slika radnika


Prof. dr MIRJANA LANDIKA

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • mirjana.f.landika@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MIRJANA LANDIKA

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Gradiška

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 240 ECTS")

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet poslovne ekonomije - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Landika Mirjana, vanredni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine, i na istom doktorirala 2010. odbranom teze Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti.
Od 2006. godine zaposlena na Panevropskom univerzitetu "Apeiron". U zvanje docenta na užim naučnim oblastima aktuarstva, operacionih istraživanja i statističke analize bira se 2010. godine. 2015. godine napreduje u zvanje vanrednog profesora na istim oblastima.
Član Savjeta za provođenje Povelje o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima Republike Srpske, 2013. godine.
Član Upravnog odbora Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka od 2017.godine.
Član Hrvatskog statističkog društva od 2019. godine.
Član radne grupe COVID - 19 ispred FenStat - a od 2020. godine.
Sudski vještak ekonomske struke od 2018. godine.
Autor je ili koautor četiriju stručnih knjiga, koje se koriste kao univerzitetski udžbenici, te preko 40 naučnih i stručnih radova.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti

Datum završetka

01.10.2010

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine

Datum završetka

27.12.2006

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Statističko modeliranje parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine

Datum završetka

14.02.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2018). Kvantitativni modeli u funkciji programiranja optimalnog investicionog modela turistočkih projekata u uslovima neizvjesnosti. Journal of Economics and Social Studies, ICESoS, 0-0.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Sredojević, V.(2017). Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti. VII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2017, EMC Review, 0-0.

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R.(2017). Simulation models in the function of optimization of strategic selection of foreighn market positioning. International Journal Scientific Papers, 529-535.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Modeliranje poslovno ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika. Notitia - časopis za održivi razvoj, 63-73.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems. Notitia - časopis za održivi razvoj, 91-103.

 

 

Landika, M., & Bojanić, R.(2016). Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS). EMC Review, 21-38.

 

 

Landika, M., & Bojić, J.(2016). Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicione politike u uslovima rizika. EMC Review, 249-263.

 

 

Landika, M.(2014). Matrična forma kompromisne optimizacije funkcionalne ishrane. Sportske nauke i zdravlje, 102-109.

 

 

Landika, M.(2014). Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboruoptimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica. Sarajevo Business and Economics Review, 161-179.

 

 

Landika, M.(2013). Senzitivnost sistema kvaliteta na kombinacije faktora i kontrolisane varijacije nivoa toka procesa. Transition - international scientific journal of economics and politics of transition, 77-87.

 

 

Landika, M.(2013). Optimizacija, simulacija i metode pretraživanja. Emc Review, 123-141.

 

 

Landika, M.(2012). Modifikovanje upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna. Godišnjak evropskog defendologija centra, 110-120.

 

 

Landika, M.(2012). Matrična pravila u funkciji uređenosti relacija upravljačke komunikacije. Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "Ekonomika", 25-36.

 

 

Landika, M.(2009). Menadžerska pozicija ravnotežnih relacija marginalne efikasnosti. Lider Direktor, 30-33.

 

 

Landika, M.(2007). Ekonometrijski aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti trgovine. Ekonometar, 58-58.

 

 

Landika, M.(2007). Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda. Journal of agricultural sciences, 75-83.

 

 

Landika, M.(2007). Ispitivanje i dijagnostika kvaliteta statističkog modela sa aspekta heteroshedastičnosti. Značenja, 287-300.

 

 

Landika, M.(2006). Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa. Lider, 48-51.

 

 

Landika, M.(2004). Statistička logistika u funkciji biznis strategije. Ekonomika preduzetništva, 221-223.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2019). Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2019). Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnosti u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bajić, G. (2018). Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2018 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON"

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2017). Matric aspects of efeects of insurance in the foodstuf as a presence of international market copetitiveness. Zbornik radova sa naučnog skupa-Third International Scientific Conference - ERAZ 2017 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2017). Stochastic aspects of Quality of public enterprises as platform access global economic system proceedings. Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference on economics and management - EMAN 2017 (pp. 0-0). Ljubljana: -

 

 

Landika, M., & Bojanić, R. (2016). Modeliranje efekata inovativnog pristupa kreiranju ponude usluga na poslovni rezultat preduzeća u oblasti telekomunikacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-MES 2016 (pp. 0-0). -: -

 

 

Landika, M. (2013). Taktičkiatički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova konferencija Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

 

Landika, M. (2011). Modeliranje upravljačke simbioze prirodnih i ekonomskih entiteta u funkciji održivog razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Accomplishmants in Sustainable Development (pp. 399-406). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Kvantitativni modeli u funkciji programiranja optimalnog investicionog modela turistočkih projekata u uslovima neizvjesnosti", Journal of Economics and Social Studies, ICESoS, vol. 5, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Sredojević, "Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti", VII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2017, EMC Review, vol. 7, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Simulation models in the function of optimization of strategic selection of foreighn market positioning", International Journal Scientific Papers, vol. 16, no. 1, pp. 529-535, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Modeliranje poslovno ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika", Notitia - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 3, pp. 63-73, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems", Notitia - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 3, pp. 91-103, 2017.

 

 

M. Landika and R. Bojanić, "Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS)", EMC Review, vol. 7, no. 1, pp. 21-38, 2016.

 

 

M. Landika and J. Bojić, "Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicione politike u uslovima rizika", EMC Review, vol. 6, no. 2, pp. 249-263, 2016.

 

 

M. Landika, "Matrična forma kompromisne optimizacije funkcionalne ishrane", Sportske nauke i zdravlje, vol. 4, no. 2, pp. 102-109, 2014.

 

 

M. Landika, "Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboruoptimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica", Sarajevo Business and Economics Review, vol. 33, no. 1, pp. 161-179, 2014.

 

 

M. Landika, "Senzitivnost sistema kvaliteta na kombinacije faktora i kontrolisane varijacije nivoa toka procesa", Transition - international scientific journal of economics and politics of transition, vol. 15, no. 31, pp. 77-87, 2013.

 

 

M. Landika, "Optimizacija, simulacija i metode pretraživanja", Emc Review, vol. 3, no. 1, pp. 123-141, 2013.

 

 

M. Landika, "Modifikovanje upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna", Godišnjak evropskog defendologija centra, vol. 1, no. 1, pp. 110-120, 2012.

 

 

M. Landika, "Matrična pravila u funkciji uređenosti relacija upravljačke komunikacije", Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "Ekonomika", vol. 10, no. 12, pp. 25-36, 2012.

 

 

M. Landika, "Menadžerska pozicija ravnotežnih relacija marginalne efikasnosti", Lider Direktor, vol. 1, no. 9, pp. 30-33, 2009.

 

 

M. Landika, "Ekonometrijski aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti trgovine", Ekonometar, vol. 1, no. 27, pp. 58-58, 2007.

 

 

M. Landika, "Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda", Journal of agricultural sciences, vol. 52, no. 1, pp. 75-83, 2007.

 

 

M. Landika, "Ispitivanje i dijagnostika kvaliteta statističkog modela sa aspekta heteroshedastičnosti", Značenja, vol. 1, no. 60, pp. 287-300, 2007.

 

 

M. Landika, "Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa", Lider, vol. 1, no. 11, pp. 48-51, 2006.

 

 

M. Landika, "Statistička logistika u funkciji biznis strategije", Ekonomika preduzetništva, vol. 1, no. 4, pp. 221-223, 2004.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ, Banja Luka, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnosti u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ, Banja Luka, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and G. Bajić, "Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Matric aspects of efeects of insurance in the foodstuf as a presence of international market copetitiveness", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Third International Scientific Conference - ERAZ 2017, Beograd, 2017.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Stochastic aspects of Quality of public enterprises as platform access global economic system proceedings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference on economics and management - EMAN 2017, Ljubljana, 2017.

 

 

M. Landika and R. Bojanić, "Modeliranje efekata inovativnog pristupa kreiranju ponude usluga na poslovni rezultat preduzeća u oblasti telekomunikacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MES 2016, -, 2016.

 

 

M. Landika, "Taktičkiatički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova konferencija Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma, Istočno Sarajevo, 2013.

 

 

M. Landika, "Modeliranje upravljačke simbioze prirodnih i ekonomskih entiteta u funkciji održivog razvoja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Accomplishmants in Sustainable Development, Banja Luka, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Šupuković, V

Naziv časopisa

Journal of Economics and Social Studies, ICESoS

Naziv rada

Kvantitativni modeli u funkciji programiranja optimalnog investicionog modela turistočkih projekata u uslovima neizvjesnosti

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Sredojević, V

Naziv časopisa

VII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2017, EMC Review

Naziv rada

Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv časopisa

International Journal Scientific Papers

Naziv rada

Simulation models in the function of optimization of strategic selection of foreighn market positioning

Godina izdavanja

2017

Stranice

529-535

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Šupuković, V

Naziv časopisa

Notitia - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Modeliranje poslovno ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika

Godina izdavanja

2017

Stranice

63-73

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Šupuković, V

Naziv časopisa

Notitia - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems

Godina izdavanja

2017

Stranice

91-103

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Bojanić, R

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS)

Godina izdavanja

2016

Stranice

21-38

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Bojić, J

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicione politike u uslovima rizika

Godina izdavanja

2016

Stranice

249-263

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Matrična forma kompromisne optimizacije funkcionalne ishrane

Godina izdavanja

2014

Stranice

102-109

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Sarajevo Business and Economics Review

Naziv rada

Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboruoptimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica

Godina izdavanja

2014

Stranice

161-179

Godina_Vol_IEEE

33

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Transition - international scientific journal of economics and politics of transition

Naziv rada

Senzitivnost sistema kvaliteta na kombinacije faktora i kontrolisane varijacije nivoa toka procesa

Godina izdavanja

2013

Stranice

77-87

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

31

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Emc Review

Naziv rada

Optimizacija, simulacija i metode pretraživanja

Godina izdavanja

2013

Stranice

123-141

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Godišnjak evropskog defendologija centra

Naziv rada

Modifikovanje upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna

Godina izdavanja

2012

Stranice

110-120

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "Ekonomika"

Naziv rada

Matrična pravila u funkciji uređenosti relacija upravljačke komunikacije

Godina izdavanja

2012

Stranice

25-36

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Lider Direktor

Naziv rada

Menadžerska pozicija ravnotežnih relacija marginalne efikasnosti

Godina izdavanja

2009

Stranice

30-33

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Ekonometar

Naziv rada

Ekonometrijski aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti trgovine

Godina izdavanja

2007

Stranice

58-58

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

27

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Journal of agricultural sciences

Naziv rada

Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda

Godina izdavanja

2007

Stranice

75-83

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Značenja

Naziv rada

Ispitivanje i dijagnostika kvaliteta statističkog modela sa aspekta heteroshedastičnosti

Godina izdavanja

2007

Stranice

287-300

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

60

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Lider

Naziv rada

Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa

Godina izdavanja

2006

Stranice

48-51

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Ekonomika preduzetništva

Naziv rada

Statistička logistika u funkciji biznis strategije

Godina izdavanja

2004

Stranice

221-223

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

SNiZ

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnosti u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

SNiZ

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bajić, G

Naziv rada

Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

VIII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Matric aspects of efeects of insurance in the foodstuf as a presence of international market copetitiveness

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Third International Scientific Conference - ERAZ 2017

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Stochastic aspects of Quality of public enterprises as platform access global economic system proceedings

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International scientific conference on economics and management - EMAN 2017

Grad

Ljubljana

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Bojanić, R

Naziv rada

Modeliranje efekata inovativnog pristupa kreiranju ponude usluga na poslovni rezultat preduzeća u oblasti telekomunikacija

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

MES 2016

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv rada

Taktičkiatički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Zbornik radova konferencija Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv rada

Modeliranje upravljačke simbioze prirodnih i ekonomskih entiteta u funkciji održivog razvoja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

International Conference on Accomplishmants in Sustainable Development

Grad

Banja Luka

Stranice

399-406

Izdavač

Panevropski Univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA