slika radnika


Prof. dr AJŠA MEHOLJIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • ajsa.s.meholjic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

AJŠA MEHOLJIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Prizren

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 27.7.1960.god. Udata, majka troje djece.
Osnovnu školu i Prvu gimnaziju završila sam u Sarajevu, a na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirala sam 17.12.1985.godine.
Od marta 1986. do decembra 1987.god. zaposlena u DZ "Asim Čemerlić", Srebrenica. Od decembra 1987. do aprila l992.god. zaposlena u "Specijalna bolnica" Fojnica. Od aprila 1992. do maja 2001.god. zaposlena na "Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju" Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu. Od maja 2001.god. radila sam na "Pedijatrijskoj klinici" Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu gdje sam bila u svojstvu šefa "Odjela za za razvojnu dijagnostiku, habilitaciju i rehabilitaciju djece " sve do aprila 2017.god. kada započinjem samostalnu djelatnost u "Privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju djece i odraslih prof. dr Ajša Meholjić" gdje sada radim.
07.12.1993.god. položila specijalistički ispit (Fizikalna medicina i rehabilitacija) i stekla zvanje specijaliste fizijatra.

1995.god. upisala Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu, a 02.03.2001.god. magistrirala sam pri čemu sam odbranila temu "Uticaj kineziterapije na respiratornu funkciju oboljelih od progresivne mišićne distrofije".

15.12.2004.god. odbranila sam doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu pod naslovom "Procjena vrijednosti metode po Vojti kod djece sa simptomima rizičnog razvoja".

Nastavno-pedagoški rad: U toku ratnih školskih 93/94. i 94/95. godine radila kao profesor u Srednjoj medicinskoj školi, smjer fizioterapeuti, na predmetima "Reahabilitacija" i "Njega u rehabilitaciji".
Od 05.03.2002.godine radila sam kao Viši asistent na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na predmetu Fizijatrija i rehabilitacija, a od početka 2003.godine i na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
30.10.2006.god. izabrana sam u nastavno zvanje docent za nastavni predmet Fizijatrija i rehabilitacija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu gdje sam u tom svojstvu radila sve do 20.9.2011.god.
Od 2007. do 2010. god. radila sam u svojstvu docenta i na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu.
31.10.2011.god. izabrana sam u zvanje vanrednog profesora na Panevropskom Univerzitetu (Apeiron) za multidisciplinarne i virtuelne studije, Banja Luka gdje predajem dva predmeta, Fizioterapija u reumatologiji i Fizioterapija u pedijatriji.

Edukacije

- U periodu od 10.3. do 25.3.1994.god. bila na edukaciji iz oblasti rehabilitacije amputiranih bolesnika u University Hospital, Univerziteta u Beču.
- U oktobru 2004. godine bila na edukaciji u Kliničkom centru u Ljubljani na Odjelu dječije habilitacije i rehabilitacije.
- 8. i 9.12.2005. god bila na edukaciji "Dysport (botulinum toxin) u kliničkoj praksi" , KCUS Ortopedska klinika.
- U junu 2006.god. bila na edukaciji u KCU u Ljubljani i Rehabilitacionom centru "Soča" gdje sam educirana za aplikaciju Botulinum toxina u tretmanu spasticiteta kod djece oboljele od cerebralne paralize od kada se ovaj način liječenja primjenjuje i na našem odjelu.
- U periodu od 20.-21.4.2007.god. učestvovala sam i uspješno savladala seminar "Moderne metode podučavanja i ocjenjivanja studenata" /Principi učenja, Sendvič princip, Payton - 4koraka, OSCE, usmeni ispit i višeizborni test -MCQ/ na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
- Od 11.5. do 12.5.2009. prisustvovala stručno- edukativnom seminaru iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije: Dalhousie University and Scotia communiti college, Halifax, Canada; KCUS, Institut za naučno-istraživački rad i razvoj.
- 10. marta 2010. u Zagrebu prisustvovala naučnom simpozijumu:
10 th Anniversary of Croation Academy for scientific symposium:
Advances in pediatric rehabilitation (Medical school, Universiti of Zagreb)
- 26.3.2011.god. u Tuzli bila učesnik i predavač na 13. Naučno- stručnom sastanku pedijatara regiona sjeveroistočne BiH.
- 09.12. - 11.12.2011. godine u Beleku, kod Antalye, Turska, održan je 4. skup dječijih neurologa Balkana, Turske, Azerbejdžana, Džordžije i Palestine. Organizatori skupa su bili Odjeljenje dječije neurologije Haccetepe Univerzitetske dječije klinike iz Ankare. Učestvovala sa radom pod naslovom: Is perinalal asphyxia important factor for development of cerebral palsy?
- od 16.4.-20-4. 2012.god. Split, prisustvovala seminaru za doktore i medicinske sestre u splitu pod nazivom: 29. Hrvatska proljetna škola.
- Od 7.11. do 11.11.2012.god. na Acibadem University u Istanbulu, pohađala kurs pod nazivom: "Multidisciplinary approach to spasticity".


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Procjena vrijednosti metode po vojti kod djece sa simptomima rizičnog razvoja

Datum završetka

15.12.2004

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Uticaj kineziterapije na respiratornu funkciju oboljelih od progresivne mišićne distrofije

Datum završetka

02.03.2001

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.12.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

(2011). Term and Weight at premature birth as predictors of cerebral palsy. Mat Soc Med, 7-11.

 

 

(2011). Rana dijagnostika i habilitacija djece sa cerebralnim poremećajima kretanja. Pedijatrija danas, 1-9.

 

 

Nešić M, L., & Srdić V, M.(2011). Indeks tjelesne mase kao činilac opredjeljenjaprema sportsko-rekreativnim aktivnostima na Univerzitetu. Sportske nauke i zdravlje, 37-47.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

(2014). Značaj adekvatne habilitacije kod djece sa cerebralnom paralizom u svrhu unaprijeđenja kvaliteta života (prikaz slučaja"). Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih, tematski zbornik. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodna naučno-stručna konferencija (pp. 0-0). Igalo: -

 

 

(2013). Rehabilitacija pacijenata sa neuromišićnim bolestima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Ljetna pedijatrijska škola (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

(2012). Postupci habilitacije i rehabilitacije neurološki oštećene djece na pedijatrijskoj klinici KCUS. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV. Kongres fizijatara (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

(2012). Rano započet habilitacioni tretman djece sa odstupanjima u posturalnim refleksima je efikasan. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV. Kongres fizijatara (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Meholjic A, K., & Bećirović D, I. (2010). Procjena vrijednosti rane habilitacije po Vojta metodi i Bobath konceptu kod djece sa Down sindromom. Zbornik radova sa naučnog skupa-II kongres fizijatara Cme Gore (pp. 125-126). Igalo: -

 

 

Bećirović E, M., Čebić S, A., & Bećirović E, T. (2010). Kako izgleda jedna gerijatrijska bolnica (Gratz - Austrija. Zbornik radova sa naučnog skupa-II Kongres fizijatara Cme Gore (pp. 140-141). Igalo: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Vavra-Hadžiahmetović, A. (2011). Osnove kliničkog pregleda u fizijatriji. Sarajevo: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

, "Term and Weight at premature birth as predictors of cerebral palsy", Mat Soc Med, vol. 23, no. 1, pp. 7-11, 2011.

 

 

, "Rana dijagnostika i habilitacija djece sa cerebralnim poremećajima kretanja", Pedijatrija danas, vol. 7, no. 1, pp. 1-9, 2011.

 

 

L. Nešić M and M. Srdić V, "Indeks tjelesne mase kao činilac opredjeljenjaprema sportsko-rekreativnim aktivnostima na Univerzitetu", Sportske nauke i zdravlje, vol. 1, no. 1, pp. 37-47, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

, "Značaj adekvatne habilitacije kod djece sa cerebralnom paralizom u svrhu unaprijeđenja kvaliteta života (prikaz slučaja"). Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih, tematski zbornik", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodna naučno-stručna konferencija, Igalo, 2014.

 

 

, "Rehabilitacija pacijenata sa neuromišićnim bolestima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Ljetna pedijatrijska škola, Banja Luka, 2013.

 

 

, "Postupci habilitacije i rehabilitacije neurološki oštećene djece na pedijatrijskoj klinici KCUS", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV. Kongres fizijatara, Banja Luka, 2012.

 

 

, "Rano započet habilitacioni tretman djece sa odstupanjima u posturalnim refleksima je efikasan", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV. Kongres fizijatara, Banja Luka, 2012.

 

 

K. Meholjic A and I. Bećirović D, "Procjena vrijednosti rane habilitacije po Vojta metodi i Bobath konceptu kod djece sa Down sindromom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II kongres fizijatara Cme Gore, Igalo, 2010.

 

 

M. Bećirović E, A. Čebić S and T. Bećirović E, "Kako izgleda jedna gerijatrijska bolnica (Gratz - Austrija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II Kongres fizijatara Cme Gore, Igalo, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

A. Vavra-Hadžiahmetović, "Osnove kliničkog pregleda u fizijatriji", Sarajevo: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Meholjić A.

Naziv časopisa

Mat Soc Med

Naziv rada

Term and Weight at premature birth as predictors of cerebral palsy

Godina izdavanja

2011

Stranice

7-11

Godina_Vol_IEEE

23

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Meholjić A.

Naziv časopisa

Pedijatrija danas

Naziv rada

Rana dijagnostika i habilitacija djece sa cerebralnim poremećajima kretanja

Godina izdavanja

2011

Stranice

1-9

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Nešić M, Lolić V, Srdić V, Meholjić A.

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Indeks tjelesne mase kao činilac opredjeljenjaprema sportsko-rekreativnim aktivnostima na Univerzitetu

Godina izdavanja

2011

Stranice

37-47

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Meholjić A. Meholjic SA.

Naziv rada

Značaj adekvatne habilitacije kod djece sa cerebralnom paralizom u svrhu unaprijeđenja kvaliteta života (prikaz slučaja"). Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih, tematski zbornik

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

V Međunarodna naučno-stručna konferencija

Grad

Igalo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Meholjić A.

Naziv rada

Rehabilitacija pacijenata sa neuromišićnim bolestima

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Ljetna pedijatrijska škola

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Meholjić A.

Naziv rada

Postupci habilitacije i rehabilitacije neurološki oštećene djece na pedijatrijskoj klinici KCUS

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

IV. Kongres fizijatara

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Meholjić A.

Naziv rada

Rano započet habilitacioni tretman djece sa odstupanjima u posturalnim refleksima je efikasan

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

IV. Kongres fizijatara

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Meholjic A, Kadić M, Bećirović D, Imširović A

Naziv rada

Procjena vrijednosti rane habilitacije po Vojta metodi i Bobath konceptu kod djece sa Down sindromom

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

II kongres fizijatara Cme Gore

Grad

Igalo

Stranice

125-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bećirović E, Meholjić-Fetahović A. Delić M, Čebić S, Alomerović I, Bećirović E, Tokić E.

Naziv rada

Kako izgleda jedna gerijatrijska bolnica (Gratz - Austrija

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

II Kongres fizijatara Cme Gore

Grad

Igalo

Stranice

140-141

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Vavra-Hadžiahmetović, A. Meholjić

Naslov

Osnove kliničkog pregleda u fizijatriji

Godina izdavanja

2011

Grad

Sarajevo

Izdavač

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnovi kineziologije sa kineziometrijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Protetika i ortotika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u gerijatriji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Protetika i ortotika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u pedijatriji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u gerijatriji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI