slika radnika


Prof. dr GORAN ĐUKANOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • goran.z.djukanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

GORAN ĐUKANOVIĆ

 

Godina rođenja

1972

Mjesto rođenja

Teslić

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor elektrotehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Goran Đukanović diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci, na kojem je zatim magistrirao i odbranio doktorsku disertaciju. Objavio je više od četrdeset naučnih radova kao autor ili koautor u zemlji i inostranstvu, većinom iz ICT oblasti. Takođe je objavio tri univerzitetska udžbenika, jedan na Univerzitetu u Beogradu kao koautor (Reinženjering poslovnih procesa u e-komunikacijama), a dva na Panevropskom univerzitetu Apeiron, kao autor (Arhitektura i organizacija računarskih sistema - bit po bit i Mobilno računarstvo - sa naprednim tehnikama razvoja). Dodatna naučna iskustva sticao je i izradom mnogobrojnih recenzija za međunarodne časopise. Učestvovao je kao moderator na više okruglih stolova. Na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjoj Luci izabran je u zvanje višeg asistenta 2009. godine, u zvanje docenta 2012. godine, zatim u zvanje vanrednog profesora 2017. godine, te u zvanje redovnog profesora 2023. godine.
Član je IEEE tokom 19 godina, sa učešćem u Computer Society, Internet of Things Community i ComSoc Society. Član je uređivačkog i recenzentskog odbora naučno-stručnog časopisa JITA (Journal of Information Technology and Application).
Specifične oblasti naučnog interesovanja uključuju razvoj algoritama za upravljanje u uslovima ograničenih resursa, posebno onih koji obezbjeđuju kvalitet procesa korišćenja mobilne aplikacije iz ugla korisnika, te razvoj softvera i algoritama za mobilne uređaje, specifično vezano za senzorske i web servise u kontekstu razvoja sistema poboljšane stvarnosti i sistema u realnom vremenu. Autor je više mobilnih, web i desktop aplikacija, te gejming aplikacija, većim dijelom razvijenih u istraživačko-nastavne svrhe sa studentima, a neke su i javno objavljene.
Goran Đukanović stekao je značajna dodatna stručna iskustva u Mtel a.d. Banja Luka, gdje je vodio više projekata iz oblasti razvoja, implementacije i održavanja mobilnih servisa, te razvoja novih ICT poslovnih rješenja. Pohađao je mnogobrojne tehničke obuke u inostranstvu i regionu, a danas radi na projektima iz oblasti unapređenja poslovnih procesa i drugim projektima iz domena digitalne transformacije.
Sertifikovan je interni i eksterni auditor u oblasti međunarodno priznatih standarda, za sistem upravljanja bezbjednošću informacija ISO/IEC 27001:2013 i sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sa iskustvom u vođenju projekta implementacije ovih standarda u velikoj kompaniji, kao i u izvođenju nadzornih provjera. Završio je obuke za internog i eksternog auditora za ove standarde po ISO 19011:2018 i sertifikovani je menadžer kvaliteta.
Govori engleski jezik i služi se njemačkim jezikom. Oženjen je, otac je dva sina i živi u Banjoj Luci.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Adaptivno upravljanje prihvatanjem poziva u WCDMA mreži na bazi maksimalizacije iskorišćenja resursa i minimalizacije odbačenih poziva

Datum završetka

22.03.2012

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Preslikavanje kvaliteta usluga na performanse bežičnih mreža

Datum završetka

09.06.2007

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

22.12.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Đukanović, G., Popović, G., & Kanellopoulos, D.(2020). Scaling complexity comparison of an ACO-based routing algorithm used as an IoT network core. Journal of Information Technology and Applications (JITA), 0-0.

 

 

Đukanović, G., & Popović, G.(2019). Mission critical ICT. Journal of Information Technology and Applications (JITA), 0-0.

 

 

Popović, G., Đukanović, G., & Kanellopoulos, D.(2018). Cluster Head Relocation Based on Selfish Herd Hypothesis for Prolonging the Life Span of Wireless Sensor Networks. Electronics 2018, 0-0.

 

 

Đukanović, G., & Popović, G.(2017). Solar-Inducted Cluster Head Relocation Algorithm. International Journal of Computer and Information Engineering, 816-821.

 

 

Popović, G., & Đukanović, G.(2016). Cluster formation techniques in hierarchical routing protocols for Wireless Sensor Networks. Journal of Infromation Technology and Applications (JITA), 0-0.

 

 

Šunjevarić, M., Đukanović, G., & Gospić, N.(2013). Adaptivno upravljanje prihvatanjem poziva u WCDMA mreži. Vojnotehnički glasnik, 0-0.

 

 

Đukanović, G., Šunjevarić, M., & Gospić, N.(2011). Measuring characteristics of DG CAC algorithm. Journal of Information Technology and applications(JITA), 0-0.

 

 

Đukanović, G., Sunjevarić, M., Gospić, N., & Chen, H.(2010). Dynamic guard margin CAC algorithm with ensured QoS and low CDP in heterogeneous wireless networks. Elsevier Computer Communications, 1645-1650.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Popović, G., & Đukanović, G. (2021). Praćenje simptoma virusa COVID-19 preko IoMT platforme. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup "COVID-19 izazovi i posljedice" (pp. 0-0). Brčko: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2020). Digitalni put svile. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodni naučni skup "Evropske i Evroazijske integracije - prednosti i nedostatci" (pp. 0-0). Brčko: -

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2020). O pravilima ažuriranja feromona kod ACO algoritma u jezgru IoT. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2020 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2019). Razvoj poljoprivrede zasnovan na primjeni bežičnih senzorskih mreža. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Modeli razvoja-iskustva drugih i naše mogućnosti" (pp. 0-0). Brčko: -

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2018). Ušteda energije u WSN upotrebom UAV i dinamičke arhitekture mreže. Zbornik radova sa naučnog skupa-INFOTEH (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2018). Primjena IoT u VISOKOM OBRAZOVANJU. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti međunarodni naučni skup "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke" (pp. 0-0). Brčko: Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet "Kallos"

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2018). Primjene vještačke inteligencije u novim bežičnim senzorskim mrežama. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2018 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Botić, D., & Đukanović, G. (2018). Softverski definisane mreže na bazi openflow standarda. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2018 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Milić, A., Popović, G., & Đukanović, G. (2018). Application of civilian unmanned aerial vehicles - Drones for data collection in an attack operation. Zbornik radova sa naučnog skupa-II International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 2018 (pp. 0-0). Belgrade: -

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2017). Produženje životnog vijeka bežičnih senzorskih mreža zasnovano na Hamiltonovoj hipotezi. Zbornik radova sa naučnog skupa-INFOTEH (pp. 0-0). Jahorina: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2017). Unmanned Aerial Vehicle Based Wireless Sensor Networks in Military Applications. Zbornik radova sa naučnog skupa-ICMNEE (pp. 0-0). Obrenovac: -

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2017). Mogućnost primjene UAV u bežičnim senzorskim mrežama. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2017 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2016). Tehnike za klasterizaciju u bežičnim senzorskim mrežama. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2016 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2015). Uticaj poplave na telekomunikacionu infrastrukturu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni naučni skup "Katastrofe - prevencija i saniranje posljedica" (pp. 0-0). Brčko: Evropski univerzitet Brčko

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2015). Budućnost bežičnih senzorskih mreža i mogućnost primjene teorije igara. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2015 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Đukanović, G., & Vasiljević, D. (2014). IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2014 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Đukanović, G., & Vasiljević, D. (2013). Uticaj Android operativnog sistema na širenje informaciono komunikacionih tehnologija. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2013 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2013). Applying FMEA to multi-tier converged M2M-WMSN. Zbornik radova sa naučnog skupa-UNITECH 2013 (pp. 0-0). Gabrovo: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2013). Joint optimization of VDSL and G.SHDSL services with adaptive power control. Zbornik radova sa naučnog skupa-UNITECH 2013 (pp. 0-0). Gabrovo: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2012). Distributed Spectrum Management for DSL Networks. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum BIHTEL 2012 (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Đukanović, G., & Ilić, D. (2012). Macrocell Capacity and Coverage Planning for UMTS in GSM frequency Band. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum BIHTEL 2012 (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Đukanović, G., Šunjevarić, M., Gospić, N., & Chen, H. (2011). Measuring the quality of DG CAC per class degradation Algorithm. Zbornik radova sa naučnog skupa-TELSIKS 2011 (pp. 0-0). Niš: -

 

 

Đukanović, G., Šunjevarić, M., Gospić, N., & Chen, H. (2011). Measuring the quality of DG CAC per class degradation Algorithm. Zbornik radova sa naučnog skupa-Telsiks (pp. 0-0). Niš, Srbija: -

 

 

Đukanović, G. (2010). Strategije LTE Evolucije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Đukanović, G., Gospić, N., & Šunjevarić, M. (2007). CAC negotiation algorithm proposal for higher QoS in heterogeneous Wireless Networks. Zbornik radova sa naučnog skupa-Telsiks (pp. 0-0). Niš, Srbija: -

 

 

Đukanović, G., & Šunjevarić, M. (2007). Jedan metod za reakciju IEEL 802.22 WRAN DFHC zajednice na pojavu primarnog korisnika na korišćenom kanalu. Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Telekomunikacioni Forum Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2007). WiMAX i 3G+ komplementarne ili konkurentne tehnologije?. Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Telekomunikacioni forum Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Vasiljević, D., & Đukanović, G. (2007). SMS SPAM i metode njegovog otkrivanja i sprečavanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-ETRAN (pp. 0-0). -: -

 

 

Đukanović, G. (2006). Implementacija servira za kompletiranje neuspješnih poziva. Zbornik radova sa naučnog skupa-IPOM-Informatika u poslovnom menadžmentu i komunikacijama (pp. 0-0). Doboj: -

 

 

Đukanović, G., & Šunjevarić, M. (2006). Automatska kontrola kvaliteta prenešene slike. Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Telekomunikacioni forum Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Popović, G., & Đukanović, G. (2005). Filtar za uklanjanje efekta blokiranja u H.264 standardu. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Telekomunikacioni Forum Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Đukanović, G., Šunjevarić, M., & Ivanović, N. (2005). Uticaj fedinga na prenos Wavelet transformisane slike kroz bežične WCDMA kanale. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Telekomunikacioni forum Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 

 

Đukanović, G., & Popović, G. (2005). Possibilities of using Wavelets for still image sending in mobile networks. Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Telekomunikacioni forum Telfor (pp. 0-0). Beograd, Srbija: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

G. Đukanović, G. Popović and D. Kanellopoulos, "Scaling complexity comparison of an ACO-based routing algorithm used as an IoT network core", Journal of Information Technology and Applications (JITA), vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Mission critical ICT", Journal of Information Technology and Applications (JITA), vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

G. Popović, G. Đukanović and D. Kanellopoulos, "Cluster Head Relocation Based on Selfish Herd Hypothesis for Prolonging the Life Span of Wireless Sensor Networks", Electronics 2018, vol. 7, no. 12, pp. 0-0, 2018.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Solar-Inducted Cluster Head Relocation Algorithm", International Journal of Computer and Information Engineering, vol. 11, no. 6, pp. 816-821, 2017.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Cluster formation techniques in hierarchical routing protocols for Wireless Sensor Networks", Journal of Infromation Technology and Applications (JITA), vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

M. Šunjevarić, G. Đukanović and N. Gospić, "Adaptivno upravljanje prihvatanjem poziva u WCDMA mreži", Vojnotehnički glasnik, vol. 61, no. 3, pp. 0-0, 2013.

 

 

G. Đukanović, M. Šunjevarić and N. Gospić, "Measuring characteristics of DG CAC algorithm", Journal of Information Technology and applications(JITA), vol. -, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

G. Đukanović, M. Sunjevarić, N. Gospić and H. Chen, "Dynamic guard margin CAC algorithm with ensured QoS and low CDP in heterogeneous wireless networks", Elsevier Computer Communications, vol. 33, no. 14, pp. 1645-1650, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

G. Popović and G. Đukanović, "Praćenje simptoma virusa COVID-19 preko IoMT platforme", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodni naučni skup "COVID-19 izazovi i posljedice", Brčko, 2021.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Digitalni put svile", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII Međunarodni naučni skup "Evropske i Evroazijske integracije - prednosti i nedostatci", Brčko, 2020.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "O pravilima ažuriranja feromona kod ACO algoritma u jezgru IoT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2020, Banja Luka, 2020.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Razvoj poljoprivrede zasnovan na primjeni bežičnih senzorskih mreža", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup "Modeli razvoja-iskustva drugih i naše mogućnosti", Brčko, 2019.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Ušteda energije u WSN upotrebom UAV i dinamičke arhitekture mreže", in Zbornik radova sa naučnog skupa-INFOTEH, Jahorina, 2018.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Primjena IoT u VISOKOM OBRAZOVANJU", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti međunarodni naučni skup "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke", Brčko, 2018.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Primjene vještačke inteligencije u novim bežičnim senzorskim mrežama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

D. Botić and G. Đukanović, "Softverski definisane mreže na bazi openflow standarda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

A. Milić, G. Popović and G. Đukanović, "Application of civilian unmanned aerial vehicles - Drones for data collection in an attack operation", in Zbornik radova sa naučnog skupa-II International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 2018, Belgrade, 2018.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Produženje životnog vijeka bežičnih senzorskih mreža zasnovano na Hamiltonovoj hipotezi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-INFOTEH, Jahorina, 2017.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Unmanned Aerial Vehicle Based Wireless Sensor Networks in Military Applications", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ICMNEE, Obrenovac, 2017.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Mogućnost primjene UAV u bežičnim senzorskim mrežama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2017, Banja Luka, 2017.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Tehnike za klasterizaciju u bežičnim senzorskim mrežama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2016, Banja Luka, 2016.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Uticaj poplave na telekomunikacionu infrastrukturu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni naučni skup "Katastrofe - prevencija i saniranje posljedica", Brčko, 2015.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Budućnost bežičnih senzorskih mreža i mogućnost primjene teorije igara", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2015, Banja Luka, 2015.

 

 

G. Đukanović and D. Vasiljević, "IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2014, Banja Luka, 2014.

 

 

G. Đukanović and D. Vasiljević, "Uticaj Android operativnog sistema na širenje informaciono komunikacionih tehnologija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO 2013, Banja Luka, 2013.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Applying FMEA to multi-tier converged M2M-WMSN", in Zbornik radova sa naučnog skupa-UNITECH 2013, Gabrovo, 2013.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Joint optimization of VDSL and G.SHDSL services with adaptive power control", in Zbornik radova sa naučnog skupa-UNITECH 2013, Gabrovo, 2013.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Distributed Spectrum Management for DSL Networks", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum BIHTEL 2012, Sarajevo, 2012.

 

 

G. Đukanović and D. Ilić, "Macrocell Capacity and Coverage Planning for UMTS in GSM frequency Band", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozijum BIHTEL 2012, Sarajevo, 2012.

 

 

G. Đukanović, M. Šunjevarić, N. Gospić and H. Chen, "Measuring the quality of DG CAC per class degradation Algorithm", in Zbornik radova sa naučnog skupa-TELSIKS 2011, Niš, 2011.

 

 

G. Đukanović, M. Šunjevarić, N. Gospić and H. Chen, "Measuring the quality of DG CAC per class degradation Algorithm", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Telsiks, Niš, Srbija, 2011.

 

 

G. Đukanović, "Strategije LTE Evolucije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Telfor, Beograd, Srbija, 2010.

 

 

G. Đukanović, N. Gospić and M. Šunjevarić, "CAC negotiation algorithm proposal for higher QoS in heterogeneous Wireless Networks", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Telsiks, Niš, Srbija, 2007.

 

 

G. Đukanović and M. Šunjevarić, "Jedan metod za reakciju IEEL 802.22 WRAN DFHC zajednice na pojavu primarnog korisnika na korišćenom kanalu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Telekomunikacioni Forum Telfor, Beograd, Srbija, 2007.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "WiMAX i 3G+ komplementarne ili konkurentne tehnologije?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-15. Telekomunikacioni forum Telfor, Beograd, Srbija, 2007.

 

 

D. Vasiljević and G. Đukanović, "SMS SPAM i metode njegovog otkrivanja i sprečavanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ETRAN, -, 2007.

 

 

G. Đukanović, "Implementacija servira za kompletiranje neuspješnih poziva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IPOM-Informatika u poslovnom menadžmentu i komunikacijama, Doboj, 2006.

 

 

G. Đukanović and M. Šunjevarić, "Automatska kontrola kvaliteta prenešene slike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-14. Telekomunikacioni forum Telfor, Beograd, Srbija, 2006.

 

 

G. Popović and G. Đukanović, "Filtar za uklanjanje efekta blokiranja u H.264 standardu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Telekomunikacioni Forum Telfor, Beograd, Srbija, 2005.

 

 

G. Đukanović, M. Šunjevarić and N. Ivanović, "Uticaj fedinga na prenos Wavelet transformisane slike kroz bežične WCDMA kanale", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Telekomunikacioni forum Telfor, Beograd, Srbija, 2005.

 

 

G. Đukanović and G. Popović, "Possibilities of using Wavelets for still image sending in mobile networks", in Zbornik radova sa naučnog skupa-13. Telekomunikacioni forum Telfor, Beograd, Srbija, 2005.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Đukanović, Goran; Popović, Goran; Kanellopoulos, Dimitris

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and Applications (JITA)

Naziv rada

Scaling complexity comparison of an ACO-based routing algorithm used as an IoT network core

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, Goran

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and Applications (JITA)

Naziv rada

Mission critical ICT

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran; Kanellopoulos, Dimitris

Naziv časopisa

Electronics 2018

Naziv rada

Cluster Head Relocation Based on Selfish Herd Hypothesis for Prolonging the Life Span of Wireless Sensor Networks

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv časopisa

International Journal of Computer and Information Engineering

Naziv rada

Solar-Inducted Cluster Head Relocation Algorithm

Godina izdavanja

2017

Stranice

816-821

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv časopisa

Journal of Infromation Technology and Applications (JITA)

Naziv rada

Cluster formation techniques in hierarchical routing protocols for Wireless Sensor Networks

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šunjevarić, M; Đukanović, Goran; Gospić, N

Naziv časopisa

Vojnotehnički glasnik

Naziv rada

Adaptivno upravljanje prihvatanjem poziva u WCDMA mreži

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đukanović, Goran; Šunjevarić, M; Gospić, N;

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and applications(JITA)

Naziv rada

Measuring characteristics of DG CAC algorithm

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Đukanović, Goran; Sunjevarić, M; Gospić, N; Chen, H.H;

Naziv časopisa

Elsevier Computer Communications

Naziv rada

Dynamic guard margin CAC algorithm with ensured QoS and low CDP in heterogeneous wireless networks

Godina izdavanja

2010

Stranice

1645-1650

Godina_Vol_IEEE

33

Br. časopisa

14

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv rada

Praćenje simptoma virusa COVID-19 preko IoMT platforme

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

IX Međunarodni naučni skup "COVID-19 izazovi i posljedice"

Grad

Brčko

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv rada

Digitalni put svile

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

VIII Međunarodni naučni skup "Evropske i Evroazijske integracije - prednosti i nedostatci"

Grad

Brčko

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, Goran

Naziv rada

O pravilima ažuriranja feromona kod ACO algoritma u jezgru IoT

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

ITeO 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv rada

Razvoj poljoprivrede zasnovan na primjeni bežičnih senzorskih mreža

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup "Modeli razvoja-iskustva drugih i naše mogućnosti"

Grad

Brčko

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv rada

Ušteda energije u WSN upotrebom UAV i dinamičke arhitekture mreže

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

INFOTEH

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv rada

Primjena IoT u VISOKOM OBRAZOVANJU

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Šesti međunarodni naučni skup "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke"

Grad

Brčko

Stranice

0-0

Izdavač

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet "Kallos"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, Goran

Naziv rada

Primjene vještačke inteligencije u novim bežičnim senzorskim mrežama

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

ITeO 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Botić, Dragan; Đukanović, Goran

Naziv rada

Softverski definisane mreže na bazi openflow standarda

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

ITeO 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milić, Aleksandar; Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv rada

Application of civilian unmanned aerial vehicles - Drones for data collection in an attack operation

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

II International Conference on Management, Engineering and Environment ICMNEE 2018

Grad

Belgrade

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv rada

Produženje životnog vijeka bežičnih senzorskih mreža zasnovano na Hamiltonovoj hipotezi

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

INFOTEH

Grad

Jahorina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, G; Đukanović, Goran

Naziv rada

Unmanned Aerial Vehicle Based Wireless Sensor Networks in Military Applications

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

ICMNEE

Grad

Obrenovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv rada

Mogućnost primjene UAV u bežičnim senzorskim mrežama

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

ITeO 2017

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv rada

Tehnike za klasterizaciju u bežičnim senzorskim mrežama

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

ITeO 2016

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, G; Đukanović, Goran

Naziv rada

Uticaj poplave na telekomunikacionu infrastrukturu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Treći međunarodni naučni skup "Katastrofe - prevencija i saniranje posljedica"

Grad

Brčko

Stranice

0-0

Izdavač

Evropski univerzitet Brčko

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv rada

Budućnost bežičnih senzorskih mreža i mogućnost primjene teorije igara

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

ITeO 2015

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Vasiljević, Dragan

Naziv rada

IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

ITeO 2014

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Vasiljević, Dragan

Naziv rada

Uticaj Android operativnog sistema na širenje informaciono komunikacionih tehnologija

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

ITeO 2013

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Popović, G

Naziv rada

Applying FMEA to multi-tier converged M2M-WMSN

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

UNITECH 2013

Grad

Gabrovo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, Goran; Đukanović, Goran

Naziv rada

Joint optimization of VDSL and G.SHDSL services with adaptive power control

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

UNITECH 2013

Grad

Gabrovo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, G; Đukanović, Goran

Naziv rada

Distributed Spectrum Management for DSL Networks

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Simpozijum BIHTEL 2012

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Ilić, D

Naziv rada

Macrocell Capacity and Coverage Planning for UMTS in GSM frequency Band

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Simpozijum BIHTEL 2012

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Šunjevarić, Milan; Gospić, Nataša; Chen, Hsiao-Hwa

Naziv rada

Measuring the quality of DG CAC per class degradation Algorithm

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

TELSIKS 2011

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Šunjevarić, M; Gospić, N; Chen, H.H;

Naziv rada

Measuring the quality of DG CAC per class degradation Algorithm

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Telsiks

Grad

Niš, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran;

Naziv rada

Strategije LTE Evolucije

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Gospić, N; Šunjevarić, M;

Naziv rada

CAC negotiation algorithm proposal for higher QoS in heterogeneous Wireless Networks

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Telsiks

Grad

Niš, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Šunjevarić, M;

Naziv rada

Jedan metod za reakciju IEEL 802.22 WRAN DFHC zajednice na pojavu primarnog korisnika na korišćenom kanalu

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

15. Telekomunikacioni Forum Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, G.T; Đukanović, Goran;

Naziv rada

WiMAX i 3G+ komplementarne ili konkurentne tehnologije?

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

15. Telekomunikacioni forum Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vasiljević, D; Đukanović, Goran;

Naziv rada

SMS SPAM i metode njegovog otkrivanja i sprečavanja

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

ETRAN

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran;

Naziv rada

Implementacija servira za kompletiranje neuspješnih poziva

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

IPOM-Informatika u poslovnom menadžmentu i komunikacijama

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Šunjevarić, M;

Naziv rada

Automatska kontrola kvaliteta prenešene slike

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

14. Telekomunikacioni forum Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Popović, G; Đukanović, Goran;

Naziv rada

Filtar za uklanjanje efekta blokiranja u H.264 standardu

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

13. Telekomunikacioni Forum Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, Goran; Šunjevarić, M; Ivanović, N;

Naziv rada

Uticaj fedinga na prenos Wavelet transformisane slike kroz bežične WCDMA kanale

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

13. Telekomunikacioni forum Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đukanović, G; Popović, G;

Naziv rada

Possibilities of using Wavelets for still image sending in mobile networks

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

13. Telekomunikacioni forum Telfor

Grad

Beograd, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

WEB programiranje i dizajn

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove elektrotehnike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Programiranje internet aplikacija i WEB servisa

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mobilno računarstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Napredno mobilno računarstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Arhitektura i organizacija računarskih sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Enterprise platformske tehnologije (Windows server 2016 i SQL Server 2016)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove elektrotehnike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mobilno računarstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Administracija i održavanje IT sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Napredno mobilno računarstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI