slika radnika


Prof. dr MIRJANA LANDIKA

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • mirjana.f.landika@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MIRJANA LANDIKA

 

Godina rođenja

1974

Mjesto rođenja

Gradiška

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet poslovne ekonomije - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Landika Mirjana, redovni profesor (13. decembar 1974, Gradiška). Na Ekonomskom fakultetu u Brčkom diplomirala je 2005. godine, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci magistrirala 2006. odbranom rada Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine, i na istom doktorirala 2010. odbranom teze Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti.
Od 2006. godine zaposlena na Panevropskom univerzitetu "Apeiron". U zvanje docenta na užim naučnim oblastima aktuarstva, operacionih istraživanja i statističke analize bira se 2010. godine. 2015. godine napreduje u zvanje vanrednog profesora na istim oblastima.
Član Savjeta za provođenje Povelje o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima Republike Srpske, 2013. godine.
Član Upravnog odbora Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka od 2017.godine.
Član Hrvatskog statističkog društva od 2019. godine.
Član radne grupe COVID - 19 ispred FenStat - a od 2020. godine.
Sudski vještak ekonomske struke od 2018. godine.
Dekan Fakulteta poslovne ekonomije PEU "Apeiron", Banja Luka od 2021.godine
Autor je ili koautor šest stručnih knjiga, koje se koriste kao univerzitetski udžbenici, jedne naučne monografije, te preko 50 naučnih i stručnih radova.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Kvantitativni modeli u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti

Datum završetka

01.10.2010

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Kvantitativni modeli u funkciji programiranja parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine

Datum završetka

27.12.2006

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Statističko modeliranje parametara poslovnog uspjeha preduzeća u oblasti trgovine

Datum završetka

14.02.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

Obrazovna ustanova

Softrad - Agencija za računare i škola računara

Opština

Banja Luka

Tip edukacije

Seminar

Naziv/opis edukacije

Uvod u racunare/WINDOVS-98; MS WORD-2000; MS EXCEL-2000; MS ACCESS-2000; Internet Explorer; Design WEB

Datum završetka

01.08.2001

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Landika, M.(2023). Panel Analysis in function of measuring the impact of higher education on the Western Balkan Countries. JITA, 48-54.

 

 

Landika, M.(2019). Stochastics aspects of continuous improvement of the buisiness results performance of the public administration. Acta economica, 35-50.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2018). Kvantitativni modeli u funkciji programiranja optimalnog investicionog modela turistočkih projekata u uslovima neizvjesnosti. Journal of Economics and Social Studies, ICESoS, 0-0.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Sredojević, V.(2017). Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti. VII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2017, EMC Review, 0-0.

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R.(2017). Simulation models in the function of optimization of strategic selection of foreighn market positioning. International Journal Scientific Papers, 529-535.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Modeliranje poslovno ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika. Notitia - časopis za održivi razvoj, 63-73.

 

 

Landika, M., Jakupović, S., & Šupuković, V.(2017). Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems. Notitia - časopis za održivi razvoj, 91-103.

 

 

Landika, M., & Bojanić, R.(2016). Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS). EMC Review, 21-38.

 

 

Landika, M., & Bojić, J.(2016). Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicione politike u uslovima rizika. EMC Review, 249-263.

 

 

Landika, M.(2014). Matrična forma kompromisne optimizacije funkcionalne ishrane. Sportske nauke i zdravlje, 102-109.

 

 

Landika, M.(2014). Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboruoptimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica. Sarajevo Business and Economics Review, 161-179.

 

 

Landika, M.(2013). Senzitivnost sistema kvaliteta na kombinacije faktora i kontrolisane varijacije nivoa toka procesa. Transition - international scientific journal of economics and politics of transition, 77-87.

 

 

Landika, M.(2013). Optimizacija, simulacija i metode pretraživanja. Emc Review, 123-141.

 

 

Landika, M.(2012). Modifikovanje upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna. Godišnjak evropskog defendologija centra, 110-120.

 

 

Landika, M.(2012). Matrična pravila u funkciji uređenosti relacija upravljačke komunikacije. Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "Ekonomika", 25-36.

 

 

Landika, M.(2009). Menadžerska pozicija ravnotežnih relacija marginalne efikasnosti. Lider Direktor, 30-33.

 

 

Landika, M.(2007). Ekonometrijski aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti trgovine. Ekonometar, 58-58.

 

 

Landika, M.(2007). Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda. Journal of agricultural sciences, 75-83.

 

 

Landika, M.(2007). Ispitivanje i dijagnostika kvaliteta statističkog modela sa aspekta heteroshedastičnosti. Značenja, 287-300.

 

 

Landika, M.(2006). Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa. Lider, 48-51.

 

 

Landika, M.(2004). Statistička logistika u funkciji biznis strategije. Ekonomika preduzetništva, 221-223.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mirjana Landika;, N. (2022). Simulation Models in the Function of censored demand management of Higher education processes in the era of digitalization. Zbornik radova sa naučnog skupa-Symorg 2022 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Uremović, N., Landika, M., Aleksić, J., & Đurić, M. (2022). Statistical classification of non - economic factors in the function of improving business efficiency in banking operations. Zbornik radova sa naučnog skupa-SymOpis (pp. 0-0). Beograd/Vrnjačka Banja: -

 

 

Aleksić, J., Landika, M., Uremović, N., & Blažević, B. (2022). Modeli panel analize u funkciji unapređenje preduzetničkih aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mirjana Landika;, J. (2021). Correlation aspects of employee performance metrics - management throught the prometon of non - financial Factors of motivation. Zbornik radova sa naučnog skupa-Conference Proceedings (pp. 0-0). -: -

 

 

Aleksić, J., Landika, M., & Barjaktarević, M. (2021). Statističko modeliranje profila potrošača u funkciji adaptacije marketing strategije u uslovima pandemije COVID - 19. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2020 (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., & Račić, Ž. (2020). Modelske predikcije stvane tražnje u okviru uslužne djelatnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-ESCA World Bilten (pp. 0-0). Mostar: -

 

 

Landika, M., Aleksić, J., & Petković, #. (2020). Stohastički aspekti izbora optimalnog marketing mixa u oblasti fitnesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Janjić, I. (2020). Korelacioni aspekti strategijskih opredjeljenja internog marketinga preduzeća u oblasti primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., & Sredojević, V. (2020). Stohastički aspekti efikasnosti osnovnoškolskog obrazovanja u uslovima vanredne situacije - COVID - 19. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Ineternational Conference "Information Technologies in e - Education (pp. 191-208). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2019). Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2019). Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnosti u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Stanišljević;, D. (2019). Stohastički aspekti marketing strategije usluga zdravstvene zaštite na teritoriji RS/BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX International scientific conference on economic development and standardof living - EDASOL 2019 (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bajić, G. (2018). Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2018 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON"

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bajić, G. (2018). Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII International scientific conference on economic development and standardof living - EDASOL 2018 (pp. 18-32). Banja Luka: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2017). Matric aspects of efeects of insurance in the foodstuf as a presence of international market copetitiveness. Zbornik radova sa naučnog skupa-Third International Scientific Conference - ERAZ 2017 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Landika, M., Sredojević, V., & Bojanić, R. (2017). Stochastic aspects of Quality of public enterprises as platform access global economic system proceedings. Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference on economics and management - EMAN 2017 (pp. 0-0). Ljubljana: -

 

 

Landika, M., & Bojanić, R. (2016). Modeliranje efekata inovativnog pristupa kreiranju ponude usluga na poslovni rezultat preduzeća u oblasti telekomunikacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-MES 2016 (pp. 0-0). -: -

 

 

Landika, M., & Bojanić, R. (2016). Statističko modeliranje optimalne strategije razvoja i unaprijeđenja sistema kvaliteta internet trgovine zemalja u tranziciji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Synteza 2016 (pp. 0-0). -: Singidunum

 

 

Landika, M., & Bojanić, R. (2015). Terminiranje aktivnosti i optimizacija utroška materijala u funkciji unaprijeđenja kvaliteta i razvoja poslovnih sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2015 (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Landika, M. (2013). Taktičkiatički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova konferencija Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu

 

 

Landika, M. (2011). Modeliranje upravljačke simbioze prirodnih i ekonomskih entiteta u funkciji održivog razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Accomplishmants in Sustainable Development (pp. 399-406). Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Landika, M. (2007). Poslovna matematika. Prijedor: Visoka škola "Prijedor".

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Landika, M., & Račić, Ž. (2021). Operaciona istraživanja u industrijskom inžinjerstvu. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Landika, M. (2021). Linearno programiranje u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Landika, M. (2015). Kvantitativne metode u menadžmentu - drugo dopunjeno izdanje. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Landika, M. (2015). Matematička analiza tržišnih, poslovno finansijskih i aktuarskih problema. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Landika, M., & Mikić, Đ. (2015). Metodi statističke analize - primjena u oblasti zdravstvenih, sportskih i inženjerskih nauka. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Landika, M. (2007). Kvantitativne metode. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Landika, "Panel Analysis in function of measuring the impact of higher education on the Western Balkan Countries", JITA, vol. 13, no. 1, pp. 48-54, 2023.

 

 

M. Landika, "Stochastics aspects of continuous improvement of the buisiness results performance of the public administration", Acta economica, vol. 2019, no. 5, pp. 35-50, 2019.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Kvantitativni modeli u funkciji programiranja optimalnog investicionog modela turistočkih projekata u uslovima neizvjesnosti", Journal of Economics and Social Studies, ICESoS, vol. 5, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Sredojević, "Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti", VII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2017, EMC Review, vol. 7, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Simulation models in the function of optimization of strategic selection of foreighn market positioning", International Journal Scientific Papers, vol. 16, no. 1, pp. 529-535, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Modeliranje poslovno ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika", Notitia - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 3, pp. 63-73, 2017.

 

 

M. Landika, S. Jakupović and V. Šupuković, "Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems", Notitia - časopis za održivi razvoj, vol. 1, no. 3, pp. 91-103, 2017.

 

 

M. Landika and R. Bojanić, "Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS)", EMC Review, vol. 7, no. 1, pp. 21-38, 2016.

 

 

M. Landika and J. Bojić, "Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicione politike u uslovima rizika", EMC Review, vol. 6, no. 2, pp. 249-263, 2016.

 

 

M. Landika, "Matrična forma kompromisne optimizacije funkcionalne ishrane", Sportske nauke i zdravlje, vol. 4, no. 2, pp. 102-109, 2014.

 

 

M. Landika, "Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboruoptimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica", Sarajevo Business and Economics Review, vol. 33, no. 1, pp. 161-179, 2014.

 

 

M. Landika, "Senzitivnost sistema kvaliteta na kombinacije faktora i kontrolisane varijacije nivoa toka procesa", Transition - international scientific journal of economics and politics of transition, vol. 15, no. 31, pp. 77-87, 2013.

 

 

M. Landika, "Optimizacija, simulacija i metode pretraživanja", Emc Review, vol. 3, no. 1, pp. 123-141, 2013.

 

 

M. Landika, "Modifikovanje upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna", Godišnjak evropskog defendologija centra, vol. 1, no. 1, pp. 110-120, 2012.

 

 

M. Landika, "Matrična pravila u funkciji uređenosti relacija upravljačke komunikacije", Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "Ekonomika", vol. 10, no. 12, pp. 25-36, 2012.

 

 

M. Landika, "Menadžerska pozicija ravnotežnih relacija marginalne efikasnosti", Lider Direktor, vol. 1, no. 9, pp. 30-33, 2009.

 

 

M. Landika, "Ekonometrijski aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti trgovine", Ekonometar, vol. 1, no. 27, pp. 58-58, 2007.

 

 

M. Landika, "Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda", Journal of agricultural sciences, vol. 52, no. 1, pp. 75-83, 2007.

 

 

M. Landika, "Ispitivanje i dijagnostika kvaliteta statističkog modela sa aspekta heteroshedastičnosti", Značenja, vol. 1, no. 60, pp. 287-300, 2007.

 

 

M. Landika, "Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa", Lider, vol. 1, no. 11, pp. 48-51, 2006.

 

 

M. Landika, "Statistička logistika u funkciji biznis strategije", Ekonomika preduzetništva, vol. 1, no. 4, pp. 221-223, 2004.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

N. Mirjana Landika;, "Simulation Models in the Function of censored demand management of Higher education processes in the era of digitalization", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Symorg 2022, Beograd, 2022.

 

 

N. Uremović, M. Landika, J. Aleksić and M. Đurić, "Statistical classification of non - economic factors in the function of improving business efficiency in banking operations", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SymOpis, Beograd/Vrnjačka Banja, 2022.

 

 

J. Aleksić, M. Landika, N. Uremović and B. Blažević, "Modeli panel analize u funkciji unapređenje preduzetničkih aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITeO, Banja Luka, 2022.

 

 

J. Mirjana Landika;, "Correlation aspects of employee performance metrics - management throught the prometon of non - financial Factors of motivation", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Conference Proceedings, -, 2021.

 

 

J. Aleksić, M. Landika and M. Barjaktarević, "Statističko modeliranje profila potrošača u funkciji adaptacije marketing strategije u uslovima pandemije COVID - 19", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2020, Banja Luka, 2021.

 

 

M. Landika and Ž. Račić, "Modelske predikcije stvane tražnje u okviru uslužne djelatnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ESCA World Bilten, Mostar, 2020.

 

 

M. Landika, J. Aleksić and #. Petković, "Stohastički aspekti izbora optimalnog marketing mixa u oblasti fitnesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ, Banja Luka, 2020.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and I. Janjić, "Korelacioni aspekti strategijskih opredjeljenja internog marketinga preduzeća u oblasti primarne zdravstvene zaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ, Banja Luka, 2020.

 

 

M. Landika and V. Sredojević, "Stohastički aspekti efikasnosti osnovnoškolskog obrazovanja u uslovima vanredne situacije - COVID - 19", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Ineternational Conference "Information Technologies in e - Education, Banja Luka, 2020.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ, Banja Luka, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnosti u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SNiZ, Banja Luka, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and D. Stanišljević;, "Stohastički aspekti marketing strategije usluga zdravstvene zaštite na teritoriji RS/BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX International scientific conference on economic development and standardof living - EDASOL 2019, Banja Luka, 2019.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and G. Bajić, "Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and G. Bajić, "Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VIII International scientific conference on economic development and standardof living - EDASOL 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Matric aspects of efeects of insurance in the foodstuf as a presence of international market copetitiveness", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Third International Scientific Conference - ERAZ 2017, Beograd, 2017.

 

 

M. Landika, V. Sredojević and R. Bojanić, "Stochastic aspects of Quality of public enterprises as platform access global economic system proceedings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference on economics and management - EMAN 2017, Ljubljana, 2017.

 

 

M. Landika and R. Bojanić, "Modeliranje efekata inovativnog pristupa kreiranju ponude usluga na poslovni rezultat preduzeća u oblasti telekomunikacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-MES 2016, -, 2016.

 

 

M. Landika and R. Bojanić, "Statističko modeliranje optimalne strategije razvoja i unaprijeđenja sistema kvaliteta internet trgovine zemalja u tranziciji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Synteza 2016, -, 2016.

 

 

M. Landika and R. Bojanić, "Terminiranje aktivnosti i optimizacija utroška materijala u funkciji unaprijeđenja kvaliteta i razvoja poslovnih sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL 2015, Banja Luka, 2015.

 

 

M. Landika, "Taktičkiatički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova konferencija Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma, Istočno Sarajevo, 2013.

 

 

M. Landika, "Modeliranje upravljačke simbioze prirodnih i ekonomskih entiteta u funkciji održivog razvoja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Conference on Accomplishmants in Sustainable Development, Banja Luka, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

M. Landika, Poslovna matematika, Prijedor: Visoka škola "Prijedor", 2007.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

M. Landika and Ž. Račić, "Operaciona istraživanja u industrijskom inžinjerstvu", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2021.

 

 

M. Landika, "Linearno programiranje u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2021.

 

 

M. Landika, "Kvantitativne metode u menadžmentu - drugo dopunjeno izdanje", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2015.

 

 

M. Landika, "Matematička analiza tržišnih, poslovno finansijskih i aktuarskih problema", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2015.

 

 

M. Landika and Đ. Mikić, "Metodi statističke analize - primjena u oblasti zdravstvenih, sportskih i inženjerskih nauka", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2015.

 

 

M. Landika, "Kvantitativne metode", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Landika, Mirjana;

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Panel Analysis in function of measuring the impact of higher education on the Western Balkan Countries

Godina izdavanja

2023

Stranice

48-54

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, Mirjana;

Naziv časopisa

Acta economica

Naziv rada

Stochastics aspects of continuous improvement of the buisiness results performance of the public administration

Godina izdavanja

2019

Stranice

35-50

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Šupuković, V

Naziv časopisa

Journal of Economics and Social Studies, ICESoS

Naziv rada

Kvantitativni modeli u funkciji programiranja optimalnog investicionog modela turistočkih projekata u uslovima neizvjesnosti

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Sredojević, V

Naziv časopisa

VII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2017, EMC Review

Naziv rada

Matrični aspekti predikcije poslovne efikasnosti malih i srednjih preduzeća kao preduslov međunarodne konkurentnosti

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv časopisa

International Journal Scientific Papers

Naziv rada

Simulation models in the function of optimization of strategic selection of foreighn market positioning

Godina izdavanja

2017

Stranice

529-535

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Šupuković, V

Naziv časopisa

Notitia - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Modeliranje poslovno ekonomskih strategija kao platforme investicijske politike u uvjetima rizika

Godina izdavanja

2017

Stranice

63-73

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Jakupović, S; Šupuković, V

Naziv časopisa

Notitia - časopis za održivi razvoj

Naziv rada

Scheduling of activities and optimisation of material consumption as the function of improving quality and developing business systems

Godina izdavanja

2017

Stranice

91-103

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Bojanić, R

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Modeliranje interkorelacionih faktora kao platforme upravljanja kvalitetom hotelijerskog poslovanja u BiH (RS)

Godina izdavanja

2016

Stranice

21-38

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana; Bojić, J

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Modeliranje poslovno - ekonomskih strategija kao platforme investicione politike u uslovima rizika

Godina izdavanja

2016

Stranice

249-263

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Sportske nauke i zdravlje

Naziv rada

Matrična forma kompromisne optimizacije funkcionalne ishrane

Godina izdavanja

2014

Stranice

102-109

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Sarajevo Business and Economics Review

Naziv rada

Instrumentalizacija upravljačkog znanja u izboruoptimalnih alternativa sa aspekta monetarnih posljedica

Godina izdavanja

2014

Stranice

161-179

Godina_Vol_IEEE

33

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Transition - international scientific journal of economics and politics of transition

Naziv rada

Senzitivnost sistema kvaliteta na kombinacije faktora i kontrolisane varijacije nivoa toka procesa

Godina izdavanja

2013

Stranice

77-87

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

31

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Emc Review

Naziv rada

Optimizacija, simulacija i metode pretraživanja

Godina izdavanja

2013

Stranice

123-141

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Godišnjak evropskog defendologija centra

Naziv rada

Modifikovanje upravljačke komponente u afirmaciji menadžmenta vremenskih resursa i prostornog dizajna

Godina izdavanja

2012

Stranice

110-120

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "Ekonomika"

Naziv rada

Matrična pravila u funkciji uređenosti relacija upravljačke komunikacije

Godina izdavanja

2012

Stranice

25-36

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Lider Direktor

Naziv rada

Menadžerska pozicija ravnotežnih relacija marginalne efikasnosti

Godina izdavanja

2009

Stranice

30-33

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Ekonometar

Naziv rada

Ekonometrijski aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti trgovine

Godina izdavanja

2007

Stranice

58-58

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

27

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Journal of agricultural sciences

Naziv rada

Kvantitativni aspekti menadžerske racionalnosti preduzeća u oblasti upravljanja zalihama prehrambenih proizvoda

Godina izdavanja

2007

Stranice

75-83

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Značenja

Naziv rada

Ispitivanje i dijagnostika kvaliteta statističkog modela sa aspekta heteroshedastičnosti

Godina izdavanja

2007

Stranice

287-300

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

60

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Lider

Naziv rada

Ekonometrijska evaluacija menadžerskog koncepta prometnog miksa

Godina izdavanja

2006

Stranice

48-51

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv časopisa

Ekonomika preduzetništva

Naziv rada

Statistička logistika u funkciji biznis strategije

Godina izdavanja

2004

Stranice

221-223

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mirjana Landika; Nina Uremović; Jana Aleksić;

Naziv rada

Simulation Models in the Function of censored demand management of Higher education processes in the era of digitalization

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Symorg 2022

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Uremović, N; Landika, M; Aleksić, J; Đurić, Maja;

Naziv rada

Statistical classification of non - economic factors in the function of improving business efficiency in banking operations

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

SymOpis

Grad

Beograd/Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić, J; Landika, M; Uremović, N; Blažević, B.

Naziv rada

Modeli panel analize u funkciji unapređenje preduzetničkih aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mirjana Landika; Jana Aleksić;

Naziv rada

Correlation aspects of employee performance metrics - management throught the prometon of non - financial Factors of motivation

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Conference Proceedings

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksić, J; Landika, M; Barjaktarević, M

Naziv rada

Statističko modeliranje profila potrošača u funkciji adaptacije marketing strategije u uslovima pandemije COVID - 19

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

EDASOL 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Račić, Ž.

Naziv rada

Modelske predikcije stvane tražnje u okviru uslužne djelatnosti

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

ESCA World Bilten

Grad

Mostar

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Aleksić, J; Petković, M.

Naziv rada

Stohastički aspekti izbora optimalnog marketing mixa u oblasti fitnesa

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

SNiZ

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Janjić, I

Naziv rada

Korelacioni aspekti strategijskih opredjeljenja internog marketinga preduzeća u oblasti primarne zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

SNiZ

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V.

Naziv rada

Stohastički aspekti efikasnosti osnovnoškolskog obrazovanja u uslovima vanredne situacije - COVID - 19

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XII Ineternational Conference "Information Technologies in e - Education

Grad

Banja Luka

Stranice

191-208

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Principi matematičke formulacije matrične strukture optimalne marketing strategije u sportu

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

SNiZ

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Konsolidacija korelacije ranga sa marketing aktivnosti u funkciji uspostave sistema kvaliteta u okviru primarne zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

SNiZ

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Stanišljević; D.

Naziv rada

Stohastički aspekti marketing strategije usluga zdravstvene zaštite na teritoriji RS/BiH

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

IX International scientific conference on economic development and standardof living - EDASOL 2019

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bajić, G

Naziv rada

Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

VIII International scientific conference on economic development and standard of living - EDASOL 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M; Sredojević, V; Bajić, G.

Naziv rada

Modeliranje interkorelacionih faktora radne efikasnosti u funkciji stepena motivisanosti za obrazovanje i radno usavršavanje

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

VIII International scientific conference on economic development and standardof living - EDASOL 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

18-32

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Matric aspects of efeects of insurance in the foodstuf as a presence of international market copetitiveness

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Third International Scientific Conference - ERAZ 2017

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Sredojević, V; Bojanić, R

Naziv rada

Stochastic aspects of Quality of public enterprises as platform access global economic system proceedings

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International scientific conference on economics and management - EMAN 2017

Grad

Ljubljana

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana; Bojanić, R

Naziv rada

Modeliranje efekata inovativnog pristupa kreiranju ponude usluga na poslovni rezultat preduzeća u oblasti telekomunikacija

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

MES 2016

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, M.; Bojanić, R.

Naziv rada

Statističko modeliranje optimalne strategije razvoja i unaprijeđenja sistema kvaliteta internet trgovine zemalja u tranziciji

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Synteza 2016

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

Singidunum

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana, Bojanić, R.;

Naziv rada

Terminiranje aktivnosti i optimizacija utroška materijala u funkciji unaprijeđenja kvaliteta i razvoja poslovnih sistema

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

EDASOL 2015

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv rada

Taktičkiatički menadžment u terminiranju poslovnih aktivnosti i optimizaciji vremenskih resursa

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Zbornik radova konferencija Jahorinski poslovni dani: preduzetništva, gastronomije i turizma

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Landika, Mirjana

Naziv rada

Modeliranje upravljačke simbioze prirodnih i ekonomskih entiteta u funkciji održivog razvoja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

International Conference on Accomplishmants in Sustainable Development

Grad

Banja Luka

Stranice

399-406

Izdavač

Panevropski Univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Landika, M.;Ralević, N.

Naslov

Poslovna matematika

Godina izdavanja

2007

Grad

Prijedor

Izdavač

Visoka škola "Prijedor"

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Landika, M.; Račić, Ž.

Naslov

Operaciona istraživanja u industrijskom inžinjerstvu

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Landika, Mirjana;

Naslov

Linearno programiranje u funkciji usklađivanja upravljačke vizije i realnosti

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Landika, Mirjana;

Naslov

Kvantitativne metode u menadžmentu - drugo dopunjeno izdanje

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Landika, Mirjana; Ralević N.

Naslov

Matematička analiza tržišnih, poslovno finansijskih i aktuarskih problema

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Landika, M.; Mikić, Đ.

Naslov

Metodi statističke analize - primjena u oblasti zdravstvenih, sportskih i inženjerskih nauka

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Landika, Mirjana;

Naslov

Kvantitativne metode

Godina izdavanja

2007

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Statističke metode (u oblasti menadžmenta)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kvantitativne metode i modeli

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Statistika-napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Operaciona istraživanja u inženjerstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Statističke metode (u oblasti menadžmenta)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kvantitativne metode i modeli

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Statistika-napredni kurs

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Operaciona istraživanja u inženjerstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Datum učlanjenja

09.03.2018

Opis

vještak ekonomske struke

 

Naziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama ili udruženjima: - Savjet za provođenje Povelje o unapređenju nauke, obrazovanja, uslova studiranja i ukupnih odnosa na univerzitetima Republike Srpske 2013 - član Upravnog odbora Panevropskog univerziteta „Apeiron“ Banja Luka 2014 – 2019 - Sudski vještak ekonomske struke za obračun kamata 2018 – - Hrvatsko statističko društvo 2019 – - Ministarstvo poljuprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske “Radna grupa za pripremu programa nadzora i monitoringa zaraznih bolesti za 2020. godinu“ 2019 - FENSTAT član radne grupe za COVID – 19 2020 – - - Agencija za visoko obrazovanje RS – Recenzent 2021 –