slika radnika


Prof. dr SLAĐANA ŠILJAK

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • sladjana.m.siljak@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SLAĐANA ŠILJAK

 

Godina rođenja

1975

Mjesto rođenja

Tuzla

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof dr Slađana Šiljak, doktor medicine, specijalista socijalne medicine, doktor medicinskih nauka, vanredni profesor, rođena je 1975 godine u Tuzli. Od 2000. godine kada je završila Medicinski fakultet u Banjaluci, počinje raditi u domu zdravlja, potom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, na mjestu asistenta na katedri za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Banja Luci.
2005. godine završava specijalizaciju socijalne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu a 2008. godine završava magistarski rad na temu Istraživanje profesionalne satisfakcije ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Pod mentorstvom profesora sa Medicinskog fakulteta u Beogradu završava doktorsku tezu "Socijalno ekonomske nejednakosti u korištenju usluga zdravstvene zaštite" 2015 godine na Medicinskom fakultetu Foča, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Od 2015.godine je docent na Pan Evropskom Univerzitetu Apeiron Banja Luka na Fakultetu zdravstvenih nauka a 2020. godine stiče zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu.
Od 2003. godine je zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, u službi za socijalnu medicinu a u periodu od 2008-2018. godine je obavljala dužnost načelnika službe za socijalnu medicinu.
U proteklih 21 godinu staža je koordinirala aktivnosti Programa promocije zdravlja u školama u Republici Srpskoj, u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, potom Jačanje DOTS Strategije i unapređenje programa borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini", od 2013. do 2015. godine, "Jačanje kapaciteta Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske i partnerskih organizacija za pružanje adekvatnog odgovora na HIV/AIDS", od 2011. do 2015. godine, te više istraživačkih projekta od kojih se ističe, Evropsko istraživanje upotrebe droga i alkohola među srednjoškolskom populacijom u Republici Srpskoj, u periodu 2009-2011. godina i javno zdravstvenih istraživanja u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj realizovana u periodu 2010-2019 godina.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Socijalno - ekonomske nejednakosti u korištenju usluga zdravstvene zaštite

Datum završetka

06.02.2015

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Istraživanje prediktora profesionalne satisfakcije lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Datum završetka

30.12.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

22.05.2000

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Šiljak, S., Janković, J., Marinković, J., Erić, M., Janević, T., & Janković, S.(2019). Dental service utilisation among adults in a European developing country: findings from a national health survey.. International Dental Journal, 200-206.

 

 

Šiljak, S., Niškanović, J., & Stojisavljević, D.(2018). Korištenje preventivne zdravstvene zaštite odraslog stanovništva u Republici Srpskoj. MD - Medical Data, 31-38.

 

 

Šiljak, S., Niškanović, J., & Kvaternik, M.(2018). Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj. Biomedicinska istraživanja, 75-82.

 

 

Janković, J., Šiljak, S., Marinković, J., Kovač, B., & Janković, S.(2018). Patterns of Health Care Utilization for Noncommunicable Diseases in a Transitional European Country: Results from the National Health Survey. International Journal of Health Services, 0-0.

 

 

Janković, J., Šiljak, S., Erić, M., Marinković, J., & Janković, S.(2018). Inequalities in the utilization of health care services in a transition European country: results from the national population health survey. Int J Public Health, 261-272.

 

 

Niškanović, J., Šiljak, S., & Stojisavljević, D.(2017). Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske. MD - Medical Data, 223-228.

 

 

Šiljak, S., Janković, J., & Janković, S.(2016). Nejednakosti u korištenju usluga bolničkog lječenja i hitne medicinske pomoći u Republici Srpskoj. MD - Medical Data, 195-202.

 

 

Šiljak, S., Janković, J., Niškanović, J., & Janković, S.(2016). Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj. Biomedicinska istraživanja, 156-167.

 

 

Niškanović J., Š.(2015). Social Support. Self-Perceived Health and Mental Status of General Population of Republic of Srpska, 180-185.

 

 

(2012). Bosnia and Hercegovina (Republic of Srpska). Ethical Procedures, Population, Sampling and Representativeness, Field Procedure, School and student part, 0-0.

 

 

Niškanović, J., Popović, T., Lakić, B., & Šiljak, S.(2012). Znanje i ponašanje odraslog stanovništva i zdravstvenih radnika službe porodične medicine u oblasti mentalnog zdravlja. Knjiga rezimea 3. Kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine, 95-96.

 

 

Petrela E, P., & Šiljak Petkovic S., I.(2009). Evaluation of Public Health Services in South Eastern Europe. World Health Organization, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Šiljak, S. (2019). Karakteristike zavisnosti u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine (pp. 0-0). Sokobanja: -

 

 

Šiljak, S., & Plavša, I. (2018). Stanje na području zloupotrebe droga u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija: "Oporavak od ovisnosti - preokret u politikama i praksi 3" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Šiljak, S. (2017). Praćenje i evaluacija programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXX stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine (pp. 90-90). Zaječar: -

 

 

Mijović, B., & Šiljak, S. (2016). Zloupotreba alkohola među mladima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi regionalni kongres o zdravlju mladih: "Za zdravu mladost" (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Niškanović J, Š. (2013). Stigma prema mentalnom poremećaju među opštom populacijom i zdravstvenim radnicima službe porodične medicine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Psihijatrija danas 2013 (pp. 125-135). -: -

 

 

Stojisavljević, D., Bojanić, L., Stanivuk, L., Šiljak S., D., & D., N. (2013). Navike u ishrani i upotreba dodataka ishrani u prevenciji anemije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Knjiga rezimea, Četvrti kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije, Univerzitet u Beogradu

 

 

Niškanović, J., Šiljak, S., Stojisavljević, D., & Danojević, D. (2012). Sociodemografske determinante mentalnog zdravlja odraslog stanovništva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Porodica, adolescenti, tranzicija (pp. 0-0). Niš: Centar za naučnoistraživački rad SANU

 

 

Niškanović J, Š., & Stojisavljević D, D. (2011). Porodične i socio-demografske karakteristike stanovništva izloženog stresu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Porodica sa adolescentom u tranziciji (pp. 0-0). Beograd: Društvo psihologa Srbije 2011

 

 

Šiljak, S., Danojević, D., & Stojisavljević, D. (2011). Procjena zdravlja ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravllje, rad i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Šiljak, S., Stanić, S., Antonić, D., & Mijić-Dmitrašinović, B. (2011). Incidenca malignih bolesti u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu: 2004-2008.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

(2019). World Health Organization. Banja Luka, Sarajevo: Studija opisa prehrambenog okruženja za Republiku Srpsku: u WHO EURO Feed cities.

 

 

Stojisavljević S, S., & Tošić P, Š. (2014). Biraj pravo rasti zdravo. Banja Luka: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

 

 

Davis Ph, P., & Šiljak S, B. (2013). The Implementation of Breast and Cervical Cancer Screening Programme in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: United Nations Populations Fund..

 

 

Stanivuk Lj, S., & Šiljak S, J. (2013). Procjena kvaliteta glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću. -: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2013.

 

 

Stojisavljević D, S., & Šiljak S, N. (2012). Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj. Banja Luka: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

 

 

Hibell B, G., Ahlström S, B., & Bjarnason T, K. (2012). The 2011 ESPAD Report. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN).

 

 

Danojević D, S., Šiljak S, S., & Niškanović J, Š. (2012). Potencijalni korisnici centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) na HIV/AIDS u studentskoj populaciji u BiH. Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

 

 

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., & Šiljak, S. (2012). The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN).

 

 

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlstrom, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., Kraus, L., & Šiljak, S. (2012). The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries. Stockholm: The Swedish Council for Infromation on Alcohol and Other Drugs (CAN).

 

 

Bojanić, B., Stojisavljević, S., Jokić, I., & Imamović, E. (2012). Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Institut za javno zdravstvo.

 

 

Bojanić B, S., & Jokić I, I. (2012). Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Institut za javno zdravstvo.

 

 

(2011). Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2010 godini. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

(2011). Priručnik za trenere u oblasti transfuzije krvi. Banja Luka: Institut za javno zdravstvo.

 

 

Šiljak S, #. (2011). Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. Izvještaj za Republiku Srpsku za 2011 godinu. Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

 

 

Šiljak S. Dmitrašinović Mijić B., M. (2011). Zdravstvo/Health Care. In: Statistički godišnjak Republike Srpske 2010. Banja Luka: Zavod za statistiku Republike Srpske.

 

 

Šiljak, S., & Niškanović, J. (2011). Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA). Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

 

 

Matović Miljanović S, G., Božanić V, B., Stojisavljević D, Š., & Rudić Grujić V, D. (2011). Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srpske. Izvještaj o rezultatima istraživanja. Banja Luka: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

 

 

(2010). Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2010 godini. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

Šiljak S. Stojisavljević D, N. (2009). Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. Portugal: European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA).

 

 

Stanić S. Stojisavljević D, D. (2009). Promocija zdravlja u školama-Higijena školske sredine. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

Salihbegović Šahman S, S., Mehić N, Č., Pilav A, M., & Šiljak S. Maglov T, P. (2009). Bosnia and Herzegovina, Country Overview Report. 2009. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

 

(2009). Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2009 godini. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

Šiljak S, S. (2009). Istraživanje u oblasti ljudskih resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Banja Luka: Balkans Primary Health Care Policy Project.

 

 

Bojanić J, J., & Danojević D, S. (2009). Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2008 godini. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

Bojanić J, J., & Danojević D, S. (2008). Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2007 godini. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

Bojanić J, J., & Danojević D, S. (2008). Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2006 godini. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS.

 

 

Šiljak S, S. (2008). Metodološko uputstvo za praćenje i evaluaciju Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

 

 

Šiljak S, D., & Kvaternik M, B. (2008). Metodološko uputstvo za postupak izvještavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta rada. Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.

 

 

(2005). Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy. Geneva: Environmental Performance Reviews-Bosnia and Herzegovina.

 

 

Petkovic S., D. (2004). Children's Health and Environment Case Studies Summary Book-Actions and Interventions. -: WHO Europe.

 

 

Matović Miljanović S, J., Laaser U, B., Gajić I, S., & Popović M, D. (2003). Istraživanje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Banja Luka: EPOS Health Consultants.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Šiljak, J. Janković, J. Marinković, M. Erić, T. Janević and S. Janković, "Dental service utilisation among adults in a European developing country: findings from a national health survey.", International Dental Journal, vol. 69, no. 3, pp. 200-206, 2019.

 

 

S. Šiljak, J. Niškanović and D. Stojisavljević, "Korištenje preventivne zdravstvene zaštite odraslog stanovništva u Republici Srpskoj", MD - Medical Data, vol. 10, no. 1, pp. 31-38, 2018.

 

 

S. Šiljak, J. Niškanović and M. Kvaternik, "Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj", Biomedicinska istraživanja, vol. 9, no. 1, pp. 75-82, 2018.

 

 

J. Janković, S. Šiljak, J. Marinković, B. Kovač and S. Janković, "Patterns of Health Care Utilization for Noncommunicable Diseases in a Transitional European Country: Results from the National Health Survey", International Journal of Health Services, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

J. Janković, S. Šiljak, M. Erić, J. Marinković and S. Janković, "Inequalities in the utilization of health care services in a transition European country: results from the national population health survey", Int J Public Health, vol. 63, no. 2, pp. 261-272, 2018.

 

 

J. Niškanović, S. Šiljak and D. Stojisavljević, "Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske", MD - Medical Data, vol. 9, no. 4, pp. 223-228, 2017.

 

 

S. Šiljak, J. Janković and S. Janković, "Nejednakosti u korištenju usluga bolničkog lječenja i hitne medicinske pomoći u Republici Srpskoj", MD - Medical Data, vol. 8, no. 3, pp. 195-202, 2016.

 

 

S. Šiljak, J. Janković, J. Niškanović and S. Janković, "Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj", Biomedicinska istraživanja, vol. 7, no. 2, pp. 156-167, 2016.

 

 

Š. Niškanović J., "Social Support", Self-Perceived Health and Mental Status of General Population of Republic of Srpska, vol. 2015, no. 143, pp. 180-185, 2015.

 

 

, "Bosnia and Hercegovina (Republic of Srpska)", Ethical Procedures, Population, Sampling and Representativeness, Field Procedure, School and student part, vol. 2012, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 

 

J. Niškanović, T. Popović, B. Lakić and S. Šiljak, "Znanje i ponašanje odraslog stanovništva i zdravstvenih radnika službe porodične medicine u oblasti mentalnog zdravlja", Knjiga rezimea 3. Kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine, vol. 2012, no. 1, pp. 95-96, 2012.

 

 

P. Petrela E and I. Šiljak Petkovic S., "Evaluation of Public Health Services in South Eastern Europe", World Health Organization, vol. 2009, no. 1, pp. 0-0, 2009.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Šiljak, "Karakteristike zavisnosti u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine, Sokobanja, 2019.

 

 

S. Šiljak and I. Plavša, "Stanje na području zloupotrebe droga u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija: "Oporavak od ovisnosti - preokret u politikama i praksi 3", Banja Luka, 2018.

 

 

S. Šiljak, "Praćenje i evaluacija programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXX stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine, Zaječar, 2017.

 

 

B. Mijović and S. Šiljak, "Zloupotreba alkohola među mladima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi regionalni kongres o zdravlju mladih: "Za zdravu mladost", Beograd, 2016.

 

 

Š. Niškanović J, "Stigma prema mentalnom poremećaju među opštom populacijom i zdravstvenim radnicima službe porodične medicine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Psihijatrija danas 2013, -, 2013.

 

 

D. Stojisavljević, L. Bojanić, L. Stanivuk, D. Šiljak S. and N. D., "Navike u ishrani i upotreba dodataka ishrani u prevenciji anemije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Knjiga rezimea, Četvrti kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2013.

 

 

J. Niškanović, S. Šiljak, D. Stojisavljević and D. Danojević, "Sociodemografske determinante mentalnog zdravlja odraslog stanovništva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Porodica, adolescenti, tranzicija, Niš, 2012.

 

 

Š. Niškanović J and D. Stojisavljević D, "Porodične i socio-demografske karakteristike stanovništva izloženog stresu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Porodica sa adolescentom u tranziciji, Beograd, 2011.

 

 

S. Šiljak, D. Danojević and D. Stojisavljević, "Procjena zdravlja ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravllje, rad i sport", Banja Luka, 2011.

 

 

S. Šiljak, S. Stanić, D. Antonić and B. Mijić-Dmitrašinović, "Incidenca malignih bolesti u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu: 2004-2008.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

, World Health Organization, Banja Luka, Sarajevo: Studija opisa prehrambenog okruženja za Republiku Srpsku: u WHO EURO Feed cities, 2019.

 

 

S. Stojisavljević S and Š. Tošić P, Biraj pravo rasti zdravo, Banja Luka: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 2014.

 

 

P. Davis Ph and B. Šiljak S, The Implementation of Breast and Cervical Cancer Screening Programme in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo: United Nations Populations Fund., 2013.

 

 

S. Stanivuk Lj and J. Šiljak S, Procjena kvaliteta glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću, -: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2013, 2013.

 

 

S. Stojisavljević D and N. Šiljak S, Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj, Banja Luka: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 2012.

 

 

G. Hibell B, B. Ahlström S and K. Bjarnason T, The 2011 ESPAD Report, Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012.

 

 

S. Danojević D, S. Šiljak S and Š. Niškanović J, Potencijalni korisnici centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) na HIV/AIDS u studentskoj populaciji u BiH, Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, 2012.

 

 

B. Hibell, U. Guttormsson, S. Ahlstrom, O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, L. Kraus and S. Šiljak, The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries, Stockholm: The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012.

 

 

B. Hibell, U. Guttormsson, S. Ahlstrom, O. Balakireva, T. Bjarnason, A. Kokkevi, L. Kraus and S. Šiljak, The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries, Stockholm: The Swedish Council for Infromation on Alcohol and Other Drugs (CAN), 2012.

 

 

B. Bojanić, S. Stojisavljević, I. Jokić and E. Imamović, Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, Banja Luka: Institut za javno zdravstvo, 2012.

 

 

S. Bojanić B and I. Jokić I, Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini, Banja Luka: Institut za javno zdravstvo, 2012.

 

 

, Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2010 godini, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2011.

 

 

, Priručnik za trenere u oblasti transfuzije krvi, Banja Luka: Institut za javno zdravstvo, 2011.

 

 

#. Šiljak S, Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. Izvještaj za Republiku Srpsku za 2011 godinu, Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, 2011.

 

 

M. Šiljak S. Dmitrašinović Mijić B., Zdravstvo/Health Care. In: Statistički godišnjak Republike Srpske 2010, Banja Luka: Zavod za statistiku Republike Srpske, 2011.

 

 

S. Šiljak and J. Niškanović, Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA), Banja Luka: Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, 2011.

 

 

G. Matović Miljanović S, B. Božanić V, Š. Stojisavljević D and D. Rudić Grujić V, Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srpske. Izvještaj o rezultatima istraživanja, Banja Luka: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 2011.

 

 

, Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2010 godini, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2010.

 

 

N. Šiljak S. Stojisavljević D, Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima, Portugal: European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA), 2009.

 

 

D. Stanić S. Stojisavljević D, Promocija zdravlja u školama-Higijena školske sredine, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2009.

 

 

S. Salihbegović Šahman S, Č. Mehić N, M. Pilav A and P. Šiljak S. Maglov T, Bosnia and Herzegovina, Country Overview Report. 2009. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009.

 

 

, Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2009 godini, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2009.

 

 

S. Šiljak S, Istraživanje u oblasti ljudskih resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Banja Luka: Balkans Primary Health Care Policy Project, 2009.

 

 

J. Bojanić J and S. Danojević D, Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2008 godini, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2009.

 

 

J. Bojanić J and S. Danojević D, Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2007 godini, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2008.

 

 

J. Bojanić J and S. Danojević D, Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2006 godini, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja RS, 2008.

 

 

S. Šiljak S, Metodološko uputstvo za praćenje i evaluaciju Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, 2008.

 

 

D. Šiljak S and B. Kvaternik M, Metodološko uputstvo za postupak izvještavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta rada, Banja Luka: Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, 2008.

 

 

, Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy, Geneva: Environmental Performance Reviews-Bosnia and Herzegovina, 2005.

 

 

D. Petkovic S., Children's Health and Environment Case Studies Summary Book-Actions and Interventions, -: WHO Europe, 2004.

 

 

J. Matović Miljanović S, B. Laaser U, S. Gajić I and D. Popović M, Istraživanje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, Banja Luka: EPOS Health Consultants, 2003.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Šiljak, Slađana; Janković, J; Marinković, J; Erić, M; Janević, T; Janković, S

Naziv časopisa

International Dental Journal

Naziv rada

Dental service utilisation among adults in a European developing country: findings from a national health survey.

Godina izdavanja

2019

Stranice

200-206

Godina_Vol_IEEE

69

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Niškanović, J; Stojisavljević, D

Naziv časopisa

MD - Medical Data

Naziv rada

Korištenje preventivne zdravstvene zaštite odraslog stanovništva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

31-38

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Niškanović, J; Kvaternik, M

Naziv časopisa

Biomedicinska istraživanja

Naziv rada

Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

75-82

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Janković, J; Šiljak, Slađana; Marinković, J; Kovač, B; Janković, S

Naziv časopisa

International Journal of Health Services

Naziv rada

Patterns of Health Care Utilization for Noncommunicable Diseases in a Transitional European Country: Results from the National Health Survey

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Janković, J; Šiljak, Slađana; Erić, M; Marinković, J; Janković, S

Naziv časopisa

Int J Public Health

Naziv rada

Inequalities in the utilization of health care services in a transition European country: results from the national population health survey

Godina izdavanja

2018

Stranice

261-272

Godina_Vol_IEEE

63

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Niškanović, J; Šiljak, Slađana; Stojisavljević, D

Naziv časopisa

MD - Medical Data

Naziv rada

Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske

Godina izdavanja

2017

Stranice

223-228

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Janković, J; Janković, S

Naziv časopisa

MD - Medical Data

Naziv rada

Nejednakosti u korištenju usluga bolničkog lječenja i hitne medicinske pomoći u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Stranice

195-202

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Šiljak, Slađana; Janković, J; Niškanović, J; Janković, S

Naziv časopisa

Biomedicinska istraživanja

Naziv rada

Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora specijaliste u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Stranice

156-167

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Niškanović J., Šiljak S.

Naziv časopisa

Self-Perceived Health and Mental Status of General Population of Republic of Srpska

Naziv rada

Social Support

Godina izdavanja

2015

Stranice

180-185

Godina_Vol_IEEE

2015

Br. časopisa

143

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Šiljak S.

Naziv časopisa

Ethical Procedures, Population, Sampling and Representativeness, Field Procedure, School and student part

Naziv rada

Bosnia and Hercegovina (Republic of Srpska)

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Niškanović, J., Popović, T., Lakić, B., Šiljak, S.

Naziv časopisa

Knjiga rezimea 3. Kongres Psihijatara Bosne i Hercegovine

Naziv rada

Znanje i ponašanje odraslog stanovništva i zdravstvenih radnika službe porodične medicine u oblasti mentalnog zdravlja

Godina izdavanja

2012

Stranice

95-96

Godina_Vol_IEEE

2012

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Petrela E, Pilav A., Šiljak Petkovic S., Ivanova T., Kuzman M.

Naziv časopisa

World Health Organization

Naziv rada

Evaluation of Public Health Services in South Eastern Europe

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2009

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Šiljak, Slađana

Naziv rada

Karakteristike zavisnosti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XXXII stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine

Grad

Sokobanja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana; Plavša, I

Naziv rada

Stanje na području zloupotrebe droga u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Konferencija: "Oporavak od ovisnosti - preokret u politikama i praksi 3"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana

Naziv rada

Praćenje i evaluacija programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XXX stručni sastanak preventivne medicine Timočke Krajine

Grad

Zaječar

Stranice

90-90

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mijović, B; Šiljak, Slađana

Naziv rada

Zloupotreba alkohola među mladima

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Prvi regionalni kongres o zdravlju mladih: "Za zdravu mladost"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Niškanović J, Šiljak S.

Naziv rada

Stigma prema mentalnom poremećaju među opštom populacijom i zdravstvenim radnicima službe porodične medicine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Psihijatrija danas 2013

Grad

-

Stranice

125-135

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojisavljević, D., Bojanić, Lj., Stanivuk, Lj., Šiljak S., Danojević, D., Niškanović, J.

Naziv rada

Navike u ishrani i upotreba dodataka ishrani u prevenciji anemije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Knjiga rezimea, Četvrti kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje za medicinu sporta Srbije, Univerzitet u Beogradu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Niškanović, J., Šiljak, S., Stojisavljević, D., Danojević, D.

Naziv rada

Sociodemografske determinante mentalnog zdravlja odraslog stanovništva

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Porodica, adolescenti, tranzicija

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

Centar za naučnoistraživački rad SANU

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Niškanović J, Šiljak S, Stojisavljević D, Danojević D.

Naziv rada

Porodične i socio-demografske karakteristike stanovništva izloženog stresu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Porodica sa adolescentom u tranziciji

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Društvo psihologa Srbije 2011

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana; Danojević, D; Stojisavljević, D

Naziv rada

Procjena zdravlja ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravllje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šiljak, Slađana; Stanić, S; Antonić, D; Mijić-Dmitrašinović, B

Naziv rada

Incidenca malignih bolesti u Republici Srpskoj u petogodišnjem periodu: 2004-2008.

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Šiljak S.

Naslov

World Health Organization

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka, Sarajevo

Izdavač

Studija opisa prehrambenog okruženja za Republiku Srpsku: u WHO EURO Feed cities

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Stojisavljević S, Stanivuk Lj, Tošić P, Šiljak S, Niškanović J.

Naslov

Biraj pravo rasti zdravo

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Davis Ph, Pilav A, Šiljak S, Bešlija S.

Naslov

The Implementation of Breast and Cervical Cancer Screening Programme in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2013

Grad

Sarajevo

Izdavač

United Nations Populations Fund.

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Stanivuk Lj, Stojisavljević D, Šiljak S, Jandrić Lj, Niškanović J.

Naslov

Procjena kvaliteta glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću

Godina izdavanja

2013

Grad

-

Izdavač

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2013

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Stojisavljević D, Stanivuk Lj, Šiljak S, Niškanović J, Danojević D.

Naslov

Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L...Šiljak S

Naslov

The 2011 ESPAD Report

Godina izdavanja

2012

Grad

Stockholm

Izdavač

The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN)

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Danojević D, Stojisavljević D, Šiljak S, Stanivuk Lj, Niškanović J, Šukalo M

Naslov

Potencijalni korisnici centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) na HIV/AIDS u studentskoj populaciji u BiH

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Hibell, B; Guttormsson, U; Ahlstrom, S; Balakireva, O; Bjarnason, T; Kokkevi, A; Kraus, L; Šiljak, Slađana

Naslov

The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries

Godina izdavanja

2012

Grad

Stockholm

Izdavač

The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN)

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Hibell, B; Guttormsson, U; Ahlstrom, S; Balakireva, O; Bjarnason, T; Kokkevi, A; Kraus, L; Šiljak, Slađana

Naslov

The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries

Godina izdavanja

2012

Grad

Stockholm

Izdavač

The Swedish Council for Infromation on Alcohol and Other Drugs (CAN)

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Bojanić, B; Stojisavljević, S; Jokić, I; Imamović, E; Šiljak

Naslov

Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Bojanić B, Stojisavljević S, Jokić I, Imamović E. Šiljak S, Jandrić Lj.

Naslov

Istraživanje o HIV/stigmi i diskriminaciji među zdravstvenim radnicima u javnom i privatnom sektoru u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S.

Naslov

Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2010 godini

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Guzijan G (Šiljak S. urednik priručnika)

Naslov

Priručnik za trenere u oblasti transfuzije krvi

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S, Niškanović J.

Naslov

Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. Izvještaj za Republiku Srpsku za 2011 godinu

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Šiljak S. Dmitrašinović Mijić B., Milaković, Bratić R.

Naslov

Zdravstvo/Health Care. In: Statistički godišnjak Republike Srpske 2010

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Zavod za statistiku Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak, Slađana; Niškanović, J

Naslov

Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima. European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA)

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Matović Miljanović S, Grozdanov J, Božanić V, Bojanić J, Stojisavljević D, Šiljak S, Rudić Grujić V, Danojević D, Niškanović J.

Naslov

Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srpske. Izvještaj o rezultatima istraživanja

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S.

Naslov

Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2010 godini

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S. Stojisavljević D, Niškanović J.

Naslov

Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima

Godina izdavanja

2009

Grad

Portugal

Izdavač

European Monitoring Centre for drugs and drug addiction (EMCDDA)

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Stanić S. Stojisavljević D, Danojević D, Šiljak S.

Naslov

Promocija zdravlja u školama-Higijena školske sredine

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Salihbegović Šahman S, Skipina M, Mehić N, Čardaklija Z, Pilav A, Milovanović N, Šiljak S. Maglov T, Papirć Z.

Naslov

Bosnia and Herzegovina, Country Overview Report. 2009. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

Godina izdavanja

2009

Grad

Luxembourg

Izdavač

Publications Office of the European Union

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Šiljak S.

Naslov

Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2009 godini

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S, Stojisavljević D, Niškanović J.

Naslov

Istraživanje u oblasti ljudskih resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Balkans Primary Health Care Policy Project

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Bojanić J, Jandrić Lj, Danojević D, Stojisavljević D., Šiljak S.

Naslov

Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2008 godini

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Bojanić J, Jandrić Lj, Danojević D, Stojisavljević D., Šiljak S.

Naslov

Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2007 godini

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Bojanić J, Jandrić Lj, Danojević D, Stojisavljević D., Šiljak S.

Naslov

Zdravstveno stanje stanovništva Republike Srpske u 2006 godini

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja RS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S, Stojisavljević D, Danojević D.

Naslov

Metodološko uputstvo za praćenje i evaluaciju Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Šiljak S, Dimitrijević S, Kvaternik M, Bojanić J, Stojisavljević D.

Naslov

Metodološko uputstvo za postupak izvještavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta rada

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Petkovic S. (Šiljak S.)

Naslov

Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy

Godina izdavanja

2005

Grad

Geneva

Izdavač

Environmental Performance Reviews-Bosnia and Herzegovina

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Petkovic S., Danojevic D. Šiljak S

Naslov

Children's Health and Environment Case Studies Summary Book-Actions and Interventions

Godina izdavanja

2004

Grad

-

Izdavač

WHO Europe

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Matović Miljanović S, Jakovljević Đ, Laaser U, Bjeloglav D, Gajić I, Stojisavljević D, Popović M, Danojević D, Petković S. (Šiljak S.)

Naslov

Istraživanje zdravstvenog stanja, zdravstvenih potreba i korištenja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2003

Grad

Banja Luka

Izdavač

EPOS Health Consultants

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA