slika radnika


Prof. dr DUŠKO GLODIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • dusko.z.glodic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DUŠKO GLODIĆ

 

Godina rođenja

1981

Mjesto rođenja

Foča

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Duško (Zoran) Glodić je rođen 1. aprila 1981. godine u Foči gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2004, a kao stipendista Evropske komisije završio je 2005. godine master studije na Evropskom koledžu (College of Europe /Coll?ge d'Europe) Briž, Belgija i Natolin, Poljska. Na Državnoj školi uprave (Ecole Nationale d'Administration) u Strazburu, Francuska je stekao diplomu međunarodnog ciklusa javne uprave 2007. godine, gdje se usavršavao kao stipendista Vlade Republike Francuske. Doktorske studije - međunarodnopravni smjer je završio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Takođe je okončao veći broj obuka i stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu.

Profesionalno iskustvo:
Od 2005. do 2015. godine bio je zaposlen u Direkciji za evropske integracije Savjeta ministara Bosne i Hercegovine gdje je radio na poslovima stručnog saradnika, stručnog savjetnika i šefa Odsjeka. Koristeći odsustvo iz državne službe, od 2008. godine do 2010. godine je obavljao dužnost savjetnika za međunarodne odnose u Službi predsjednika Republike Srpske. Od 2015. do 2020. godine je radio u regionalnoj međuvladinoj organizaciji - Regionalna škola javne uprave (Regional School of Public Administration - ReSPA) na poziciji rukovodioca programa gdje je koordinisao veći broj aktivnosti međuvladine saradnje između država zapadnog Balkana. Od 2020. godine je zaposlen u Kancelariji Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH na poziciji pravnog savjetnika.
Na Panevropskom univerzitetu Apeiron izabran je 2014. godine u zvanje docenta, a 2019. godine u zvanje vanrednog profesora za međunarodnopravnu užu naučnu oblast.
Osim maternjeg srpskog jezika, govori francuski i engleski jezik.

Značajniji radovi:
D. Glodić, Regional Intergovernmental Organisations in the Balkans: The Legal and Insititutional Issues, Grafid, Banja Luka, 2019;
D. Glodić, "Role of International Law Instruments in Institutionalising Regional Cooperation in South East Europe," Foreign Legal Life/Strani pravni život, No. 4/2020, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2017, pp. 41-53;
D. Glodić, "Legal Safeguards of Professional Independence of International Civil Servants -External and Internal Dimension," Foreign Legal Life/Strani pravni život, No. 4/2017, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2017, pp. 89-105; UDC 341.783, ISSN 0039 2138;
D. Glodić, "L'Union européenne et les pays balkaniques non membres - La politique d'élargissement, un outil d'influence toujours viable ?" Annuaire français de relations internationales, Vol. XVIII, 2017, Université Paris II - Centre Thucydide;
D. Glodić, "L'institutionnalisation de la coopération régionale dans les Balkans. La facilitation du processus d'intégration européenne," L'idée d'Union européenne de 1929 ? 2016 : du projet d'Aristide Briand au retrait du Royaume-Uni, (Y. Petit, B. Rakić, M. Lukić Radović, Eds.), Recueil, Pravni fakultet Beograd, 2017, pp. 267-277 ; UDK 341.232(497), ISBN 978-86-7630-726-5.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Međunarodnopravni subjektivitet Evropske unije

Datum završetka

02.07.2014

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

15.06.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Glodić, D.(2017). Međunarodnopravni značaj ugovora o sjedištu za funkcionisanje međunarodne organizacije državi domaćinu. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 171-184.

 

 

Glodić, D.(2016). Mirno rješavanje međudržavnih sporova - određeni aspekti upotrebe diplomatskih i pravnih sredstava. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 151-164.

 

 

Glodić, D.(2015). Teoretski i praktični aspekti položaja međunarodnih ugovora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 163-181.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Glodić, D. (2017). L'institutionnalisation de la cooperation regionale dans les Balkans. La facilitation du processus d'integration européenne. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 267-277). Beograd: Pravni fakultet Beograd

 

 

Glodić, D. (2015). Poitika integrisanja u Evropsku uniju i transformacija pravnog sistema država kandidata/potencijalnih kandidata. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 135-151). Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Glodić, D. (2019). Regional Intergovermental Organisations in the Balkans: The Legal and Institutional Issues. Banja Luka: Grafid.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Glodić, "Međunarodnopravni značaj ugovora o sjedištu za funkcionisanje međunarodne organizacije državi domaćinu", Godišnjak fakulteta pravnih nauka, vol. 7, no. 7, pp. 171-184, 2017.

 

 

D. Glodić, "Mirno rješavanje međudržavnih sporova - određeni aspekti upotrebe diplomatskih i pravnih sredstava", Godišnjak fakulteta pravnih nauka, vol. 6, no. 6, pp. 151-164, 2016.

 

 

D. Glodić, "Teoretski i praktični aspekti položaja međunarodnih ugovora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine", Godišnjak fakulteta pravnih nauka, vol. 5, no. 5, pp. 163-181, 2015.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

D. Glodić, "L'institutionnalisation de la cooperation regionale dans les Balkans. La facilitation du processus d'integration européenne", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 2017.

 

 

D. Glodić, "Poitika integrisanja u Evropsku uniju i transformacija pravnog sistema država kandidata/potencijalnih kandidata", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Sarajevo, 2015.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

D. Glodić, Regional Intergovermental Organisations in the Balkans: The Legal and Institutional Issues, Banja Luka: Grafid, 2019.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Glodić, Duško

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Međunarodnopravni značaj ugovora o sjedištu za funkcionisanje međunarodne organizacije državi domaćinu

Godina izdavanja

2017

Stranice

171-184

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Glodić, Duško

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Mirno rješavanje međudržavnih sporova - određeni aspekti upotrebe diplomatskih i pravnih sredstava

Godina izdavanja

2016

Stranice

151-164

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Glodić, Duško

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Teoretski i praktični aspekti položaja međunarodnih ugovora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2015

Stranice

163-181

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Glodić, Duško

Naziv rada

L'institutionnalisation de la cooperation regionale dans les Balkans. La facilitation du processus d'integration européenne

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

267-277

Izdavač

Pravni fakultet Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Glodić, Duško

Naziv rada

Poitika integrisanja u Evropsku uniju i transformacija pravnog sistema država kandidata/potencijalnih kandidata

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

-

Grad

Sarajevo

Stranice

135-151

Izdavač

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Glodić, Duško

Naslov

Regional Intergovermental Organisations in the Balkans: The Legal and Institutional Issues

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafid

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA