slika radnika


Prof. dr GORDAN BAJIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • gordan.z.bajic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

GORDAN BAJIĆ

 

Godina rođenja

1980

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Fakultet zdravstvenih nauka - dekanat)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Fizioterapija i radna terapija - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Fizioterapija i radna terapija - 240 ECTS")

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Gordan Bajić, doktor fizioterapije rođen je 20. januara 1980. godine u mestu Doboj (opština Doboj), od oca Zlatomira i majke Stane, devojačko Ćelić. Osnovnu školu završio je u Stanarima, sve razrede sa odličnim uspehom
Srednju medicinsku školu završio je u Banjoj Luci, takođe sa odličnim uspehom, školske 1998/99. godinu, sa zvanjem fizioterapeutski tehničar. Iste godine upisuje Višu fizioterapeutsku školu na Univerzitetu Crne Gore u Igalu. Završava je 2002. godine u zvanju viši fizioterapeutski tehničar.
Po završetku Više fizioterapeutske škole upisuje studije na Fakultetu primenjene fizioterapije takođe na Univerzitetu Crne Gore u Igalu. Završava ih 2006. godine i dobija zvanje bečelor (bachelor) primenjene fizioterapije.
U akademskoj 2006/2007. godini upisuje specijalističke studije na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banja Luka i završava ih 2008. godine dobivši zvanje diplomirani fizioterapeut - specijalista fizikalne i radne terapije.
Diplomski/specijalistički rad na temu "Fizioterapija multiple skleroze" odbranio je 28. novembra 2008. godine (mentor na radu je bio ugledni prof. dr Stevan Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu).
Na magistarske studije na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta APEIRON upisao se akademske 2008/2009. godine. Magistarske studije završio je u predviđenom roku i magistrirao 2011. godine. Magistarski rad pod nazivom "Proprioceptivni trening u kineziterapiji artroze zgloba koljena" odbranio je 15. jula 2011. godine (mentor je i ovom prilikom bio prof. dr Stevan Jović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu).
Završetkom magistarskih studija na Panevropskom univerzitetu APEIRON Banja Luka dobija zvanje: magistar zdravstvene njege u oblasti fizioterapije i radne terapije.
U toku magistarskih studija bio je angažovan u radu sa studentima, kada je bio izabran na mesto stručnog saradnika za praktičnu nastavu na Fakultetu zdarvstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON (u periodu od 1. novembra 2006. do 14. septembra 2009. Godine).
Potom kandidat docent dr Gordan Bajić upisuje doktorske studije na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Procjena uspješnosti rehabilitacionog tretmana kod hemiplegičnih pacijenata nakon CVI praćena preko specifičnih testova funkcionalne sposobnosti, motorike i kognicije" odbranio je 11. novembra 2015. godine (pri čemu je i ovom prilikom mentor bio prof. emeritus dr Stevan Jović). Odbranom doktorske disertacije dobio je zvanje doktora zdravstvenih nauka u oblasti fizioterapije i radne terapije.
Kao student doktorskih studija sve vreme je radio sa studentima, angažovan na mestu asistenta, a potom višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON. Za asistenta za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON izabran je 15. septembra 2009. godine. U tom svojstvu je radio do 28. septembra 2011. godine,
Za višeg asistenta za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke na Panevropskom univerzitetu APEIRON izabran je 29. septembra 2011. godine i u tom zvanju ostaje do 16. decembra 2015. godine.
Za docenta Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke, izabran je 17. decembra 2015. godine.
Za vanrednog profesira Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, za UNO (užu naučnu oblast) Sportske i rehabilitacione nauke, izabran je 04. decembra 2020. godine.
Na istom Fakultetu izabran je 2016. godine za prodekana za nastavu.
Državljanin je Bosne i Hercegovine, neosuđivan.
Govori njemački i engleski jezik.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Procjena uspješnosti rehabilitacionog tretmana kod hemiplegičnih pacijenata nakon CVI praćena preko specifičnih testova funkcionalne sposobnosti motorike i kognicije

Datum završetka

24.11.2015

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Proprioceptivni trening u kinetiterapiji artroze zgloba koljena

Datum završetka

15.07.2011

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

28.11.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Gordan Bajić, S.(2023). Testiranje pouzdanosti FEMBAF testa kod starijih osoba. Sportska nauka i zdravlje, 130-139.

 

 

Nataša Milenović, S., & Gordan Bajić, T.(2023). Barijere i facilitatori za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Sportske nauke i zdravlje, 18-25.

 

 

(2022). Kineziterapijski tretman kod pretman kod pacijenata sa lakom formom hemiplegičnog sindroma. Časopis Medici.com, 76-77.

 

 

(2022). Rehabilitacija pacijenata nakon lezije nervnog ulnarisa. Medici.com, 28-29.

 

 

Nataša Milenović, M., Sonja Lukač, A., & Milan Veselinović, G.(2022). Assisment of the quality of life patients with knee osteoarthritis. Med. Pregl. 2022, 103-108.

 

 

Nataša Milenović , M., & Sonja Lukač , A.(2022). Assisment of the level of physical activity in the final year student of the faculty of medicine in relation to the students of the faculty of agriculture during the Covid-19 epidemic. Med. Pregl. 2022, 31-38.

 

 

Eldad Kaljić, M., Bakir Katana, N., Adela Erović Vranešić, N., & Gordan Bajić, A.(2022). Trka i uticaj bola u vratu na sajtu zdravlja životne aktivnosti studemt populatiom. Jurnal of Health Sciences, Faculty of Health Studies, 0-0.

 

 

Katana B, K., Pašalić A, B., Bajić G, M., & Kojić S, H.(2022). The assessment of balance and gait after programed therapeutic exervises in elderly. Jurnal of Health Sciences, Faculty of Health Studies, Univercity of Sarajevo, 0-0.

 

 

Dugonjić, I., Travar, M., Avramović, Z., & Bajić, G.(2021). Enhancing Scientific Research Opportiniets and E-Learning by Integrating Large Medical Iss. Springer, 23-452.

 

 

Bajić, G.(2021). Morbus Parkinson - Kineziterapijske procedure. Medici.com, 20-21.

 

 

Bajić, G.(2021). Vježbe za prevenciju osteoporoze. Medici.com, 28-29.

 

 

(2021). Rehabilitacija Plexus brachialisa. Časopis Medici.com, 81-83.

 

 

(2021). Vežbe za prevenciju osteoporoze. Medici.com, 28-29.

 

 

Bajić, G.(2020). Sistem za stimulaciju kičmene moždine. Medici.com, 29-30.

 

 

Bajić, G.(2019). Rehabilitacija pacijenata sa lateralnim epikondilitisom. Medici.com, 93-93.

 

 

Landika, M., Bajić, G., & Sredojević, V.(2019). Stohastično modeliranje faktora unaprijeđenja padne učinkovitosti izbora strategije internog marketinga. Economy and Market Communication Review, 18-32.

 

 

Lekić, B., Mihajlović, B., & Bajić, G.(2019). Effects Lifestyle on Cholesterol and Blood Sugar Levels. Quality of Life, 28-32.

 

 

Bajić, G.(2019). High - Risik sport injuries- Healing and rehabilitation. Sport recreation health (Beograd), 10-11.

 

 

Bajić, G., Dugonjić, I., & Travar, M.(2018). Safety aspects in Shared Medical It Enviroment. JITA - Journal of Information Tehnology and Applications Banja Luka, 86-92.

 

 

Amra Macić Džanković, L., & Belma Pojskić, F.(2018). Aneurizma desne plućne arterije koja imitira tumor na radiografiji grudnog koša kod pacijenata sa Eisenmenger-ovim sindromom. Međunarodni časopis Scripta medica, 61-64.

 

 

Bajić, G.(2018). Savremeni studijski program u obrazovanju fizioterapeuta. Medici.com, 25-26.

 

 

Bajić, G., & Janković, A.(2017). Značaj fizičke aktivnosti kod djece sa deformitetima kičme. Medici.com, 98-99.

 

 

Antonić, B., Stojanović, L., Ganić, H., Bajčić, R., & Bajić, G.(2017). Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna" Banja Luka. Sportske nauke i zdravlje, 52-62.

 

 

Bajić, G.(2017). Rehabilitacija pacijenata sa urinarnom inkontinencijom. Medici.com, 26-29.

 

 

Bajić, G.(2016). Značaj primene kombinovanih manuelnih tehnika kod hroničnog cervikalnog sindroma. Medici.com, 94-95.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Gordan Bajić, M. (2023). DIJAGNOZA I LEČENJE KORIŠĆENJEM "ZEBRIS" UREĐAJA U FIZIOTERAPIJI. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija SANUS 2023 (pp. 69-70). Prijedor: -

 

 

(2023). Neurološka rehabilitacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem KROZ VREME I OKOLNOSTI (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

(2023). Povrede rotatorne manžetne kod sportista. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni kongres fizioterapeuta BIH (pp. 14-22). Tuzla: Udruga za fizioterapiju Federacije BIH (UFFBIH)

 

 

Igor Dugonjić, G. (2022). Vještačka inteligencija u bolničkom okruženju:potreba ili trend. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV međunarodni-tručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje (pp. 265-270). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron Banja luka

 

 

Gordan Bajić, #. (2022). Teške traumatske povrede u rehabilitaciji amaterskih i profesionalnih sportista Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija Znanjem do zdravlja - Sanus Prijedor (pp. 126-133). Prijedor: -

 

 

(2022). Kineziterapijski tretman kod pacijenata sa lakom formom hemiplegičnog sindroma. Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručne konferencije (pp. 0-0). -: Medici.com

 

 

(2022). Rehabilitacija pacijenata nakon lezije nervnog ulnarisa. Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK – Stručne konferencije (pp. 28-29). -: Medici.com

 

 

(2021). Rehabilitacija pleksusa brahijalisa. Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručni skupovi (pp. 81-82). -: Medici.com

 

 

(2021). Vežbe za prevenciju osteoporoze. Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručni skupovi (pp. 28-29). -: Medici.com

 

 

Aleksić, J., Bajić, G., & Kličić, K. (2021). Upravljanje i promovisanje zdravlja kroz efikasnost liječenja skolioze kod djece metodom korektivne gimnastike. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlja (pp. 18-19). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Lešnik, B., Golob, L., Vuković, S., Božić, D., & Bajić, G. (2020). Tensiomygraphy measurement of competitors in different disciplines in Apline skiing. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlja (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Travar, M., Dugonjić, I., Avramović, Z., Bajić, G., & Ristić, S. (2020). Digital transformation of the education sector in the Western Balkans. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED) 2020 (pp. 23-24). Durban: -

 

 

Dugonjić, I., Travar, M., Avramović, Z., & Bajić, G. (2020). Enhancing scientific research opportunities and e-learning by integrating large medical Iss. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Martime Education and Development (ICMED) 2020 (pp. 23-24). Durban: -

 

 

Bajić, G. (2019). Visokorizične sportske povrede - liječenje i rehabilitacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna naučna konferencija Sport, Rekreacija, Zdravlje (pp. 10-11). Beograd: -

 

 

Ribarić, Z., Vasiljević, D., Vasiljević, J., Ribarić, B., & Bajić, G. (2019). Informacioni sistem za predikciju i korekciju faktora rizika od kardiovaskularnih oboljenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup ITeO - Informacione Tehnologije za e-obrazovanje (pp. 6-7). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Bajrić, O., & Bajić, G. (2019). Izokinetička dijagnostika kao metoda procjene mišićne snage. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Bajić, G. (2018). Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Čutović, M., Bajić, G., & Dejanović, V. (2018). Aerobni kapacitet značaj V02 kod sportista u uslovima opterećenja visokog intenziteta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija sportske nauke i zdravlja (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Antonić, B., & Bajić, G. (2017). Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna". Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje (pp. 52-62). Banja Luka: -

 

 

Bajić, G., & Raković, N. (2017). Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres fizioterapeuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem (pp. 33-34). Banja Luka: -

 

 

Bajić, G. (2017). Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres fizioterapeuta Republike Srpske (pp. 18-21). Banja Luka: -

 

 

Bajić, G. (2016). Uticaj rane rehabilitacije kod hemiplegičnih pacijenata nakon CVI praćena preko testova funkcionalne sposobnosti motorike i kognicije na oporavak pacijenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres fizioterapeuta BiH (pp. 12-15). Ilidža: -

 

 

(2016). Reumatoidni artritis (Arthritis rheumatoides). Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručni skupovi (pp. 98-100). -: Medici.com

 

 

Bajić, G. (2013). Savremeni studijski programi u obrazovanju fizioterapeuta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti međunarodni kongres fizioterapeuta (pp. 25-27). Novi Sad: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Bajić, G. (2020). Neurološka rehabilitacija. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Meholjić, A., & Bajić, G. (2015). Fizioterapija u reumatologiji. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajić, G. (0). Fizioterapija u neurologiji. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajić, G. (0). Fizioterapija kod poremećaja koštano - mišićnog sistema. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajić, G. (0). Fizioterapija u reumatologiji. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajić, G. (0). Fizioterapija u ginekologiji. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Bajić, G. (0). Fizioterapija u gerijatriji. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Gordan Bajić, "Testiranje pouzdanosti FEMBAF testa kod starijih osoba", Sportska nauka i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 130-139, 2023.

 

 

S. Nataša Milenović and T. Gordan Bajić, "Barijere i facilitatori za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 18-25, 2023.

 

 

, "Kineziterapijski tretman kod pretman kod pacijenata sa lakom formom hemiplegičnog sindroma", Časopis Medici.com, vol. 1, no. 114, pp. 76-77, 2022.

 

 

, "Rehabilitacija pacijenata nakon lezije nervnog ulnarisa", Medici.com, vol. 1, no. 109, pp. 28-29, 2022.

 

 

M. Nataša Milenović, A. Sonja Lukač and G. Milan Veselinović, "Assisment of the quality of life patients with knee osteoarthritis", Med. Pregl. 2022, vol. 76, no. 3, pp. 103-108, 2022.

 

 

M. Nataša Milenović and A. Sonja Lukač , "Assisment of the level of physical activity in the final year student of the faculty of medicine in relation to the students of the faculty of agriculture during the Covid-19 epidemic", Med. Pregl. 2022, vol. 76, no. 1, pp. 31-38, 2022.

 

 

M. Eldad Kaljić, N. Bakir Katana, N. Adela Erović Vranešić and A. Gordan Bajić, "Trka i uticaj bola u vratu na sajtu zdravlja životne aktivnosti studemt populatiom", Jurnal of Health Sciences, Faculty of Health Studies, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

K. Katana B, B. Pašalić A, M. Bajić G and H. Kojić S, "The assessment of balance and gait after programed therapeutic exervises in elderly", Jurnal of Health Sciences, Faculty of Health Studies, Univercity of Sarajevo, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

I. Dugonjić, M. Travar, Z. Avramović and G. Bajić, "Enhancing Scientific Research Opportiniets and E-Learning by Integrating Large Medical Iss", Springer, vol. 1, no. 1, pp. 23-452, 2021.

 

 

G. Bajić, "Morbus Parkinson - Kineziterapijske procedure", Medici.com, vol. 1, no. 103, pp. 20-21, 2021.

 

 

G. Bajić, "Vježbe za prevenciju osteoporoze", Medici.com, vol. 1, no. 104, pp. 28-29, 2021.

 

 

, "Rehabilitacija Plexus brachialisa", Časopis Medici.com, vol. 1, no. 108, pp. 81-83, 2021.

 

 

, "Vežbe za prevenciju osteoporoze", Medici.com, vol. 1, no. 104, pp. 28-29, 2021.

 

 

G. Bajić, "Sistem za stimulaciju kičmene moždine", Medici.com, vol. 1, no. 97, pp. 29-30, 2020.

 

 

G. Bajić, "Rehabilitacija pacijenata sa lateralnim epikondilitisom", Medici.com, vol. 1, no. 94, pp. 93-93, 2019.

 

 

M. Landika, G. Bajić and V. Sredojević, "Stohastično modeliranje faktora unaprijeđenja padne učinkovitosti izbora strategije internog marketinga", Economy and Market Communication Review, vol. 9, no. 1, pp. 18-32, 2019.

 

 

B. Lekić, B. Mihajlović and G. Bajić, "Effects Lifestyle on Cholesterol and Blood Sugar Levels", Quality of Life, vol. 10, no. 1, pp. 28-32, 2019.

 

 

G. Bajić, "High - Risik sport injuries- Healing and rehabilitation", Sport recreation health (Beograd), vol. 1, no. 1, pp. 10-11, 2019.

 

 

G. Bajić, I. Dugonjić and M. Travar, "Safety aspects in Shared Medical It Enviroment", JITA - Journal of Information Tehnology and Applications Banja Luka, vol. 8, no. 2, pp. 86-92, 2018.

 

 

L. Amra Macić Džanković and F. Belma Pojskić, "Aneurizma desne plućne arterije koja imitira tumor na radiografiji grudnog koša kod pacijenata sa Eisenmenger-ovim sindromom", Međunarodni časopis Scripta medica, vol. 49, no. 1, pp. 61-64, 2018.

 

 

G. Bajić, "Savremeni studijski program u obrazovanju fizioterapeuta", Medici.com, vol. 1, no. 89, pp. 25-26, 2018.

 

 

G. Bajić and A. Janković, "Značaj fizičke aktivnosti kod djece sa deformitetima kičme", Medici.com, vol. 1, no. 84, pp. 98-99, 2017.

 

 

B. Antonić, L. Stojanović, H. Ganić, R. Bajčić and G. Bajić, "Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna" Banja Luka", Sportske nauke i zdravlje, vol. 7, no. 1, pp. 52-62, 2017.

 

 

G. Bajić, "Rehabilitacija pacijenata sa urinarnom inkontinencijom", Medici.com, vol. 1, no. 83, pp. 26-29, 2017.

 

 

G. Bajić, "Značaj primene kombinovanih manuelnih tehnika kod hroničnog cervikalnog sindroma", Medici.com, vol. 1, no. 78, pp. 94-95, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Gordan Bajić, "DIJAGNOZA I LEČENJE KORIŠĆENJEM "ZEBRIS" UREĐAJA U FIZIOTERAPIJI", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija SANUS 2023, Prijedor, 2023.

 

 

, "Neurološka rehabilitacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem KROZ VREME I OKOLNOSTI, Zlatibor, 2023.

 

 

, "Povrede rotatorne manžetne kod sportista", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni kongres fizioterapeuta BIH, Tuzla, 2023.

 

 

G. Igor Dugonjić, "Vještačka inteligencija u bolničkom okruženju:potreba ili trend", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV međunarodni-tručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 2022.

 

 

#. Gordan Bajić, "Teške traumatske povrede u rehabilitaciji amaterskih i profesionalnih sportista Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija Znanjem do zdravlja - Sanus Prijedor, Prijedor, 2022.

 

 

, "Kineziterapijski tretman kod pacijenata sa lakom formom hemiplegičnog sindroma", in Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručne konferencije, -, 2022.

 

 

, "Rehabilitacija pacijenata nakon lezije nervnog ulnarisa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK – Stručne konferencije, -, 2022.

 

 

, "Rehabilitacija pleksusa brahijalisa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručni skupovi, -, 2021.

 

 

, "Vežbe za prevenciju osteoporoze", in Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručni skupovi, -, 2021.

 

 

J. Aleksić, G. Bajić and K. Kličić, "Upravljanje i promovisanje zdravlja kroz efikasnost liječenja skolioze kod djece metodom korektivne gimnastike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlja, Banja Luka, 2021.

 

 

B. Lešnik, L. Golob, S. Vuković, D. Božić and G. Bajić, "Tensiomygraphy measurement of competitors in different disciplines in Apline skiing", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlja, Banja Luka, 2020.

 

 

M. Travar, I. Dugonjić, Z. Avramović, G. Bajić and S. Ristić, "Digital transformation of the education sector in the Western Balkans", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED) 2020, Durban, 2020.

 

 

I. Dugonjić, M. Travar, Z. Avramović and G. Bajić, "Enhancing scientific research opportunities and e-learning by integrating large medical Iss", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Martime Education and Development (ICMED) 2020, Durban, 2020.

 

 

G. Bajić, "Visokorizične sportske povrede - liječenje i rehabilitacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna naučna konferencija Sport, Rekreacija, Zdravlje, Beograd, 2019.

 

 

Z. Ribarić, D. Vasiljević, J. Vasiljević, B. Ribarić and G. Bajić, "Informacioni sistem za predikciju i korekciju faktora rizika od kardiovaskularnih oboljenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup ITeO - Informacione Tehnologije za e-obrazovanje, Banja Luka, 2019.

 

 

O. Bajrić and G. Bajić, "Izokinetička dijagnostika kao metoda procjene mišićne snage", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2019.

 

 

G. Bajić, "Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2018.

 

 

M. Čutović, G. Bajić and V. Dejanović, "Aerobni kapacitet značaj V02 kod sportista u uslovima opterećenja visokog intenziteta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija sportske nauke i zdravlja, Banja Luka, 2018.

 

 

B. Antonić and G. Bajić, "Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sportske nauke i zdravlje, Banja Luka, 2017.

 

 

G. Bajić and N. Raković, "Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi kongres fizioterapeuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2017.

 

 

G. Bajić, "Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres fizioterapeuta Republike Srpske, Banja Luka, 2017.

 

 

G. Bajić, "Uticaj rane rehabilitacije kod hemiplegičnih pacijenata nakon CVI praćena preko testova funkcionalne sposobnosti motorike i kognicije na oporavak pacijenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres fizioterapeuta BiH, Ilidža, 2016.

 

 

, "Reumatoidni artritis (Arthritis rheumatoides)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-NMK - Stručni skupovi, -, 2016.

 

 

G. Bajić, "Savremeni studijski programi u obrazovanju fizioterapeuta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti međunarodni kongres fizioterapeuta, Novi Sad, 2013.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

G. Bajić, "Neurološka rehabilitacija", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2020.

 

 

A. Meholjić and G. Bajić, "Fizioterapija u reumatologiji", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

G. Bajić, "Fizioterapija u neurologiji", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 0.

 

 

G. Bajić, "Fizioterapija kod poremećaja koštano - mišićnog sistema", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 0.

 

 

G. Bajić, "Fizioterapija u reumatologiji", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 0.

 

 

G. Bajić, "Fizioterapija u ginekologiji", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 0.

 

 

G. Bajić, "Fizioterapija u gerijatriji", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Gordan Bajić, Senad Bajrić,Aida Bačič Bajrić

Naziv časopisa

Sportska nauka i zdravlje

Naziv rada

Testiranje pouzdanosti FEMBAF testa kod starijih osoba

Godina izdavanja

2023

Stranice

130-139

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Nataša Milenović, Sanela Slavković, Gordan Bajić, Tijana Mitrović

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Barijere i facilitatori za sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom

Godina izdavanja

2023

Stranice

18-25

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv časopisa

Časopis Medici.com

Naziv rada

Kineziterapijski tretman kod pretman kod pacijenata sa lakom formom hemiplegičnog sindroma

Godina izdavanja

2022

Stranice

76-77

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

114

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Rehabilitacija pacijenata nakon lezije nervnog ulnarisa

Godina izdavanja

2022

Stranice

28-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

109

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nataša Milenović, Marijana Hornjak, Sonja Lukač, Ana Šimunda, Milan Veselinović, Gordan Bajić

Naziv časopisa

Med. Pregl. 2022

Naziv rada

Assisment of the quality of life patients with knee osteoarthritis

Godina izdavanja

2022

Stranice

103-108

Godina_Vol_IEEE

76

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nataša Milenović , Milan Veselinović, Sonja Lukač , Ana Šimunđa i Gordan Bajić

Naziv časopisa

Med. Pregl. 2022

Naziv rada

Assisment of the level of physical activity in the final year student of the faculty of medicine in relation to the students of the faculty of agriculture during the Covid-19 epidemic

Godina izdavanja

2022

Stranice

31-38

Godina_Vol_IEEE

76

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Eldad Kaljić, Martina Jurišić, Bakir Katana, Namik Trtak, Adela Erović Vranešić, Nikola Jevtić, Gordan Bajić, Adnan Mujezinović

Naziv časopisa

Jurnal of Health Sciences, Faculty of Health Studies

Naziv rada

Trka i uticaj bola u vratu na sajtu zdravlja životne aktivnosti studemt populatiom

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Katana B, Kaljić E, Pašalić A, Bojičić S, Bajić G, Mujazinović A, Kojić S, Hadžan K, Remić D.

Naziv časopisa

Jurnal of Health Sciences, Faculty of Health Studies, Univercity of Sarajevo

Naziv rada

The assessment of balance and gait after programed therapeutic exervises in elderly

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dugonjić, Igor; Travar, Mihajlo; Avramović, Zoran; Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Springer

Naziv rada

Enhancing Scientific Research Opportiniets and E-Learning by Integrating Large Medical Iss

Godina izdavanja

2021

Stranice

23-452

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Morbus Parkinson - Kineziterapijske procedure

Godina izdavanja

2021

Stranice

20-21

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

103

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Vježbe za prevenciju osteoporoze

Godina izdavanja

2021

Stranice

28-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

104

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv časopisa

Časopis Medici.com

Naziv rada

Rehabilitacija Plexus brachialisa

Godina izdavanja

2021

Stranice

81-83

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

108

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Vežbe za prevenciju osteoporoze

Godina izdavanja

2021

Stranice

28-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

104

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Sistem za stimulaciju kičmene moždine

Godina izdavanja

2020

Stranice

29-30

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

97

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Rehabilitacija pacijenata sa lateralnim epikondilitisom

Godina izdavanja

2019

Stranice

93-93

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

94

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Bajić, Gordan; Sredojević, Vanja

Naziv časopisa

Economy and Market Communication Review

Naziv rada

Stohastično modeliranje faktora unaprijeđenja padne učinkovitosti izbora strategije internog marketinga

Godina izdavanja

2019

Stranice

18-32

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Lekić, Bojan; Mihajlović, Branislav; Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Quality of Life

Naziv rada

Effects Lifestyle on Cholesterol and Blood Sugar Levels

Godina izdavanja

2019

Stranice

28-32

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Sport recreation health (Beograd)

Naziv rada

High - Risik sport injuries- Healing and rehabilitation

Godina izdavanja

2019

Stranice

10-11

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajić, Gordan; Dugonjić, Igor; Travar, Mihajlo

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Tehnology and Applications Banja Luka

Naziv rada

Safety aspects in Shared Medical It Enviroment

Godina izdavanja

2018

Stranice

86-92

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Amra Macić Džanković, Lamija Pojskić, Belma Pojskić, Fuad Džanković, Gordan Bajić

Naziv časopisa

Međunarodni časopis Scripta medica

Naziv rada

Aneurizma desne plućne arterije koja imitira tumor na radiografiji grudnog koša kod pacijenata sa Eisenmenger-ovim sindromom

Godina izdavanja

2018

Stranice

61-64

Godina_Vol_IEEE

49

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Savremeni studijski program u obrazovanju fizioterapeuta

Godina izdavanja

2018

Stranice

25-26

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

89

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajić, Gordan; Janković, Aleksandra

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Značaj fizičke aktivnosti kod djece sa deformitetima kičme

Godina izdavanja

2017

Stranice

98-99

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

84

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Antonić, Bogoljub; Stojanović, Ljiljana; Ganić, Habiba; Bajčić, Rosa; Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna" Banja Luka

Godina izdavanja

2017

Stranice

52-62

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Rehabilitacija pacijenata sa urinarnom inkontinencijom

Godina izdavanja

2017

Stranice

26-29

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

83

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Značaj primene kombinovanih manuelnih tehnika kod hroničnog cervikalnog sindroma

Godina izdavanja

2016

Stranice

94-95

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

78

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Gordan Bajić, Marko Babić

Naziv rada

DIJAGNOZA I LEČENJE KORIŠĆENJEM "ZEBRIS" UREĐAJA U FIZIOTERAPIJI

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Naučna konferencija SANUS 2023

Grad

Prijedor

Stranice

69-70

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Neurološka rehabilitacija

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem KROZ VREME I OKOLNOSTI

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Povrede rotatorne manžetne kod sportista

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

V Međunarodni kongres fizioterapeuta BIH

Grad

Tuzla

Stranice

14-22

Izdavač

Udruga za fizioterapiju Federacije BIH (UFFBIH)

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Igor Dugonjić, Gordan Bajić

Naziv rada

Vještačka inteligencija u bolničkom okruženju:potreba ili trend

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

XIV međunarodni-tručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

265-270

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron Banja luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić, Branislav Mihajlović

Naziv rada

Teške traumatske povrede u rehabilitaciji amaterskih i profesionalnih sportista Republike Srpske

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Naučna konferencija Znanjem do zdravlja - Sanus Prijedor

Grad

Prijedor

Stranice

126-133

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Kineziterapijski tretman kod pacijenata sa lakom formom hemiplegičnog sindroma

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

NMK - Stručne konferencije

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

Medici.com

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Rehabilitacija pacijenata nakon lezije nervnog ulnarisa

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

NMK – Stručne konferencije

Grad

-

Stranice

28-29

Izdavač

Medici.com

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Rehabilitacija pleksusa brahijalisa

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

NMK - Stručni skupovi

Grad

-

Stranice

81-82

Izdavač

Medici.com

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Vežbe za prevenciju osteoporoze

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

NMK - Stručni skupovi

Grad

-

Stranice

28-29

Izdavač

Medici.com

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić, Jana; Bajić, Gordan; Kličić, Kemal

Naziv rada

Upravljanje i promovisanje zdravlja kroz efikasnost liječenja skolioze kod djece metodom korektivne gimnastike

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

11. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlja

Grad

Banja Luka

Stranice

18-19

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lešnik, Blaž; Golob, Luka; Vuković, Srboljub; Božić, Darko; Bajić, Gordan

Naziv rada

Tensiomygraphy measurement of competitors in different disciplines in Apline skiing

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

11. Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlja

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Travar, Mihajlo; Dugonjić, Igor; Avramović, Zoran; Bajić, Gordan; Ristić, Saša

Naziv rada

Digital transformation of the education sector in the Western Balkans

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

The 1st International Conference on Maritime Education and Development (ICMED) 2020

Grad

Durban

Stranice

23-24

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dugonjić, Igor; Travar, Mihajlo; Avramović, Zoran; Bajić, Gordan

Naziv rada

Enhancing scientific research opportunities and e-learning by integrating large medical Iss

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

The 1st International Conference on Martime Education and Development (ICMED) 2020

Grad

Durban

Stranice

23-24

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv rada

Visokorizične sportske povrede - liječenje i rehabilitacija

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Treća međunarodna naučna konferencija Sport, Rekreacija, Zdravlje

Grad

Beograd

Stranice

10-11

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ribarić, Zoran; Vasiljević, Dragan; Vasiljević, Julijana; Ribarić, Boris; Bajić, Gordan

Naziv rada

Informacioni sistem za predikciju i korekciju faktora rizika od kardiovaskularnih oboljenja

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup ITeO - Informacione Tehnologije za e-obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

6-7

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajrić, Osmo; Bajić, Gordan

Naziv rada

Izokinetička dijagnostika kao metoda procjene mišićne snage

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Konferencija sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv rada

Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Čutović, Milislav; Bajić, Gordan; Dejanović, Vesna

Naziv rada

Aerobni kapacitet značaj V02 kod sportista u uslovima opterećenja visokog intenziteta

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Konferencija sportske nauke i zdravlja

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Antonić, Bogoljub; Bajić, Gordan

Naziv rada

Rezultati ispitivanja zdravstvene bezbjednosti vode otvorenih bazena rekreacionog centra "Fortuna"

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sportske nauke i zdravlje

Grad

Banja Luka

Stranice

52-62

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić, Gordan; Raković, Nada

Naziv rada

Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Prvi kongres fizioterapeuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

33-34

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv rada

Rehabilitacija sportista sa stres frakturama potkoljenice i stopala

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres fizioterapeuta Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Stranice

18-21

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv rada

Uticaj rane rehabilitacije kod hemiplegičnih pacijenata nakon CVI praćena preko testova funkcionalne sposobnosti motorike i kognicije na oporavak pacijenata

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres fizioterapeuta BiH

Grad

Ilidža

Stranice

12-15

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gordan Bajić

Naziv rada

Reumatoidni artritis (Arthritis rheumatoides)

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

NMK - Stručni skupovi

Grad

-

Stranice

98-100

Izdavač

Medici.com

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bajić, Gordan

Naziv rada

Savremeni studijski programi u obrazovanju fizioterapeuta

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Šesti međunarodni kongres fizioterapeuta

Grad

Novi Sad

Stranice

25-27

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Bajić, Gordan

Naslov

Neurološka rehabilitacija

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Meholjić, Ajša; Bajić, Gordan

Naslov

Fizioterapija u reumatologiji

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Bajić, Gordan

Naslov

Fizioterapija u neurologiji

Godina izdavanja

0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Bajić, Gordan

Naslov

Fizioterapija kod poremećaja koštano - mišićnog sistema

Godina izdavanja

0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Bajić, Gordan

Naslov

Fizioterapija u reumatologiji

Godina izdavanja

0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Bajić, Gordan

Naslov

Fizioterapija u ginekologiji

Godina izdavanja

0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Bajić, Gordan

Naslov

Fizioterapija u gerijatriji

Godina izdavanja

0

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u reumatologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u neurologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija kod poremećaja koštano-mišićnog sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u reumatologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u neurologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija kod poremećaja koštano-mišićnog sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u reumatologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u neurologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija kod poremećaja koštano-mišićnog sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI