slika radnika


Doc. dr SLAĐANA RADAKOVIĆ

docent

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • sladjana.r.radakovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAĐANA RADAKOVIĆ

 

Godina rođenja

1975

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor psiholoških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena sam 06.09.1975. godine u Prijedoru.
Završila sam Gimnaziju "Sveti Sava" u Prijedoru.
Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci sam 2001. godine sam završila osnovni studij psihologije i stekla zvanje diplomirani psiholog.
U Centru za bihejvioralnu-terapiju Banjaluka bila specijalizant iz Kognitivno-bihejvioralne terapije u četvorogodišnjem trajanju i time stekla zvanje licencirani KBT psihoterapeut.
Od 2013. godine sam upisana u registar licenciranih KBT terapeuta u BIH.
Edukovana za rad u senzornoj sobi, kao senzorni psihoterapeut.
2012. god. Sertifikat za rad u senzornoj sobi od strane licenciranih senzornih terapeuta Institut "Rajko Marin" Beograd."
Enigmatski svijet čula"- areditovani program edukacije usmjeren na osvješćivanje značaj senzora u procesu opažanja, učenja, emotivnog razvoja.
2016. god.Potvrdnica o završenoj edukaciji iz senzorne integracije -Modul I Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Centar za cjeloživotno obrazovanje.
2018. god. Potvrdnica o završenoj edukaciji iz senzorne integracije -Modul II Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Centar za cjeloživotno obrazovanje.
2014. godine odbranila sam magistarsku tezu pod nazivom "Obrazovanje psihologa za konvencionalno učenje" i stekla zvanje Magistra.
17.6.2017. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Kompetencije psihologa za učenje u okruženju intelegentnih tehnologija" i time stekla zvanje Doktora psihologije.
Od 2018. godine dobila docenturu - izbor u zvanje iz socijalne psihologije.
Od 2019. godine dobila docenturu - izbor u zvanje iz zdravstvene psihologije.
Od 2012-2016. godine bila angažovana kao psihoterapeut u Poliklinici Semiz u Prijedoru
U periodu od 2017-2018. zaposlena na Unizerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka (PIM) kao vanredni profesor psihologije.
Od oktobra 2018. zaposlena na Panevropskom Univerizetu Apeiron, kao vanredni profesor na predmetu Socijalna psihologija.
U ovom periodu sam izdala Naučnu monografiju, 12 radova u 6 međunarodno priznatih časopisa i Priručnik "Obrazovanje za mir", za I, II, III, IV razred srednje škole.
Priručnik je nastao na osnovu dugogodišnjeg angažmana kao psihologa-terapeuta u Helsinškom odboru za ljudska prava na nivou RS.
Govorim engleski jezik, boravila sam 6 mjeseci u SAD-u.
Uspješno koristim programe na računaru (Windows, Exel. Microsoft Word, internet i dr.).
Udata sam i imam dvoje djece.
Kao student radila sam u Centru za psihološku pomoć djeci i omladini "Zdravo da ste" sa prof. dr Jovanom Savićem.
Za potrebe Centra za socijalni rad Prijedor radila sam sa maloljetnim delikventima i narkomanima, koji su bili pod prismotrom iste.
Držala sam radionice u periodu od 2005. do 2006. godine za Omladinski centar "Svetionik".
Od 2002.god. radim u prosvjeti.
U periodu od 2002. do 2009.god. na radnom mjestu profesora psihologije u Gimnaziji "Sveti Sava" u Prijedoru, a u periodu od 2009. do 2011.god. na radnom mjestu stručnog saradnika psihologa u OŠ "Branko Ćopić" u Prijedoru.
Od oktobra 2011.godine do danas, nalazim se na funkciji direktora Specijalne osnovne i srednje škole "Đorđe Natošević" u Prijedoru odnosno sada JU Centar "Sunce".
Od oktobra 2017. godine angažovana sam kao vanredni profesor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka.
Od 2018. godine i dalje, angažovana sam kao vanredni profesor na Panevropskom Univezitetu ,,Apeiron" Banja Luka.
Odlukom o izboru u nastavno zvanje od dana 07.10.2019. godine, angažovana sam u Visokoj medicinskoj školi Prijedor kao profesor na predmetu: Psihologija i komunikacija u zdravstvenoj njezi.
2013. za postignute rezultate na ovoj funkciji dobila sam "Svetosavsku povelju" Grada Prijedora za doprinos unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, najboljeg menadžera i rukovodioca u kategoriji izbora najboljeg direktora .
U prethodnom periodu bila sam angažovana i u velikom broju projekata, stručnih usavršavanja, obuka i seminare.
Posjedujem važeću licencu za rad u školi i položen stručni ispit.
2011. godine položila sam javni ispit za rad u organima državne uprave.
2018. imenovana za sudskog vještaka iz oblasti psihološke struke.
U prethodnom periodu bila sam angažovana i u velikom broju projekta, stručnih usavršavanja, obuka i seminare.Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Učiteljski fakultet - Internacionalni univerzitet

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Kompetencije psihologa za učenje u okruženju inteligentnih tehnologija

Datum završetka

17.06.2017

 

Obrazovna ustanova

Učiteljski fakultet - Internacionalni univerzitet

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Obrazovanje psihologa za konvencionalno učenje

Datum završetka

12.09.2014

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.05.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Radaković, S., & Dragić, B.(2016). Povećanje bezbjednosti i zdravlja radnika na radnom mjestu i radnoj okolini kvalitetnom procjenom rizika. Naučno-stručni časopis: Energetska efikasnost, 7-18.

 

 

Radaković, S., & Dragić, B.(2016). Automatsko prepoznavanje emocija u govoru (mogućnost i značaj). Naučno-stručni časopis: Tehnika dijagnostika, 15-26.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Milošević, Ž., Dragić, B., Radaković, S., Milinović, M., & Kolar, M. (2016). Uticaj motivacije i stresa na zaposlene. Banja Luka: Društvo za energetsku efikasnost BiH.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Gašić, A., Letić, A., Lazarević, D., Petrović, L., Mutić, M., Bojat, N., Radaković, S., Vovna, S., Božić, S., Tomić, T., & Subotić, B. (2015). Posttraumatski stresni poremećaj - PTSP. Bijeljina: Helsinški odbor za ljudska prava RS.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Radaković and B. Dragić, "Povećanje bezbjednosti i zdravlja radnika na radnom mjestu i radnoj okolini kvalitetnom procjenom rizika", Naučno-stručni časopis: Energetska efikasnost, vol. 1, no. 1, pp. 7-18, 2016.

 

 

S. Radaković and B. Dragić, "Automatsko prepoznavanje emocija u govoru (mogućnost i značaj)", Naučno-stručni časopis: Tehnika dijagnostika, vol. 1, no. 1, pp. 15-26, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Ž. Milošević, B. Dragić, S. Radaković, M. Milinović and M. Kolar, Uticaj motivacije i stresa na zaposlene, Banja Luka: Društvo za energetsku efikasnost BiH, 2016.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

A. Gašić, A. Letić, D. Lazarević, L. Petrović, M. Mutić, N. Bojat, S. Radaković, S. Vovna, S. Božić, T. Tomić and B. Subotić, "Posttraumatski stresni poremećaj - PTSP", Bijeljina: Helsinški odbor za ljudska prava RS, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Radaković, Slađana; Dragić, B

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis: Energetska efikasnost

Naziv rada

Povećanje bezbjednosti i zdravlja radnika na radnom mjestu i radnoj okolini kvalitetnom procjenom rizika

Godina izdavanja

2016

Stranice

7-18

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Radaković, Slađana; Dragić, B

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis: Tehnika dijagnostika

Naziv rada

Automatsko prepoznavanje emocija u govoru (mogućnost i značaj)

Godina izdavanja

2016

Stranice

15-26

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Milošević, Ž; Dragić, B; Radaković, Slađana; Milinović, M; Kolar, M

Naslov

Uticaj motivacije i stresa na zaposlene

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Društvo za energetsku efikasnost BiH

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Gašić, A; Letić, A; Lazarević, D; Petrović, Lj; Mutić, M; Bojat, N; Radaković, Slađana; Vovna, S; Božić, S; Tomić, T; Subotić, B

Naslov

Posttraumatski stresni poremećaj - PTSP

Godina izdavanja

2015

Grad

Bijeljina

Izdavač

Helsinški odbor za ljudska prava RS

Tip

Praktikum

 

ČLANSTVA