slika radnika


Prof. dr MARINA SIMOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • marina.m.simovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARINA SIMOVIĆ

 

Godina rođenja

1981

Mjesto rođenja

Foča

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Marina Simović rođena je 3.decembra 1981. godine u Foči. Osnovne studije prava otpočela je akademske 2000/01. godine, a završila 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Magistarske studije studirala je od 2005. do 2009. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu i uspješno ih završila odbranom magistarskog rada pod nazivom "Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini". Doktorske akademske studije prava započela je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a 2011. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Vaspitne mjere kao sredstvo u suzbijanju kriminaliteta".
Prvo radno iskustvo stiče na poslovima pripravnika u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, a potom radni staž nastavlja u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Od 2014. godine zaposlena je u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske u Banjoj Luci, na poslovima sekretara.
Od 2012. godine zaposlena je na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron na poslovima docenta za predmete Viktimologija i Penologija. Za vanrednog profesora je izabrana 2018. godine na istom fakultetu, gdje je profesor na predmetu Viktimologija.
Autor je i koautor nekoliko knjiga i brojnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti krivičnog prava.
Govori engleski, italijanski i ruski jezik. Živi u Banjoj Luci i majka je dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Vaspitne mjere kao sredstvo u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika

Datum završetka

01.09.2012

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Otkrivanje i dokazivanje djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

03.06.2009

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.11.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA