slika radnika


Prof. dr NOVAK DAMJANOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • novak.v.damjanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NOVAK DAMJANOVIĆ

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti hemijske tehnologije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Novak Damjanović, rođen 28.01.1974. g. u Prijedoru gdje je završio osnovnu i srednju emijsko-tehnološku školu 1992. g. Dipolmirao je na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci 1999. g. a na istom fakultetu magistrirao 2009. g. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Istraživanje uticaja sastava polazih sirovina i dodatka aditiva na niskotemperaturne karkteristike biodizela (MEMK)" odbranio 2012. g. na Tehnološkom fakultetu u Banja Luci. Na Pan-Evropskom Univerzitetu "Apeiron", Banja Luka, 2014. g. biran u zvanje Docenta a 2019. g. u zvanje Vanrednog profesora. Do sada ima više od 50 naučno-stručnih radova objavljenih i saopštenih u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima i skupovima kako u BiH tako i u inostranstvu. Kao koautor ili saradnik učestvovao u izradi četiri projekata koje je finansiralo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Do sada je objavio jedan univerzitetski udžbenik.
Ima dugogoodišnje radno iskustvo u petrohemijskoj industriji gdje je radio na rukovodećim pozicijama multinacionalnim kompanijama i multudusciplinarnim sektorima (prodaji, nabavci, logistici i marketing). Anažovan ju više agencija kao konsultant u oblasti (goriva, biogoriva, maziva i drugih naftnih proizvoda)


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Tehnološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Istraživanje uticaja sastava polaznih sirovina i dodataka aditiva na niskotemperaturne karakteristike biodizela(MEMK)

Datum završetka

27.06.2012

 

Obrazovna ustanova

Tehnološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Istraživanje i projektovanje procesa proizvodnje biodizela u laboratorijskim uslovima

Datum završetka

23.01.2009

 

Obrazovna ustanova

Tehnološki fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

01.10.1999

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA