Karton naučnog/akademskog radnika


Pronađeni:

1)

Prof. dr ALEKSIĆ MILANKAredovni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


2)

Ma ALEKSIĆ MILENAlektor, Master ruskog jezika i književnosti


3)

Doc. dr ALEKSIĆ SINIŠAdocent, Doktor pravnih nauka


4)

Prof. dr ALEKSIĆ ANĐELIĆ JANAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


5)

Doc. dr ANTONIĆ DARIJANAdocent, Doktor zdravstvenih nauka


6)

Akademik, prof. dr AVRAMOVIĆ ZORANprofesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


7)

Prof. dr BAJIĆ GORDANvanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije


8)

Prof. dr BAJRIĆ OSMOredovni profesor, Doktor nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja


9)

Prof. dr BAJRIĆ SENADvanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


10)

Prof. dr BALABAN JAGODAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


11)

Doc. dr BAROŠ ILIJAdocent, Doktor medicinskih nauka


12)

Doc. dr BIJELIĆ RADOJKAdocent, Doktor medicinskih nauka


13)

Prof. dr BOGDANOVIĆ VUKredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


14)

Ma BOŽIĆ DARKOviši asistent, Master sporta


15)

Ma BRBOROVIĆ ZVJEZDANAviši asistent, Master italijanskog jezika i književnosti


16)

Prof. dr BREKALO-LAZAREVIĆ SANJAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


17)

Ma BREZO SUZANAviši asistent, Master profesor jezika i književnosti


18)

Prof. dr CVIJETIĆ ŽELJKAvanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


19)

Akademik, prof. dr ČOVIĆ LARISAprofesor emeritus, Doktor filoloških nauka


20)

Prof. dr ĆERANIĆ JELENAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


21)

Prof. dr ĆULUM JOVANredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


22)

Prof. dr DAMJANOVIĆ BORISvanredni profesor, Doktor nauka-organizacione nauke


23)

Prof. dr DAMJANOVIĆ NOVAKvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije


24)

Ma DAVIDOVIĆ SLAVKOviši asistent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


25)

Prof. dr DELIĆ SELIMOVIĆ KADAvanredni profesor, Doktor nauka iz menadžmenta u oblasti sportskih nauka


26)

Doc. dr DRAGIĆ SAŠAdocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


27)

Prof. dr DRAŠKOVIĆ DANISLAVvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


28)

Doc. dr DRLJAČA DALIBORdocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


29)

Prof. dr DRLJAČA ZORICAvanredni profesor, Doktor nauka iz prava


30)

Prof. dr DRŽAJIĆ LAKETIĆ KATARINAvanredni profesor, Doktor nauka - filološke nauke


31)

Ma DUGONJIĆ IGORviši asistent, Magistar računarstva i informatike


32)

Prof. dr ĐOKIĆ MAJAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


33)

Prof. dr ĐUKANOVIĆ GORANvanredni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


34)

Ma ĐUKIĆ MOMČILOviši asistent, Magistar računarstva i informatike


35)

Prof. dr ĐURIĆ VLADIMIRredovni profesor, Doktor pravnih nauka (oblast javno-pravna)


36)

Prof. dr GAJIĆ GORANvanredni profesor, Doktor nauka iz prava


37)

Doc. dr GLAMOČIĆ LJUBOdocent, Doktor tehničkih nauka


38)

Prof. dr GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ BOGDANAredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


39)

Prof. dr GLODIĆ DUŠKOvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


40)

Prof. dr GRBIĆ SLAVENvanredni profesor, Doktor veterinarske medicine - specijalista


41)

Ma GRUJIĆ IGORviši asistent, Magistar računarstva i informatike


42)

Prof. dr HAMZABEGOVIĆ SUADredovni profesor, Doktor pravnih nauka


43)

Prof. dr HUSEINAGIĆ HARISredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


44)

Prof. dr IKANOVIĆ VELJKOvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


45)

Doc. dr ILIĆ NIKOLAdocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


46)

Prof. dr ILIĆ PREDRAGredovni profesor, Doktor nauka iz interdisciplinarne oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


47)

Prof. dr JAKUPOVIĆ ESADprofesor emeritus, Doktor tehničkih nauka


48)

Prof. dr JAKUPOVIĆ SANELredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


49)

Ma JEHLIČKA NEBOJŠAviši asistent, Magistar iz oblasti grafike


50)

Doc. dr JOVIČIĆ KATARINAdocent, Doktor pravnih nauka


51)

Doc. dr JOVIČIĆ ŽELJKOdocent, Doktor zdravstvenih nauka


52)

Prof. dr KAPETANOVIĆ AMILAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


53)

Prof. dr KARAN SINIŠAredovni profesor, Doktor pravnih nauka


54)

Prof. dr KATANČEVIĆ ANDREJAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


55)

Doc. dr KERN BORISdocent, Doktor nauka na području lingvistike


56)

Ma KLJAJIĆ SINIŠAviši asistent, Magistar računarskih nauka i informatike


57)

Mr KLJAJIĆ ŽIVANAviši asistent, Magistar ekonomskih nauka


58)

Doc. dr KOJIĆ VIŠNJAdocent, Doktor ekonomskih nauka iz oblasti preduzetništva sa 180 ECTS


59)

Prof. dr KOLEV DRAGANredovni profesor, Doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite


60)

Prof. dr KOVAČ RELJAredovni profesor, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


61)

Doc. dr KOZOMARA BOJANdocent, Doktor medicinskih nauka


62)

Prof. dr KVATERNIK MARINvanredni profesor, Doktor nauka iz zdravstvene njege


63)

Prof. dr LALOVIĆ KOMLENvanredni profesor, Doktor nauka - računarske nauke


64)

Prof. dr LANDIKA MIRJANAredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


65)

Prof. dr LATINOVIĆ BRANKOredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


66)

Mr LAZIĆ SLAVOJKAviši asistent, Magistar tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


67)

Doc. dr MACAN SINIŠAdocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


68)

Prof. dr MALIČEVIĆ ŽIVORADredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


69)

Doc. dr MARIĆ NATAŠAdocent, Doktor političkih nauka - Međunarodni odnosi


70)

Doc. dr MARIĆ TAMARAdocent, Doktor pravnih nauka


71)

Doc. dr MARINKOVIĆ DRAŽENdocent, Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)


72)

Prof. dr MARKOVIĆ MILANvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


73)

Prof. dr MAROJEVIĆ RADMILOprofesor emeritus, Doktor filoloških nauka


74)

Ma MATOCHKINA ANNAlektor, Master


75)

Prof. dr MEDIĆ DUŠKOredovni profesor, Doktor pravnih nauka


76)

Prof. dr MEHOLJIĆ AJŠAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


77)

Doc. dr MIĆIĆ SPASOJEdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


78)

Prof. dr MIHAJLOVIĆ BRANISLAVvanredni profesor, Doktor zdravstvenih nauka


79)

Mr MIKANOVIĆ BORISviši asistent, Magistar saobraćaja


80)

Prof. dr MIKIĆ ĐUROredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


81)

Doc. dr MILENOVIĆ NATAŠAdocent, Doktor medicinskih nauka


82)

Prof. dr MILIČIĆ MILICAredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


83)

Ma MILJANOVIĆ JELENAviši asistent, Master ruskog jezika i književnosti


84)

Prof. dr MIROVIĆ VALENTINAredovni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja


85)

Prof. dr MITROVIĆ LJUBINKOredovni profesor, Doktor pravnih nauka


86)

Ma MITROVIĆ MILEviši asistent, Master profesor fizike


87)

Prof. dr MLADENOVIĆ MARIJANAvanredni profesor, Doktor psihologije


88)

Doc. dr MOMČIČEVIĆ DANICAdocent, Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina


89)

Ma MRĐA JELENAviši asistent, Doktor medicine 360 ECTS


90)

Prof. dr NEDIĆ DRAGOredovni profesor, Doktor veterinarskih nauka


91)

Doc. dr NEŠKOVIĆ-MARKIĆ DRAGANAdocent, Doktor nauka-nauka o zaštiti životne sredine


92)

Prof. dr NIKOLIĆ BOŠKOredovni profesor, Doktor elektrotehničkih nauka


93)

Prof. dr NOVAKOVIĆ VESNAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


94)

Doc. dr OBRADOVIĆ-SALČIN LEJLAdocent, Doktor zdravstvenih nauka


95)

Prof. dr OMERAGIĆ FEĐAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


96)

Prof. dr PEJANOVIĆ ANAvanredni profesor, Doktor filoloških nauka


97)

Doc. dr PEJIĆ RADMILAdocent, Doktor socioloških nauka


98)

Prof. dr PETKOVIĆ VESNAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


99)

Prof. dr PEULIĆ VELIBORvanredni profesor, Doktor nauka - menadžment i biznis


100)

Doc. dr POPOVIĆ ZORANdocent, Doktor nauka - fizičke nauke


101)

Doc. dr PRERAD MIROSLAVdocent, Doktor pravnih nauka


102)

Doc. dr PUŠAC JOVANAdocent, Doktor nauka - pravne nauke


103)

Doc. dr RADAKOVIĆ SLAĐANAdocent, Doktor psiholoških nauka


104)

Doc. dr RADIĆ BORISLAVdocent, Doktor nauka iz prava


105)

Mr RADOJA MAJAviši asistent, Magistar prirodnih nauka iz oblasti hemije


106)

Doc. dr RAĐEVIĆ NENADdocent, Doktor nauka u oblasti fizičke kulture


107)

Doc. dr RAJILIĆ SNJEŽANAdocent, Doktor tehničkih nauka iz oblasti Saobraćajno inženjerstvo


108)

Ma RAKANOVIĆ SANJAviši asistent, Doktor medicine 360 ECTS


109)

Prof. dr RAKIĆ SEVERINredovni profesor, Doktor zdravstvenih nauka u oblasti menadžmenta zdravstva


110)

Prof. dr RUŠKIĆ NENADvanredni profesor, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


111)

Prof. dr SALAPURA SAŠAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


112)

Prof. dr SEMIZ ZORANredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


113)

Doc. dr SHUKLIN ALEXANDERdocent, Doktor nauka - filološke nauke


114)

Mr SIMIĆ MIRELApredavač saradnik, Magistar filoloških nauka


115)

Prof. dr SIMOVIĆ MARINAvanredni profesor, Doktor pravnih nauka


116)

Prof. dr SKOKIĆ FAHRIJAredovni profesor, Doktor medicinskih nauka


117)

Prof. dr SMAILOVIĆ NEDIMredovni profesor, Doktor tehničkih nauka


118)

Prof. dr SRDIĆ VELIBORvanredni profesor, Doktor nauka iz sporta


119)

Doc. dr SREDOJEVIĆ VANJAdocent, Doktor ekonomskih nauka


120)

Prof. dr STAMENKOVIĆ NEGOVANredovni profesor, Doktor nauka - elektronika i računarstvo


121)

Doc. dr STANIMIROVIĆ DRAGANdocent, Doktor nauka - Saobraćajno inženjerstvo


122)

Prof. dr STANIŠIĆ SLOBODANredovni profesor, Doktor pravnih nauka


123)

Prof. dr STANKOVIĆ ŽELJKOvanredni profesor, Doktor informatičkih nauka


124)

Doc. dr STARČEVIĆ JELENAdocent, Doktor pravnih nauka


125)

Prof. dr STEVANIĆ BOJANvanredni profesor, Doktor umetnosti - digitalni mediji


126)

Prof. dr STOJANOVIĆ VLADIMIRredovni profesor, Doktor ekonomskih nauka


127)

Prof. dr STOJANOVIĆ BJELIĆ LJILJANAvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka iz oblasti inženjerstvo zaštite životne sredine


128)

Ma ŠIKANJIĆ NEDELJKOviši asistent, Magistar računarstva i informatike


129)

Prof. dr ŠILJAK SLAĐANA vanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


130)

Doc. dr ŠUPUKOVIĆ VEDRANdocent, Doktor ekonomskih nauka


131)

Doc. dr TADIĆ DARKOdocent, Doktor nauka o dramskim umetnostima iz oblasti filmologija


132)

Doc. dr TADIĆ-LATINOVIĆ LJILJANAdocent, Doktor medicinskih nauka


133)

Doc. dr TALIĆ TIJANAdocent, Doktor nauka iz računarstva i informatike


134)

Prof. dr TALIJAN DRAGOvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


135)

Prof. dr TATAREVIĆ SENADvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


136)

Ma TEODOROVIĆ SUZANAviši asistent, Master ruskog jezika i književnosti


137)

Doc. dr TOMIĆ SINIŠAdocent, Doktor informatike


138)

Mr TRIFUNOVIĆ SVJETLANAviši asistent, Magistar zdravstvenih nauka


139)

Prof. dr UREMOVIĆ NINAvanredni profesor, Doktor ekonomskih nauka


140)

Prof. dr VIDOVIĆ ALEKSANDRAvanredni profesor, Doktor nauka iz ekonomije


141)

Prof. dr VOJINOVIĆ-KOSTIĆ JELENAvanredni profesor, Doktor filoloških nauka


142)

Prof. dr VUJINOVIĆ TOMISLAVvanredni profesor, Doktor tehničkih nauka


143)

Prof. dr VUKAJLOVIĆ VELIMIRredovni profesor, Doktor nauka fizičke kulture


144)

Doc. dr VUKOVIĆ MARIJAdocent, Doktor nauka - biološke nauke


145)

Ma VUKOVIĆ SRBOLJUBviši asistent, Master sporta


146)

Doc. dr ZAJMOVIĆ MAHIRdocent, Doktor informatike


147)

Prof. dr ZIVLAK RADULOVIĆ NERAvanredni profesor, Doktor medicinskih nauka


Na vrh