slika radnika


Doc. dr BOJAN KOZOMARA

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • bojan.r.kozomara@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BOJAN KOZOMARA

 

Godina rođenja

1978

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Bojan Kozomara rođen je 30.12.1978. godine u Banjoj Luci u kojoj je završio osnovnu školu i započeo srednjoškolsko obrazovanje, koje je završio u Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2004. godine. Ljekarski staž obavlja u Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Banja Luka, u kojem izavršava specijalizaciju 2009. godine odličnim uspjehom. Za vrijeme specijalizantskog staža boravi na edukaciji na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, Univerzitetskoj oftalmološkoj klinici ,,Carreggi" u Firenci, Italija, kao i u specijalnoj bolnici za oftalmologiju ,,Svjetlost" Zagreb, Hrvatska. Od 2008. do 2011. godine je zaposlen u ,,Klinici Kozomara", a od 2011. godine u ,,Klinici Svjetlost Banja Luka", od 2021. godine specijalnoj bolnici ,,Svjetlost" Banja Luka.
Postdiplomski studij iz biomedicinskih istraživanja sprovodi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci u periodu od 2009. do 2012. godine. Magistarski rad pod naslovom
,,Praćenje kornealnih sfernih aberacija viseg reda kod miopskih pacijenata prije i nakon refraktivne hirurgije" odbranio je 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci iz uže naučne oblasti oftalmologija.
Doktorsku disertaciju pod naslovom ,, Sferne aberacije višeg reda kod bifokalnih i trifokalnih difraktivnihintraokularnih sočiva mjerenih pomoću dvije nezavisne metode" odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 2021. godine.
Autor je i koautor preko 30 naučnih i stručnih radova iz oblasti oftalmologije, kao i koautor jednog udžbenika iz zdravstvene njege. Aktivno je, u vidu usmenih i poster prezentacija, učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti oftalmologije. Član je Američkog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju, Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju, te Hrvatskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju. Aktivno govori engleski i italijanski jezik. Oženjenje suprugom Sarom.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju

Završni rad

Tema

Sferne aberacije višeg reda kod bifokalnih i trifokalnih difraktivnihintraokularnih sočiva mjerenih pomoću dvije nezavisne metode

Datum završetka

09.06.2021

 

Obrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Primjena fakičnih intraokularnih sočiva u korigovanju refraktivnih grešaka oka

Datum završetka

07.11.2014

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.08.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA