slika radnika


Prof. dr SANJA BREKALO-LAZAREVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • sanja.i.brekalolazarevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SANJA BREKALO-LAZAREVIĆ

 

Godina rođenja

1963

Mjesto rođenja

Tuzla

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Prediktori sindroma izgaranja i indeksa radne sposobnosti u zaštitara osoba i imovine

Datum završetka

04.09.2013

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Radna sposobnost zaposlenika sa depresivnim poremećajem u odnosu na individualne i faktore u vezi sa radom

Datum završetka

12.06.2009

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Tuzli

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.12.1989

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Horozić, E., Begić, A., Ademović, Z., & Brekalo-Lazarević, S.(2018). Ponovljivost odabranih metoda za određivanje fenola urinu tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti. Kemija u Industriji, 0-0.

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Begić, A., Lazarević, I., Ademović, Z., & Kunić, S.(2018). Differences in non alcoholic fatty liver dsease prevalence between petrol station workers and non exposed subjects. Int J Current Med Pharm Res, 0-0.

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Begić, A., Ademović, Z., & Horozić, E.(2018). Determinatio of benzene metabolite of phenol in the urine and analysis of blood parameters of workers exposed to benzene. International Journal of Current Advanced Research, 2341-2344.

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Selmanović, S., Lazarević, I., Beganlić, A., Biščević-Tokić, J., & Kurtić, A.(2018). Influence of workplace violence on disstres by security guards. Influence of workplace violence on disstress by security gurads, 0-0.

 

 

Ahmetović, N., Keranh, H., Đaković, M., Karić, E., Brekalo-Lazarević, S., Hodžić, V., & Imširović, E.(2017). Risk assesment of nitrite in takte to hea. International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology, 112-119.

 

 

Selmanović, S., Beganlić, A., Softić, A., Pašić, Z., Omerović, E., & Brekalo-Lazarević, S.(2017). The influence of XY Curcumin on Body Weight, Body Mass Index, and Wais Circumference in Persons with Metabolic Syndrome. Ec Endocrinology and Metabolic Research, 103-115.

 

 

Selmanović, S., Pranjić, N., Brekalo-Lazarević, S., Pašić, Z., Bošnjić, J., & Grbović, M.(2012). Faktori loše organizacije rada kao prediktori sindroma izgaranja bolničkih liječnika. Sigurnost, 1-9.

 

 

Pranjić, N., Nuhbegović, S., Brekalo-Lazarević, S., & Kurtić, A.(2012). Is Adrenal Exhaustion Synonym of Syndrome Burnout at Workplace. Collegium Atropologicum, 911-919.

 

 

Grbović, M., Pranjić, N., Selmanović, S., Brekalo-Lazarević, S., & Jatić, Z.(2011). Montenegro Special Education Teaching Staff Burnout: Survey Study. Acta Informatica Med., 49-55.

 

 

Selmanović, S., Ramić, E., Pranjić, N., Brekalo-Lazarević, S., Pašić, Z., & Alić, A.(2011). Stress at Work and Burnout Syndrome in Hospital Doctors. Medical Archives, 132-136.

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Pranjić, N., Selmanović, S., & Grbović, M.(2011). Uticaj stresora radnog mjesta na indeks radnih sposobnosti pacijenata sa depresivnim poremećajem. Medicinski pregled, 545-551.

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Pranjić, N., & Nurkić, B.(2010). Uticaj individualnih i faktora radnog mjesta na bolovanje kod pacijenata sa depresivnim poremećajem. Sigurnost, 235-244.

 

 

Pranjić, N., Brekalo-Lazarević, S., Hadži-Ristić, B., & Maleš-Bilić, L.(2010). Psihičko zlostavljanje na poslu ili mobing- prikaz slučaja vještačenja na okolnosti nematerijalne štete. Svet Rada, 237-245.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Brekalo-Lazarević, S., Begić, A., Ademović, Z., & Kunić, S. (2018). Odabrani faktori rizika za razvoj nealkoholne bolesti masne jetre praćeni kod radnika na benzinskim stanicama. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozijum Magistara Farmacije TK (pp. 59-65). Tuzla: -

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Begić, A., Ademović, Z., & Kunić, S. (2018). Odabrani faktori rizika za razvoj nealkoholne bolesti masne jetre praćeni kod radnika na benzinskim stanicama. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozija Magistara Farmacije TK (pp. 59-65). Tuzla: -

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Begić, A., Ademović, Z., & Kunić, S. (2018). Prevalence of non-Alcoholic fatty liver disease in petrol station workers. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozij Magistara Farmacije TK (pp. 8-9). Tuzla: -

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Begić, A., Ademović, Z., & Horozić, E. (2018). Analysis of blood parameters of workers exposed to benzene. Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozij Magistara Farmacije TK (pp. 10-11). Tuzla: -

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Pranjić, N., Nurkić, B., & Bećirović, S. (2015). Ekspozicija nasilju i općim stresovima radnog ambijenta kao ngetivni prediktori indeksa radne sposobnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem (pp. 32-32). Šibenik: -

 

 

Nurkić, B., Bećirović, S., Pranjić, N., & Brekalo-Lazarevć, S. (2013). Ubodne povrede kod zdravstvenih radnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Internacionalna konferencija o traumama i prevenciji povreda (pp. 91-91). Zenica: -

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Pranjić, N., Bećirović, S., & Nurkić, B. (2013). Nasilje kao prediktor sindroma izgaranja kod zaštitara osoba i imovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Internacionalna konferencija o traumama i prevenciji povreda (pp. 53-53). Zenica: -

 

 

Mršić, D., Jahić, M., Mršić, A., Brekalo-Lazarević, S., Hadžović, Đ., & Šahović, H. (2012). Rizik od krvarenja kod dvojne antitrombocitne terapije. Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Hrvatski internistički kongres sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Opatija: -

 

 

Pranjić, N., Brekalo-Lazarević, S., Bećirović, S., Kusturica-Selimović, A., & Šehić, S. (2009). Od profesionalne ekspozicije hemikalijama do razvoja profesionalnog karcinoma kože i konjuktive - prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Simpozijum o prevenciji i liječebnju hroničnih rana BH sa međunarodnim učešćem (pp. 76-84). Tuzla: -

 

 

Bećirović, S., Kusturica-Selimović, A., Pranjić, N., Brekalo-Lazarević, S., Nurkić, B., & Bećirović, M. (2007). Rizični faktori zamora pri radu obućarskih, pivarskih i rudarskih zaposlenika. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Hrvatski kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem (pp. 91-92). Dubrovnik: Zdravlje i ključ života

 

 

Brekalo-Lazarević, S., Nurkić, B., Pranjić, N., & Mutapčić, S. (2007). Procjena profesionalnih faktora rizika za respiratorne simptome zaposlenika u obućarstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Hrvatski kongres Medicine Rada sa međunarodnim učešćem Zdravlje i Rad - ključ života (pp. 196-197). Dubrovnik: -

 

 

Mutapčić, S., Pranjić, N., Rajcer, A., Bečirović, S., Kusturica-Selimović, A., Čanić, I., & Brekalo-Lazarević, S. (2007). Procjena uzročnih i sudjelujućih profesionalnih štetnosti kod radnika Solana. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Hrvatski kongres Medicine RAda sa međunarodnim učešćem Zdravlje i rad - ključ života (pp. 196-197). Dubrovnik: -

 

 

Smajić, V., Kurtović, J., Imamović, N., Brekalo-Lazarević, S., & Nurkić, B. (2006). Zarazna oboljenja kod radnika u zdravstvu u poslije ratnom periodu. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Tuzla: -

 

 

Pranjić, N., Mustajbegović, J., & Brekalo-Lazarević, S. (2006). Mobing među doktorima medicine, pregled anketom. Zbornik radova sa naučnog skupa-23. Internacionalni Kongres Medicine rada Italija (pp. 0-0). Milano: -

 

 

Kurtović, J., Smajić, V., Brekalo-Lazarević, S., Nurkić, B., & Đonlagić, J. (2004). Psihičko oboljenje kao uzrok invalidnosti zdravstvenih radnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongees Medicine rada Makedonije sa međunarodnim učešćem (pp. 151-151). Struga: -

 

 

Hasanbegović, H., Bećirović, E., Brekalo-Lazarević, S., & Bećirović, D. (2003). Uticaj slušnog gubitka na socijalizaciju i radnu sposobnost. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi (pp. 289-290). Tuzla: -

 

 

Mutupčić, S., Kurtović, J., Čanić, I., Brekalo-Lazarević, S., Smajić, V., & Nurkić, B. (2003). Profesionalni traumatizam kod solanskih radnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi (pp. 175-176). Tuzla: -

 

 

Kurtović, J., Smajić, V., Brekalo-Lazarević, S., Nurkić, B., & Mutapčić, S. (2003). Uzroci invalidnosti uposlenika u zdravstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi (pp. 261-261). Tuzla: -

 

 

Kurtović, J., Smajić, V., Brekalo-Lazarević, S., Pranjić, N., & Nurkić, B. (2002). Hernija lumbalnog diska kao uzrok absentizma radnika zaposlenih u Univerzitetskom centru Tuzla. Zbornik radova sa naučnog skupa-Acta Medica Saliniana (pp. 161-162). Tuzla: -

 

 

Kurtović, J., Franjkić-Misija, P., Brekalo-Lazarević, S., & Nurkić, B. (2002). Učestalosti malignih tumora radnika zaposlenih u Univerzitetskom centru Tuzla. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Hrvatski kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem Radna Sposobnosti i životna dob (pp. 161-161). Brijuni: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Brekalo-Lazarević, S., Ademović, Z., & Keran, H. (2018). Procjena rizika u radnoj i životnoj sredini. Tuzla: IN SCAN.

 

 

Pranjić, N., & Brekalo-Lazarević, S. (2007). Bol u koljenu. Tuzla: Medicina Rada.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

E. Horozić, A. Begić, Z. Ademović and S. Brekalo-Lazarević, "Ponovljivost odabranih metoda za određivanje fenola urinu tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti", Kemija u Industriji, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, A. Begić, I. Lazarević, Z. Ademović and S. Kunić, "Differences in non alcoholic fatty liver dsease prevalence between petrol station workers and non exposed subjects", Int J Current Med Pharm Res, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, A. Begić, Z. Ademović and E. Horozić, "Determinatio of benzene metabolite of phenol in the urine and analysis of blood parameters of workers exposed to benzene", International Journal of Current Advanced Research, vol. 6, no. 7, pp. 2341-2344, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, S. Selmanović, I. Lazarević, A. Beganlić, J. Biščević-Tokić and A. Kurtić, "Influence of workplace violence on disstres by security guards", Influence of workplace violence on disstress by security gurads, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

N. Ahmetović, H. Keranh, M. Đaković, E. Karić, S. Brekalo-Lazarević, V. Hodžić and E. Imširović, "Risk assesment of nitrite in takte to hea", International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology, vol. 10, no. 4, pp. 112-119, 2017.

 

 

S. Selmanović, A. Beganlić, A. Softić, Z. Pašić, E. Omerović and S. Brekalo-Lazarević, "The influence of XY Curcumin on Body Weight, Body Mass Index, and Wais Circumference in Persons with Metabolic Syndrome", Ec Endocrinology and Metabolic Research, vol. 3, no. 1, pp. 103-115, 2017.

 

 

S. Selmanović, N. Pranjić, S. Brekalo-Lazarević, Z. Pašić, J. Bošnjić and M. Grbović, "Faktori loše organizacije rada kao prediktori sindroma izgaranja bolničkih liječnika", Sigurnost, vol. 54, no. 1, pp. 1-9, 2012.

 

 

N. Pranjić, S. Nuhbegović, S. Brekalo-Lazarević and A. Kurtić, "Is Adrenal Exhaustion Synonym of Syndrome Burnout at Workplace", Collegium Atropologicum, vol. 36, no. 3, pp. 911-919, 2012.

 

 

M. Grbović, N. Pranjić, S. Selmanović, S. Brekalo-Lazarević and Z. Jatić, "Montenegro Special Education Teaching Staff Burnout: Survey Study", Acta Informatica Med., vol. 19, no. 1, pp. 49-55, 2011.

 

 

S. Selmanović, E. Ramić, N. Pranjić, S. Brekalo-Lazarević, Z. Pašić and A. Alić, "Stress at Work and Burnout Syndrome in Hospital Doctors", Medical Archives, vol. 65, no. 4, pp. 132-136, 2011.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, N. Pranjić, S. Selmanović and M. Grbović, "Uticaj stresora radnog mjesta na indeks radnih sposobnosti pacijenata sa depresivnim poremećajem", Medicinski pregled, vol. 64, no. 11, pp. 545-551, 2011.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, N. Pranjić and B. Nurkić, "Uticaj individualnih i faktora radnog mjesta na bolovanje kod pacijenata sa depresivnim poremećajem", Sigurnost, vol. 52, no. 3, pp. 235-244, 2010.

 

 

N. Pranjić, S. Brekalo-Lazarević, B. Hadži-Ristić and L. Maleš-Bilić, "Psihičko zlostavljanje na poslu ili mobing- prikaz slučaja vještačenja na okolnosti nematerijalne štete", Svet Rada, vol. 7, no. 2, pp. 237-245, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Brekalo-Lazarević, A. Begić, Z. Ademović and S. Kunić, "Odabrani faktori rizika za razvoj nealkoholne bolesti masne jetre praćeni kod radnika na benzinskim stanicama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozijum Magistara Farmacije TK, Tuzla, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, A. Begić, Z. Ademović and S. Kunić, "Odabrani faktori rizika za razvoj nealkoholne bolesti masne jetre praćeni kod radnika na benzinskim stanicama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozija Magistara Farmacije TK, Tuzla, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, A. Begić, Z. Ademović and S. Kunić, "Prevalence of non-Alcoholic fatty liver disease in petrol station workers", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozij Magistara Farmacije TK, Tuzla, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, A. Begić, Z. Ademović and E. Horozić, "Analysis of blood parameters of workers exposed to benzene", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5. Simpozij Magistara Farmacije TK, Tuzla, 2018.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, N. Pranjić, B. Nurkić and S. Bećirović, "Ekspozicija nasilju i općim stresovima radnog ambijenta kao ngetivni prediktori indeksa radne sposobnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 2015.

 

 

B. Nurkić, S. Bećirović, N. Pranjić and S. Brekalo-Lazarevć, "Ubodne povrede kod zdravstvenih radnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Internacionalna konferencija o traumama i prevenciji povreda, Zenica, 2013.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, N. Pranjić, S. Bećirović and B. Nurkić, "Nasilje kao prediktor sindroma izgaranja kod zaštitara osoba i imovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Internacionalna konferencija o traumama i prevenciji povreda, Zenica, 2013.

 

 

D. Mršić, M. Jahić, A. Mršić, S. Brekalo-Lazarević, Đ. Hadžović and H. Šahović, "Rizik od krvarenja kod dvojne antitrombocitne terapije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7. Hrvatski internistički kongres sa međunarodnim učešćem, Opatija, 2012.

 

 

N. Pranjić, S. Brekalo-Lazarević, S. Bećirović, A. Kusturica-Selimović and S. Šehić, "Od profesionalne ekspozicije hemikalijama do razvoja profesionalnog karcinoma kože i konjuktive - prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Simpozijum o prevenciji i liječebnju hroničnih rana BH sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 2009.

 

 

S. Bećirović, A. Kusturica-Selimović, N. Pranjić, S. Brekalo-Lazarević, B. Nurkić and M. Bećirović, "Rizični faktori zamora pri radu obućarskih, pivarskih i rudarskih zaposlenika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Hrvatski kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem, Dubrovnik, 2007.

 

 

S. Brekalo-Lazarević, B. Nurkić, N. Pranjić and S. Mutapčić, "Procjena profesionalnih faktora rizika za respiratorne simptome zaposlenika u obućarstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Hrvatski kongres Medicine Rada sa međunarodnim učešćem Zdravlje i Rad - ključ života, Dubrovnik, 2007.

 

 

S. Mutapčić, N. Pranjić, A. Rajcer, S. Bečirović, A. Kusturica-Selimović, I. Čanić and S. Brekalo-Lazarević, "Procjena uzročnih i sudjelujućih profesionalnih štetnosti kod radnika Solana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Hrvatski kongres Medicine RAda sa međunarodnim učešćem Zdravlje i rad - ključ života, Dubrovnik, 2007.

 

 

V. Smajić, J. Kurtović, N. Imamović, S. Brekalo-Lazarević and B. Nurkić, "Zarazna oboljenja kod radnika u zdravstvu u poslije ratnom periodu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 2006.

 

 

N. Pranjić, J. Mustajbegović and S. Brekalo-Lazarević, "Mobing među doktorima medicine, pregled anketom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-23. Internacionalni Kongres Medicine rada Italija, Milano, 2006.

 

 

J. Kurtović, V. Smajić, S. Brekalo-Lazarević, B. Nurkić and J. Đonlagić, "Psihičko oboljenje kao uzrok invalidnosti zdravstvenih radnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongees Medicine rada Makedonije sa međunarodnim učešćem, Struga, 2004.

 

 

H. Hasanbegović, E. Bećirović, S. Brekalo-Lazarević and D. Bećirović, "Uticaj slušnog gubitka na socijalizaciju i radnu sposobnost", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi, Tuzla, 2003.

 

 

S. Mutupčić, J. Kurtović, I. Čanić, S. Brekalo-Lazarević, V. Smajić and B. Nurkić, "Profesionalni traumatizam kod solanskih radnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi, Tuzla, 2003.

 

 

J. Kurtović, V. Smajić, S. Brekalo-Lazarević, B. Nurkić and S. Mutapčić, "Uzroci invalidnosti uposlenika u zdravstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi, Tuzla, 2003.

 

 

J. Kurtović, V. Smajić, S. Brekalo-Lazarević, N. Pranjić and B. Nurkić, "Hernija lumbalnog diska kao uzrok absentizma radnika zaposlenih u Univerzitetskom centru Tuzla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Acta Medica Saliniana, Tuzla, 2002.

 

 

J. Kurtović, P. Franjkić-Misija, S. Brekalo-Lazarević and B. Nurkić, "Učestalosti malignih tumora radnika zaposlenih u Univerzitetskom centru Tuzla", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Hrvatski kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem Radna Sposobnosti i životna dob, Brijuni, 2002.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Brekalo-Lazarević, Z. Ademović and H. Keran, "Procjena rizika u radnoj i životnoj sredini", Tuzla: IN SCAN, 2018.

 

 

N. Pranjić and S. Brekalo-Lazarević, "Bol u koljenu", Tuzla: Medicina Rada, 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Horozić, E; Begić, A; Ademović, Z; Brekalo-Lazarević, S;

Naziv časopisa

Kemija u Industriji

Naziv rada

Ponovljivost odabranih metoda za određivanje fenola urinu tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Begić, A; Lazarević, I; Ademović, Z; Kunić, S;

Naziv časopisa

Int J Current Med Pharm Res

Naziv rada

Differences in non alcoholic fatty liver dsease prevalence between petrol station workers and non exposed subjects

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Begić, A; Ademović, Z; Horozić, E;

Naziv časopisa

International Journal of Current Advanced Research

Naziv rada

Determinatio of benzene metabolite of phenol in the urine and analysis of blood parameters of workers exposed to benzene

Godina izdavanja

2018

Stranice

2341-2344

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Selmanović, S; Lazarević, I; Beganlić, A; Biščević-Tokić, J; Kurtić, A;

Naziv časopisa

Influence of workplace violence on disstress by security gurads

Naziv rada

Influence of workplace violence on disstres by security guards

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ahmetović, N; Keranh, H; Đaković, M; Karić, E; Brekalo-Lazarević, S; Hodžić, V; Imširović, E;

Naziv časopisa

International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology

Naziv rada

Risk assesment of nitrite in takte to hea

Godina izdavanja

2017

Stranice

112-119

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Selmanović, S; Beganlić, A; Softić, A; Pašić, Z; Omerović, E; Brekalo-Lazarević, S;

Naziv časopisa

Ec Endocrinology and Metabolic Research

Naziv rada

The influence of XY Curcumin on Body Weight, Body Mass Index, and Wais Circumference in Persons with Metabolic Syndrome

Godina izdavanja

2017

Stranice

103-115

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Selmanović, S; Pranjić, N; Brekalo-Lazarević, S; Pašić, Z; Bošnjić, J; Grbović, M;

Naziv časopisa

Sigurnost

Naziv rada

Faktori loše organizacije rada kao prediktori sindroma izgaranja bolničkih liječnika

Godina izdavanja

2012

Stranice

1-9

Godina_Vol_IEEE

54

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Pranjić, N; Nuhbegović, S; Brekalo-Lazarević, S; Kurtić, A;

Naziv časopisa

Collegium Atropologicum

Naziv rada

Is Adrenal Exhaustion Synonym of Syndrome Burnout at Workplace

Godina izdavanja

2012

Stranice

911-919

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Grbović, M; Pranjić, N; Selmanović, S; Brekalo-Lazarević, S; Jatić, Z;

Naziv časopisa

Acta Informatica Med.

Naziv rada

Montenegro Special Education Teaching Staff Burnout: Survey Study

Godina izdavanja

2011

Stranice

49-55

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Selmanović, S; Ramić, E; Pranjić, N; Brekalo-Lazarević, S; Pašić, Z; Alić, A;

Naziv časopisa

Medical Archives

Naziv rada

Stress at Work and Burnout Syndrome in Hospital Doctors

Godina izdavanja

2011

Stranice

132-136

Godina_Vol_IEEE

65

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Pranjić, N; Selmanović, S; Grbović, M;

Naziv časopisa

Medicinski pregled

Naziv rada

Uticaj stresora radnog mjesta na indeks radnih sposobnosti pacijenata sa depresivnim poremećajem

Godina izdavanja

2011

Stranice

545-551

Godina_Vol_IEEE

64

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Pranjić, N; Nurkić, B;

Naziv časopisa

Sigurnost

Naziv rada

Uticaj individualnih i faktora radnog mjesta na bolovanje kod pacijenata sa depresivnim poremećajem

Godina izdavanja

2010

Stranice

235-244

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Pranjić, N; Brekalo-Lazarević, S; Hadži-Ristić, B; Maleš-Bilić, Lj;

Naziv časopisa

Svet Rada

Naziv rada

Psihičko zlostavljanje na poslu ili mobing- prikaz slučaja vještačenja na okolnosti nematerijalne štete

Godina izdavanja

2010

Stranice

237-245

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Begić, A; Ademović, Z; Kunić, S;

Naziv rada

Odabrani faktori rizika za razvoj nealkoholne bolesti masne jetre praćeni kod radnika na benzinskim stanicama

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

5. Simpozijum Magistara Farmacije TK

Grad

Tuzla

Stranice

59-65

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Begić, A; Ademović, Z; Kunić, S;

Naziv rada

Odabrani faktori rizika za razvoj nealkoholne bolesti masne jetre praćeni kod radnika na benzinskim stanicama

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

5. Simpozija Magistara Farmacije TK

Grad

Tuzla

Stranice

59-65

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Begić, A, Ademović, Z; Kunić, S;

Naziv rada

Prevalence of non-Alcoholic fatty liver disease in petrol station workers

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

5. Simpozij Magistara Farmacije TK

Grad

Tuzla

Stranice

8-9

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Begić, A, Ademović, Z; Horozić, E;

Naziv rada

Analysis of blood parameters of workers exposed to benzene

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

5. Simpozij Magistara Farmacije TK

Grad

Tuzla

Stranice

10-11

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Pranjić, N; Nurkić, B; Bećirović, S;

Naziv rada

Ekspozicija nasilju i općim stresovima radnog ambijenta kao ngetivni prediktori indeksa radne sposobnosti

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

6. Hrvatski kongres medicine rada s međunarodnim sudjelovanjem

Grad

Šibenik

Stranice

32-32

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Nurkić, B; Bećirović, S; Pranjić, N; Brekalo-Lazarevć, S;

Naziv rada

Ubodne povrede kod zdravstvenih radnika

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

2. Internacionalna konferencija o traumama i prevenciji povreda

Grad

Zenica

Stranice

91-91

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Pranjić, N; Bećirović, S; Nurkić, B;

Naziv rada

Nasilje kao prediktor sindroma izgaranja kod zaštitara osoba i imovine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

2. Internacionalna konferencija o traumama i prevenciji povreda

Grad

Zenica

Stranice

53-53

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mršić, D; Jahić, M; Mršić, A; Brekalo-Lazarević, S; Hadžović, Đ; Šahović, H;

Naziv rada

Rizik od krvarenja kod dvojne antitrombocitne terapije

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

7. Hrvatski internistički kongres sa međunarodnim učešćem

Grad

Opatija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pranjić, N; Brekalo-Lazarević, S; Bećirović, S; Kusturica-Selimović, A; Šehić, S;

Naziv rada

Od profesionalne ekspozicije hemikalijama do razvoja profesionalnog karcinoma kože i konjuktive - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1. Simpozijum o prevenciji i liječebnju hroničnih rana BH sa međunarodnim učešćem

Grad

Tuzla

Stranice

76-84

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Bećirović, S; Kusturica-Selimović, A; Pranjić, N; Brekalo-Lazarević, S; Nurkić, B; Bećirović, M;

Naziv rada

Rizični faktori zamora pri radu obućarskih, pivarskih i rudarskih zaposlenika

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

4. Hrvatski kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem

Grad

Dubrovnik

Stranice

91-92

Izdavač

Zdravlje i ključ života

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Nurkić, B; Pranjić, N; Mutapčić, S;

Naziv rada

Procjena profesionalnih faktora rizika za respiratorne simptome zaposlenika u obućarstvu

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

4. Hrvatski kongres Medicine Rada sa međunarodnim učešćem Zdravlje i Rad - ključ života

Grad

Dubrovnik

Stranice

196-197

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mutapčić, S; Pranjić, N; Rajcer, A; Bečirović, S; Kusturica-Selimović, A; Čanić, I; Brekalo-Lazarević, S;

Naziv rada

Procjena uzročnih i sudjelujućih profesionalnih štetnosti kod radnika Solana

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

4. Hrvatski kongres Medicine RAda sa međunarodnim učešćem Zdravlje i rad - ključ života

Grad

Dubrovnik

Stranice

196-197

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Smajić, V; Kurtović, J; Imamović, N; Brekalo-Lazarević, S; Nurkić, B;

Naziv rada

Zarazna oboljenja kod radnika u zdravstvu u poslije ratnom periodu

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

2. Kongres infektologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

Tuzla

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pranjić, N; Mustajbegović, J; Brekalo-Lazarević, S,

Naziv rada

Mobing među doktorima medicine, pregled anketom

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

23. Internacionalni Kongres Medicine rada Italija

Grad

Milano

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kurtović, J; Smajić, V; Brekalo-Lazarević, S; Nurkić, B; Đonlagić, J;

Naziv rada

Psihičko oboljenje kao uzrok invalidnosti zdravstvenih radnika

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

1. Kongees Medicine rada Makedonije sa međunarodnim učešćem

Grad

Struga

Stranice

151-151

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hasanbegović, H; Bećirović, E; Brekalo-Lazarević, S; Bećirović, D;

Naziv rada

Uticaj slušnog gubitka na socijalizaciju i radnu sposobnost

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi

Grad

Tuzla

Stranice

289-290

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mutupčić, S; Kurtović, J; Čanić, I; Brekalo-Lazarević, S; Smajić, V; Nurkić, B;

Naziv rada

Profesionalni traumatizam kod solanskih radnika

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi

Grad

Tuzla

Stranice

175-176

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kurtović, J; Smajić, V; Brekalo-Lazarević, S; Nurkić, B; Mutapčić, S;

Naziv rada

Uzroci invalidnosti uposlenika u zdravstvu

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

1. Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem Medicina rada u Evropi

Grad

Tuzla

Stranice

261-261

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kurtović, J; Smajić, V; Brekalo-Lazarević, S; Pranjić, N; Nurkić, B;

Naziv rada

Hernija lumbalnog diska kao uzrok absentizma radnika zaposlenih u Univerzitetskom centru Tuzla

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Acta Medica Saliniana

Grad

Tuzla

Stranice

161-162

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kurtović, J; Franjkić-Misija, P; Brekalo-Lazarević, S; Nurkić, B;

Naziv rada

Učestalosti malignih tumora radnika zaposlenih u Univerzitetskom centru Tuzla

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

3. Hrvatski kongres Medicine rada sa međunarodnim učešćem Radna Sposobnosti i životna dob

Grad

Brijuni

Stranice

161-161

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Brekalo-Lazarević, S; Ademović, Z; Keran, H;

Naslov

Procjena rizika u radnoj i životnoj sredini

Godina izdavanja

2018

Grad

Tuzla

Izdavač

IN SCAN

Tip

Knjiga

 

Autori

Pranjić, N; Brekalo-Lazarević, S;

Naslov

Bol u koljenu

Godina izdavanja

2007

Grad

Tuzla

Izdavač

Medicina Rada

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ergonomija i medicina rada

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove radne terapije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Zaštita na radu medicinskog osoblja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ergonomija i medicina rada

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove radne terapije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Zaštita na radu medicinskog osoblja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI