slika radnika


Prof. dr AJŠA MEHOLJIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ajsa.s.meholjic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

AJŠA MEHOLJIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Prizren

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 27.7.1960.god. Udata, majka troje djece.
Osnovnu školu i Prvu gimnaziju završila sam u Sarajevu, a na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirala sam 17.12.1985.godine.
Od marta 1986. do decembra 1987.god. zaposlena u DZ "Asim Čemerlić", Srebrenica. Od decembra 1987. do aprila l992.god. zaposlena u "Specijalna bolnica" Fojnica. Od aprila 1992. do maja 2001.god. zaposlena na "Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju" Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu. Od maja 2001.god. radila sam na "Pedijatrijskoj klinici" Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu gdje sam bila u svojstvu šefa "Odjela za za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju djece " sve do aprila 2017.god. kada započinjem samostalnu djelatnost u "Privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju djece i odraslih prof. dr Ajša Meholjić" gdje sada radim.
07.12.1993.god. položila specijalistički ispit (Fizikalna medicina i rehabilitacija) i stekla zvanje specijaliste fizijatra.

1995.god. upisala Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu, a 02.03.2001.god. magistrirala sam pri čemu sam odbranila temu "Uticaj kineziterapije na respiratornu funkciju oboljelih od progresivne mišićne distrofije".

15.12.2004.god. odbranila sam doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu pod naslovom "Procjena vrijednosti metode po Vojti kod djece sa simptomima rizičnog razvoja".

Nastavno-pedagoški rad: U toku ratnih školskih 93/94. i 94/95. godine radila kao profesor u Srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeuti, na predmetima "Reahabilitacija" i "Njega u rehabilitaciji".
Od 05.03.2002.godine radila sam kao Viši asistent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na predmetu Fizijatrija i rehabilitacija, a od početka 2003.godine i na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
30.10.2006.god. izabrana sam u nastavno zvanje docent za nastavni predmet Fizijatrija i rehabilitacija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu gdje sam u tom svojstvu radila sve do 20.9.2011.god.
Od 2007. do 2010. god. radila sam u svojstvu docenta i na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
31.10.2011.god. izabrana sam u zvanje vanrednog profesora na Panevropskom Univerzitetu (Apeiron) za multidisciplinarne i virtuelne studije, Banja Luka gdje predajem dva predmeta, Fizioterapija u reumatologiji i Fizioterapija u pedijatriji.

Edukacije

- U periodu od 10.3. do 25.3.1994.god. bila na edukaciji iz oblasti rehabilitacije amputiranih bolesnika u University Hospital, Univerziteta u Beču.
- U oktobru 2004. godine bila na edukaciji u Kliničkom centru u Ljubljani na Odjelu dječije habilitacije i rehabilitacije.
- 8. i 9.12.2005. god bila na edukaciji "Dysport (botulinum toxin) u kliničkoj praksi" , KCUS Ortopedska klinika.
- U junu 2006.god. bila na edukaciji u KCU u Ljubljani i Rehabilitacionom centru "Soča" gdje sam educirana za aplikaciju Botulinum toxina u tretmanu spasticiteta kod djece oboljele od cerebralne paralize od kada se ovaj način liječenja primjenjuje i na našem odjelu.
- U periodu od 20.-21.4.2007.god. učestvovala sam i uspješno savladala seminar "Moderne metode podučavanja i ocjenjivanja studenata" /Principi učenja, Sendvič princip, Payton - 4koraka, OSCE, usmeni ispit i višeizborni test -MCQ/ na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
- Od 11.5. do 12.5.2009. prisustvovala stručno- edukativnom seminaru iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: Dalhousie University and Scotia communiti college, Halifax, Canada; KCUS, Institut za naučno-istraživački rad i razvoj.
- 10. marta 2010. u Zagrebu prisustvovala naučnom simpozijumu:
10 th Anniversary of Croation Academy for scientific symposium:
Advances in pediatric rehabilitation (Medical school, Universiti of Zagreb)
- 26.3.2011.god. u Tuzli bila učesnik i predavač na 13. Naučno- stručnom sastanku pedijatara regiona sjeveroistočne BiH.
- 09.12. - 11.12.2011. godine u Beleku, kod Antalye, Turska, održan je 4. skup dječijih neurologa Balkana, Turske, Azerbejdžana, Džordžije i Palestine. Organizatori skupa su bili Odjeljenje dječije neurologije Haccetepe Univerzitetske dječije klinike iz Ankare. Učestvovala sa radom pod naslovom: Is perinalal asphyxia important factor for development of cerebral palsy?
- od 16.4.-20-4. 2012.god. Split, prisustvovala seminaru za doktore i medicinske sestre u splitu pod nazivom: 29. Hrvatska proljetna škola.
- Od 7.11. do 11.11.2012.god. na Acibadem University u Istanbulu, pohađala kurs pod nazivom: "Multidisciplinary approach to spasticity".


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Procjena vrijednosti metode po vojti kod djece sa simptomima rizičnog razvoja

Datum završetka

15.12.2004

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj kineziterapije na respiratornu funkciju oboljelih od progresivne mišićne distrofije

Datum završetka

02.03.2001

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.12.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA