slika radnika


Prof. dr VESNA NOVAKOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • vesna.p.novakovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VESNA NOVAKOVIĆ

 

Godina rođenja

1978

Mjesto rođenja

Foča

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Preduzetnički menadžment - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Preduzetnički menadžment - 240 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Preduzetnički menadžment - 60 ECTS" II ciklus)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Preduzetnički menadžment - 120 ECTS" II ciklus)

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Vesna Novaković je doktor ekonomskih nauka od 2021. godine u zvanju vanredni profesor na užim naučnim oblastima: Menadžment, Preduzetnička ekonomija. U nastavi na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta APEIRON, Banja Luka angažovana od 2016. godine. Imenovana za Rukovodioca studijskog programa Master studijski program "Preduzetnički menadžment - 60 ECTS" II ciklus i Master studijski program "Preduzetnički menadžment - 120 ECTS" II ciklus 2021. godine. Od 2022. godine imenovana za Rukovodioca studijskog programa "Preduzetnički menadžment - 180 ECTS" i studijskog programa "Preduzetnički menadžment - 240 ECTS".
Specijalizovana za interne finansijske kontrole, strateško, finansijsko planiranje, programsko budžetiranje. Posjeduje dokazanu sposobnost pripreme planova i programa za radionice o budžetiranju, finansijskom planiranju, sistemu internih finansijskih kontrola.
Posjeduje posebno iskustvo u sledećim privrednim oblastima: Upravljanje inovacijama, MSP, javna uprava, kao i saradnja sa privatnim i međunarodnim organizacijama (USAID, Sida, UNDP).
Učesnik brojnih međunarodnih konferencija od 2011. godine, autor citiranih radova iz oblasti menadžmenta, preduzetništva, inovacija i javnih finansija.
U periodu do 2023. godine objavljene monografije i udženici kojima se obrađuju teme: omladinskog preduzetništva, javnih finansija, inovacija, kao i udžbenik za drugi razred Ekonomske škole za predmet Ekonomija u izdanju JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske.
Dobitnik je priznanja "Kapetan Miša Anastasijević" za profesionalni doprinos afirmaciji preduzetničkog i društvenog stvaralaštva u Republici Srpskoj.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Mogućnost stabilnog i održivog razvoja preduzetničkog ambijenta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u uslovima efikasne primjene smjernica Evropske unije

Datum završetka

20.05.2016

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Mogućnost razvoja omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Datum završetka

20.06.2011

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.09.2001

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Novaković, V.(2020). Inovacije kao pokretač ekonomskog razvoja. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Sveska, 0-0.

 

 

Novaković, V., & Jakupović, S.(2017). IOT - od novih tržišnih prilika i poslovnog modela do brige o sigurnosti. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 0-0.

 

 

Novaković, V., Jakupović, S., & Aleksić, M.(2016). Doprinos "CEFTA" Sporazuma razvoju ekonomija država članica. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 0-0.

 

 

Novaković, V., & Sašić, B.(2015). Odnos prosječne plate u javnom i privatnom sektoru u Republici Srpskoj shodno nivoima obrazovanja. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 0-0.

 

 

Novaković, V.(2012). Mogućnost razvoja omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Sveska, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Novaković, V. (2017). Lanac vrijednosti kao osnov kreiranja procesne organizacione strukture u javnom sektoru primjer: Ministartstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu "EDASOL 2017 - Economic development and Standard of living" (pp. 0-0). -: -

 

 

Novaković, V. (2012). Youth Chamber of Commerce. Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd Annual REDETE Conference (pp. 0--0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Novaković, V. (2021). Ekonomija za 2. razred srednje škole, struka ekonomija, pravo i trgovina, zanimanje ekonomski tehničar i poslovno-pravni tehničar. Istočno Sarajevo: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.

 

 

Novaković, V., & Jakupović, S. (2018). Omladinsko preduzetništvo - spona između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON".

 

 

Novaković, V. (2018). Upravljanje inovacijama. Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Novaković, "Inovacije kao pokretač ekonomskog razvoja", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Sveska, vol. 19, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

V. Novaković and S. Jakupović, "IOT - od novih tržišnih prilika i poslovnog modela do brige o sigurnosti", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

V. Novaković, S. Jakupović and M. Aleksić, "Doprinos "CEFTA" Sporazuma razvoju ekonomija država članica", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2016.

 

 

V. Novaković and B. Sašić, "Odnos prosječne plate u javnom i privatnom sektoru u Republici Srpskoj shodno nivoima obrazovanja", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2015.

 

 

V. Novaković, "Mogućnost razvoja omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Sveska, vol. 3, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Novaković, "Lanac vrijednosti kao osnov kreiranja procesne organizacione strukture u javnom sektoru primjer: Ministartstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu "EDASOL 2017 - Economic development and Standard of living", -, 2017.

 

 

V. Novaković, "Youth Chamber of Commerce", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2nd Annual REDETE Conference, Banja Luka, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

V. Novaković, "Ekonomija za 2. razred srednje škole, struka ekonomija, pravo i trgovina, zanimanje ekonomski tehničar i poslovno-pravni tehničar", Istočno Sarajevo: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 2021.

 

 

V. Novaković and S. Jakupović, "Omladinsko preduzetništvo - spona između Bosne i Hercegovine i Evropske unije", Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON", 2018.

 

 

V. Novaković, "Upravljanje inovacijama", Banja Luka: Panevropski Univerzitet "APEIRON", 2018.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Novaković, Vesna

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Sveska

Naziv rada

Inovacije kao pokretač ekonomskog razvoja

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Novaković, Vesna; Jakupović, S

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

IOT - od novih tržišnih prilika i poslovnog modela do brige o sigurnosti

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Novaković, Vesna; Jakupović, S; Aleksić, M

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Doprinos "CEFTA" Sporazuma razvoju ekonomija država članica

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Novaković, Vesna; Sašić, B

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Odnos prosječne plate u javnom i privatnom sektoru u Republici Srpskoj shodno nivoima obrazovanja

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Novaković, Vesna

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, Sveska

Naziv rada

Mogućnost razvoja omladinskog preduzetništva u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Novaković, Vesna

Naziv rada

Lanac vrijednosti kao osnov kreiranja procesne organizacione strukture u javnom sektoru primjer: Ministartstvo prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VII Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu "EDASOL 2017 - Economic development and Standard of living"

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Novaković, Vesna

Naziv rada

Youth Chamber of Commerce

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

2nd Annual REDETE Conference

Grad

Banja Luka

Stranice

0--0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Novaković, Vesna

Naslov

Ekonomija za 2. razred srednje škole, struka ekonomija, pravo i trgovina, zanimanje ekonomski tehničar i poslovno-pravni tehničar

Godina izdavanja

2021

Grad

Istočno Sarajevo

Izdavač

Zavod za udzbenike i nastavna sredstva

Tip

Udžbenik

 

Autori

Novaković, Vesna; Jakupović, S

Naslov

Omladinsko preduzetništvo - spona između Bosne i Hercegovine i Evropske unije

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet "APEIRON"

Tip

Knjiga

 

Autori

Novaković, Vesna

Naslov

Upravljanje inovacijama

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet "APEIRON"

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Inovacioni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment javnih nabavki

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Budžetski menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment javnih finansija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Projektni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Inovacioni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment javnih nabavki

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Budžetski menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment javnih finansija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Projektni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI