slika radnika


Prof. dr GORAN GAJIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • goran.d.gajic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

GORAN GAJIĆ

 

Godina rođenja

1977

Mjesto rođenja

Bihać

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz prava

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof.dr Goran Gajić, rođen je 24.01.1977. godine u Bihaću
OBRAZOVANJE:
Srednju Medicinsku školu završio je u Beogradu 1995. godine.
Višu školu unutrašnjih poslova završio je u Zemunu - Beograd 1998. godine, kao drugi student u klasi sa prosječnom ocjenom 8.91 i stekao zvanje pravnik, zašta je nagrađen odlukom direktora škole.
Visoku školu unutrašnjih poslova završio je u Banja Luci 2004. godine kao najbolji student u klasi sa prosječnom ocjenom 8.29, zašta je nagrađen od strane predsjednika Republike Srpske i ministra unutrašnjih poslova RS.
Fakultet pravnih nauka, na Panevropskom univerzitetu u Banja Luci završio je 2008. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik - specijalista (240 ECT bodova).
Dana 03.07.2010. godine magistrirao je na Panevropskom univerzitetu Apeiron na temu ''Zaštita svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima'' i stekao akademsko zvanje Magistar prava.
Dana15.02.2013.godine odbranio je doktorsku disertaciju na Panevropskom univerzitetu Apeiron na temu,,Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu" i stekao akademsko zvanje Doktor prava.
Dana 30.05.2013.godine Odlukom senata Panevropskog univerziteta-Apeiron izabran je u zvanje ,,docenta,, u užoj naučnoj oblasti ,,Krivično i krivično procesno pravo,,.
Dana 07.10.2015.godine u Banja Luci pred komisijom Ministarstva pravde Republike Srpske položio je pravosudni ispit.
Dana 27.06.2018.godine Odlukom senata Panevropskog univerziteta-Apeiron izabran je u zvanje ,,vanredni profesor,, u užoj naučnoj oblasti ,,Krivično i krivično procesno pravo,,.
Na osnovu ugovora o akademskom angažovanju angažovan kao profesor na predmetu ,,Osnovi kriminalistike" na Panevropskom univerzitetu Apeiron.

ZAPOSLENJE:
Od novembra 1999. godine do maja 2014. godine bio je zaposlen sam u MUP-u Republike Srpske kao inspektor kriminalističke policije, načelnik Odjeljenja za sprečavanje opšteg kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije MUP RS i dr.
Novčano je nagrađen Odlukom ministra unutrašnjih poslova 2004. godine, a 2007. vanredno unapređen u čin ''višeg inspektora'' Ukazom predsjenika Republike Srpske.
Dana 28.05.2014.godine Rješenjem Vlade Republike Srpske broj 04/1-0122-2-1004/14 (Sl.Glasnik broj44 od 30.05.2014.godine) postavljen je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra u Resoru za poslove notarijata,advokature,pravobranilaštva,besplatne pravne pomoći, obuke i koordinacije projekata i zemljišno knjižnih
Poslove vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde obavljao do 27.07.2015.godine.
Dana 01.02.2016.godine na osnovu ugovora o radu zasnovao je radni odnos u Ministarstvu finansija Republike Srpske na mjestu savjetnik ministra u Kabinetu ministra.Poslove Savjetnika ministra obavljao je do 30.04.2019.godine.
Od 03.01.2017.godine do 24.05.2019.godine obavljao je poslove Predsjednika odbora povjerilaca FG ,,Birač" a.d. Zvornik-u stečaju i predstavnika Ministarstva finansija Republike Srpske kao povjerioca .
Od 12.05.2017.godine do 07.12.2018.godine obavljao je poslove Predsjednika upravnog odbora privrednog društva Krajina osiguranje a.d. Banja Luka.
Rješenjem Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-432/18 od 29.03.2018.godine imenovan je za predstavnika Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka u Skupštini društva kapitala Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.(Sl.glasnik broj: 31/27 od 16.04.2018.godine).Razriješen je dana 11.04.2019.godine.(Sl.glasnik broj:33/19 od 24.04.2019.godine).
Rješenjem Vlade Republike Srpske broj:04/1-012-2-880/18 od 01.03.2018.godine imenovan je za člana Radne grupe u arbitražnom postupku pokrenutom od Baker$McKenzie SAD zastupnika Naveen Aggarwall,Neeta Gupta i USHA INDUSTRIES, INC u predmetu ,,Krajina osiguranje".Član radne grupe bio je do 10.01.2019.godine.
Dana 28.05.2019.godine na osnovu ugovora o radu zasnovao je radni odnos u privrednom društvu ,,Integral inžinjering" a.d. Laktaši na mjestu Pomoćnika izvršnog direktora sektora pravnih,kadrovskih i opštih poslova. Navedene poslove obavljao je do 31.12.2019. godine
Dana 03.01.2020. godine imenovan za savjetnika predsjedavajućeg Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Navedene poslove obavlja i sada.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu

Datum završetka

15.02.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Zaštita svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima

Datum završetka

03.07.2010

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

06.06.2009

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Gajić, G., & Kalabić, D.(2016). Zabrana torture i drugih nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja s osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Gajić, G., & Ikanović, V.(2016). Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mitrović, L., Gajić, G., & Marić, T. (2020). Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (pp. 0-0). Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i "INTERMEX"

 

 

Mitrović, L., Gajić, G., & Marić, T. (2020). Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa) (pp. 648-649). Beograd: Intermex Beograd

 

 

Gajić, G. (2018). Zaštita lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo Beograd

 

 

Gajić, G., & Mitrović, L. (2017). Postebne istražne radnje i pravo na privasnot. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sloboda, bezbjednost, pravo na privatnost (pp. 0-0). Novi Sad: Pokrajinski zaštitnik građana i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Novi Sad

 

 

Gajić, G., & Kalabić, D. (2016). Sprečavanje i suzbijanje korupcije u Bosni i Hercegovini i Evropske integracije. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: -

 

 

Gajić, G., & Mitrović, D. (2013). Specifičnosti krivičnog zakonodavstva u suzbijanju organizovanog kriminaliteta. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Trebinje: -

 

 

Gajić, G. (2012). Međunarodni krivični sudovi i kaznena politika. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Gajić, G., & Mitrović, D. (2012). Efikasnost krivičnog zakonodavstva u suzbijanju kriminaliteta sa akcentom na tužilački koncept istrage. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Gajić, G., & Banović, B. (2011). Komandna odgovornost kao oblik odgovornosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bijeljina: -

 

 

Gajić, G. (2011). Osnovne karakteristike nasilničkog kriminaliteta i njegovih učinilaca. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Gajić, G., & Banović, B. (2010). Saradnja u zaštiti svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Kelebija, Srbija: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Gajić, G. (2017). Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu. Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka.

 

 

Gajić, G. (2010). Zaštita svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima. Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

G. Gajić and D. Kalabić, "Zabrana torture i drugih nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja s osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini", Bezbjednost, policija, građani, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

G. Gajić and V. Ikanović, "Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Godišnjak fakulteta pravnih nauka, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

L. Mitrović, G. Gajić and T. Marić, "Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite, Beograd, 2020.

 

 

L. Mitrović, G. Gajić and T. Marić, "Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa), Beograd, 2020.

 

 

G. Gajić, "Zaštita lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2018.

 

 

G. Gajić and L. Mitrović, "Postebne istražne radnje i pravo na privasnot", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sloboda, bezbjednost, pravo na privatnost, Novi Sad, 2017.

 

 

G. Gajić and D. Kalabić, "Sprečavanje i suzbijanje korupcije u Bosni i Hercegovini i Evropske integracije", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Zlatibor, Srbija, 2016.

 

 

G. Gajić and D. Mitrović, "Specifičnosti krivičnog zakonodavstva u suzbijanju organizovanog kriminaliteta", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Trebinje, 2013.

 

 

G. Gajić, "Međunarodni krivični sudovi i kaznena politika", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Sarajevo, 2012.

 

 

G. Gajić and D. Mitrović, "Efikasnost krivičnog zakonodavstva u suzbijanju kriminaliteta sa akcentom na tužilački koncept istrage", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2012.

 

 

G. Gajić and B. Banović, "Komandna odgovornost kao oblik odgovornosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bijeljina, 2011.

 

 

G. Gajić, "Osnovne karakteristike nasilničkog kriminaliteta i njegovih učinilaca", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2011.

 

 

G. Gajić and B. Banović, "Saradnja u zaštiti svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Kelebija, Srbija, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

G. Gajić, Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu, Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka, 2017.

 

 

G. Gajić, Zaštita svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima, Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 2010.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Gajić, G; Kalabić, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Zabrana torture i drugih nehumanih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja s osvrtom na stanje u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gajić, G; Ikanović, V

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mitrović, Lj; Gajić, G; Marić, T

Naziv rada

Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i "INTERMEX"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Gajić, Goran; Marić, Tamara

Naziv rada

Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa)

Grad

Beograd

Stranice

648-649

Izdavač

Intermex Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G

Naziv rada

Zaštita lica koja prijavljuju korupciju u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G; Mitrović, Lj

Naziv rada

Postebne istražne radnje i pravo na privasnot

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Sloboda, bezbjednost, pravo na privatnost

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Pokrajinski zaštitnik građana i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Novi Sad

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G; Kalabić, D

Naziv rada

Sprečavanje i suzbijanje korupcije u Bosni i Hercegovini i Evropske integracije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

-

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G; Mitrović, D

Naziv rada

Specifičnosti krivičnog zakonodavstva u suzbijanju organizovanog kriminaliteta

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

-

Grad

Trebinje

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G

Naziv rada

Međunarodni krivični sudovi i kaznena politika

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G; Mitrović, D

Naziv rada

Efikasnost krivičnog zakonodavstva u suzbijanju kriminaliteta sa akcentom na tužilački koncept istrage

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G; Banović, B

Naziv rada

Komandna odgovornost kao oblik odgovornosti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G

Naziv rada

Osnovne karakteristike nasilničkog kriminaliteta i njegovih učinilaca

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gajić, G; Banović, B

Naziv rada

Saradnja u zaštiti svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Kelebija, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Gajić, Goran

Naslov

Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 

Autori

Gajić, Goran

Naslov

Zaštita svjedoka pred međunarodnim krivičnim sudovima

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Internacionalna asocijacija kriminalista

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnovi kriminalistike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnovi kriminalistike

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI