slika radnika


Prof. dr VANJA SREDOJEVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • vanja.b.sredojevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VANJA SREDOJEVIĆ

 

Godina rođenja

1973

Mjesto rođenja

Gradiška

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment javne uprave - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment javne uprave - 240 ECTS")

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena je 24.10.1973. godine u Gradšci, RS BiH, gdje je završila Matematičku gimnaziju. Osnovni i magistarski studij završila je na Fakultetu poslovne ekonomije, Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka, na kojem je odbranila i doktorsku disertaciju pod nazivom: ”Razvoj malih i srednjih preduzeća kao mogući odgovor na ekonomsku krizu u Republici Srpskoj”. Na poziciji asistenta - saradnika u nastavi angažovana je u periodu 2009-2012.godine, te višeg asistenta u periodu 2012-2017.godine u naučnim oblastim “Međunarodna ekonomija” i “Marketing”, na predmetima: Teorija međunaodnih ekonomskih odnosa, Izvozni marketing menadžment, Trgovinski marketing menadžment i Pregovaranje u međunarodnom biznisu. U 2017.godine ispunila sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta u pomenutim užim naučnim oblastima. te od tada predaje na prvom i drugom ciklusu studija na Fakultetu poslovne ekonomije. Autor je i koautor preko 20 originalnih naučnih, stručnih i preglednih radova iz oblasti ekonomije objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima i zbornicima, Uspješno realizovala mentorstva na većem broju diplomskih i master radova na prvom i drugom ciklusu studija. Stekla petogodišnje iskustvo na mjestu tehničkog sekretara organizacionog odbora međunarodne konferencije „POWERCOM“-Moć komunikacije koja se održavala svake godine u Beogradu. Član je tehničkog sekretarijata redakcije EMC reveiw-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, koji izdaje Panevropski univerzitet „Apeiron“ Banja Luka. a koji je od 2017. god. prvi naučni časopis u BiH koji je dobio indeksaciju u prestižnoj svjetskoj bazi naučnih publikacija Clerivate Analytics, WoSS-ESCI (Thomson Reuters).. Član je tima za kvalitet Panevropskog univerziteta Apeiron i učesnik u procesu unapređenja kvaliteta u visokom obrazovanju na matičnom univerzitetu. Sertifikovani saradnik za upravljanje projektima IPMA nivo D (Certified project management associate IPMA Level D) od 2019.god.- Bosnia and Herzegovina association for project management, Sarajevo. Usavršavala znanja iz oblasti digitalnog marketinga kroz višemjesečni program obuke iz oblasti digitalnog marketinga koji obuhvata efikasne tehnike i metode internet poslovanja ( Digitalni marketing - Web dizajn,WordPress, Grafički dizajn- Photoshop, Adobe Illustrator, Marketing na društvenim mrežama, SEO, Analitika, Google Ads ). Učestvovala na preko 30 seminara/radionica/obuka iz oblasti priprema prijedloga projekata H2020, Erasmus+ ,EU projekata prekogranične saradnje, povezivanja obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada-Praksa u obrazovnom procesu u BiH, zapošljavanju mladih u Republici Srpskoj i BiH, preduzetništva u BiH i dr.. Aktivno govori engleski jezik.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Razvoj malih i srednjih preduzeća kao mogući odgovor na ekonomsku krizu u Republici Srpskoj

Datum završetka

12.01.2017

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Modeli finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na fondove EU

Datum završetka

17.02.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

29.09.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Landika, M., Sredojević, V., & Stanišljević, D.(2020). Stohastički aspekti marketing strategije usluge zdravstvene zaštite na teritoriji RS/BIH. Emc-Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 190-212.

 

 

Landika, M., Bajić, G., & Sredojević, V.(2019). Stohastičko modeliranje faktora unaprijeđenja radne učinkovitosti i izbora strategije internog marketinga. Emc-Review - Časopis za ekonomije i tržišne komunikacije, 18-32.

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Jakupović, S.(2018). Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti. Emc-Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 108-117.

 

 

Sredojević, V., Landika, M., & Bojanić, R.(2017). Simulacioni modeli u funkciji optimizacije strategijskog izbora inostranog tržišnog pozicioniranja. International journal scientific papers, 529-535.

 

 

Sredojević, V.(2013). Podsticaj samozapošljavanja preko razvoja malih i srednjih preduzeća. Emc Review, 312-322.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Sredojević, V., Landika, M., & Mihajlović, B. (2021). Korelacioni aspekti strategijskih opredjeljenja internog marketinga preduzeća u oblasti primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 11-11). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Janjić, I. (2020). Matrični aspekti preventivno - zdravstvenih mjera u funkciji poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća. Zbornik radova sa naučnog skupa-Deseta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 82-88). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Landika, M., & Sredojević, V. (2020). Stohastički aspekti efikasnosti osnovnoškolskog obrazovanja u uslovima vanredne situacije - COVID 19. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO (pp. 191-191). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2019). Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 326-333). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2019). Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnostima u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 249-259). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Sredojević, V., Galijašević, Z., & Kojić, V. (2017). Prava pacijenata Republike Srpske u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 161-171). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Sredojević, V., Lukić, S., & Tatarević, S. (2017). Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajućih privrednih kretanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2017 (pp. 108-108). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2017). Matrični aspekti efekata osiguranja prinosa u voćarstvu kao preduslov međunarodne tržišne konkurentnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-3rd International scientific conference - Knowledge Based Sustainable Economic Development - ERAZ 2017 (pp. 100-106). Beograd, Srbija: -

 

 

Landika, D., & Sredojević, V. (2017). Stohastički aspekti kvaliteta usluga javnih preduzeća kao platforma pristupa globalnom ekonomskom sistemu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija o ekonomiji i menadžmentu - EMAN 2017: Globalisation challenges (pp. 410-421). Ljubljana, Slovenija: -

 

 

Sredojević, V. (2015). Uticaj savremenih tehnologija na menadžment ljudskih resursa. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2015" (pp. 178-190). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Sredojević, V. (2015). Upravljanje konfliktima u komunikaciji. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2015" (pp. 107-119). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Sredojević, V. (2014). Upravljanje komunikacijama na projektu. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2014" (pp. 289-298). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Sredojević, V. (2013). Elektronsko bankarstvo kao savremeni vid poslovne komunikacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2013" (pp. 200-211). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Sredojević, V. (2013). Šum u komunikaciji na relaciji obrazovanje i tržište rada. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2013" (pp. 303-315). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Sredojević, V. (2011). Finansiranje programskih aktivnosti specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

(2021). UNAPREĐENJE RAZVOJA MSP ZAPADNOG BALKANA U USLOVIMA KRIZE - MARKETINŠKI PRISTUP. Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON", Banja Luka.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Landika, V. Sredojević and D. Stanišljević, "Stohastički aspekti marketing strategije usluge zdravstvene zaštite na teritoriji RS/BIH", Emc-Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 10, no. 1, pp. 190-212, 2020.

 

 

M. Landika, G. Bajić and V. Sredojević, "Stohastičko modeliranje faktora unaprijeđenja radne učinkovitosti i izbora strategije internog marketinga", Emc-Review - Časopis za ekonomije i tržišne komunikacije, vol. 9, no. 1, pp. 18-32, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and S. Jakupović, "Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti", Emc-Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 8, no. 1, pp. 108-117, 2018.

 

 

V. Sredojević, M. Landika and R. Bojanić, "Simulacioni modeli u funkciji optimizacije strategijskog izbora inostranog tržišnog pozicioniranja", International journal scientific papers, vol. 16, no. 2, pp. 529-535, 2017.

 

 

V. Sredojević, "Podsticaj samozapošljavanja preko razvoja malih i srednjih preduzeća", Emc Review, vol. 3, no. 2, pp. 312-322, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Sredojević, M. Landika and B. Mihajlović, "Korelacioni aspekti strategijskih opredjeljenja internog marketinga preduzeća u oblasti primarne zdravstvene zaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2021.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and I. Janjić, "Matrični aspekti preventivno - zdravstvenih mjera u funkciji poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Deseta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2020.

 

 

M. Landika and V. Sredojević, "Stohastički aspekti efikasnosti osnovnoškolskog obrazovanja u uslovima vanredne situacije - COVID 19", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO, Banja Luka, 2020.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnostima u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2019.

 

 

V. Sredojević, Z. Galijašević and V. Kojić, "Prava pacijenata Republike Srpske u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2017.

 

 

V. Sredojević, S. Lukić and S. Tatarević, "Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajućih privrednih kretanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2017, Banja Luka, 2017.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Matrični aspekti efekata osiguranja prinosa u voćarstvu kao preduslov međunarodne tržišne konkurentnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3rd International scientific conference - Knowledge Based Sustainable Economic Development - ERAZ 2017, Beograd, Srbija, 2017.

 

 

D. Landika and V. Sredojević, "Stohastički aspekti kvaliteta usluga javnih preduzeća kao platforma pristupa globalnom ekonomskom sistemu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija o ekonomiji i menadžmentu - EMAN 2017: Globalisation challenges, Ljubljana, Slovenija, 2017.

 

 

V. Sredojević, "Uticaj savremenih tehnologija na menadžment ljudskih resursa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2015", Beograd, 2015.

 

 

V. Sredojević, "Upravljanje konfliktima u komunikaciji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2015", Beograd, 2015.

 

 

V. Sredojević, "Upravljanje komunikacijama na projektu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2014", Beograd, 2014.

 

 

V. Sredojević, "Elektronsko bankarstvo kao savremeni vid poslovne komunikacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2013", Beograd, 2013.

 

 

V. Sredojević, "Šum u komunikaciji na relaciji obrazovanje i tržište rada", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2013", Beograd, 2013.

 

 

V. Sredojević, "Finansiranje programskih aktivnosti specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

, UNAPREĐENJE RAZVOJA MSP ZAPADNOG BALKANA U USLOVIMA KRIZE - MARKETINŠKI PRISTUP, Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON", Banja Luka, 2021.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Stanišljević, D

Naziv časopisa

Emc-Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Stohastički aspekti marketing strategije usluge zdravstvene zaštite na teritoriji RS/BIH

Godina izdavanja

2020

Stranice

190-212

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, M; Bajić, G; Sredojević, V

Naziv časopisa

Emc-Review - Časopis za ekonomije i tržišne komunikacije

Naziv rada

Stohastičko modeliranje faktora unaprijeđenja radne učinkovitosti i izbora strategije internog marketinga

Godina izdavanja

2019

Stranice

18-32

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Jakupović, S

Naziv časopisa

Emc-Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti

Godina izdavanja

2018

Stranice

108-117

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sredojević, V; Landika, M; Bojanić, R

Naziv časopisa

International journal scientific papers

Naziv rada

Simulacioni modeli u funkciji optimizacije strategijskog izbora inostranog tržišnog pozicioniranja

Godina izdavanja

2017

Stranice

529-535

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv časopisa

Emc Review

Naziv rada

Podsticaj samozapošljavanja preko razvoja malih i srednjih preduzeća

Godina izdavanja

2013

Stranice

312-322

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Sredojević, V; Landika, M; Mihajlović, B

Naziv rada

Korelacioni aspekti strategijskih opredjeljenja internog marketinga preduzeća u oblasti primarne zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

11-11

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Janjić, I

Naziv rada

Matrični aspekti preventivno - zdravstvenih mjera u funkciji poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Deseta međunarodna e-konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

82-88

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V

Naziv rada

Stohastički aspekti efikasnosti osnovnoškolskog obrazovanja u uslovima vanredne situacije - COVID 19

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XII međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

191-191

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

VIII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

326-333

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnostima u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

VIII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

249-259

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, V; Galijašević, Z; Kojić, V

Naziv rada

Prava pacijenata Republike Srpske u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VII Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

161-171

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, V; Lukić, S; Tatarević, S

Naziv rada

Uticaj razvijenosti spoljnotrgovinskih odnosa i međunarodne saradnje na globalistički karakter fluktuirajućih privrednih kretanja

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VII International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2017

Grad

Banja Luka

Stranice

108-108

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Matrični aspekti efekata osiguranja prinosa u voćarstvu kao preduslov međunarodne tržišne konkurentnosti

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

3rd International scientific conference - Knowledge Based Sustainable Economic Development - ERAZ 2017

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

100-106

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, D; Sredojević, V

Naziv rada

Stohastički aspekti kvaliteta usluga javnih preduzeća kao platforma pristupa globalnom ekonomskom sistemu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija o ekonomiji i menadžmentu - EMAN 2017: Globalisation challenges

Grad

Ljubljana, Slovenija

Stranice

410-421

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv rada

Uticaj savremenih tehnologija na menadžment ljudskih resursa

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

IV Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2015"

Grad

Beograd

Stranice

178-190

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv rada

Upravljanje konfliktima u komunikaciji

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

IV Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2015"

Grad

Beograd

Stranice

107-119

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv rada

Upravljanje komunikacijama na projektu

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

III Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2014"

Grad

Beograd

Stranice

289-298

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv rada

Elektronsko bankarstvo kao savremeni vid poslovne komunikacije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

II Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2013"

Grad

Beograd

Stranice

200-211

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv rada

Šum u komunikaciji na relaciji obrazovanje i tržište rada

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

II Međunarodni naučni skup "MOĆ KOMUNIKACIJE 2013"

Grad

Beograd

Stranice

303-315

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sredojević, Vanja

Naziv rada

Finansiranje programskih aktivnosti specijalne olimpijade u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

VANJA SREDOJEVIĆ

Naslov

UNAPREĐENJE RAZVOJA MSP ZAPADNOG BALKANA U USLOVIMA KRIZE - MARKETINŠKI PRISTUP

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON", Banja Luka

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Organizacija i vođenje marketinga

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Trgovinski marketing menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Izvozni marketing menadžment (Instrumenti izvoznog marketinga)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija međunarodnih ekonomskih odnosa

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pregovaranje u međunarodnom biznisu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Organizacija i vođenje marketinga

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Trgovinski marketing menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Izvozni marketing menadžment (Instrumenti izvoznog marketinga)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Teorija međunarodnih ekonomskih odnosa

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Pregovaranje u međunarodnom biznisu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI