slika radnika


Doc. dr DALIBOR DRLJAČA

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • dalibor.p.drljaca@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DALIBOR DRLJAČA

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Poslovna informatika - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Poslovna informatika - 240 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dalibor P. Drljača je rođen 18.juna 1971.godine u Bihaću. Osnovno i srednje obrazovanje je stekao u Bosanskoj Krupi, a školovanje nastavlja na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta APEIRON, gdje uspješno završava sva tri ciklusa studiranja.
Osnovne studije - četverogodišnji ciklus I studija - završava 2010.godine odbranom diplomskog rada
Magistarski rad pod nazivom "Efekti primjene elektronskog poslovanja u javnoj upravi Republike Srpske" brani 2013.godine sa najvišom ocjenom na drugom ciklusu studija.
Već nakon sticanja osnovne diplome, uključuje se aktivno u izvođenje nastave izborom u zvanje asistenta a potom i višeg asistenta na predmetima Projektovanje informacionih sistema, Elektronsko poslovanje, Poslovna inteligencija i Elektronsko poslovanje.
Pod mentorstvom emeritusa, akademika, prof.dr Dušana Starčevića, 2021.godine s najvišom ocjenom brani doktorsku tezu na temu "Unapređenje modela revizije informacionih sistema u javnoj upravi sa aspekta tehničke i organizacione interoperabilnosti".
Pored obrazovnog i naučnoistraživačkog rada, od 1996.godine je aktivno uključen u pripremu i realizaciju projekata koje finansira Evropska unija programima za obrazovanje (TEMPUS/ERASMUS+) i istraživanje i inovacije (Okvirni programi). Ministarstvo civilnih poslova BiH na prijedlog resornog entitetskog ministarstva ga je imenovalo u dva termina za državnu kontakt tačku za Okvirni program za nauku i istraživanje i predstavnika BiH u Programskom komitetu za Izvrsnu nauku. Zahvaljujući iskustvu stečenom u realizaciji više od 30 TEMPUS i FP projekata (FP7, H2020) u periodu prije izbijanja pandemije je bio više puta angažovan od strane Evropske komisije kao predavač i trener u državama jugoistočne Azije (Singapur, Malezija, Indonezija, Tajland, Filipini). Osnivač je mreže EURAXESS Bosna i Hercegovina i mreže EURAXESS Africa. Posljednje dvije godine (2022 i 2023), kao predavač i trener angažovan od strane Evropske komisije je obavio više misija u zemlje afričkog kontinenta (Etiopija, Tunis, Ruanda, Kenija, J.Afrika).
Autor je 6 knjiga, jednog kursa učenja na daljinu i više od 40 naučno-stručnih radova.
Zaposlen je u Centru za naučnoistraživački rad i edukacije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske od 2019.godine kada je Centar i formiran.
Oženjen, otac dvije kćerke.?


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Tema

Unapređenje modela revizije informacionih sistema u javnoj upravi sa aspekta tehničke i organizacione interoperabilnosti

Datum završetka

12.07.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Efekti primjene elektronskog poslovanja u javnoj upravi Republike Srpske

Datum završetka

23.12.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.09.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Tomić, S., & Drljača, D.(2019). DDLM - Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina. JITA, 67-79.

 

 

Drljača, D.(2018). Digital Marketing in Metal Processing Companies in Prijedor Region. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 72-85.

 

 

Drljača, D., Latinović, B., & Starčević, D.(2017). Modelling the process of its Auditing in the Public Administration Using UML Diagrams. JITA, 32-41.

 

 

Drljača, D., & Dimitrijević, Z.(2017). Jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća evropskim grant sredstvima. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 121-133.

 

 

Drljača, D., & Latinović, B.(2016). Frameworks for Audit of an Information system in practice. JITA, 78-85.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Drljača, D., Starčević, D., & Latinović, B. (2019). NIDES as an IS Audit Tool. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Applied Sciences - ICAS 2018 (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Drljača, D., & Latinović, B. (2017). Audit in Public Administrations Information Systems - External or Internal ?. Zbornik radova sa naučnog skupa-Innovative Ideas in Science 2016 (pp. 0-0). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

(2023). Priručnik za STEM edukatore. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci.

 

 

Dalibor P. Drljača, Đ. (2021). Horizon Europe: A brief guide for NCPs. Sarajevo: RCC Sarajevo.

 

 

(2021). Horizont Evropa 2021-2027 Naredna generacija istraživanja i inovacija. Banja Luka: UKC RS,Banja Luka.

 

 

Markez, Đ., Drljača, D., & Dimitrijević, Z. (2016). Vodič kroz Horizont 2020 (drugi dio). -: Ministarstvo civilnih poslova BiH.

 

 

Drljača, D., & Dimitrijević, Z. (2015). Klasteri u praksi. -: RTD Health Cluster.

 

 

Drljača, D., & Markez, Đ. (2015). Vodič kroz Horizont 2020 (prvi dio). -: Ministarstvo civilnih poslova BiH / Makoprint d.o.o..

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Tomić and D. Drljača, "DDLM - Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina", JITA, vol. 9, no. 2, pp. 67-79, 2019.

 

 

D. Drljača, "Digital Marketing in Metal Processing Companies in Prijedor Region", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 8, no. 1, pp. 72-85, 2018.

 

 

D. Drljača, B. Latinović and D. Starčević, "Modelling the process of its Auditing in the Public Administration Using UML Diagrams", JITA, vol. 7, no. 1, pp. 32-41, 2017.

 

 

D. Drljača and Z. Dimitrijević, "Jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća evropskim grant sredstvima", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 7, no. 1, pp. 121-133, 2017.

 

 

D. Drljača and B. Latinović, "Frameworks for Audit of an Information system in practice", JITA, vol. 6, no. 2, pp. 78-85, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Drljača, D. Starčević and B. Latinović, "NIDES as an IS Audit Tool", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Applied Sciences - ICAS 2018, Banja Luka, 2019.

 

 

D. Drljača and B. Latinović, "Audit in Public Administrations Information Systems - External or Internal ?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Innovative Ideas in Science 2016, -, 2017.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

, "Priručnik za STEM edukatore", Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, 2023.

 

 

Đ. Dalibor P. Drljača, "Horizon Europe: A brief guide for NCPs", Sarajevo: RCC Sarajevo, 2021.

 

 

, "Horizont Evropa 2021-2027 Naredna generacija istraživanja i inovacija", Banja Luka: UKC RS,Banja Luka, 2021.

 

 

Đ. Markez, D. Drljača and Z. Dimitrijević, "Vodič kroz Horizont 2020 (drugi dio)", -: Ministarstvo civilnih poslova BiH, 2016.

 

 

D. Drljača and Z. Dimitrijević, "Klasteri u praksi", -: RTD Health Cluster, 2015.

 

 

D. Drljača and Đ. Markez, "Vodič kroz Horizont 2020 (prvi dio)", -: Ministarstvo civilnih poslova BiH / Makoprint d.o.o., 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

DDLM - Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Stranice

67-79

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Digital Marketing in Metal Processing Companies in Prijedor Region

Godina izdavanja

2018

Stranice

72-85

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko; Starčević, Dušan

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Modelling the process of its Auditing in the Public Administration Using UML Diagrams

Godina izdavanja

2017

Stranice

32-41

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor; Dimitrijević, Z

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća evropskim grant sredstvima

Godina izdavanja

2017

Stranice

121-133

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Frameworks for Audit of an Information system in practice

Godina izdavanja

2016

Stranice

78-85

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Drljača, Dalibor; Starčević, D; Latinović, B

Naziv rada

NIDES as an IS Audit Tool

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

International Conference on Applied Sciences - ICAS 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko

Naziv rada

Audit in Public Administrations Information Systems - External or Internal ?

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Innovative Ideas in Science 2016

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

" Dalibor P. Drljača, Slaviša Jelisić Medina Garić, Branko Zlokapa, Nikola Bojić, Ognjenka Zrilić, Suzana Gotovac Atlagić, Smiljana Paraš, Jasminka Hasić Telalović

Naslov

Priručnik za STEM edukatore

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Univerzitet u Banjoj Luci

Tip

Knjiga

 

Autori

Dalibor P. Drljača, Đorđe Markez

Naslov

Horizon Europe: A brief guide for NCPs

Godina izdavanja

2021

Grad

Sarajevo

Izdavač

RCC Sarajevo

Tip

Knjiga

 

Autori

Dalibor P. Drljača

Naslov

Horizont Evropa 2021-2027 Naredna generacija istraživanja i inovacija

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

UKC RS,Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Markez, Đ; Drljača, Dalibor; Dimitrijević, Z

Naslov

Vodič kroz Horizont 2020 (drugi dio)

Godina izdavanja

2016

Grad

-

Izdavač

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Dalibor; Dimitrijević, Z

Naslov

Klasteri u praksi

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

RTD Health Cluster

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Dalibor; Markez, Đ

Naslov

Vodič kroz Horizont 2020 (prvi dio)

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

Ministarstvo civilnih poslova BiH / Makoprint d.o.o.

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Internet marketing i elektronsko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Projektovanje informacionih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Softverski inženjering

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Internet marketing i elektronsko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Projektovanje informacionih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

Pored obrazovnog i naučnoistraživačkog rada, od 1996.godine je aktivno uključen u pripremu i realizaciju projekata koje finansira Evropska unija programima za obrazovanje (TEMPUS/ERASMUS+) i istraživanje i inovacije (Okvirni programi). Ministarstvo civilnih poslova BiH na prijedlog resornog entitetskog ministarstva ga je imenovalo u dva termina za državnu kontakt tačku za Okvirni program za nauku i istraživanje i predstavnika BiH u Programskom komitetu za Izvrsnu nauku. Zahvaljujući iskustvu stečenom u realizaciji više od 30 TEMPUS i FP projekata (FP7, H2020) u periodu prije izbijanja pandemije je bio više puta angažovan od strane Evropske komisije kao predavač i trener u državama jugoistočne Azije (Singapur, Malezija, Indonezija, Tajland, Filipini). Osnivač je mreže EURAXESS Bosna i Hercegovina i mreže EURAXESS Africa. Posljednje dvije godine (2022 i 2023), kao predavač i trener angažovan od strane Evropske komisije je obavio više misija u zemlje afričkog kontinenta (Etiopija, Tunis, Ruanda, Kenija, J.Afrika).