zdravstvenih nauka


52)

Prof. dr KAPETANOVIĆ AMILAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


53)

Prof. dr KARAN SINIŠAredovni profesor, Doktor pravnih nauka


54)

Prof. dr KATANČEVIĆ ANDREJAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


55)

Doc. dr KERN BORISdocent, Doktor nauka na području lingvistike


56)

Ma KLJAJIĆ SINIŠAviši asistent, Magistar računarskih nauka i informatike


57)

Mr KLJAJIĆ ŽIVANAviši asistent, Magistar ekonomskih nauka


58)

Doc. dr KOJIĆ VIŠNJAdocent, Doktor ekonomskih nauka iz oblasti preduzetništva sa 180 ECTS


59)

Prof. dr KOLEV DRAGANredovni profesor, Doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite


60)

Prof. dr KOVAČ RELJAredovni profesor, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


61)

Doc. dr KOVAČEVIĆ TIJANAdocent, Doktor farmaceutskih nauka


62)

Doc. dr KOZOMARA BOJANdocent, Doktor medicinskih nauka


63)

Prof. dr KVATERNIK MARINvanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


64)

Prof. dr LALOVIĆ KOMLENvanredni profesor, Doktor nauka - računarske nauke


65)

Prof. dr LANDIKA MIRJANAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


66)

Prof. dr LATINOVIĆ BRANKOredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


67)

Mr LAZIĆ SLAVOJKAviši asistent, Magistar tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


68)

Doc. dr MACAN SINIŠAdocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


69)

Prof. dr MALIČEVIĆ ŽIVORADredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


70)

Doc. dr MARIĆ TAMARAdocent, Doktor pravnih nauka


71)

Doc. dr MARINKOVIĆ DRAŽENdocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


72)

Prof. dr MARKOVIĆ MILANvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


73)

Prof. dr MAROJEVIĆ RADMILOprofesor emeritus, Doktor filoloških nauka


74)

Ma MATOCHKINA ANNAlektor, Master


75)

Prof. dr MEDIĆ DUŠKOredovni profesor, Doktor pravnih nauka


76)

Prof. dr MEHOLJIĆ AJŠAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


77)

Doc. dr MIĆIĆ SPASOJEdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


78)

Prof. dr MIHAJLOVIĆ BRANISLAVvanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka


79)

Mr MIKANOVIĆ BORISviši asistent, Magistar saobraćaja


80)

Prof. dr MIKIĆ ĐUROredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


81)

Doc. dr MILENOVIĆ NATAŠAdocent, Doktor medicinskih nauka


82)

Prof. dr MILIČIĆ MILICAredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


83)

Ma MILJANOVIĆ JELENAviši asistent, Master ruskog jezika i književnosti


84)

Prof. dr MIROVIĆ VALENTINAredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


85)

Prof. dr MITROVIĆ LJUBINKOredovni profesor, Doktor pravnih nauka


86)

Prof. dr MLADENOVIĆ MARIJANAvanredni profesor, Doktor psihologije


87)

Doc. dr MOMČIČEVIĆ DANICAdocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


88)

Ma MRĐA JELENAviši asistent, Doktor medicine 360 ECTS


89)

Prof. dr NEDIĆ DRAGOredovni profesor, Doktor veterinarskih nauka


90)

Doc. dr NEŠKOVIĆ-MARKIĆ DRAGANAdocent, Doktor nauka-nauka o zaštiti životne sredine


91)

Prof. dr NIKOLIĆ BOŠKOredovni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


92)

Doc. dr NOVAKOVIĆ VESNAdocent, Doktor ekonomskih nauka


93)

Doc. dr OBRADOVIĆ-SALČIN LEJLAdocent, Doktor zdravstvenih nauka


94)

Prof. dr OMERAGIĆ FEĐAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


95)

Prof. dr PEJANOVIĆ ANAvanredni profesor, Doktor filoloških nauka


96)

Doc. dr PEJIĆ RADMILAdocent, Doktor socioloških nauka


97)

Prof. dr PETKOVIĆ VESNAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


98)

Prof. dr PEULIĆ VELIBORvanredni profesor, Doktor nauka - menadžment i biznis


99)

Doc. dr POPOVIĆ ZORANdocent, Doktor nauka - fizičke nauke


100)

Doc. dr PRERAD MIROSLAVdocent, Doktor pravnih nauka


101)

Doc. dr PUŠAC JOVANAdocent, Doktor nauka - pravne nauke


102)

Doc. dr RADAKOVIĆ SLAĐANAdocent, Doktor psiholoških nauka


103)

Doc. dr RADIĆ BORISLAVdocent, Doktor nauka iz prava


104)

Mr RADOJA MAJAviši asistent, Magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije


105)

Doc. dr RAĐEVIĆ NENADdocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


106)

Doc. dr RAJILIĆ SNJEŽANAdocent, Doktor tehničkih nauka iz oblasti Saobraćajno inženjerstvo


107)

Ma RAKANOVIĆ SANJAviši asistent, Doktor medicine 360 ECTS


108)

Prof. dr RAKIĆ SEVERINredovni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva


109)

Prof. dr RUŠKIĆ NENADvanredni profesor, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


110)

Prof. dr SALAPURA SAŠAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


111)

Prof. dr SEMIZ ZORANredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


112)

Doc. dr SHUKLIN ALEXANDERdocent, Doktor nauka - filološke nauke


113)

Mr SIMIĆ MIRELApredavač saradnik, Magistar filoloških nauka


114)

Prof. dr SIMOVIĆ MARINAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


115)

Prof. dr SKOKIĆ FAHRIJAredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


116)

Prof. dr SMAILOVIĆ NEDIMredovni profesor, Doktor tehničkih nauka


117)

Prof. dr SRDIĆ VELIBORvanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


118)

Doc. dr SREDOJEVIĆ VANJAdocent, Doktor ekonomskih nauka


119)

Prof. dr STAMENKOVIĆ NEGOVANredovni profesor, Doktor nauka - elektronika i računarstvo


120)

Doc. dr STANIMIROVIĆ DRAGANdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


121)

Prof. dr STANIŠIĆ SLOBODANredovni profesor, Doktor pravnih nauka


122)

Prof. dr STANKOVIĆ ŽELJKOvanredni profesor, Doktor informatičkih nauka


123)

Doc. dr STARČEVIĆ JELENAdocent, Doktor pravnih nauka


124)

Prof. dr STEVANIĆ BOJANvanredni profesor, Doktor umetnosti - digitalni mediji


125)

Prof. dr STOJANOVIĆ VLADIMIRredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


126)

Prof. dr STOJANOVIĆ BJELIĆ LJILJANAvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


127)

Ma ŠIKANJIĆ NEDELJKOviši asistent, Magistar računarstva i informatike


128)

Prof. dr ŠILJAK SLAĐANA vanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


129)

Doc. dr ŠUPUKOVIĆ VEDRANdocent, Doktor ekonomskih nauka


130)

Doc. dr TADIĆ DARKOdocent, Doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti filmologija


131)

Doc. dr TALIĆ TIJANAdocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


132)

Prof. dr TALIJAN DRAGOvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


133)

Prof. dr TATAREVIĆ SENADvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


134)

Ma TEODOROVIĆ SUZANAviši asistent, Master ruskog jezika i književnosti


135)

Doc. dr TOMIĆ SINIŠAdocent, Doktor informatike


136)

Mr TRIFUNOVIĆ SVJETLANAviši asistent, Magistar zdravstvenih nauka


137)

Prof. dr UREMOVIĆ NINAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


138)

Prof. dr VIDOVIĆ ALEKSANDRAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


139)

Prof. dr VOJINOVIĆ-KOSTIĆ JELENAvanredni profesor, Doktor filoloških nauka


140)

Prof. dr VUJINOVIĆ TOMISLAVvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


141)

Prof. dr VUKAJLOVIĆ VELIMIRredovni profesor, Doktor nauka fizičke kulture


142)

Doc. dr VUKOVIĆ MARIJAdocent, Doktor nauka - biološke nauke


143)

Ma VUKOVIĆ SRBOLJUBviši asistent, Master sporta


144)

Doc. dr ZAJMOVIĆ MAHIRdocent, Doktor informatike


145)

Prof. dr ZIVLAK RADULOVIĆ NERAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


Na vrh