slika radnika


Doc. dr JOVANA PUŠAC

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • jovana.m.pusac@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JOVANA PUŠAC

 

Godina rođenja

1982

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - pravne nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Jovana Pušac rođena je u Banjaluci 1982. godine gde je stekla osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2006. godine kao student generacije. Postdiplomske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2011. godine sa prosekom ocena 10,00. Na istom fakultetu je u januaru 2017. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija.
Pripravničku praksu, u statusu advokatskog pripravnika - volontera, obavljala je u periodu od 2006. godine do 2008. godine u advokatskoj kancelariji Irene Mojović, advokata iz Banjaluke, sada sudije Ustavnog suda Republike Srpske.
Oktobra 2008. godine uspešno je položila pravosudni ispit pri Vrhovnom sudu Republike Srpske, te je od tada pa do septembra 2009. godine bila zaposlena na mestu stručnog saradnika za pravne poslove u advokatskoj kancelariji Kisin Zorana, advokata iz Banjaluke.
Od oktobra 2009. do decembra 2014. godine obavljala je poslove pravnog savetnika u advokatskoj kancelariji Goranke Marjanac, advokata iz Banjaluke.
Počev od oktobra 2009. godine do septembra 2013. godine bila je zaposlena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na mestu asistenta - nastavni predmet Obligaciono pravo. Takođe je bila angažovana i na Arhitektonsko - građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci na predmetu Osnovi zemljišno-knjižnog prava.
Od oktobra 2013. godine do februara 2014. godine bila je zaposlena na mestu višeg asistenta na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta za poslovne studije u Banjaluci na nastavnim predmetima Obligaciono pravo i Građansko-procesno pravo.
Tokom 2012. godine bila je angažovana pri Ministarstvu finansija Republike Srpske kao pravni konsultant u oblasti ugovornog prava.
Decembra 2014. godine osnovala je sopstvenu advokatsku kancelariju u kojoj radi i danas sa specijalizacijom u oblasti građanskog i privrednog prava - domaćeg i međunarodnog ugovornog prava, prava arhitekture i građevinarstva, te arbitražnog prava.
Počev od 2017. godine imenovana je za arbitra Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije, zatim za arbitra Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore, arbitra Ljubljanskog centra za arbitražu (LAC), te arbitra Arbitražnog udruženja Švajcarske (ASA).
Oktobra 2019. godine u organizaciji Saveta Evrope, u Tirani, uspešno je završila obuku za sačinjavanje predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Kriterijumima prihvatljivosti (program HELP).
Edukator je pri Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske.
Aprila 2020. godine izabrana je u zvanje docenta na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog Univerziteta "Apeiron" na užu naučnu oblast Građansko pravo, te je odgovorni nastavnik na predmetima Porodično pravo i Nasledno pravo.
Autor je više od 25 naučnih radova sa učešćima na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, te autor više od 15 stručnih radova.
Aktivno govori engleski, a služi se ruskim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

Datum završetka

25.01.2017

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Konvalidacija ugovora u prometu nepokretnosti

Datum završetka

03.10.2011

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

28.12.2006

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Pušac, J.(2020). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa X deo. Medici.com, 88-89.

 

 

Pušac, J.(2020). Status zakupca poslovnog prostora u vreme epidemije virusa COVID-19. Godišnjak Fakulteta Pravnih nauka, 140-153.

 

 

Pušac, J.(2019). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa IV deo. Medici.com, 110-111.

 

 

Pušac, J.(2019). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa V deo. Medici.com, 98-99.

 

 

Pušac, J.(2019). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VI deo. Medici.com, 88-89.

 

 

Pušac, J.(2019). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VII deo. Medici.com, 82-83.

 

 

Pušac, J.(2019). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VIII deo. Medici.com, 78-79.

 

 

Pušac, J.(2019). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa IX deo. Medici.com, 84-85.

 

 

Pušac, J.(2018). Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse I deo. Medici.com, 90-91.

 

 

Pušac, J.(2018). Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse II deo. Medici.com, 84-85.

 

 

Pušac, J.(2018). Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse III deo. Medici.com, 90-91.

 

 

Pušac, J.(2018). Praksa sudova u oblasti arbitražnog rešavanja sporova u Bosni i Hercegovini. Pravo i Privreda, časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, 411-427.

 

 

Pušac, J.(2018). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa. Medici.com, 98-99.

 

 

Pušac, J.(2018). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa II deo. Medici.com, 88-89.

 

 

Pušac, J., & Vidoni, A.(2018). Odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevine. Vještak, časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, 21-28.

 

 

Pušac, J.(2018). Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa III deo. Medici.com, 90-91.

 

 

Pušac, J.(2017). Pravo na refundaciju troškova leka. Medici.com, 38-39.

 

 

Pušac, J.(2017). Pravo na refundaciju troškova lečenja u inostranstvu. Medici.com, 30-31.

 

 

Pušac, J.(2017). Medicinsko veštačenje u praksi sudova Republike Srpske I deo. Medici.com, 88-91.

 

 

Pušac, J.(2017). Medicinsko veštačenje u praksi sudova Republike Srpske II deo. Medici.com, 100-101.

 

 

Pušac, J.(2016). Građanskopravna odgovornost izvođača radova za kvalitet upotrebljenog materijala. Tenzo, stručni časopis za građevinarsto i arhitekturu, 2-4.

 

 

Pušac, J.(2015). Građanskopravna odgovornost izvođača za nedostatke građevine. BUILD, poslovni magazin o građevinarstvu i opremanju, 31-35.

 

 

Pušac, J.(2015). Uloga veštaka u parnicama za naknadu izmakle koristi. Vještak, časopis iz oblasti teorije i pakse vještačenja, 489-495.

 

 

Pušac, J.(2014). Forma obligacionih ugovora. Godišnjak Fakulteta Pravnih nauka, 199-218.

 

 

Pušac, J.(2013). Ugovor o zakupu poslovnih prostorija - opšta razmatranja. Proslovne studije, 149-165.

 

 

Pušac, J.(2013). Prava i obaveze iz ugovora o zakupu poslovne prostorije. Godišnjak fakulteta Pravnih nauka, 203-221.

 

 

Pušac, J.(2013). Garancije izvođača iz ugovora o građenju. Pravna riječ, 552-572.

 

 

Pušac, J.(2010). Odgovornost izvođača radova za kvalitet upotrebljenog materijala. Pravna riječ, 209-221.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Pušac, J., & Pušac-Broćilović, J. (2019). Sudsko poravnanje sa aspekta ništavosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava (pp. 271-290). Jahorina: -

 

 

Pušac, J. (2018). Kritički osvrt na upis zabeležbe spora. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava (pp. 101-122). Jahorina: -

 

 

Pušac, J. (2017). Odgovornost izvođača za kvalitativne nedostatke građevine. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava (pp. 185-194). Bistrica: -

 

 

Pušac, J. (2013). Pravna priroda građanskopravne odgovornosti izvođača. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučno-stručni skup "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu" (pp. 451-459). Banja Luka: -

 

 

Pušac, J. (2013). Prava i obaveze naručioca i izvođača iz ugovora o građenju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa "Uslužno pravo", IX majsko savetovanje, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu (pp. 157-187). Kragujevac: Institut za pravne i društvene naukne Kragujevac

 

 

Pušac, J. (2013). Prestanak ugovora o zakupu poslovnih prostorija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "STED" (pp. 603-617). Banja Luka: -

 

 

Pušac, J. (2013). Pravne posledice povrede bitne forme ugovora. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (pp. 355-372). Niš: -

 

 

Pušac, J. (2012). Pravna priroda ugovora između advokata i klijenta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Pravo i usluge", VIII majsko savetovanje, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu (pp. 537-559). Kragujevac: Institut za pravne i društvene nauke Kragujevac

 

 

Pušac, J. (2011). Odgovornost izvođača radova za nedostatke projekta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu (pp. 591-603). Novi Sad: -

 

 

Pušac, J. (2011). Zakonske pretpostavke za konvalidaciju ugovora o prometu nepokretnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu (pp. 187-201). Niš: -

 

 

Pušac, J. (2011). Prava naručioca po osnovu odgovornosti izvođača za nedostatke koji umanjuju kvalitet građevine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Glasnik Advokatske komore Vojvodine (pp. 632-642). -: -

 

 

Pušac, J. (2011). Konvalidacija ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u pravnom sistemu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici (pp. 117-132). Zenica: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Pušac, J. (2017). Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.

 

 

Pušac, J. (2011). Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa X deo", Medici.com, vol. 1, no. 97, pp. 88-89, 2020.

 

 

J. Pušac, "Status zakupca poslovnog prostora u vreme epidemije virusa COVID-19", Godišnjak Fakulteta Pravnih nauka, vol. 1, no. 10, pp. 140-153, 2020.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa IV deo", Medici.com, vol. 1, no. 91, pp. 110-111, 2019.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa V deo", Medici.com, vol. 1, no. 92, pp. 98-99, 2019.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VI deo", Medici.com, vol. 1, no. 93, pp. 88-89, 2019.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VII deo", Medici.com, vol. 1, no. 94, pp. 82-83, 2019.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VIII deo", Medici.com, vol. 1, no. 95, pp. 78-79, 2019.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa IX deo", Medici.com, vol. 1, no. 96, pp. 84-85, 2019.

 

 

J. Pušac, "Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse I deo", Medici.com, vol. 1, no. 85, pp. 90-91, 2018.

 

 

J. Pušac, "Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse II deo", Medici.com, vol. 1, no. 86, pp. 84-85, 2018.

 

 

J. Pušac, "Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse III deo", Medici.com, vol. 1, no. 87, pp. 90-91, 2018.

 

 

J. Pušac, "Praksa sudova u oblasti arbitražnog rešavanja sporova u Bosni i Hercegovini", Pravo i Privreda, časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, vol. 1, no. 4, pp. 411-427, 2018.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa", Medici.com, vol. 1, no. 88, pp. 98-99, 2018.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa II deo", Medici.com, vol. 1, no. 89, pp. 88-89, 2018.

 

 

J. Pušac and A. Vidoni, "Odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevine", Vještak, časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, vol. 1, no. 1, pp. 21-28, 2018.

 

 

J. Pušac, "Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa III deo", Medici.com, vol. 1, no. 90, pp. 90-91, 2018.

 

 

J. Pušac, "Pravo na refundaciju troškova leka", Medici.com, vol. 1, no. 81, pp. 38-39, 2017.

 

 

J. Pušac, "Pravo na refundaciju troškova lečenja u inostranstvu", Medici.com, vol. 1, no. 82, pp. 30-31, 2017.

 

 

J. Pušac, "Medicinsko veštačenje u praksi sudova Republike Srpske I deo", Medici.com, vol. 1, no. 83, pp. 88-91, 2017.

 

 

J. Pušac, "Medicinsko veštačenje u praksi sudova Republike Srpske II deo", Medici.com, vol. 1, no. 84, pp. 100-101, 2017.

 

 

J. Pušac, "Građanskopravna odgovornost izvođača radova za kvalitet upotrebljenog materijala", Tenzo, stručni časopis za građevinarsto i arhitekturu, vol. 1, no. 4, pp. 2-4, 2016.

 

 

J. Pušac, "Građanskopravna odgovornost izvođača za nedostatke građevine", BUILD, poslovni magazin o građevinarstvu i opremanju, vol. 1, no. 34, pp. 31-35, 2015.

 

 

J. Pušac, "Uloga veštaka u parnicama za naknadu izmakle koristi", Vještak, časopis iz oblasti teorije i pakse vještačenja, vol. 1, no. 4, pp. 489-495, 2015.

 

 

J. Pušac, "Forma obligacionih ugovora", Godišnjak Fakulteta Pravnih nauka, vol. 1, no. 4, pp. 199-218, 2014.

 

 

J. Pušac, "Ugovor o zakupu poslovnih prostorija - opšta razmatranja", Proslovne studije, vol. 5, no. 9, pp. 149-165, 2013.

 

 

J. Pušac, "Prava i obaveze iz ugovora o zakupu poslovne prostorije", Godišnjak fakulteta Pravnih nauka, vol. 1, no. 3, pp. 203-221, 2013.

 

 

J. Pušac, "Garancije izvođača iz ugovora o građenju", Pravna riječ, vol. 1, no. 2, pp. 552-572, 2013.

 

 

J. Pušac, "Odgovornost izvođača radova za kvalitet upotrebljenog materijala", Pravna riječ, vol. 1, no. 24, pp. 209-221, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Pušac and J. Pušac-Broćilović, "Sudsko poravnanje sa aspekta ništavosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2019.

 

 

J. Pušac, "Kritički osvrt na upis zabeležbe spora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2018.

 

 

J. Pušac, "Odgovornost izvođača za kvalitativne nedostatke građevine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Bistrica, 2017.

 

 

J. Pušac, "Pravna priroda građanskopravne odgovornosti izvođača", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučno-stručni skup "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu", Banja Luka, 2013.

 

 

J. Pušac, "Prava i obaveze naručioca i izvođača iz ugovora o građenju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa "Uslužno pravo", IX majsko savetovanje, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2013.

 

 

J. Pušac, "Prestanak ugovora o zakupu poslovnih prostorija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "STED", Banja Luka, 2013.

 

 

J. Pušac, "Pravne posledice povrede bitne forme ugovora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2013.

 

 

J. Pušac, "Pravna priroda ugovora između advokata i klijenta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Pravo i usluge", VIII majsko savetovanje, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2012.

 

 

J. Pušac, "Odgovornost izvođača radova za nedostatke projekta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2011.

 

 

J. Pušac, "Zakonske pretpostavke za konvalidaciju ugovora o prometu nepokretnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2011.

 

 

J. Pušac, "Prava naručioca po osnovu odgovornosti izvođača za nedostatke koji umanjuju kvalitet građevine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Glasnik Advokatske komore Vojvodine, -, 2011.

 

 

J. Pušac, "Konvalidacija ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u pravnom sistemu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Zenica, 2011.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

J. Pušac, "Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija", Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu, 2017.

 

 

J. Pušac, "Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti", Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa X deo

Godina izdavanja

2020

Stranice

88-89

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

97

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta Pravnih nauka

Naziv rada

Status zakupca poslovnog prostora u vreme epidemije virusa COVID-19

Godina izdavanja

2020

Stranice

140-153

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa IV deo

Godina izdavanja

2019

Stranice

110-111

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

91

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa V deo

Godina izdavanja

2019

Stranice

98-99

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

92

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VI deo

Godina izdavanja

2019

Stranice

88-89

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

93

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VII deo

Godina izdavanja

2019

Stranice

82-83

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

94

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa VIII deo

Godina izdavanja

2019

Stranice

78-79

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

95

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa IX deo

Godina izdavanja

2019

Stranice

84-85

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

96

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse I deo

Godina izdavanja

2018

Stranice

90-91

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

85

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse II deo

Godina izdavanja

2018

Stranice

84-85

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

86

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Medicinsko veštačenje, pregled aktuelne sudske prakse III deo

Godina izdavanja

2018

Stranice

90-91

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

87

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Pravo i Privreda, časopis za privrednopravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Praksa sudova u oblasti arbitražnog rešavanja sporova u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2018

Stranice

411-427

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa

Godina izdavanja

2018

Stranice

98-99

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

88

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa II deo

Godina izdavanja

2018

Stranice

88-89

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

89

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana; Vidoni, Alessandro

Naziv časopisa

Vještak, časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja

Naziv rada

Odgovornost izvođača i projektanta za solidnost građevine

Godina izdavanja

2018

Stranice

21-28

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Naknada štete zbog lekarske greške - sudska praksa III deo

Godina izdavanja

2018

Stranice

90-91

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

90

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Pravo na refundaciju troškova leka

Godina izdavanja

2017

Stranice

38-39

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

81

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Pravo na refundaciju troškova lečenja u inostranstvu

Godina izdavanja

2017

Stranice

30-31

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

82

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Medicinsko veštačenje u praksi sudova Republike Srpske I deo

Godina izdavanja

2017

Stranice

88-91

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

83

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Medici.com

Naziv rada

Medicinsko veštačenje u praksi sudova Republike Srpske II deo

Godina izdavanja

2017

Stranice

100-101

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

84

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Tenzo, stručni časopis za građevinarsto i arhitekturu

Naziv rada

Građanskopravna odgovornost izvođača radova za kvalitet upotrebljenog materijala

Godina izdavanja

2016

Stranice

2-4

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

BUILD, poslovni magazin o građevinarstvu i opremanju

Naziv rada

Građanskopravna odgovornost izvođača za nedostatke građevine

Godina izdavanja

2015

Stranice

31-35

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

34

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Vještak, časopis iz oblasti teorije i pakse vještačenja

Naziv rada

Uloga veštaka u parnicama za naknadu izmakle koristi

Godina izdavanja

2015

Stranice

489-495

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta Pravnih nauka

Naziv rada

Forma obligacionih ugovora

Godina izdavanja

2014

Stranice

199-218

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Proslovne studije

Naziv rada

Ugovor o zakupu poslovnih prostorija - opšta razmatranja

Godina izdavanja

2013

Stranice

149-165

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta Pravnih nauka

Naziv rada

Prava i obaveze iz ugovora o zakupu poslovne prostorije

Godina izdavanja

2013

Stranice

203-221

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Garancije izvođača iz ugovora o građenju

Godina izdavanja

2013

Stranice

552-572

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Odgovornost izvođača radova za kvalitet upotrebljenog materijala

Godina izdavanja

2010

Stranice

209-221

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

24

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Pušac, Jovana; Pušac-Broćilović, Jelena

Naziv rada

Sudsko poravnanje sa aspekta ništavosti

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

271-290

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Kritički osvrt na upis zabeležbe spora

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

XIII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

101-122

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Odgovornost izvođača za kvalitativne nedostatke građevine

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

XII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Grad

Bistrica

Stranice

185-194

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Pravna priroda građanskopravne odgovornosti izvođača

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni naučno-stručni skup "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"

Grad

Banja Luka

Stranice

451-459

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Prava i obaveze naručioca i izvođača iz ugovora o građenju

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa "Uslužno pravo", IX majsko savetovanje, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Grad

Kragujevac

Stranice

157-187

Izdavač

Institut za pravne i društvene naukne Kragujevac

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Prestanak ugovora o zakupu poslovnih prostorija

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "STED"

Grad

Banja Luka

Stranice

603-617

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Pravne posledice povrede bitne forme ugovora

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu

Grad

Niš

Stranice

355-372

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Pravna priroda ugovora između advokata i klijenta

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Pravo i usluge", VIII majsko savetovanje, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Grad

Kragujevac

Stranice

537-559

Izdavač

Institut za pravne i društvene nauke Kragujevac

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Odgovornost izvođača radova za nedostatke projekta

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Grad

Novi Sad

Stranice

591-603

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Zakonske pretpostavke za konvalidaciju ugovora o prometu nepokretnosti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu

Grad

Niš

Stranice

187-201

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Prava naručioca po osnovu odgovornosti izvođača za nedostatke koji umanjuju kvalitet građevine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Glasnik Advokatske komore Vojvodine

Grad

-

Stranice

632-642

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Pušac, Jovana

Naziv rada

Konvalidacija ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u pravnom sistemu Republike Srpske

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Grad

Zenica

Stranice

117-132

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Pušac, Jovana

Naslov

Ugovor o zakupu poslovnih zgrada i prostorija

Godina izdavanja

2017

Grad

Novi Sad

Izdavač

Pravni fakultet u Novom Sadu

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Pušac, Jovana

Naslov

Konvalidacija ugovora o prometu nepokretnosti

Godina izdavanja

2011

Grad

Novi Sad

Izdavač

Pravni fakultet u Novom Sadu

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

ČLANSTVA