slika radnika


Prof. dr ZORAN SEMIZ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zoran.z.semiz@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ZORAN SEMIZ

 

Godina rođenja

1954

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Semiz (Živko) Zoran je rođen 10. aprila 1954. godine u Prijedoru, Republika Srpska.
Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Prijedoru. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1981 godine.
Specijalizaciju iz Neuropsihijatrije završava u Zagrebu 1988. godine.
Završio postdiplomske studije iz Forenzičke psihijatrije u Bolnici Vrapče u Zagrebu, a drugi
postdiplomski studij iz Neurologije na Neurološkoj klinici Rebro u Zagrebu.
Subspecijalizaciju iz epileptologije i elektroencefalografije završio u Centru za epilepsije, Neurološke
klinike Rebro - Zagreb, kod prof. dr F. Hajnšeka.
Magistrirao 1994. god.na Med. fakultetu u Beogradu, iz oblasti Neurologije sa temom '' Pojava
epileptičkih napada nakon cerebrovaskularnog inzulta ''.
Doktorsku disertaciju, pod naslovom '' Rane i kasne posledice ratnih kraniocerebralnih povreda'',
odbranio na Med. fakultetu u Beogradu 1998. god. kada postaje i prvi doktor medicinskih nauka u
Rep. Srpskoj, iz oblasti Neurologije.
Radio u Medicinskom centru "Dr Mladen Stojanović" gdje je obavljao funkcije načelnika
Neuropsihijatrije, načelnika Neurologije, zamjenika direktora (direktor za medicinska pitanja)
ZU "Opšta bolnica Prijedor". Sada zaposlen u privatnoj ZU SC "Poliklinika Semiz" u Prijedoru.
Učestvovao u osnivanju Više (sada Visoke) medicinske škole u Prijedoru, 1997. god. gdje je
profesor na katedrama Neurologije sa njegom i Medicinske psihologije i psihijatrije sa njegom.
Vanredni je profesor na katedri Neurologije, Med. fakultetu, Univerziteta Banja Luka (prvi profesor
neurologije na Med. fakultetu Univerziteta B. Luka),
Redovan je profesor na Panevropskom Univezitetu Apeiron, Banja Luka.
Kao oficir Vojske Rep. Srpske učesnik je rata 1991-1996. god. U činu je rez. majora.
Obavljao funkciju predsjednika Podružnice Društva ljekara RS, za regiju Prijedor.
Bio član je stručne Komisije za praćenje kontinuiranog usavršavanja ljekara u Komori doktora medicine
RS u dva mandata, te član Komisije za praćenje rada ljekara privatne prakse.
Zvanje Primarijus je dobio 1998.god. (tada i najmladji primarijus u RS).
Bio saradnik i konsultant u više zdravst. ustanova Regije (Instituta za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju ''Mlječanica'' Kozarska Dubica, Dom zdravlja Koz. Dubica, Doma za zaštitu
muške djece i omladine Prijedor, sudski vještak i dr).
Izabran za najpopularniju ličnost za 1999-u godinu u oblasti zdravstva u opštini Prijedor.
Bio je član Organizacionog i Naučnog odbora III Kongresa ratne i poratne medicine, sa
međunarodnim učešćem, Banjaluka, 23. - 27. 5. 2001.god.
Potpredsjednik Naučnog odbora i član Organizacionog odbora Internacionalnog Kongresa ljekara
"Zdravlje za sve", Banja Luka, 2003. i 2008. god.
Učesnik je mnogih kongresa u zemlji i inostranstvu, te autor niza stručnih i naučnih radova.
Autor je ili urednik više stručnih knjiga.
Biografija uvršćena u Enciklopediju "Znamenite ličnosti Republike Srpske".
Dobitnik Povelje za naučno-istraživački rad Komore doktora medicine RS.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Rane i kasne posledice kraniocerebralnih povreda

Datum završetka

30.01.1998

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Pojava epileptičkih napada nakon cerebrovaskularnog insulta

Datum završetka

14.11.1994

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u šestogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

25.06.1981

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega neuropsihijatrijskih bolesnika sa osnovama neuropsihijatrije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Zdravstvena njega onesposobljenih osoba

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega neuropsihijatrijskih bolesnika sa osnovama neuropsihijatrije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Zdravstvena njega onesposobljenih osoba

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI