slika radnika


Doc. dr DALIBOR DRLJAČA

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • dalibor.p.drljaca@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DALIBOR DRLJAČA

 

Godina rođenja

1971

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka računarstva i informatike (u oblasti informacionih sistema u komunikacijama i logistici)

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dalibor Drljača je rođen 18.juna 1971.godine u Bihaću. Osnovno i srednje obrazovanje je stekao u Bosanskoj Krupi, a školovanje nastavlja na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta APEIRON, gdje 20210.godine s najvišom ocjenom brani doktorsku tezu na temu "Unapređenje modela revizije informacionih sistema u javnoj upravi sa aspekta tehničke i organizacione interoperabilnosti". Već nakon sticanja osnovne diplome, uključuje se aktivno u izvođenje nastave izborom u zvanje asistenta a potom i višeg asistenta na predmetima Projektovanje informacionih sistema, Elektronsko poslovanje, Poslovna inteligencija i Elektronsko poslovanje. Autor je 3 knjige, jednog kursa učenja na daljinu i više od 30 naučno-stručnih radova.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Tema

Unapređenje modela revizije informacionih sistema u javnoj upravi sa aspekta tehničke i organizacione interoperabilnosti

Datum završetka

12.07.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Efekti primjene elektronskog poslovanja u javnoj upravi Republike Srpske

Datum završetka

23.12.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.09.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Tomić, S., & Drljača, D.(2019). DDLM - Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina. JITA, 67-79.

 

 

Drljača, D.(2018). Digital Marketing in Metal Processing Companies in Prijedor Region. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 72-85.

 

 

Drljača, D., Latinović, B., & Starčević, D.(2017). Modelling the process of its Auditing in the Public Administration Using UML Diagrams. JITA, 32-41.

 

 

Drljača, D., & Dimitrijević, Z.(2017). Jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća evropskim grant sredstvima. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 121-133.

 

 

Drljača, D., & Latinović, B.(2016). Frameworks for Audit of an Information system in practice. JITA, 78-85.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Drljača, D., Starčević, D., & Latinović, B. (2019). NIDES as an IS Audit Tool. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Applied Sciences - ICAS 2018 (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Drljača, D., & Latinović, B. (2017). Audit in Public Administrations Information Systems - External or Internal ?. Zbornik radova sa naučnog skupa-Innovative Ideas in Science 2016 (pp. 0-0). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Markez, Đ., Drljača, D., & Dimitrijević, Z. (2016). Vodič kroz Horizont 2020 (drugi dio). -: Ministarstvo civilnih poslova BiH.

 

 

Drljača, D., & Dimitrijević, Z. (2015). Klasteri u praksi. -: RTD Health Cluster.

 

 

Drljača, D., & Markez, Đ. (2015). Vodič kroz Horizont 2020 (prvi dio). -: Ministarstvo civilnih poslova BiH / Makoprint d.o.o..

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Tomić and D. Drljača, "DDLM - Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina", JITA, vol. 9, no. 2, pp. 67-79, 2019.

 

 

D. Drljača, "Digital Marketing in Metal Processing Companies in Prijedor Region", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 8, no. 1, pp. 72-85, 2018.

 

 

D. Drljača, B. Latinović and D. Starčević, "Modelling the process of its Auditing in the Public Administration Using UML Diagrams", JITA, vol. 7, no. 1, pp. 32-41, 2017.

 

 

D. Drljača and Z. Dimitrijević, "Jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća evropskim grant sredstvima", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 7, no. 1, pp. 121-133, 2017.

 

 

D. Drljača and B. Latinović, "Frameworks for Audit of an Information system in practice", JITA, vol. 6, no. 2, pp. 78-85, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Drljača, D. Starčević and B. Latinović, "NIDES as an IS Audit Tool", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Applied Sciences - ICAS 2018, Banja Luka, 2019.

 

 

D. Drljača and B. Latinović, "Audit in Public Administrations Information Systems - External or Internal ?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Innovative Ideas in Science 2016, -, 2017.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Đ. Markez, D. Drljača and Z. Dimitrijević, "Vodič kroz Horizont 2020 (drugi dio)", -: Ministarstvo civilnih poslova BiH, 2016.

 

 

D. Drljača and Z. Dimitrijević, "Klasteri u praksi", -: RTD Health Cluster, 2015.

 

 

D. Drljača and Đ. Markez, "Vodič kroz Horizont 2020 (prvi dio)", -: Ministarstvo civilnih poslova BiH / Makoprint d.o.o., 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

DDLM - Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Stranice

67-79

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Digital Marketing in Metal Processing Companies in Prijedor Region

Godina izdavanja

2018

Stranice

72-85

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko; Starčević, Dušan

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Modelling the process of its Auditing in the Public Administration Using UML Diagrams

Godina izdavanja

2017

Stranice

32-41

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor; Dimitrijević, Z

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Jačanje inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća evropskim grant sredstvima

Godina izdavanja

2017

Stranice

121-133

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Frameworks for Audit of an Information system in practice

Godina izdavanja

2016

Stranice

78-85

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Drljača, Dalibor; Starčević, D; Latinović, B

Naziv rada

NIDES as an IS Audit Tool

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

International Conference on Applied Sciences - ICAS 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko

Naziv rada

Audit in Public Administrations Information Systems - External or Internal ?

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Innovative Ideas in Science 2016

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Markez, Đ; Drljača, Dalibor; Dimitrijević, Z

Naslov

Vodič kroz Horizont 2020 (drugi dio)

Godina izdavanja

2016

Grad

-

Izdavač

Ministarstvo civilnih poslova BiH

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Dalibor; Dimitrijević, Z

Naslov

Klasteri u praksi

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

RTD Health Cluster

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Dalibor; Markez, Đ

Naslov

Vodič kroz Horizont 2020 (prvi dio)

Godina izdavanja

2015

Grad

-

Izdavač

Ministarstvo civilnih poslova BiH / Makoprint d.o.o.

Tip

Knjiga

 

ČLANSTVA