slika radnika


Prof. dr ZORICA DRLJAČA

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • zorica.m.drljaca@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ZORICA DRLJAČA

 

Godina rođenja

1961

Mjesto rođenja

Krupa na Uni

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz prava

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Vanredni profesor (doktor nauka iz prava)
Uže naučne oblasti: Finansijsko pravo, Poslovne finansije
Rođena 1961.godine u Jasenici,Opština Bosanska Krupa, gdje je završila osnovnu i srednju školu (gimnaziju). Diplomirala na Pravnom fakultetu Univrziteta u Banjoj Luci i stekla zvanje dipl. pravnik. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, završila specijalistički studij smjer Javne finansije i finansijsko pravo i stekla stručni stepen specijalista iz oblasti javnih finansija i finansijskog prava. Usmeni specijalistički ispit položila sa odlikom, a specijalističku teza je glasila "Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini i Uprava za indirektno oporezivanje ".Na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta " APEIRON" u Banjoj Luci završila magistarski studij i odbranila tezu " Pravni aspekti poreskog sistema u Bosni i Hercegovini" i stekla zvanje magistar pravnih nauka, te na istom Univerzitetu na smjeru Opšta pravna studijska grupa završila doktorski studij i i odbranila doktorsku tezu "Poresi sistemi u Bosni i Hercegovini" i stekla akademsko zvanje doktor nauka iz prava.
Izbor u zvanje docenta u užoj naučnoj oblasti Finansijsko pravo na Panevropskom univerzitetu "APEIRON" stekla je 2011. godine, i iste godine na istom Univerzitetu i zvanje docenta u užoj naučnoj oblasti Poslovne finansije. Zvanje vanrednog profesora na Panevropskom Univerzitetu " APEIRON" stekla je 2016. godine i predavač je Panevropskom univerzitetu " APEIRON" na Fakultetu poslovne ekonomije i Fakultetu pravnih nauka.
Autor je više naučnih radova iz oblasti poreza i bankarskog prava koji su objavljeni u nacionalnim i međunarodnim časopisima, autor više knjiga (Finansijsko i poresko pravo, Hartije od vrijednosti i Javne finansije i finansijsko pravo), te autor više odrednica u Enciklopediji Republike Srpske.
Radila je u organima uprave na svim nivoima vlasti u BiH i na različitim pozicijama:opštinaska uprava u Bosanskoj Krupi; Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske; Agencije za državnu upravu Repubike Srpske; Uprava za indirektno oporezivanje BiH,Agenciji za razvoj visokog obazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, a od 2015. obavlja djelatnost advokata sa sjedištem advokatske kancelarije u Banjoj Luci. Bila je član radne grupe u mnogim zakonskim projektima u BiH i Republici Srpskoj, član tima Evropske komisije za sistemski pregled javne uprave u BiH, član pravnog tima u mnogim projektima u području reforme javne uprave u Republici Srpskoj i BiH, član pravnog tima u više projekata u oblasti indirektnih poreza i carine, te oblasti visokog obrazovanja.
Stručno usavršavanje u Londonu i Sjevernoj Irskoj iz oblasti ljudskih potencijala u državnoj službi, a iz oblasti carine i poreza u Mađarskoj, Italiji i Albaniji.
Član je Komisije za polaganje stručnih ispita za rad u organima uprave u Republici Srpskoj, birana je za eksperta na Listi stručnjaka za zapošljavanje u institucijama BiH kod Agencije za državnu službu BiH i eksperta na Listi stručnjaka za izbor državnih službenika kod Agencije za državnu upravu Republike Srpske.
Od 2107. godine član je Odjeljenja za visoko obrazovanje u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Poreski sistem u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

01.10.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Pravni aspekti poreskog sistema u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

28.01.2008

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

29.06.1992

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Дрљача, З.(2021). Заштита инвеститора на финансијској берзи са освртом на нормативно уређење у Републици Српскоj. Зборнику радова наука и пракса пословних студија, 255-270.

 

 

Drljača, Z.(2021). Tax Consulting as a Special Type of Service Activity. U Godišnjaku Fakulteta pravnih nauka, Univerzitet Apeiron Banja Luka, 117-133.

 

 

Дрљача, З.(2020). Опорезивање доходка физичких лица у Републици Српској. У Годишњаку Факултета правних наука, 183-189.

 

 

Дрљача, З.(2019). Опорезивање имовине са освртом на законску регулативу у Босни и Херцеговини. У Зборнику радова наука и пракса пословних студија, 105-119.

 

 

Дрљача, З.(2018). Неки аспекти права пореских обвезника у свјетлу пореских реформи. У Годишњаку Факултета правних наука, 169-181.

 

 

Дрљача, З.(2018). Основни елементи супервизије и регулације банкарског система Републике Српске. Зборнику радова наука и пракса пословних студија, 134-155.

 

 

Дрљача, З.(2017). Захтјеви принципа законитости у области пореза. У Годишњаку Факултета правних наука, 205-215.

 

 

Дрљача, З.(2017). Разлози и извори хармонизације пореске политике и структуре пореских система држава чланица Европске уније. У Зборнику радова наука и пракса пословних студија, 756-766.

 

 

Drljača, Z.(2016). Infrastruktura tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2016). Poreski akti i poreski upravni akti u okviru poreskgo procesnog zakona Republike Srpske. Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2015). Regulacija i kontrola bankarskog sistema Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2014). Finansijski lizing i finansijerski lizing aranžmana sa osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj. Časopis za poslovnu teoriju i praksu, 11-12.

 

 

Drljača, Z.(2013). Značaj i uloga poreskih organa u vršenju kontrolne funkcije sa osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj. Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2011). Uticaj evropskih integracija na poresku politiku i poreski sistem zemalja članica Evropske Unije. Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2011). Osnovne karakteristike i organizacija republičke uprave u Republici Srpskoj. Naučno - stručni časopis Primus, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2011). Osnovna načela opšteg upravnog postupka. Naučno - stručni časopis Primus, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2011). Žalba kao redovno pravno sredstvo. Naučno-stručni časopis Primus, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2010). Osnovna obillježja poresko-pravnog odnosa sa osvrtom na prava poreskih obveznika. Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2009). Ustavni principi oporezivanja sa osvrtom na osnovu uređivanja i strukturu poreskih sistema Republike Srpske. Moderna uprava- časopis za upravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2009). Porez na dohodak u Republici Srpskoj. Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Pravni Život, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2008). Fiskalni suverenitet kao osnova uređivanja poreskih sistema u Bosni i Hercegovini. Moderna uprava- časopis za upravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2008). Pravne radnje otkrivanja poreskih krivičnih djela i poreskih prekršaja u okviru kontrolne funkcije poreskih organa u Bosni i Hercegovini. Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje Pravnika Srbije, Pravni Život, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2008). Fiskalni suverenitet u Bosni i Hercegovini. Finansijski propisi i praksa, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2007). Prinudna naplata indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini. Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje Pravnika Srbije, Pravni Život, 0-0.

 

 

Drljača, Z.(2006). Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini. Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Pravni Život, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Дрљача, З. (2021). Пореске мјере у Републици Српској за ублажавање посљедица вируса COVID 19. Zbornik radova sa naučnog skupa-У Зборнику радова са XVIII Међународног научног скупа" Правнички дани-Проф. др Славко Царић", Право и друштво у условима пандемије (pp. 305-314). Нови Сад: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

 

 

Дрљача, З. (2020). Заштита права пореских обвезника у Босни и Херцеговини. Zbornik radova sa naučnog skupa-Улога државе и права у XXI веку,Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко Царић" (pp. 368-379). Нови Сад: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

 

 

Дрљача, З. (2019). Захтјеви савремених информационих достигнућа у систему пореза на додату вриједност. Zbornik radova sa naučnog skupa-У Зборнику радова са XVI Међународног научног скупа "Правнички дани- Проф. др Славко Царић", Право и дигиталне технологије (pp. 103-114). Нови Сад: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

 

 

Дрљача, З. (2018). Поједиии аспекти транспарентности и конкуретности код запошљавања у органима управе Републике Српске. Zbornik radova sa naučnog skupa-Усаглашавање правене регулативе са правцом тековином Европске уније,Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко (pp. 53-63). Нови Сад: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

 

 

Дрљача, З. (2017). Апелациона јурисдикција Уставног суда у Босни и Херцеговини. Zbornik radova sa naučnog skupa-Независност правосуђа, Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко Царић" (pp. 509-520). Нови Сад: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

 

 

Drljača, Z. (2016). Neki aspekti sprečavanja korupcije na tržištu kapitala Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnom stečevinom Evropske Unije (pp. 0-0). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

 

 

Drljača, Z. (2015). Osnovni elementi regulacije bankarskog sistema Republike Srpske sa osvrtom na ulogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim tendencijama u regionu (pp. 0-0). Novi Sad: Pravni Fakultet za privredu i pravosuđe

 

 

Drljača, Z. (2015). Uoga i edukacija pravnika u efikacnijem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim stečevnim Evropske unije sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika (pp. 0-0). Novi Pazar: Internacionalni Univerzitet Novi Pazar

 

 

Drljača, Z. (2015). Razlozi i izvori harmonizacije poreske politike i strukture poreskih sistema država članica Evropske Unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna Konferencija Privredni Razvij i Kriminalitet (pp. 0-0). Vitez: Sveučilište/Univerzitet Vitez

 

 

Drljača, Z. (2014). Prava poreskih obveznika u Republici Srpskoj sa osvrtom na evropske standarde u zaštiti ljudskih prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Od krize prema razvoju (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Дрљача, З. (2022). Финаисије и финансијско право. Бања Лука: Универзитет Апеирон Бања Лука.

 

 

Дрљача, З. (2022). Банкарско право и хартије од вриједности. Бања Лука: Универзитет Апеирон Бања Лука.

 

 

Дрљача, З. (2018). Јавне финансије и финансијско право. Источно Сарајево: Правни факултет ПИМ Универзитета у Лукавици.

 

 

Drljača, Z. (2016). Finansije i poresko pravo. Banja Luka: Univerzitet za Poslovne Studije.

 

 

Drljača, Z. (2015). Hartije od vrijednosti i ugovori robnog prometa. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Дрљача, З. (2015). Регулација и контрола банкарског система Републике Српске. Бања Лука: Универзитет Апеирон, Бања Лука.

 

 

Drljača, Z. (2012). Bankarsko pravo - skripta. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

 

 

Drljača, Z. (2011). Poreski sistem i primjena. Doboj: Visoka Poslovna Škola.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

З. Дрљача, "Заштита инвеститора на финансијској берзи са освртом на нормативно уређење у Републици Српскоj", Зборнику радова наука и пракса пословних студија, vol. 2021, no. 2, pp. 255-270, 2021.

 

 

Z. Drljača, "Tax Consulting as a Special Type of Service Activity", U Godišnjaku Fakulteta pravnih nauka, Univerzitet Apeiron Banja Luka, vol. 11, no. 11, pp. 117-133, 2021.

 

 

З. Дрљача, "Опорезивање доходка физичких лица у Републици Српској", У Годишњаку Факултета правних наука, vol. 2020, no. 10, pp. 183-189, 2020.

 

 

З. Дрљача, "Опорезивање имовине са освртом на законску регулативу у Босни и Херцеговини", У Зборнику радова наука и пракса пословних студија, vol. 3, no. 3, pp. 105-119, 2019.

 

 

З. Дрљача, "Неки аспекти права пореских обвезника у свјетлу пореских реформи", У Годишњаку Факултета правних наука, vol. 8, no. 8, pp. 169-181, 2018.

 

 

З. Дрљача, "Основни елементи супервизије и регулације банкарског система Републике Српске", Зборнику радова наука и пракса пословних студија, vol. 2, no. 2, pp. 134-155, 2018.

 

 

З. Дрљача, "Захтјеви принципа законитости у области пореза", У Годишњаку Факултета правних наука, vol. 7, no. 7, pp. 205-215, 2017.

 

 

З. Дрљача, "Разлози и извори хармонизације пореске политике и структуре пореских система држава чланица Европске уније", У Зборнику радова наука и пракса пословних студија, vol. 1, no. 1, pp. 756-766, 2017.

 

 

Z. Drljača, "Infrastruktura tržišta kapitala u Republici Srpskoj", Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

Z. Drljača, "Poreski akti i poreski upravni akti u okviru poreskgo procesnog zakona Republike Srpske", Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, vol. 12, no. 6, pp. 0-0, 2016.

 

 

Z. Drljača, "Regulacija i kontrola bankarskog sistema Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron, vol. 15, no. 5, pp. 0-0, 2015.

 

 

Z. Drljača, "Finansijski lizing i finansijerski lizing aranžmana sa osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj", Časopis za poslovnu teoriju i praksu, vol. 0, no. 0, pp. 11-12, 2014.

 

 

Z. Drljača, "Značaj i uloga poreskih organa u vršenju kontrolne funkcije sa osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj", Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, vol. 10, no. 13, pp. 0-0, 2013.

 

 

Z. Drljača, "Uticaj evropskih integracija na poresku politiku i poreski sistem zemalja članica Evropske Unije", Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, vol. 6, no. 11, pp. 0-0, 2011.

 

 

Z. Drljača, "Osnovne karakteristike i organizacija republičke uprave u Republici Srpskoj", Naučno - stručni časopis Primus, vol. 0, no. 37, pp. 0-0, 2011.

 

 

Z. Drljača, "Osnovna načela opšteg upravnog postupka", Naučno - stručni časopis Primus, vol. 0, no. 37, pp. 0-0, 2011.

 

 

Z. Drljača, "Žalba kao redovno pravno sredstvo", Naučno-stručni časopis Primus, vol. 0, no. 37, pp. 0-0, 2011.

 

 

Z. Drljača, "Osnovna obillježja poresko-pravnog odnosa sa osvrtom na prava poreskih obveznika", Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu, vol. 9, no. 3, pp. 0-0, 2010.

 

 

Z. Drljača, "Ustavni principi oporezivanja sa osvrtom na osnovu uređivanja i strukturu poreskih sistema Republike Srpske", Moderna uprava- časopis za upravnu teoriju i praksu, vol. 9, no. 2, pp. 0-0, 2009.

 

 

Z. Drljača, "Porez na dohodak u Republici Srpskoj", Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Pravni Život, vol. 9, no. 12, pp. 0-0, 2009.

 

 

Z. Drljača, "Fiskalni suverenitet kao osnova uređivanja poreskih sistema u Bosni i Hercegovini", Moderna uprava- časopis za upravnu teoriju i praksu, vol. 8, no. 1, pp. 0-0, 2008.

 

 

Z. Drljača, "Pravne radnje otkrivanja poreskih krivičnih djela i poreskih prekršaja u okviru kontrolne funkcije poreskih organa u Bosni i Hercegovini", Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje Pravnika Srbije, Pravni Život, vol. 8, no. 11, pp. 0-0, 2008.

 

 

Z. Drljača, "Fiskalni suverenitet u Bosni i Hercegovini", Finansijski propisi i praksa, vol. 8, no. 7, pp. 0-0, 2008.

 

 

Z. Drljača, "Prinudna naplata indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini", Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje Pravnika Srbije, Pravni Život, vol. 7, no. 12, pp. 0-0, 2007.

 

 

Z. Drljača, "Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini", Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Pravni Život, vol. 6, no. 12, pp. 0-0, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

З. Дрљача, "Пореске мјере у Републици Српској за ублажавање посљедица вируса COVID 19", in Zbornik radova sa naučnog skupa-У Зборнику радова са XVIII Међународног научног скупа" Правнички дани-Проф. др Славко Царић", Право и друштво у условима пандемије, Нови Сад, 2021.

 

 

З. Дрљача, "Заштита права пореских обвезника у Босни и Херцеговини", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Улога државе и права у XXI веку,Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко Царић", Нови Сад, 2020.

 

 

З. Дрљача, "Захтјеви савремених информационих достигнућа у систему пореза на додату вриједност", in Zbornik radova sa naučnog skupa-У Зборнику радова са XVI Међународног научног скупа "Правнички дани- Проф. др Славко Царић", Право и дигиталне технологије, Нови Сад, 2019.

 

 

З. Дрљача, "Поједиии аспекти транспарентности и конкуретности код запошљавања у органима управе Републике Српске", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Усаглашавање правене регулативе са правцом тековином Европске уније,Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко, Нови Сад, 2018.

 

 

З. Дрљача, "Апелациона јурисдикција Уставног суда у Босни и Херцеговини", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Независност правосуђа, Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко Царић", Нови Сад, 2017.

 

 

Z. Drljača, "Neki aspekti sprečavanja korupcije na tržištu kapitala Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnom stečevinom Evropske Unije, Novi Sad, 2016.

 

 

Z. Drljača, "Osnovni elementi regulacije bankarskog sistema Republike Srpske sa osvrtom na ulogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim tendencijama u regionu, Novi Sad, 2015.

 

 

Z. Drljača, "Uoga i edukacija pravnika u efikacnijem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim stečevnim Evropske unije sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika, Novi Pazar, 2015.

 

 

Z. Drljača, "Razlozi i izvori harmonizacije poreske politike i strukture poreskih sistema država članica Evropske Unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna Konferencija Privredni Razvij i Kriminalitet, Vitez, 2015.

 

 

Z. Drljača, "Prava poreskih obveznika u Republici Srpskoj sa osvrtom na evropske standarde u zaštiti ljudskih prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija Od krize prema razvoju, Banja Luka, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

З. Дрљача, "Финаисије и финансијско право", Бања Лука: Универзитет Апеирон Бања Лука, 2022.

 

 

З. Дрљача, "Банкарско право и хартије од вриједности", Бања Лука: Универзитет Апеирон Бања Лука, 2022.

 

 

З. Дрљача, "Јавне финансије и финансијско право", Источно Сарајево: Правни факултет ПИМ Универзитета у Лукавици, 2018.

 

 

Z. Drljača, "Finansije i poresko pravo", Banja Luka: Univerzitet za Poslovne Studije, 2016.

 

 

Z. Drljača, "Hartije od vrijednosti i ugovori robnog prometa", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

З. Дрљача, "Регулација и контрола банкарског система Републике Српске", Бања Лука: Универзитет Апеирон, Бања Лука, 2015.

 

 

Z. Drljača, "Bankarsko pravo - skripta", Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron, 2012.

 

 

Z. Drljača, "Poreski sistem i primjena", Doboj: Visoka Poslovna Škola, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

Зборнику радова наука и пракса пословних студија

Naziv rada

Заштита инвеститора на финансијској берзи са освртом на нормативно уређење у Републици Српскоj

Godina izdavanja

2021

Stranice

255-270

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

U Godišnjaku Fakulteta pravnih nauka, Univerzitet Apeiron Banja Luka

Naziv rada

Tax Consulting as a Special Type of Service Activity

Godina izdavanja

2021

Stranice

117-133

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

У Годишњаку Факултета правних наука

Naziv rada

Опорезивање доходка физичких лица у Републици Српској

Godina izdavanja

2020

Stranice

183-189

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

У Зборнику радова наука и пракса пословних студија

Naziv rada

Опорезивање имовине са освртом на законску регулативу у Босни и Херцеговини

Godina izdavanja

2019

Stranice

105-119

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

У Годишњаку Факултета правних наука

Naziv rada

Неки аспекти права пореских обвезника у свјетлу пореских реформи

Godina izdavanja

2018

Stranice

169-181

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

Зборнику радова наука и пракса пословних студија

Naziv rada

Основни елементи супервизије и регулације банкарског система Републике Српске

Godina izdavanja

2018

Stranice

134-155

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

У Годишњаку Факултета правних наука

Naziv rada

Захтјеви принципа законитости у области пореза

Godina izdavanja

2017

Stranice

205-215

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv časopisa

У Зборнику радова наука и пракса пословних студија

Naziv rada

Разлози и извори хармонизације пореске политике и структуре пореских система држава чланица Европске уније

Godina izdavanja

2017

Stranice

756-766

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta Pravnih Nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron

Naziv rada

Infrastruktura tržišta kapitala u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Poreski akti i poreski upravni akti u okviru poreskgo procesnog zakona Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta Apeiron

Naziv rada

Regulacija i kontrola bankarskog sistema Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Časopis za poslovnu teoriju i praksu

Naziv rada

Finansijski lizing i finansijerski lizing aranžmana sa osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Stranice

11-12

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Značaj i uloga poreskih organa u vršenju kontrolne funkcije sa osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Uticaj evropskih integracija na poresku politiku i poreski sistem zemalja članica Evropske Unije

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Naučno - stručni časopis Primus

Naziv rada

Osnovne karakteristike i organizacija republičke uprave u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

37

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Naučno - stručni časopis Primus

Naziv rada

Osnovna načela opšteg upravnog postupka

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

37

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis Primus

Naziv rada

Žalba kao redovno pravno sredstvo

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

37

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Moderna uprava - časopis za upravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Osnovna obillježja poresko-pravnog odnosa sa osvrtom na prava poreskih obveznika

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Moderna uprava- časopis za upravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Ustavni principi oporezivanja sa osvrtom na osnovu uređivanja i strukturu poreskih sistema Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Pravni Život

Naziv rada

Porez na dohodak u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Moderna uprava- časopis za upravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Fiskalni suverenitet kao osnova uređivanja poreskih sistema u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje Pravnika Srbije, Pravni Život

Naziv rada

Pravne radnje otkrivanja poreskih krivičnih djela i poreskih prekršaja u okviru kontrolne funkcije poreskih organa u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Finansijski propisi i praksa

Naziv rada

Fiskalni suverenitet u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje Pravnika Srbije, Pravni Život

Naziv rada

Prinudna naplata indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv časopisa

Časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Pravni Život

Naziv rada

Reforma indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv rada

Пореске мјере у Републици Српској за ублажавање посљедица вируса COVID 19

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

У Зборнику радова са XVIII Међународног научног скупа" Правнички дани-Проф. др Славко Царић", Право и друштво у условима пандемије

Grad

Нови Сад

Stranice

305-314

Izdavač

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv rada

Заштита права пореских обвезника у Босни и Херцеговини

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Улога државе и права у XXI веку,Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко Царић"

Grad

Нови Сад

Stranice

368-379

Izdavač

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv rada

Захтјеви савремених информационих достигнућа у систему пореза на додату вриједност

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

У Зборнику радова са XVI Међународног научног скупа "Правнички дани- Проф. др Славко Царић", Право и дигиталне технологије

Grad

Нови Сад

Stranice

103-114

Izdavač

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv rada

Поједиии аспекти транспарентности и конкуретности код запошљавања у органима управе Републике Српске

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Усаглашавање правене регулативе са правцом тековином Европске уније,Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко

Grad

Нови Сад

Stranice

53-63

Izdavač

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naziv rada

Апелациона јурисдикција Уставног суда у Босни и Херцеговини

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Независност правосуђа, Зборнику радова са ХУП Међународног научног скупа "Правнички дани Проф. др Славко Царић"

Grad

Нови Сад

Stranice

509-520

Izdavač

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђе

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv rada

Neki aspekti sprečavanja korupcije na tržištu kapitala Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija Usaglašavanje pravne regulative sa pravnom stečevinom Evropske Unije

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv rada

Osnovni elementi regulacije bankarskog sistema Republike Srpske sa osvrtom na ulogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija Prilagođavanje pravne regulative aktuelnim tendencijama u regionu

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni Fakultet za privredu i pravosuđe

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv rada

Uoga i edukacija pravnika u efikacnijem usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnim stečevnim Evropske unije sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija Savremene tendencije u obrazovanju budućih pravnika

Grad

Novi Pazar

Stranice

0-0

Izdavač

Internacionalni Univerzitet Novi Pazar

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv rada

Razlozi i izvori harmonizacije poreske politike i strukture poreskih sistema država članica Evropske Unije

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Naučna Konferencija Privredni Razvij i Kriminalitet

Grad

Vitez

Stranice

0-0

Izdavač

Sveučilište/Univerzitet Vitez

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naziv rada

Prava poreskih obveznika u Republici Srpskoj sa osvrtom na evropske standarde u zaštiti ljudskih prava

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija Od krize prema razvoju

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Дрљача, Зорица;

Naslov

Финаисије и финансијско право

Godina izdavanja

2022

Grad

Бања Лука

Izdavač

Универзитет Апеирон Бања Лука

Tip

Knjiga

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naslov

Банкарско право и хартије од вриједности

Godina izdavanja

2022

Grad

Бања Лука

Izdavač

Универзитет Апеирон Бања Лука

Tip

Knjiga

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naslov

Јавне финансије и финансијско право

Godina izdavanja

2018

Grad

Источно Сарајево

Izdavač

Правни факултет ПИМ Универзитета у Лукавици

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naslov

Finansije i poresko pravo

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Univerzitet za Poslovne Studije

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naslov

Hartije od vrijednosti i ugovori robnog prometa

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Дрљача, Зорица;

Naslov

Регулација и контрола банкарског система Републике Српске

Godina izdavanja

2015

Grad

Бања Лука

Izdavač

Универзитет Апеирон, Бања Лука

Tip

Knjiga

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naslov

Bankarsko pravo - skripta

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Drljača, Zorica;

Naslov

Poreski sistem i primjena

Godina izdavanja

2011

Grad

Doboj

Izdavač

Visoka Poslovna Škola

Tip

Udžbenik

 

ČLANSTVA