slika radnika


Prof. dr BOGDANA GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • bogdana.s.gligoric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BOGDANA GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ

 

Godina rođenja

1959

Mjesto rođenja

Gradiška

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 240 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 120 ECTS" II ciklus)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - 60 ECTS" II ciklus)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

BOGDANA GLIGORIĆ-VUJNOVIĆ, ekonomista, redovni profesor, rođena 20. oktobra 1959. godine u Romanovcima, opština Bosanska Gradiška. Srednju ekonomsku školu je završila u Bosanskoj Gradišci 1978. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Banja Luci, koji završava 1982. godine.
Magistarski studij završava 1986. godine u Osijeku. Zvanje doktor ekonomskih nauka (uža naučna oblast poslovne finansije) stiče na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" 2006 godine. U svom bogatom radnom iskustvu obavljala je razne funkcije od kojih se izdvajaju rukovodilac privredno računovodstvenog sektora u "Autoprevozu" Banja Luka, zatim referent za spoljnotrgovinsko poslovane u SOUR-u "Krajinatrans" Banja Luka, te funkcije šefa računovodstva i finansijskog direktora u "Balkan Investment Bank" a.d. Banja Luka. Obavljala je i funkciju direktora kompanije "SO komerc" Banja Luka, kao i "LT Gospodarska banka" filijala Banja Luka.
Autor je sljedećih knjiga i udžbenika: Poslovne finansije (2007), Imaš novac-nemaš ideju (2008) i Portfeljni menadžment (2017). Koautor je udžbenika: Menadžment rizika (2009), Teorija i analiza bilansa (2011), Bankarski marketing (2012). Osnove računovodstva (2015), Upravljačko računovodstvo (2019) i Finansijski menadžment (2020).
Objavila je preko 100 stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.
Aktivno je učestvovala u izradi nekoliko projekata, od kojih se posebno izdvaja interregionalni projekat "Razvoj i promocija lokalnih sistema za podršku inovativnim malim i srednjim preduzećima. u Albaniji, Bosni i Hercegovni i Srbiji", pod pokroviteljstvom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i u saradnji sa Univerzitetom u Bolonji, 2007. godine.
Član je Saveza računovođa i revizora RS i posjeduje sertifikat ovlaštenog računovođe.
Ima izbor u zvanje redovnog profesora na užu naučnu oblast poslovne finansije. Bila je angažovana na Ekonomskom fakultetu Banjaluka kao viši asistent u periodu od 1996-2006, a na PEU "Apeiron" je angažovana kao nastavik od samih početaka njegovog osnivanja, a radni odnos zasniva sredinom 2007. godine.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Finansijski instrumenti u uslovima globalizacije finansijskog izvještavanja i upravljanja rizicima

Datum završetka

27.06.2006

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Sveučilište u Osijeku

Država

Republika Hrvatska

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Projektovanje marketing organizacije u RO Slateks iz Slatine

Datum završetka

23.12.1986

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

29.06.1982

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Jakupović, S., Šupuković, V., & B., .(2022). Zloupotreba kreativnog računovodstva u praktično primjeni. -, 0-0.

 

 

Aleksić, M.(2020). Analiza bilansa stanja s aspekta ugrađenih procjena. -, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M.(2020). Principi funkcionisanja i primjena savremenog. -, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M.(2020). Računovodstveni tretman softvera. -, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M.(2019). Okvir i sadržaj nefinansijskog izvještavanja. Poslovni konsultant, 13-22.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Galijašević, Z.(2018). Mjerenje etičnosti u poslovnom ponašanju banaka: dvojni pristup. EMC Review, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Galijašević, Z.(2018). Mogućnosti i ograničenja zapošljavanja žena srednjih godina u BiH. Tranzicija, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Uremović, N., & Galijašević, Z.(2017). Matual adaptation of interest rates on the money market. EMC Review, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Banović, M., & Figurek, A.(2016). Mogući efekti potencijalnog smanjenja rokova dospijeća trezorskih zapisa u RS. EMC Review, 0-0.

 

 

Aleksić, M., Gligorić-Vujnović, B., & Uremović, N.(2015). Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara. EMC Review, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Jakupović, S., & Zrilić, N.(2013). Bosnia and Hercegovina in the process of financial liberalization. -, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Kikanović, R.(2013). Budžetiranje gotovinskih tokova. Poslovni konsultant, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2013). Uticaj finansijske liberalizacije na budžet RS. EMC Review, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M.(2013). Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu. BLC Aktuelnosti, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M.(2013). Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine. Banjaluka College Journal, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M.(2012). Uloga i značaj rezervi s aspekta likvidnosti i sigurnosti društva. Poslovni konsultant, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Savić, B.(2011). Imunizacija investicionog portfelja. Tranzicija, 25-26.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2011). Upravljanje odnosima sa korisnicima bankarskih usluga. EMC Review, 0-0.

 

 

Banović, M., & Gligorić-Vujnović, B.(2011). Bankarska analiza predviđanja ponašanja klijenata. EMC Review, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2011). Mrežni marketing kao poslovna prilika. Primus, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Kikanović, R.(2011). Montiranje finansijskih rezultata uz pomoć procjena, pretpostavki i predubjeđenja. FEB Sarajevo, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Savić, B.(2011). Zloupotrebe u računovodstvu. FEB Sarajevo, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Savić, B.(2011). Upravljanje bankarskim kapitalom. Prizma, 1-2.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2011). Uticaj SDI na privredni rast BiH. Porezni savjetnik, 75-80.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2011). Uticaj SDI na privredni rast BiH. Primus, 80-84.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2011). Razvoj samoodržive ekonomije u BiH. Prizma, 3-4.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Savić, B.(2010). Poslovanje po principima islamskog bankarstva. Primus, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Savić, B.(2010). Imunizacija investicionog portfelja hartija od vrijednosti. Primus, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Pecikoza, A.(2010). Procjena vrijednosti duga i pristup njegovom rješavanju. Primus, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2010). Povjerenje u elektronski novac. Prizma, 3-4.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Pecikoza, A.(2010). Realnost bilana i bilansni delikti. FEB-Računovodstvo i poslovne finansije, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2010). Izvještaj o gotovinskim tokovima i njegova povezanost sa ostalim izvještajima. Porezni savjetnik, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2010). Kamate, tržišta i kadrovi kao generatori krize u BiH. Prizma, 3-4.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Milanović, A.(2010). Finansijska liberalizacija u zemljama u razvoju. Porezni savjetnik, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Arnaut, E.(2009). Procjene i pretpostavke u finansijskim izvještajima. Porezni savjetnik, 7-8.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Arnatut, E.(2009). Softverske trileme. Porezni savjetnik, 7-8.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2008). Uspostavljanje finansijske ravnoteže u preduzeću. Porezni savjetnik, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2008). Nacionalna i internacionalna tržišta. Prizma, 1-2.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(2007). Izrada i finansiranje poslovnog plana. Porezni savjetnik, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(0). Računovodstvo zaštite životne sredine. Primus, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Pecikoza, A.(0). Rješavanje dugova metodom snježne grudve. Porezni savjetnik, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Tatarević, S.(0). Traganje za novim modelima poboljšanja likvidnosti. FEB Sarajevo, 0-0.

 

 

Gligorić-Vujnović, B.(0). Kontrola nad poslovnom budućnošću. Porezni savjetnik, 0-0.

 

 

Galijašević, Z., & Gligorić-Vujnović, B.(0). Mogući efekti primjene Basela III u bankarskom sektoru BiH. EMC Review, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Gligorić-Vujnović, B., Aleksić, M., & Hasanović, A. (2019). Stanje i perspektive forenzičkog računovodstva u RS. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Aleksić, M., & Soldatović, M. (2019). Informaciona osnova zelenog računovodstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Uremović, N., & Galijašević, Z. (2018). Analiza sigurnosnih aspekata korištenja računovodstva u oblaku. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Galijašević, Z. (2018). Evaluation criteria for credit risk assessment of SMEs. Zbornik radova sa naučnog skupa-15 međunarodna konferencija CIRCLE (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Uremović, N., & Galijašević, Z. (2017). Stanje i trendovi kamatskih stopa na tržištu novca. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Kahrimanović, B. (2016). Mogućnosti i načini finansiranja poljoprivrede u RS. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Kojić, V., & Šoja, T. (2016). Mogućnosti za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2015). Mjere za reduciranje revizije u korupciji. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2015). Zloupotrebe u kreativnom računovodstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Vitez: Sveučilište/Univerzitet "Vitez"

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2014). Autonomije klijenata u modeliranju pojedinačne usluge. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Travnik: -

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, M. (2014). Komunikacije u porodičnim kompanijama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije Powercomm 2014 (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Figurek, A. (2014). Kriza morala kao uzrok svih drugih kriza. Zbornik radova sa naučnog skupa-"Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Tatarević, S., & Baroš, T. (2014). Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Tatarević, S., & Jakupović, S. (2014). Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Hasanbegović, E. (2013). Legalizacija aktivnosti romske populacije na sakupljanju sekundarnih sirovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-I naučna konferencija USPON (pp. 0-0). Valjevo, Srbija: Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Jakupović, S. (2013). Optimiziranje procesa investicionog odlučivanja u poljoprivredi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup na temu "Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku" (pp. 60-66). Banja Luka: Fakultet za poslovno industrijski menadžment

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Matijević, M. (2013). Korupcija u reviziji finansijskih izvještaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Vitez: Sveučilište/Univerzitet "Vitez"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Grgić, R. (2012). Uvođenje savremene tehnologije u oblast računovodstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Jovanović, M. (2012). Mogući izvori sufinansiranja sporta u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Mandić, P. (2012). Radna inkluzija osoba sa invaliditetom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Jakupović, S. (2012). Obrazovanje za virtuelna zanimanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Jakupović, S. (2012). Kadrovi po mjeri tržišta. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Banović, M. (2012). Uticaj spin informacija na ličnu percepciju. Zbornik radova sa naučnog skupa-I međunarodni naučni skup Moć komunikacija (pp. 0-0). Beograd: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću Beograd

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2012). Ekološke obveznice u funkciji finansiranja ekoloških projekata. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Kikanović, R. (2012). Adventages and Pitfalls of Financial Liberalisation in Developing Countries. Zbornik radova sa naučnog skupa-Menarodna znanstvena konferenca "Globalisation Challenges and the social-economic environment of the EU" (pp. 0-0). Novo Mesto, SLO: Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Jakupović, S. (2012). Contemporary models of funding international scientific-research activities. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kijev VIII Scientific Conference "International scientific and technical cooperation: principles, mechanicsms, efficiency" (pp. 0-0). Kijev, Ukrajina: NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine

 

 

Gligorić-Vujnović, B., Jakupović, S., & Grgić, R. (2012). Labor inclusion of middle-aged women in Bosnia and Hercegovina - Radna inkluzija žena srednjih godina. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Balkan Countries Women and Business Conference (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Hasanbegović, E. (2011). Model kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih sportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerziet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Kumalić, I. (2011). Direktna strana ulaganja i razvoj energetskog sektora. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Figurek, A. (2011). Ekonomska kriza kao posledica pada poslovnog morala i način njenog prevazilaženja. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2011). Integracija osoba sa invaliditetom u radni odnos. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). -: IBCollege

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2011). Mjere i mehanizmi za privlačenje SDI. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). -: IBCollege

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Hodžić, A. (2011). Zeleni marketing u funkciji dugoročne ekonomske isplativosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-ICASUS (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Tatarević, S. (2011). Kadrovska i finansijska osposobljenost za realizaciju projekata. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Zaprešić: Visoka škola za poslovne studije Baltazar Adam Krčelić

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Kikanović, R. (2011). Metrička mjerila rezultata poslovanja koja vode firmu do izvrsnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV međunarodni simpozij u Neumu (pp. 0-0). Neum: FEB Sarajevo

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Vučenović, A. (2011). Finansiranje sporta u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Figurek, A. (2011). Finansiranje zdravstvene zaštite u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2010). Postizanje makroekonomske stabilnosti i održivi razvoj u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bosanska Krupa: IBCollege

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Jakupović, S. (2010). Procjena vrijednosti investicionog portfelja pod rizikom. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 56-67). Novi Sad: Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2010). Moguće ekonomske i monetarne posljedice elektronskog novca. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Vitez: Sveučilište/Univerzitet "Vitez", Fakultet poslovne informatike

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2009). Demaskiranje nepoštenog monetarnog sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Travnik: Otvoreni univerzitet "Apeiron"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Gligorić-Vujnović, B. (2020). Portfeljni menadžment. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Aleksić, M., & Gligorić-Vujnović, B. (2019). Finansijski menadžment. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Aleksić, M., & Vujnović-Gligorić, B. (2019). Upravljačko računovodstvo. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Vujnović-Gligorić B., J. (2018). Regulations and Applications of Ethics in Business Practice: Ethics in Finance in Emerging Markets,.. Ismir: Kiymet Tunca Çaliyurt i Jing Bian.

 

 

Aleksić, M., & Gligorić-Vujnović, B. (2015). Osnove računovodstva. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Gligorić-Vujnović, B., & Aleksić, J. (2012). Bankarski marketing. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Kumalić, J., & Gligorić-Vujnović, B. (2011). Teorija i analiza bilansa. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2009). Menadžment rizika. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2008). Poslovne finansije. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 

 

Gligorić-Vujnović, B. (2007). Imaš novac-nemaš ideju. Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Jakupović, V. Šupuković and . B., "Zloupotreba kreativnog računovodstva u praktično primjeni", -, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

M. Aleksić, "Analiza bilansa stanja s aspekta ugrađenih procjena", -, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Principi funkcionisanja i primjena savremenog", -, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2020.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Računovodstveni tretman softvera", -, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2020.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Okvir i sadržaj nefinansijskog izvještavanja", Poslovni konsultant, vol. 11, no. 91, pp. 13-22, 2019.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and Z. Galijašević, "Mjerenje etičnosti u poslovnom ponašanju banaka: dvojni pristup", EMC Review, vol. 15, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and Z. Galijašević, "Mogućnosti i ograničenja zapošljavanja žena srednjih godina u BiH", Tranzicija, vol. 20, no. 41, pp. 0-0, 2018.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, N. Uremović and Z. Galijašević, "Matual adaptation of interest rates on the money market", EMC Review, vol. 14, no. 2, pp. 0-0, 2017.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, M. Banović and A. Figurek, "Mogući efekti potencijalnog smanjenja rokova dospijeća trezorskih zapisa u RS", EMC Review, vol. 12, no. 2, pp. 0-0, 2016.

 

 

M. Aleksić, B. Gligorić-Vujnović and N. Uremović, "Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara", EMC Review, vol. 5, no. 2, pp. 0-0, 2015.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, S. Jakupović and N. Zrilić, "Bosnia and Hercegovina in the process of financial liberalization", -, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and R. Kikanović, "Budžetiranje gotovinskih tokova", Poslovni konsultant, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Uticaj finansijske liberalizacije na budžet RS", EMC Review, vol. 2, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu", BLC Aktuelnosti, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine", Banjaluka College Journal, vol. 0, no. 22, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Uloga i značaj rezervi s aspekta likvidnosti i sigurnosti društva", Poslovni konsultant, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and B. Savić, "Imunizacija investicionog portfelja", Tranzicija, vol. 12, no. 0, pp. 25-26, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Upravljanje odnosima sa korisnicima bankarskih usluga", EMC Review, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

M. Banović and B. Gligorić-Vujnović, "Bankarska analiza predviđanja ponašanja klijenata", EMC Review, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Mrežni marketing kao poslovna prilika", Primus, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and R. Kikanović, "Montiranje finansijskih rezultata uz pomoć procjena, pretpostavki i predubjeđenja", FEB Sarajevo, vol. 11, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and B. Savić, "Zloupotrebe u računovodstvu", FEB Sarajevo, vol. 6, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and B. Savić, "Upravljanje bankarskim kapitalom", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 1-2, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Uticaj SDI na privredni rast BiH", Porezni savjetnik, vol. 4, no. 11, pp. 75-80, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Uticaj SDI na privredni rast BiH", Primus, vol. 3, no. 0, pp. 80-84, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Razvoj samoodržive ekonomije u BiH", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 3-4, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and B. Savić, "Poslovanje po principima islamskog bankarstva", Primus, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and B. Savić, "Imunizacija investicionog portfelja hartija od vrijednosti", Primus, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Pecikoza, "Procjena vrijednosti duga i pristup njegovom rješavanju", Primus, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Povjerenje u elektronski novac", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 3-4, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Pecikoza, "Realnost bilana i bilansni delikti", FEB-Računovodstvo i poslovne finansije, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Izvještaj o gotovinskim tokovima i njegova povezanost sa ostalim izvještajima", Porezni savjetnik, vol. 9, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Kamate, tržišta i kadrovi kao generatori krize u BiH", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 3-4, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Milanović, "Finansijska liberalizacija u zemljama u razvoju", Porezni savjetnik, vol. 10, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and E. Arnaut, "Procjene i pretpostavke u finansijskim izvještajima", Porezni savjetnik, vol. 0, no. 0, pp. 7-8, 2009.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and E. Arnatut, "Softverske trileme", Porezni savjetnik, vol. 0, no. 0, pp. 7-8, 2009.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Uspostavljanje finansijske ravnoteže u preduzeću", Porezni savjetnik, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2008.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Nacionalna i internacionalna tržišta", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 1-2, 2008.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Izrada i finansiranje poslovnog plana", Porezni savjetnik, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2007.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Računovodstvo zaštite životne sredine", Primus, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Pecikoza, "Rješavanje dugova metodom snježne grudve", Porezni savjetnik, vol. 2, no. 11, pp. 0-0, 0.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Tatarević, "Traganje za novim modelima poboljšanja likvidnosti", FEB Sarajevo, vol. 3, no. 0, pp. 0-0, 0.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Kontrola nad poslovnom budućnošću", Porezni savjetnik, vol. 4, no. 12, pp. 0-0, 0.

 

 

Z. Galijašević and B. Gligorić-Vujnović, "Mogući efekti primjene Basela III u bankarskom sektoru BiH", EMC Review, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Gligorić-Vujnović, M. Aleksić and A. Hasanović, "Stanje i perspektive forenzičkog računovodstva u RS", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2019.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, M. Aleksić and M. Soldatović, "Informaciona osnova zelenog računovodstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2019.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, N. Uremović and Z. Galijašević, "Analiza sigurnosnih aspekata korištenja računovodstva u oblaku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2018.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and Z. Galijašević, "Evaluation criteria for credit risk assessment of SMEs", in Zbornik radova sa naučnog skupa-15 međunarodna konferencija CIRCLE, Sarajevo, 2018.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, N. Uremović and Z. Galijašević, "Stanje i trendovi kamatskih stopa na tržištu novca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2017.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and B. Kahrimanović, "Mogućnosti i načini finansiranja poljoprivrede u RS", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2016.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, V. Kojić and T. Šoja, "Mogućnosti za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2016.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Mjere za reduciranje revizije u korupciji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2015.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Zloupotrebe u kreativnom računovodstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Vitez, 2015.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Autonomije klijenata u modeliranju pojedinačne usluge", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Travnik, 2014.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Aleksić, "Komunikacije u porodičnim kompanijama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije Powercomm 2014, Beograd, 2014.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Figurek, "Kriza morala kao uzrok svih drugih kriza", in Zbornik radova sa naučnog skupa-"Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2014.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, S. Tatarević and T. Baroš, "Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2014.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, S. Tatarević and S. Jakupović, "Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2014.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and E. Hasanbegović, "Legalizacija aktivnosti romske populacije na sakupljanju sekundarnih sirovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I naučna konferencija USPON, Valjevo, Srbija, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Jakupović, "Optimiziranje procesa investicionog odlučivanja u poljoprivredi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup na temu "Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku", Banja Luka, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Matijević, "Korupcija u reviziji finansijskih izvještaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Vitez, 2013.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and R. Grgić, "Uvođenje savremene tehnologije u oblast računovodstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ITEO, Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Jovanović, "Mogući izvori sufinansiranja sporta u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and P. Mandić, "Radna inkluzija osoba sa invaliditetom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Jakupović, "Obrazovanje za virtuelna zanimanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Jakupović, "Kadrovi po mjeri tržišta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and M. Banović, "Uticaj spin informacija na ličnu percepciju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I međunarodni naučni skup Moć komunikacija, Beograd, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Ekološke obveznice u funkciji finansiranja ekoloških projekata", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and R. Kikanović, "Adventages and Pitfalls of Financial Liberalisation in Developing Countries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Menarodna znanstvena konferenca "Globalisation Challenges and the social-economic environment of the EU", Novo Mesto, SLO, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Jakupović, "Contemporary models of funding international scientific-research activities", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kijev VIII Scientific Conference "International scientific and technical cooperation: principles, mechanicsms, efficiency", Kijev, Ukrajina, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, S. Jakupović and R. Grgić, "Labor inclusion of middle-aged women in Bosnia and Hercegovina - Radna inkluzija žena srednjih godina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Balkan Countries Women and Business Conference, Banja Luka, 2012.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and E. Hasanbegović, "Model kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih sportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and I. Kumalić, "Direktna strana ulaganja i razvoj energetskog sektora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Figurek, "Ekonomska kriza kao posledica pada poslovnog morala i način njenog prevazilaženja", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Novi Sad, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Integracija osoba sa invaliditetom u radni odnos", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Mjere i mehanizmi za privlačenje SDI", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Hodžić, "Zeleni marketing u funkciji dugoročne ekonomske isplativosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ICASUS, Banja Luka, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Tatarević, "Kadrovska i finansijska osposobljenost za realizaciju projekata", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Zaprešić, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and R. Kikanović, "Metrička mjerila rezultata poslovanja koja vode firmu do izvrsnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV međunarodni simpozij u Neumu, Neum, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Vučenović, "Finansiranje sporta u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and A. Figurek, "Finansiranje zdravstvene zaštite u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Postizanje makroekonomske stabilnosti i održivi razvoj u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bosanska Krupa, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and S. Jakupović, "Procjena vrijednosti investicionog portfelja pod rizikom", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Novi Sad, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Moguće ekonomske i monetarne posljedice elektronskog novca", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Vitez, 2010.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Demaskiranje nepoštenog monetarnog sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Travnik, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

B. Gligorić-Vujnović, "Portfeljni menadžment", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2020.

 

 

M. Aleksić and B. Gligorić-Vujnović, "Finansijski menadžment", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2019.

 

 

M. Aleksić and B. Vujnović-Gligorić, "Upravljačko računovodstvo", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2019.

 

 

J. Vujnović-Gligorić B., "Regulations and Applications of Ethics in Business Practice: Ethics in Finance in Emerging Markets,.", Ismir: Kiymet Tunca Çaliyurt i Jing Bian, 2018.

 

 

M. Aleksić and B. Gligorić-Vujnović, "Osnove računovodstva", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2015.

 

 

B. Gligorić-Vujnović and J. Aleksić, "Bankarski marketing", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2012.

 

 

J. Kumalić and B. Gligorić-Vujnović, "Teorija i analiza bilansa", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2011.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Menadžment rizika", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2009.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Poslovne finansije", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2008.

 

 

B. Gligorić-Vujnović, "Imaš novac-nemaš ideju", Banja Luka: PEU Apeiron Banjaluka, 2007.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Jakupović, S., Šupuković, Vujnović-Gligorić, B.,

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Zloupotreba kreativnog računovodstva u praktično primjeni

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksić, M., Bogdana Vujnović-Gligorić i N. Smailović

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Analiza bilansa stanja s aspekta ugrađenih procjena

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana, Aleksić, M

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Principi funkcionisanja i primjena savremenog

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, M

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Računovodstveni tretman softvera

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, Milanka

Naziv časopisa

Poslovni konsultant

Naziv rada

Okvir i sadržaj nefinansijskog izvještavanja

Godina izdavanja

2019

Stranice

13-22

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

91

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Galijašević, Z

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Mjerenje etičnosti u poslovnom ponašanju banaka: dvojni pristup

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Galijašević, Z

Naziv časopisa

Tranzicija

Naziv rada

Mogućnosti i ograničenja zapošljavanja žena srednjih godina u BiH

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

41

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Uremović, N; Galijašević, Z

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Matual adaptation of interest rates on the money market

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Banović, M; Figurek, A

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Mogući efekti potencijalnog smanjenja rokova dospijeća trezorskih zapisa u RS

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksić, Milanka; Gligorić-Vujnović, Bogdana; Uremović, Nina

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, Sanel; Zrilić, Nataša

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Bosnia and Hercegovina in the process of financial liberalization

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kikanović, Ramiz

Naziv časopisa

Poslovni konsultant

Naziv rada

Budžetiranje gotovinskih tokova

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Pecikoza

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Uticaj finansijske liberalizacije na budžet RS

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, Milanka

Naziv časopisa

BLC Aktuelnosti

Naziv rada

Mjesto i uloga kontrolinga u savremenom upravljačkom konceptu

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, Milanka

Naziv časopisa

Banjaluka College Journal

Naziv rada

Problemi prikupljanja dokaza u reviziji materijalne imovine

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

22

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, Milanka

Naziv časopisa

Poslovni konsultant

Naziv rada

Uloga i značaj rezervi s aspekta likvidnosti i sigurnosti društva

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Savić, BIljana

Naziv časopisa

Tranzicija

Naziv rada

Imunizacija investicionog portfelja

Godina izdavanja

2011

Stranice

25-26

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Upravljanje odnosima sa korisnicima bankarskih usluga

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Banović, M; Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Bankarska analiza predviđanja ponašanja klijenata

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Primus

Naziv rada

Mrežni marketing kao poslovna prilika

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kikanović, Ramiz

Naziv časopisa

FEB Sarajevo

Naziv rada

Montiranje finansijskih rezultata uz pomoć procjena, pretpostavki i predubjeđenja

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Savić, Biljana

Naziv časopisa

FEB Sarajevo

Naziv rada

Zloupotrebe u računovodstvu

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Savić, Biljana

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Upravljanje bankarskim kapitalom

Godina izdavanja

2011

Stranice

1-2

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Uticaj SDI na privredni rast BiH

Godina izdavanja

2011

Stranice

75-80

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Primus

Naziv rada

Uticaj SDI na privredni rast BiH

Godina izdavanja

2011

Stranice

80-84

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Razvoj samoodržive ekonomije u BiH

Godina izdavanja

2011

Stranice

3-4

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Savić, Biljana

Naziv časopisa

Primus

Naziv rada

Poslovanje po principima islamskog bankarstva

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Savić, BIljana

Naziv časopisa

Primus

Naziv rada

Imunizacija investicionog portfelja hartija od vrijednosti

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Pecikoza, Antonij

Naziv časopisa

Primus

Naziv rada

Procjena vrijednosti duga i pristup njegovom rješavanju

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Povjerenje u elektronski novac

Godina izdavanja

2010

Stranice

3-4

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Pecikoza, Antonij

Naziv časopisa

FEB-Računovodstvo i poslovne finansije

Naziv rada

Realnost bilana i bilansni delikti

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Izvještaj o gotovinskim tokovima i njegova povezanost sa ostalim izvještajima

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Kamate, tržišta i kadrovi kao generatori krize u BiH

Godina izdavanja

2010

Stranice

3-4

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Milanović, Aleksandar

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Finansijska liberalizacija u zemljama u razvoju

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Arnaut, Edin

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Procjene i pretpostavke u finansijskim izvještajima

Godina izdavanja

2009

Stranice

7-8

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Arnatut, Edin

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Softverske trileme

Godina izdavanja

2009

Stranice

7-8

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Uspostavljanje finansijske ravnoteže u preduzeću

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Nacionalna i internacionalna tržišta

Godina izdavanja

2008

Stranice

1-2

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Izrada i finansiranje poslovnog plana

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Primus

Naziv rada

Računovodstvo zaštite životne sredine

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Pecikoza, Antonij

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Rješavanje dugova metodom snježne grudve

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Tatarević, Senad

Naziv časopisa

FEB Sarajevo

Naziv rada

Traganje za novim modelima poboljšanja likvidnosti

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

Porezni savjetnik

Naziv rada

Kontrola nad poslovnom budućnošću

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Galijašević, Zumreta; Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Mogući efekti primjene Basela III u bankarskom sektoru BiH

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, M; Hasanović, A

Naziv rada

Stanje i perspektive forenzičkog računovodstva u RS

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, M; Soldatović, M

Naziv rada

Informaciona osnova zelenog računovodstva

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Uremović, N; Galijašević, Z

Naziv rada

Analiza sigurnosnih aspekata korištenja računovodstva u oblaku

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Galijašević, Zumreta

Naziv rada

Evaluation criteria for credit risk assessment of SMEs

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

15 međunarodna konferencija CIRCLE

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Uremović, N; Galijašević, Z

Naziv rada

Stanje i trendovi kamatskih stopa na tržištu novca

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kahrimanović, B

Naziv rada

Mogućnosti i načini finansiranja poljoprivrede u RS

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kojić, V; Šoja, T

Naziv rada

Mogućnosti za povećanje javnih prihoda od oporezivanja elektronske trgovine u BiH

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Mjere za reduciranje revizije u korupciji

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Zloupotrebe u kreativnom računovodstvu

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

-

Grad

Vitez

Stranice

0-0

Izdavač

Sveučilište/Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Autonomije klijenata u modeliranju pojedinačne usluge

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

-

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Aleksić, Milanka

Naziv rada

Komunikacije u porodičnim kompanijama

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Moć komunikacije Powercomm 2014

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Figurek, Aleksandra

Naziv rada

Kriza morala kao uzrok svih drugih kriza

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

"Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Tatarević, Senad; Baroš, Tatjana

Naziv rada

Ljudski kapital u funkciji postizanja međunarodne konkurentnosti

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Tatarević, Senad; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Stanje i trendovi iseljeničkih doznaka u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Hasanbegović, Erdin

Naziv rada

Legalizacija aktivnosti romske populacije na sakupljanju sekundarnih sirovina

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

I naučna konferencija USPON

Grad

Valjevo, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Optimiziranje procesa investicionog odlučivanja u poljoprivredi

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučni skup na temu "Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku"

Grad

Banja Luka

Stranice

60-66

Izdavač

Fakultet za poslovno industrijski menadžment

Kategorija naučnog rada

Pregledni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Matijević, Mile

Naziv rada

Korupcija u reviziji finansijskih izvještaja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

-

Grad

Vitez

Stranice

0-0

Izdavač

Sveučilište/Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Grgić, Radenka

Naziv rada

Uvođenje savremene tehnologije u oblast računovodstva

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

ITEO

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jovanović, Miladin

Naziv rada

Mogući izvori sufinansiranja sporta u BiH

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Mandić, Pane

Naziv rada

Radna inkluzija osoba sa invaliditetom

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Obrazovanje za virtuelna zanimanja

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Kadrovi po mjeri tržišta

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Banović, Marica

Naziv rada

Uticaj spin informacija na ličnu percepciju

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

I međunarodni naučni skup Moć komunikacija

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Ekološke obveznice u funkciji finansiranja ekoloških projekata

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet za poslovne studije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kikanović, Ramiz

Naziv rada

Adventages and Pitfalls of Financial Liberalisation in Developing Countries

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Menarodna znanstvena konferenca "Globalisation Challenges and the social-economic environment of the EU"

Grad

Novo Mesto, SLO

Stranice

0-0

Izdavač

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, Sanel

Naziv rada

Contemporary models of funding international scientific-research activities

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Kijev VIII Scientific Conference "International scientific and technical cooperation: principles, mechanicsms, efficiency"

Grad

Kijev, Ukrajina

Stranice

0-0

Izdavač

NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, Sanel; Grgić, Radenka

Naziv rada

Labor inclusion of middle-aged women in Bosnia and Hercegovina - Radna inkluzija žena srednjih godina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

International Balkan Countries Women and Business Conference

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Hasanbegović, Erdin

Naziv rada

Model kriterija za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih sportu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Druga međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerziet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kumalić, Ismet

Naziv rada

Direktna strana ulaganja i razvoj energetskog sektora

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Figurek, Aleksandra

Naziv rada

Ekonomska kriza kao posledica pada poslovnog morala i način njenog prevazilaženja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Visoka poslovna škola strukovnih studija

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Integracija osoba sa invaliditetom u radni odnos

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

IBCollege

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Mjere i mehanizmi za privlačenje SDI

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

IBCollege

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Hodžić, Abid

Naziv rada

Zeleni marketing u funkciji dugoročne ekonomske isplativosti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

ICASUS

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Tatarević, Senad

Naziv rada

Kadrovska i finansijska osposobljenost za realizaciju projekata

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Zaprešić

Stranice

0-0

Izdavač

Visoka škola za poslovne studije Baltazar Adam Krčelić

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Kikanović, Ramiz

Naziv rada

Metrička mjerila rezultata poslovanja koja vode firmu do izvrsnosti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

XIV međunarodni simpozij u Neumu

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

FEB Sarajevo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Vučenović, Aleksandra

Naziv rada

Finansiranje sporta u BiH

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Figurek, Aleksandra

Naziv rada

Finansiranje zdravstvene zaštite u BiH

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Postizanje makroekonomske stabilnosti i održivi razvoj u BiH

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Bosanska Krupa

Stranice

0-0

Izdavač

IBCollege

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana; Jakupović, S

Naziv rada

Procjena vrijednosti investicionog portfelja pod rizikom

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Novi Sad

Stranice

56-67

Izdavač

Univerzitet privredna akademija Novi Sad, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Moguće ekonomske i monetarne posljedice elektronskog novca

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Vitez

Stranice

0-0

Izdavač

Sveučilište/Univerzitet "Vitez", Fakultet poslovne informatike

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gligorić-Vujnović, Bogdana

Naziv rada

Demaskiranje nepoštenog monetarnog sistema

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

-

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

Otvoreni univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Portfeljni menadžment

Godina izdavanja

2020

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Aleksić, M., Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Finansijski menadžment

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Aleksić, M., Vujnović-Gligorić, B.

Naslov

Upravljačko računovodstvo

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vujnović-Gligorić B., Jakupović S., Šupuković V.

Naslov

Regulations and Applications of Ethics in Business Practice: Ethics in Finance in Emerging Markets,.

Godina izdavanja

2018

Grad

Ismir

Izdavač

Kiymet Tunca Çaliyurt i Jing Bian

Tip

Knjiga

 

Autori

Aleksić, M., Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Osnove računovodstva

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Gligorić-Vujnović, B., Aleksić, J.

Naslov

Bankarski marketing

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Kumalić, J.., Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Teorija i analiza bilansa

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Menadžment rizika

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Poslovne finansije

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Gligorić-Vujnović, B.

Naslov

Imaš novac-nemaš ideju

Godina izdavanja

2007

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron Banjaluka

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovne finansije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Berze i berzansko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljačko računovodstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment poslovne banke

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Portfeljni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodne finansije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno bankarstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Proces rađanja i inkubacije novih ideja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovne finansije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Berze i berzansko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravljačko računovodstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing poslovne banke

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment poslovne banke

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Portfeljni menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodne finansije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno bankarstvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Proces rađanja i inkubacije novih ideja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI