slika radnika


Prof. dr MARINA SIMOVIĆ-NIŠEVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • marina.m.simovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

MARINA SIMOVIĆ-NIŠEVIĆ

 

Godina rođenja

1981

Mjesto rođenja

Foča

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Marina Simović rođena je 3.decembra 1981. godine u Foči. Osnovne studije prava otpočela je akademske 2000/01. godine, a završila 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Magistarske studije studirala je od 2005. do 2009. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu i uspješno ih završila odbranom magistarskog rada pod nazivom "Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini". Doktorske akademske studije prava započela je 2010. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a 2011. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom "Vaspitne mjere kao sredstvo u suzbijanju kriminaliteta".
Prvo radno iskustvo stiče na poslovima pripravnika u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, a potom radni staž nastavlja u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Od 2014. godine zaposlena je u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske u Banjoj Luci, na poslovima sekretara.
Od 2012. godine zaposlena je na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron na poslovima docenta za predmete Viktimologija i Penologija. Za vanrednog profesora je izabrana 2018. godine na istom fakultetu, gdje je profesor na predmetu Viktimologija.
Autor je i koautor nekoliko knjiga i brojnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima iz oblasti krivičnog prava.
Govori engleski, italijanski i ruski jezik. Živi u Banjoj Luci i majka je dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Vaspitne mjere kao sredstvo u suzbijanju kriminaliteta maloljetnika

Datum završetka

01.09.2012

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Otkrivanje i dokazivanje djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

03.06.2009

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.11.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

(2023). Zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Vještak, 311-330.

 

 

Sadmir Karović, M.(2023). Reform of Criminal Procedure Legislation in Bosnia and Herzegovina - Expectations, Reality and Perspectives. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 79-89.

 

 

Sadmir Karović, M.(2023). Criminal offense of embezzlement in the service in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - criminal law and criminal procedure aspect (norm an case law). Journal of Criminology and Criminal Law, 87-104.

 

 

Miodrag Simović, M.(2022). Protection Measures Against Domestic Violence in the Law of Bosnia and Herzegovina and Serbia. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 52-65.

 

 

Vladimir M. Simović, M.(2022). Dječja pornografija u svjetlu računarskih krivičnih djela: Međunarodni standardi i pravo Bosne i Hercegovine. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 19-132.

 

 

Miodrag N. Simović, M.(2022). Prevencija prirodnih katastrofa i zaštita prirodnih resursa. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 909-935.

 

 

Miomira P. Kostić, M.(2022). German`s biological theories in criminology - mapping the beginnings. Srpska pravna misao, 29-41.

 

 

Miodrag N. Simović, #.(2022). The prevention of natural catastrophes and the protection of natural resources. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 936-962.

 

 

.Sadmir Karović, M.(2021). Pravna priroda i osnovne procesne determinante krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini,. Vještak, 68-74.

 

 

Marina M. Simović, M.(2021). Operativne procedure u zatvorima u Bosni i Hercegovini za nasilne i ekstremističke zatvorenike i rehabilitacija osuđenih. Vještak, 87-94.

 

 

Miodrag Simović, M.(2021). Criteria for Assessing the Violation of the Right to a Trial Within a Reasonable Time (Kriterijumi za ocjenu povrede prava na suđenje u razumnom roku). Godišnjak Fakulteta pravnih nauka", Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka, 105-116.

 

 

Miodrag N. Simović, V.(2021). Life inprisonment in criminal law of Bosnia and Herzegovina. Knowledge - International Journal, 71-75.

 

 

Sadmir KAROVIĆ, M.(2021). Kvalitativna komponenta u radu procesnih subjekata kao faktor efikasnosti krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 45-60.

 

 

Marina M. Simović, A.(2021). Restorativna pravda: pojam, osnovni modeli i pravda za žrtve krivičnog djela. Srpska pravna misao, 25-38.

 

 

Marina M. Simović, V.(2021). Kazna dugotrajnog zatvora u pravu država bivše SFRJ i savremenom evropskom krivičnom pravu. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka "Panevropski univerzitet ''Apeiron'', 44-53.

 

 

Miodrag N. Simović, M.(2020). Pravo i pravosuđe u Osmanskom carstvu sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 38-53.

 

 

Marina M. Simović, V.(2020). Uloga Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u zaštiti djece u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 64-68.

 

 

Sadmir Karović, M.(2020). Rasvjetljavanje i rješenje krivične stvari u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - raskol između normativnog i stvarnog. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 199-209.

 

 

Marina M. Simović, M.(2019). Pristup prema osobama sa duševnim smetnjama u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izbor sudske prakse, 65-69.

 

 

Miodrag N. Simović, M.(2019). Ne bis in idem principle in the criminal legislation of Bosnia and Herzegovina and courts' jurisprudence. KNOWLEDGE - International Journal, 1439-1434.

 

 

Marina M. Simović Aleksandar D. Mihajlović, M.(2019). Siromaštvo i zločin na ulicama gradova. Srpska pravna misao, 157-176.

 

 

Miodrag N. Simović, D.(2019). Corrective measures in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, 11-36.

 

 

Simović Milena, S.(2019). Zabrana diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 62-68.

 

 

(2019). Krivična djela protiv okoline iz glave XXI/1 Krivičnog zakona Federacije BiH.. Vještak, 408-413.

 

 

Sadmir Karović, M.(2019). Krivičnopravna autonomnost i speci?čnost krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 201-214.

 

 

Miodrag N. Simović, M.(2018). Legal Frame for Criminal Proceedings Against Juveniles in the Federation of Bosnia and Herzegovina. Sociology Study, 123-137.

 

 

Marina M. Simović, A.(2018). Kvalitet života i politika oporezivanja u Evropskoj uniji. Dijalog, 52-65.

 

 

Vanda Božić, M.(2018). Kritički osvrt na reformu krivičnog zakonodavstva u odnosu na kaznu zatvora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji. Srpska pravna misao, 129-142.

 

 

Marina Simović, D.(2017). Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj. Izbor sudske prakse, 64-69.

 

 

Marina, S., & Mustafa Bisić, A.(2016). Položaj pritvorenih i zatvorenih lica u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 71-76.

 

 

Marina Simović, M.(2016). Alternative krivičnim sankcijama u BiH i njihovo usklađivanje sa evropskim standardima. Sudska praksa, 16-26.

 

 

Simović Miodrag, S.(2016). Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: Najnovija praksa u krivičnim predmetima 11. Revija za kriminologiju i krivično pravo i Crimen, 153-182.

 

 

(2016). Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Ruske Federacije. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, 227-248.

 

 

Jovašević Dragan, S.(2016). Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srpske. Vještak, 9-18.

 

 

Simović Marina, S.(2015). Pojam, svrha i vrste maloljetničkih krivičnih sankcija u Federaciji BiH. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 150-162.

 

 

Simović Miodrag. Simović Marina, S.(2015). Comparative Law Aspect of Prohibition Of Using Illegal Evidence in Criminal Proceedings. Series Law and Politics, 1-12.

 

 

Dragan Jovašević, M.(2015). Ubistvo policijskog službenika- zakonodavsto Republike Srbije i uporedno zakonodavstvo. Bezbjednost, policija, građani, 61-74.

 

 

Jovašević Dragan, S.(2014). Sistem krivičnih sankcija za pravna lica u Republici Srpskoj. Bezbjednost, policija, građani, 5-28.

 

 

Jovašević Dragan, S.(2013). Nepodoban pokušaj u savremenom krivičnom zakonodavstvu. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 27-40.

 

 

Simović Marina, S.(2013). O nekim krivičnopravnim aspektima korupcije. Izbor sudske prakse, 64-69.

 

 

(2013). Trgovina ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 71-77.

 

 

Simović Marina, S.(2013). Agresija u međunarodnom krivičnom pravu. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 172-183.

 

 

Simović Miodrag, S.(2012). Američki odgovor na nasilje maloljetnika: Zakonodavna rješenja i aktuelni problemi. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Marina N. Simović, . (2023). Neovlašćeno držanje opojnih droga: odgovornost i kažnjivost u savremenom kaznenom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-"Narko kriminalitet - prevencija i represija" (pp. 54-71). Višegrad: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Istraživački centar Banja Luka

 

 

Simović, M. (2023). Nasilje u porodici u pravu Republike Srpske: kazneno i porodično pravo. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 141-161). Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

 

 

Sadmir Karović, #. (2022). Krivičnopravno suprotstavljanje visokotehnološkom - kompjuterskom kriminalitetu: savremeni izazovi, dileme, perspektive. Zbornik radova sa naučnog skupa-Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu (pp. 45-58). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Sadmir Karović, M. (2022). Krivičnopravni i viktimološki aspekt maloljetni?ke delinkvencije - izazovi, dileme. Zbornik radova sa naučnog skupa-Društvene devijacije (pp. 193-202). Banja Luka: Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd

 

 

Marina M. Simović, #. (2021). Marina M. Simović, Miomira. P. Kostić,. Zbornik radova sa naučnog skupa-Razvoj društva kroz prizmu nauke (pp. 45-58). Banja Luka: Centar modernih znanja, Banja Luka

 

 

Miodrag N. Simović, M. (2019). Bodies in criminal proceedings against juveniles in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Protection of human rights - 30 years after the adoption of the Convention on the rights of child (pp. 145-169). Novi Sad: Provincial protector of citizens - ombudsman, Institute of Criminological and Sociological Research

 

 

Симовић Миодраг., С. (2019). The Right to Access to Court as an Element of the Right to a Fair Trial – International Standards and Case-Law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Верховный cуд Российской Федерации Северо-zападный филиал, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования, (pp. 500-510). Санкт-Петербург: Российский государственный университет правосудия (СЗФ фгбоуво „РГУП“)

 

 

Marina Simović, D. (2017). Disciplinsko kažnjavanje osuđenih lica u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima (pp. 293-301). Milići: Ministarstva pravde Republike Srpske

 

 

Dragan Jovašević, M. (2017). Lišenje slobode vozača u javnom saobraćaju - mjera prevencije saobraćajnih nezgoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici (pp. 273-282). -: Fakultet teničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

 

 

Miodrag Simović, M. (2017). OOdluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o soglasnosti zakona o krivičnom postupku sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana poslije - krivičnopravni aspekti) (pp. 315-343). Zlatiborx: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Simović Milena, S. (2017). Primjena konvencijskog prava u ocjeni ustavnosti zakona u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nezavisnost pravosuđa (pp. 521-538). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

 

 

Miodrag Simović, M. (2017). Pravosuđe i mediji u Bosni i Hercegovini: Evorpski standard ii dostignuća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravosuđe i mediji (pp. 65-88). Beograd: Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

 

 

(2017). Novine u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske o maloljetnicima u svijetlu restorativne pravde,. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i praksa poslovnih studija (pp. 586-596). Banja Luka: Univerziteta za poslovne studije iz Banja Luke

 

 

Marina Simović, V. (2017). Pojam i vrste nezakonitih dokaza u krivičnom postupku,. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama {Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 131-149). Banja Luka: Istraživačkog centra Banja Luka

 

 

Miodrag Simović, M. (2016). Decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina relating to search of premises, persons and temporary seizure of objects and their impact on courts ' case law: challenges and prospect. Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Tom 3 (pp. 211-235). Beograd: Kriminalističko- policijska akademija i Fondacija "Hans Žajdel",

 

 

Dragan Jovašević, M. (2016). Falsifikovanje službene isprave u krivičnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Privredni razvoj i privredni kriminalitet (pp. 222-237). Vitez: Fakulteta poslovne ekonomije Vitez

 

 

Simović Marina, J. (2016). Krivično djelo agresije kao izraz nasilja u međunarodnim odnosima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera (pp. 334-352). Teslić: Ministarstvo pravde Republike Srpske

 

 

Simović Miodrag, S. (2016). Status of persons with mental disorders in the proceedings before the courts in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivične i prekršajne sankcije i mjere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust (pp. 131-154). Palić: Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

 

 

Miodrag Simović, V., & Marina. Simović, . (2016). Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti (pp. 599-619). Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici

 

 

Dragan Jovašević, M., & Marina Simović, . (2016). Korupcija u međunarodnom i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani bezbjednosti (pp. 285-302). Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka

 

 

Miodrag Simović, M. (2016). Pravo na odbranu (konvencijski okvir, ustavnosudska praksa u Bosni i Hercegovini u krivičnopravnim odlukama i praksa Vrhovnog suda SAD. Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo (pp. 368-387). Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Milena Simović, M. (2016). Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode:međunarodni standardi i krivičnopravna regulacija u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravnički dani prof dr Slavko Carić (pp. 173-193). Novi Sad: Pravnog fakulteta za privredu pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

 

 

Jovašević Dragan, S. (2015). Sistem b-ivičnih sankcija za pravna lica kao učinioce krivičnih djela. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prilagođavanje pravničke regulative aktuelnim trendovima u regionu (pp. 415-436). Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

 

 

Miodrag Simović, V. (2015). Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi u BIH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi (pp. 353-372). Niš: Pravni fakultet u Nišu

 

 

Miodrag Simović, M. (2015). Značaj posebnih istražnih radnji u savremenoj borbi protiv kriminaliteta sa posebnim osvrtom na praksu u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Suprostavljanje savremenim oblicima kriminaliteta - analiza stanja, evropski standardi i mjere za unapređenje (pp. 87-100). Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

 

 

Miodrag Simović, V. (2015). Zaštita svjedoka u krivičnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravna država i stručnost procesnih subjekata kao instrument suprostavljanja kriminalitetu (pp. 667-691). Kragujevc: Pravni fakultet u Kragujevcu

 

 

Miodrag Simović. Marina Simović, V. (2015). Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava o maloljetnicima kao učiniocima i žrtvama krivičnih djela. Zbornik radova sa naučnog skupa-Maloljetnici kao učinioci i žrtve krivičnih djela i prekršaja (pp. 69-90). Palić: Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

 

 

Simović Milena, J. (2015). Kazna maloljetničkog zatvora kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani bezbjednosti (pp. 241-351). Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

 

 

Miodrag Simović, M. (2015). Novi doprinos Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnopravnim odlukama na području slobode, bezbjednosti i pravde: između interpretacije i kreacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekbvatnosti državne reakcije na kriminalitet (pp. 269-299). Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Jovašević Dragan, M. (2015). Sistem krivičnih sankcija za učinioce saobraćajnih krivičnih djela. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici (pp. 165-170). Banja Luka: Ministarstvo saobraćaja i veza i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

 

 

Dragan Jovašević, M. (2015). Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Francuske - sličnosti i razlike sa pravom Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Rizici i bezbjednosne prijetnje (pp. 277-286). Banja Luka: Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci

 

 

Dragan Jovašević, M. (2015). Bezbjednost računarskih sistema u Srbiji i evropski standardi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usklađivanje zakonodavstva s acquis-em (pp. 81-91). Sarajevo: Centar za društvena istraživanja International Burch University i Direkcija za evropske integracije

 

 

Dragan, J. (2015). Posebni slučajevi falsifikovanja isprave u krmenom pravu Republike. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminalističko - kriminološka istraživanja - stanje i pespektive (pp. 151-164). Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

 

 

Simović Miodrag, S. (2014). Načelo legaliteta i njegova primjena u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine u suđenju za ratne zločine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posljedice i društvene reakcije (pp. 153-164). Beograd: Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu

 

 

Simović Miodrag, S. (2014). Obilježja istrage u Zakonu o krivičnom postupku BiH: aktuelna pitanja i prioriteti de lege ferenda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Razmjena teorijskih znaja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tuiilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka (pp. 10-23). Novi Pazar: Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

 

 

Simović Miodrag. Simović Vladimir, S. (2014). Najnovija praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnim predmetima: novi izazovi i stari problemi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalite (pp. 0-0). Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske

 

 

Simović Miodrag, S. (2014). Pravni položaj lica sa duševnim smetnjama u krivičnom postupku: međunarodni standardi i praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Bosna i Hercegovina i evroatlanske integracije (pp. 0-0). Bihać: -

 

 

Dragan Jovašević, M. (2014). Rad u javnom interesu kao institut restorativne pravde. Zbornik radova sa naučnog skupa-Izgradnja modernog pravnog sistema (pp. 151-168). Sarajevo: Internacionalni Burch Univerzitet u Sarajevu

 

 

Marina Simović, D. (2014). Međunarodno krivično pravosuđe u funkciji dobrosusjedskih odnosa između država Zapadnog Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravni aspekti odnosa između država Zapadnog Balkana (pp. 181-203). Sarajevo: Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici i Internacionalne asocijacije kriminalista

 

 

Simović Marina, S. (2013). Mjere upozorenja i usmjeravanja u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Vršnjačko nasilje (pp. 339-351). Laktaši: Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Hans Zejdel fondacije

 

 

Simović Miodrag, S. (2013). Zaštita ljudskih prava u postupku pretresanja stana, prostorija i lica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima (pp. 57-80). Palić: Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

 

 

(2013). Pravilo svjedočenja po čuvenju u pravu SAD: priroda i objašnjenje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti dokaza i dokazivanja (pp. 1-16). Sarajevo: Internacionalna asocijacija kriminalista

 

 

(2012). Politika gonjenja tužilaštava i kaznena politika sudova u Republici Srpskoj u oblasti maloljetničkog kriminaliteta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog (pp. 343-358). Istočno Sarajevo: Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu

 

 

(2012). Značenje genocida u praksi međunarodnih krivičnih sudova. Zbornik radova sa naučnog skupa-Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti (pp. 381-392). Banja Luka: Fakulteta za bezbjednost i zaštitu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Miodrag N. Simović, M., & Vladimir Simović, M. (2023). Međunarodno pravo ljudskih prava. Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka.

 

 

Azra Adžajlić-Dedović, M., & Elvira Čekić, A. (2023). Feministička viktimologija i psihologija. Banja Luka: Evropski defendologija centar.

 

 

Borislav Petrović, M., & Mustafa Bisić, Z. (2023). Međunarodno kazneno sudovanje (pregled relevantnih dokumenata i sudske prakse). Banja Luka: Evropski defendologija centar.

 

 

Методија Ангелески, М. (2022). Виктимологија. Тетово: "Партизан проект“ – Тетово.

 

 

(2022). Tehnička sredstva kao način preduzimanja krivičnoprocesnih radnji. Banja Luka: Grafomark, Laktaši.

 

 

(2022). Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Grafomark, Laktaši.

 

 

Miodrag N. Simović, M., & Vladimir M. Simović, D. (2022). Penološki aspekti izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: -.

 

 

Azra Adžajlić-Dedović, M., Metodija Angeleski, K., Elvira Čekić, Ž., Samira Hunček, B., & Alma Taso-Deljković, D. (2021). Forensic victimology and psihology II (protection victims of sexual violence). Banja Luka: Grafomark - Laktaši.

 

 

Miodrag N. Simović, A., Larisa Velić, H., Marina M. Simović, T., Mirza Buljubašić, S., & Belmin Madeško, A. (2021). Viktimologija o žrtvama prirodnih katastrofa i zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Grafomark - Laktaši.

 

 

Miodrag N. Simović, A., & Marina M. Simović, V. (2021). Kritička viktimologija o žrtvi, mitu i korupciji. Banja Luka: Grafomark - Laktaši.

 

 

Miodrag Simović. Dragan Jovašević, M. (2016). Politika suzbijanja kriminaliteta. Banja Luka: Centar za vještačenje "Zenit".

 

 

Marina M. Simović, m., & mr Mirza Silajdžić, d. (2016). Sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga s osvrtom na krivičnopravni aspekt. Sarajevo: Fineks.

 

 

Milena Simović, M. (2015). Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Privredna štamp.

 

 

Miodrag Simović, M., & Ljubo Todorovič, . (2015). Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Prečišćeni tekst sa uvodnim napomenama, registar pojmova. Sarajevo: Fineks.

 

 

Miodrag Simović. Dragan Jovašević, L., & Marina Simović, . (2015). Maloljetničko krivično pravo. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS.

 

 

Miodrag Simović. Dragan Jovašević, M. (2014). Izvršno krivično pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet.

 

 

Simović, M., Jovašević, D., & Ljubinko;, S. (2013). Maloljetničko krivično pravo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, Istočno Sarajevo.

 

 

(2012). Vaspitne mjere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloljetnika. Laktaši: Grafomark.

 

 

(2010). Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Privredna štampa.

 

 

(2010). Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

, "Zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH", Vještak, vol. 3, no. 15, pp. 311-330, 2023.

 

 

M. Sadmir Karović, "Reform of Criminal Procedure Legislation in Bosnia and Herzegovina - Expectations, Reality and Perspectives", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 13, no. 13, pp. 79-89, 2023.

 

 

M. Sadmir Karović, "Criminal offense of embezzlement in the service in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - criminal law and criminal procedure aspect (norm an case law)", Journal of Criminology and Criminal Law, vol. 61, no. 3, pp. 87-104, 2023.

 

 

M. Miodrag Simović, "Protection Measures Against Domestic Violence in the Law of Bosnia and Herzegovina and Serbia", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 12, no. 12, pp. 52-65, 2022.

 

 

M. Vladimir M. Simović, "Dječja pornografija u svjetlu računarskih krivičnih djela: Međunarodni standardi i pravo Bosne i Hercegovine", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 60, no. 2, pp. 19-132, 2022.

 

 

M. Miodrag N. Simović, "Prevencija prirodnih katastrofa i zaštita prirodnih resursa", Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 2022, no. 3, pp. 909-935, 2022.

 

 

M. Miomira P. Kostić, "German`s biological theories in criminology - mapping the beginnings", Srpska pravna misao, vol. 28, no. 55, pp. 29-41, 2022.

 

 

#. Miodrag N. Simović, "The prevention of natural catastrophes and the protection of natural resources", Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 2022, no. 3, pp. 936-962, 2022.

 

 

M. .Sadmir Karović, "Pravna priroda i osnovne procesne determinante krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini,", Vještak, vol. 6, no. 1, pp. 68-74, 2021.

 

 

M. Marina M. Simović, "Operativne procedure u zatvorima u Bosni i Hercegovini za nasilne i ekstremističke zatvorenike i rehabilitacija osuđenih", Vještak, vol. 6, no. 1, pp. 87-94, 2021.

 

 

M. Miodrag Simović, "Criteria for Assessing the Violation of the Right to a Trial Within a Reasonable Time (Kriterijumi za ocjenu povrede prava na suđenje u razumnom roku)", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka", Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka, vol. 11, no. 11, pp. 105-116, 2021.

 

 

V. Miodrag N. Simović, "Life inprisonment in criminal law of Bosnia and Herzegovina", Knowledge - International Journal, vol. 44, no. 1, pp. 71-75, 2021.

 

 

M. Sadmir KAROVIĆ, "Kvalitativna komponenta u radu procesnih subjekata kao faktor efikasnosti krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 59, no. 2, pp. 45-60, 2021.

 

 

A. Marina M. Simović, "Restorativna pravda: pojam, osnovni modeli i pravda za žrtve krivičnog djela", Srpska pravna misao, vol. 27, no. 54, pp. 25-38, 2021.

 

 

V. Marina M. Simović, "Kazna dugotrajnog zatvora u pravu država bivše SFRJ i savremenom evropskom krivičnom pravu", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka "Panevropski univerzitet ''Apeiron'', vol. 11, no. 11, pp. 44-53, 2021.

 

 

M. Miodrag N. Simović, "Pravo i pravosuđe u Osmanskom carstvu sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu", Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 2, no. 1, pp. 38-53, 2020.

 

 

V. Marina M. Simović, "Uloga Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u zaštiti djece u Bosni i Hercegovini", Izbor sudske prakse, vol. 2020, no. 3, pp. 64-68, 2020.

 

 

M. Sadmir Karović, "Rasvjetljavanje i rješenje krivične stvari u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - raskol između normativnog i stvarnog", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 10, no. 10, pp. 199-209, 2020.

 

 

M. Marina M. Simović, "Pristup prema osobama sa duševnim smetnjama u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", Izbor sudske prakse, vol. 2019, no. 11, pp. 65-69, 2019.

 

 

M. Miodrag N. Simović, "Ne bis in idem principle in the criminal legislation of Bosnia and Herzegovina and courts' jurisprudence", KNOWLEDGE - International Journal, vol. 34, no. 5, pp. 1439-1434, 2019.

 

 

M. Marina M. Simović Aleksandar D. Mihajlović, "Siromaštvo i zločin na ulicama gradova", Srpska pravna misao, vol. 25, no. 52, pp. 157-176, 2019.

 

 

D. Miodrag N. Simović, "Corrective measures in the Federation of Bosnia and Herzegovina", Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, vol. 41, no. 41, pp. 11-36, 2019.

 

 

S. Simović Milena, "Zabrana diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini", Izbor sudske prakse, vol. 3, no. 15, pp. 62-68, 2019.

 

 

, "Krivična djela protiv okoline iz glave XXI/1 Krivičnog zakona Federacije BiH.", Vještak, vol. 3, no. 15, pp. 408-413, 2019.

 

 

M. Sadmir Karović, "Krivičnopravna autonomnost i speci?čnost krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 9, no. 9, pp. 201-214, 2019.

 

 

M. Miodrag N. Simović, "Legal Frame for Criminal Proceedings Against Juveniles in the Federation of Bosnia and Herzegovina", Sociology Study, vol. 8, no. 3, pp. 123-137, 2018.

 

 

A. Marina M. Simović, "Kvalitet života i politika oporezivanja u Evropskoj uniji", Dijalog, vol. 2018, no. 3, pp. 52-65, 2018.

 

 

M. Vanda Božić, "Kritički osvrt na reformu krivičnog zakonodavstva u odnosu na kaznu zatvora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji", Srpska pravna misao, vol. 26, no. 53, pp. 129-142, 2018.

 

 

D. Marina Simović, "Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj", Izbor sudske prakse, vol. 2017, no. 5, pp. 64-69, 2017.

 

 

S. Marina and A. Mustafa Bisić, "Položaj pritvorenih i zatvorenih lica u Bosni i Hercegovini", Izbor sudske prakse, vol. 2016, no. 7, pp. 71-76, 2016.

 

 

M. Marina Simović, "Alternative krivičnim sankcijama u BiH i njihovo usklađivanje sa evropskim standardima", Sudska praksa, vol. 2016, no. 69, pp. 16-26, 2016.

 

 

S. Simović Miodrag, "Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: Najnovija praksa u krivičnim predmetima 11", Revija za kriminologiju i krivično pravo i Crimen, vol. 1, no. 1, pp. 153-182, 2016.

 

 

, "Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Ruske Federacije", Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, vol. 2016, no. 38, pp. 227-248, 2016.

 

 

S. Jovašević Dragan, "Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srpske", Vještak, vol. 2, no. 5, pp. 9-18, 2016.

 

 

S. Simović Marina, "Pojam, svrha i vrste maloljetničkih krivičnih sankcija u Federaciji BiH", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 5, no. 2015, pp. 150-162, 2015.

 

 

S. Simović Miodrag. Simović Marina, "Comparative Law Aspect of Prohibition Of Using Illegal Evidence in Criminal Proceedings", Series Law and Politics, vol. 11, no. 1, pp. 1-12, 2015.

 

 

M. Dragan Jovašević, "Ubistvo policijskog službenika- zakonodavsto Republike Srbije i uporedno zakonodavstvo", Bezbjednost, policija, građani, vol. 11, no. 3, pp. 61-74, 2015.

 

 

S. Jovašević Dragan, "Sistem krivičnih sankcija za pravna lica u Republici Srpskoj", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2014, pp. 5-28, 2014.

 

 

S. Jovašević Dragan, "Nepodoban pokušaj u savremenom krivičnom zakonodavstvu", Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, vol. 1, no. 13, pp. 27-40, 2013.

 

 

S. Simović Marina, "O nekim krivičnopravnim aspektima korupcije", Izbor sudske prakse, vol. 5, no. 13, pp. 64-69, 2013.

 

 

, "Trgovina ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini", Izbor sudske prakse, vol. 7, no. 13, pp. 71-77, 2013.

 

 

S. Simović Marina, "Agresija u međunarodnom krivičnom pravu", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 3, no. 2013, pp. 172-183, 2013.

 

 

S. Simović Miodrag, "Američki odgovor na nasilje maloljetnika: Zakonodavna rješenja i aktuelni problemi", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 1, no. 12, pp. 0-0, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

. Marina N. Simović, "Neovlašćeno držanje opojnih droga: odgovornost i kažnjivost u savremenom kaznenom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-"Narko kriminalitet - prevencija i represija", Višegrad, 2023.

 

 

M. Simović, "Nasilje u porodici u pravu Republike Srpske: kazneno i porodično pravo", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2023.

 

 

#. Sadmir Karović, "Krivičnopravno suprotstavljanje visokotehnološkom - kompjuterskom kriminalitetu: savremeni izazovi, dileme, perspektive", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu, Beograd, 2022.

 

 

M. Sadmir Karović, "Krivičnopravni i viktimološki aspekt maloljetni?ke delinkvencije - izazovi, dileme", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Društvene devijacije, Banja Luka, 2022.

 

 

#. Marina M. Simović, "Marina M. Simović, Miomira. P. Kostić,", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Razvoj društva kroz prizmu nauke, Banja Luka, 2021.

 

 

M. Miodrag N. Simović, "Bodies in criminal proceedings against juveniles in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Protection of human rights - 30 years after the adoption of the Convention on the rights of child, Novi Sad, 2019.

 

 

С. Симовић Миодраг., "The Right to Access to Court as an Element of the Right to a Fair Trial – International Standards and Case-Law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Верховный cуд Российской Федерации Северо-zападный филиал, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования,, Санкт-Петербург, 2019.

 

 

D. Marina Simović, "Disciplinsko kažnjavanje osuđenih lica u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima, Milići, 2017.

 

 

M. Dragan Jovašević, "Lišenje slobode vozača u javnom saobraćaju - mjera prevencije saobraćajnih nezgoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, -, 2017.

 

 

M. Miodrag Simović, "OOdluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o soglasnosti zakona o krivičnom postupku sa Ustavom Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana poslije - krivičnopravni aspekti), Zlatiborx, 2017.

 

 

S. Simović Milena, "Primjena konvencijskog prava u ocjeni ustavnosti zakona u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nezavisnost pravosuđa, Novi Sad, 2017.

 

 

M. Miodrag Simović, "Pravosuđe i mediji u Bosni i Hercegovini: Evorpski standard ii dostignuća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravosuđe i mediji, Beograd, 2017.

 

 

, "Novine u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske o maloljetnicima u svijetlu restorativne pravde,", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i praksa poslovnih studija, Banja Luka, 2017.

 

 

V. Marina Simović, "Pojam i vrste nezakonitih dokaza u krivičnom postupku,", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama {Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2017.

 

 

M. Miodrag Simović, "Decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina relating to search of premises, persons and temporary seizure of objects and their impact on courts ' case law: challenges and prospect", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Tom 3, Beograd, 2016.

 

 

M. Dragan Jovašević, "Falsifikovanje službene isprave u krivičnom pravu Republike Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Privredni razvoj i privredni kriminalitet, Vitez, 2016.

 

 

J. Simović Marina, "Krivično djelo agresije kao izraz nasilja u međunarodnim odnosima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera, Teslić, 2016.

 

 

S. Simović Miodrag, "Status of persons with mental disorders in the proceedings before the courts in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivične i prekršajne sankcije i mjere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust, Palić, 2016.

 

 

V. Miodrag Simović and . Marina. Simović, "Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti, Kosovska Mitrovica, 2016.

 

 

M. Dragan Jovašević and . Marina Simović, "Korupcija u međunarodnom i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani bezbjednosti, Banja Luka, 2016.

 

 

M. Miodrag Simović, "Pravo na odbranu (konvencijski okvir, ustavnosudska praksa u Bosni i Hercegovini u krivičnopravnim odlukama i praksa Vrhovnog suda SAD", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo, Zlatibor, 2016.

 

 

M. Milena Simović, "Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode:međunarodni standardi i krivičnopravna regulacija u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravnički dani prof dr Slavko Carić, Novi Sad, 2016.

 

 

S. Jovašević Dragan, "Sistem b-ivičnih sankcija za pravna lica kao učinioce krivičnih djela", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prilagođavanje pravničke regulative aktuelnim trendovima u regionu, Novi Sad, 2015.

 

 

V. Miodrag Simović, "Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi u BIH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi, Niš, 2015.

 

 

M. Miodrag Simović, "Značaj posebnih istražnih radnji u savremenoj borbi protiv kriminaliteta sa posebnim osvrtom na praksu u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Suprostavljanje savremenim oblicima kriminaliteta - analiza stanja, evropski standardi i mjere za unapređenje, Beograd, 2015.

 

 

V. Miodrag Simović, "Zaštita svjedoka u krivičnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravna država i stručnost procesnih subjekata kao instrument suprostavljanja kriminalitetu, Kragujevc, 2015.

 

 

V. Miodrag Simović. Marina Simović, "Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava o maloljetnicima kao učiniocima i žrtvama krivičnih djela", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Maloljetnici kao učinioci i žrtve krivičnih djela i prekršaja, Palić, 2015.

 

 

J. Simović Milena, "Kazna maloljetničkog zatvora kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dani bezbjednosti, Banja Luka, 2015.

 

 

M. Miodrag Simović, "Novi doprinos Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnopravnim odlukama na području slobode, bezbjednosti i pravde: između interpretacije i kreacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekbvatnosti državne reakcije na kriminalitet, Zlatibor, 2015.

 

 

M. Jovašević Dragan, "Sistem krivičnih sankcija za učinioce saobraćajnih krivičnih djela", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, Banja Luka, 2015.

 

 

M. Dragan Jovašević, "Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Francuske - sličnosti i razlike sa pravom Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Rizici i bezbjednosne prijetnje, Banja Luka, 2015.

 

 

M. Dragan Jovašević, "Bezbjednost računarskih sistema u Srbiji i evropski standardi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usklađivanje zakonodavstva s acquis-em, Sarajevo, 2015.

 

 

J. Dragan, "Posebni slučajevi falsifikovanja isprave u krmenom pravu Republike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminalističko - kriminološka istraživanja - stanje i pespektive, Banja Luka, 2015.

 

 

S. Simović Miodrag, "Načelo legaliteta i njegova primjena u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine u suđenju za ratne zločine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posljedice i društvene reakcije, Beograd, 2014.

 

 

S. Simović Miodrag, "Obilježja istrage u Zakonu o krivičnom postupku BiH: aktuelna pitanja i prioriteti de lege ferenda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Razmjena teorijskih znaja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tuiilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka, Novi Pazar, 2014.

 

 

S. Simović Miodrag. Simović Vladimir, "Najnovija praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnim predmetima: novi izazovi i stari problemi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalite, Banja Luka, 2014.

 

 

S. Simović Miodrag, "Pravni položaj lica sa duševnim smetnjama u krivičnom postupku: međunarodni standardi i praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Bosna i Hercegovina i evroatlanske integracije, Bihać, 2014.

 

 

M. Dragan Jovašević, "Rad u javnom interesu kao institut restorativne pravde", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 2014.

 

 

D. Marina Simović, "Međunarodno krivično pravosuđe u funkciji dobrosusjedskih odnosa između država Zapadnog Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravni aspekti odnosa između država Zapadnog Balkana, Sarajevo, 2014.

 

 

S. Simović Marina, "Mjere upozorenja i usmjeravanja u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Vršnjačko nasilje, Laktaši, 2013.

 

 

S. Simović Miodrag, "Zaštita ljudskih prava u postupku pretresanja stana, prostorija i lica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Palić, 2013.

 

 

, "Pravilo svjedočenja po čuvenju u pravu SAD: priroda i objašnjenje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti dokaza i dokazivanja, Sarajevo, 2013.

 

 

, "Politika gonjenja tužilaštava i kaznena politika sudova u Republici Srpskoj u oblasti maloljetničkog kriminaliteta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog, Istočno Sarajevo, 2012.

 

 

, "Značenje genocida u praksi međunarodnih krivičnih sudova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti, Banja Luka, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

M. Miodrag N. Simović and M. Vladimir Simović, "Međunarodno pravo ljudskih prava", Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka, 2023.

 

 

M. Azra Adžajlić-Dedović and A. Elvira Čekić, "Feministička viktimologija i psihologija", Banja Luka: Evropski defendologija centar, 2023.

 

 

M. Borislav Petrović and Z. Mustafa Bisić, "Međunarodno kazneno sudovanje (pregled relevantnih dokumenata i sudske prakse)", Banja Luka: Evropski defendologija centar, 2023.

 

 

М. Методија Ангелески, "Виктимологија", Тетово: "Партизан проект“ – Тетово, 2022.

 

 

, "Tehnička sredstva kao način preduzimanja krivičnoprocesnih radnji", Banja Luka: Grafomark, Laktaši, 2022.

 

 

, "Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", Banja Luka: Grafomark, Laktaši, 2022.

 

 

M. Miodrag N. Simović and D. Vladimir M. Simović, "Penološki aspekti izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini", Banja Luka: -, 2022.

 

 

M. Azra Adžajlić-Dedović, K. Metodija Angeleski, Ž. Elvira Čekić, B. Samira Hunček and D. Alma Taso-Deljković, "Forensic victimology and psihology II (protection victims of sexual violence)", Banja Luka: Grafomark - Laktaši, 2021.

 

 

A. Miodrag N. Simović, H. Larisa Velić, T. Marina M. Simović, S. Mirza Buljubašić and A. Belmin Madeško, "Viktimologija o žrtvama prirodnih katastrofa i zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini", Banja Luka: Grafomark - Laktaši, 2021.

 

 

A. Miodrag N. Simović and V. Marina M. Simović, "Kritička viktimologija o žrtvi, mitu i korupciji", Banja Luka: Grafomark - Laktaši, 2021.

 

 

M. Miodrag Simović. Dragan Jovašević, "Politika suzbijanja kriminaliteta", Banja Luka: Centar za vještačenje "Zenit", 2016.

 

 

m. Marina M. Simović and d. mr Mirza Silajdžić, "Sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga s osvrtom na krivičnopravni aspekt", Sarajevo: Fineks, 2016.

 

 

M. Milena Simović, "Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine", Sarajevo: Privredna štamp, 2015.

 

 

M. Miodrag Simović and . Ljubo Todorovič, "Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Prečišćeni tekst sa uvodnim napomenama, registar pojmova", Sarajevo: Fineks, 2015.

 

 

L. Miodrag Simović. Dragan Jovašević and . Marina Simović, "Maloljetničko krivično pravo", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS, 2015.

 

 

M. Miodrag Simović. Dragan Jovašević, "Izvršno krivično pravo", Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, 2014.

 

 

M. Simović, D. Jovašević and S. Ljubinko;, "Maloljetničko krivično pravo", Istočno Sarajevo: Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, 2013.

 

 

, "Vaspitne mjere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloljetnika", Laktaši: Grafomark, 2012.

 

 

, "Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini", Sarajevo: Privredna štampa, 2010.

 

 

, "Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Simović Miodrag. Simović Milena. Simović Marina

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Zabrana diskriminacije u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH

Godina izdavanja

2023

Stranice

311-330

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Sadmir Karović, Marina M. Simović,

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Reform of Criminal Procedure Legislation in Bosnia and Herzegovina - Expectations, Reality and Perspectives

Godina izdavanja

2023

Stranice

79-89

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Sadmir Karović, Marina M. Simović,

Naziv časopisa

Journal of Criminology and Criminal Law

Naziv rada

Criminal offense of embezzlement in the service in the criminal law of Bosnia and Herzegovina - criminal law and criminal procedure aspect (norm an case law)

Godina izdavanja

2023

Stranice

87-104

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Protection Measures Against Domestic Violence in the Law of Bosnia and Herzegovina and Serbia

Godina izdavanja

2022

Stranice

52-65

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vladimir M. Simović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Dječja pornografija u svjetlu računarskih krivičnih djela: Međunarodni standardi i pravo Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2022

Stranice

19-132

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Glasnik Advokatske komore Vojvodine

Naziv rada

Prevencija prirodnih katastrofa i zaštita prirodnih resursa

Godina izdavanja

2022

Stranice

909-935

Godina_Vol_IEEE

2022

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miomira P. Kostić, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

German`s biological theories in criminology - mapping the beginnings

Godina izdavanja

2022

Stranice

29-41

Godina_Vol_IEEE

28

Br. časopisa

55

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Glasnik Advokatske komore Vojvodine

Naziv rada

The prevention of natural catastrophes and the protection of natural resources

Godina izdavanja

2022

Stranice

936-962

Godina_Vol_IEEE

2022

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

.Sadmir Karović, Marina M. Simović,

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Pravna priroda i osnovne procesne determinante krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini,

Godina izdavanja

2021

Stranice

68-74

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović, Mustafa Bisić, Vladimir Simović

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Operativne procedure u zatvorima u Bosni i Hercegovini za nasilne i ekstremističke zatvorenike i rehabilitacija osuđenih

Godina izdavanja

2021

Stranice

87-94

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka", Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka

Naziv rada

Criteria for Assessing the Violation of the Right to a Trial Within a Reasonable Time (Kriterijumi za ocjenu povrede prava na suđenje u razumnom roku)

Godina izdavanja

2021

Stranice

105-116

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Vladimir M. Simović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Knowledge - International Journal

Naziv rada

Life inprisonment in criminal law of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2021

Stranice

71-75

Godina_Vol_IEEE

44

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sadmir KAROVIĆ, Marina M. SIMOVIĆ

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Kvalitativna komponenta u radu procesnih subjekata kao faktor efikasnosti krivičnog postupka u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2021

Stranice

45-60

Godina_Vol_IEEE

59

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović, Azra Adžajlić-Dedović

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Restorativna pravda: pojam, osnovni modeli i pravda za žrtve krivičnog djela

Godina izdavanja

2021

Stranice

25-38

Godina_Vol_IEEE

27

Br. časopisa

54

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović, Vladimir Simović,

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka "Panevropski univerzitet ''Apeiron''

Naziv rada

Kazna dugotrajnog zatvora u pravu država bivše SFRJ i savremenom evropskom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2021

Stranice

44-53

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Milena Simović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Arhiv za pravne i društvene nauke

Naziv rada

Pravo i pravosuđe u Osmanskom carstvu sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu

Godina izdavanja

2020

Stranice

38-53

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović, Vladimir M. Simović

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Uloga Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u zaštiti djece u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2020

Stranice

64-68

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Sadmir Karović, Marina M. Simović,

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Rasvjetljavanje i rješenje krivične stvari u krivičnom postupku Bosne i Hercegovine - raskol između normativnog i stvarnog

Godina izdavanja

2020

Stranice

199-209

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović, Mustafa Bisić

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Pristup prema osobama sa duševnim smetnjama u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2019

Stranice

65-69

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Marina M. Simović, Vladimir M. Simović

Naziv časopisa

KNOWLEDGE - International Journal

Naziv rada

Ne bis in idem principle in the criminal legislation of Bosnia and Herzegovina and courts' jurisprudence

Godina izdavanja

2019

Stranice

1439-1434

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović Aleksandar D. Mihajlović, Miomira P. Kostić

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Siromaštvo i zločin na ulicama gradova

Godina izdavanja

2019

Stranice

157-176

Godina_Vol_IEEE

25

Br. časopisa

52

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Naziv rada

Corrective measures in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Stranice

11-36

Godina_Vol_IEEE

41

Br. časopisa

41

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Milena, Simović Marina,

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Zabrana diskriminacije žena u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2019

Stranice

62-68

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Vladimir. Simović Marina

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Krivična djela protiv okoline iz glave XXI/1 Krivičnog zakona Federacije BiH.

Godina izdavanja

2019

Stranice

408-413

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Sadmir Karović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Krivičnopravna autonomnost i speci?čnost krivičnog djela međunarodna trgovina ljudima

Godina izdavanja

2019

Stranice

201-214

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Miodrag N. Simović, Marina M. Simović

Naziv časopisa

Sociology Study

Naziv rada

Legal Frame for Criminal Proceedings Against Juveniles in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Stranice

123-137

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Marina M. Simović, Aleksandar D. Mihajlović, Miomira P. Kostić

Naziv časopisa

Dijalog

Naziv rada

Kvalitet života i politika oporezivanja u Evropskoj uniji

Godina izdavanja

2018

Stranice

52-65

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vanda Božić, Marina M. Simović,

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Kritički osvrt na reformu krivičnog zakonodavstva u odnosu na kaznu zatvora u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

Godina izdavanja

2018

Stranice

129-142

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

53

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Marina Simović, Dragan Jovašević,

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

64-69

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Marina Simović, Mustafa Bisić, Amar Bisić, Faruk F. Zupčević

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Položaj pritvorenih i zatvorenih lica u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2016

Stranice

71-76

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marina Simović, Mustafa Bisić, Amar Bisić i Adis Drnda

Naziv časopisa

Sudska praksa

Naziv rada

Alternative krivičnim sankcijama u BiH i njihovo usklađivanje sa evropskim standardima

Godina izdavanja

2016

Stranice

16-26

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

69

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Vladimir. Simović Marina

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo i Crimen

Naziv rada

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine: Najnovija praksa u krivičnim predmetima 11

Godina izdavanja

2016

Stranice

153-182

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovašević Dragan. Simović Marina.

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

Naziv rada

Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Ruske Federacije

Godina izdavanja

2016

Stranice

227-248

Godina_Vol_IEEE

2016

Br. časopisa

38

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Jovašević Dragan, Simović Milena, Simović Marina

Naziv časopisa

Vještak

Naziv rada

Falsifikovanje isprava u teoriji i praksi krivičnog prava Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Stranice

9-18

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Marina, Simović Vladimir

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Pojam, svrha i vrste maloljetničkih krivičnih sankcija u Federaciji BiH

Godina izdavanja

2015

Stranice

150-162

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2015

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Miodrag. Simović Marina, Simović Vladimir

Naziv časopisa

Series Law and Politics

Naziv rada

Comparative Law Aspect of Prohibition Of Using Illegal Evidence in Criminal Proceedings

Godina izdavanja

2015

Stranice

1-12

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina Simović

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Ubistvo policijskog službenika- zakonodavsto Republike Srbije i uporedno zakonodavstvo

Godina izdavanja

2015

Stranice

61-74

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovašević Dragan, Simović Marina

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Sistem krivičnih sankcija za pravna lica u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Stranice

5-28

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2014

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jovašević Dragan, Simović Marina

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Nepodoban pokušaj u savremenom krivičnom zakonodavstvu

Godina izdavanja

2013

Stranice

27-40

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Marina, Simović Vladimir

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

O nekim krivičnopravnim aspektima korupcije

Godina izdavanja

2013

Stranice

64-69

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Marina

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Trgovina ljudima i zaštita žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2013

Stranice

71-77

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Marina, Simović Vladimir

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Agresija u međunarodnom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2013

Stranice

172-183

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2013

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Marina

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Američki odgovor na nasilje maloljetnika: Zakonodavna rješenja i aktuelni problemi

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Marina N. Simović,

Naziv rada

Neovlašćeno držanje opojnih droga: odgovornost i kažnjivost u savremenom kaznenom pravu

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

"Narko kriminalitet - prevencija i represija"

Grad

Višegrad

Stranice

54-71

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović, M.,

Naziv rada

Nasilje u porodici u pravu Republike Srpske: kazneno i porodično pravo

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

141-161

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sadmir Karović, Marina M. Simović,

Naziv rada

Krivičnopravno suprotstavljanje visokotehnološkom - kompjuterskom kriminalitetu: savremeni izazovi, dileme, perspektive

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Digitalizacija u kaznenom pravu i pravosuđu

Grad

Beograd

Stranice

45-58

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Sadmir Karović, Marina M. Simović

Naziv rada

Krivičnopravni i viktimološki aspekt maloljetni?ke delinkvencije - izazovi, dileme

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Društvene devijacije

Grad

Banja Luka

Stranice

193-202

Izdavač

Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marina M. Simović, Miomira. P. Kostić,

Naziv rada

Marina M. Simović, Miomira. P. Kostić,

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Razvoj društva kroz prizmu nauke

Grad

Banja Luka

Stranice

45-58

Izdavač

Centar modernih znanja, Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag N. Simović, Marina M. Simović,

Naziv rada

Bodies in criminal proceedings against juveniles in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Protection of human rights - 30 years after the adoption of the Convention on the rights of child

Grad

Novi Sad

Stranice

145-169

Izdavač

Provincial protector of citizens - ombudsman, Institute of Criminological and Sociological Research

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Симовић Миодраг., Симовић Мариа, Симовић Владимир

Naziv rada

The Right to Access to Court as an Element of the Right to a Fair Trial – International Standards and Case-Law of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Верховный cуд Российской Федерации Северо-zападный филиал, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования,

Grad

Санкт-Петербург

Stranice

500-510

Izdavač

Российский государственный университет правосудия (СЗФ фгбоуво „РГУП“)

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marina Simović, Dragan Jovašević.

Naziv rada

Disciplinsko kažnjavanje osuđenih lica u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima

Grad

Milići

Stranice

293-301

Izdavač

Ministarstva pravde Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina Simović

Naziv rada

Lišenje slobode vozača u javnom saobraćaju - mjera prevencije saobraćajnih nezgoda

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Grad

-

Stranice

273-282

Izdavač

Fakultet teničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović

Naziv rada

OOdluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o soglasnosti zakona o krivičnom postupku sa Ustavom Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana poslije - krivičnopravni aspekti)

Grad

Zlatiborx

Stranice

315-343

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Milena, Simović Marina

Naziv rada

Primjena konvencijskog prava u ocjeni ustavnosti zakona u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Nezavisnost pravosuđa

Grad

Novi Sad

Stranice

521-538

Izdavač

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović

Naziv rada

Pravosuđe i mediji u Bosni i Hercegovini: Evorpski standard ii dostignuća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Pravosuđe i mediji

Grad

Beograd

Stranice

65-88

Izdavač

Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovašević Dragan. Marina Simović

Naziv rada

Novine u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske o maloljetnicima u svijetlu restorativne pravde,

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Nauka i praksa poslovnih studija

Grad

Banja Luka

Stranice

586-596

Izdavač

Univerziteta za poslovne studije iz Banja Luke

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marina Simović, Vladimir Simović,

Naziv rada

Pojam i vrste nezakonitih dokaza u krivičnom postupku,

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama {Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

131-149

Izdavač

Istraživačkog centra Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović, Vladimir Simović

Naziv rada

Decisions of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina relating to search of premises, persons and temporary seizure of objects and their impact on courts ' case law: challenges and prospect

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost, Tom 3

Grad

Beograd

Stranice

211-235

Izdavač

Kriminalističko- policijska akademija i Fondacija "Hans Žajdel",

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević, Marina Simović

Naziv rada

Falsifikovanje službene isprave u krivičnom pravu Republike Srbije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Privredni razvoj i privredni kriminalitet

Grad

Vitez

Stranice

222-237

Izdavač

Fakulteta poslovne ekonomije Vitez

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Marina, Jovašević Dragan

Naziv rada

Krivično djelo agresije kao izraz nasilja u međunarodnim odnosima

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera

Grad

Teslić

Stranice

334-352

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Vladimir, Simović Marina

Naziv rada

Status of persons with mental disorders in the proceedings before the courts in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Krivične i prekršajne sankcije i mjere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust

Grad

Palić

Stranice

131-154

Izdavač

Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Vladimir Simović, Marina. Simović,

Naziv rada

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti

Grad

Kosovska Mitrovica

Stranice

599-619

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina Simović,

Naziv rada

Korupcija u međunarodnom i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Dani bezbjednosti

Grad

Banja Luka

Stranice

285-302

Izdavač

Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović,

Naziv rada

Pravo na odbranu (konvencijski okvir, ustavnosudska praksa u Bosni i Hercegovini u krivičnopravnim odlukama i praksa Vrhovnog suda SAD

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo

Grad

Zlatibor

Stranice

368-387

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Milena Simović, Marina Simović

Naziv rada

Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude ili neosnovanog lišenja slobode:međunarodni standardi i krivičnopravna regulacija u BiH

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Pravnički dani prof dr Slavko Carić

Grad

Novi Sad

Stranice

173-193

Izdavač

Pravnog fakulteta za privredu pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovašević Dragan, Simović Milena, Simović Marina

Naziv rada

Sistem b-ivičnih sankcija za pravna lica kao učinioce krivičnih djela

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Prilagođavanje pravničke regulative aktuelnim trendovima u regionu

Grad

Novi Sad

Stranice

415-436

Izdavač

Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Vladimir Simović, Marina Simović

Naziv rada

Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi u BIH

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Postupak za izdavanje kaznenog naloga u krivičnom procesnom zakonodavstvu i praksi

Grad

Niš

Stranice

353-372

Izdavač

Pravni fakultet u Nišu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović, Vladimir Simović

Naziv rada

Značaj posebnih istražnih radnji u savremenoj borbi protiv kriminaliteta sa posebnim osvrtom na praksu u BiH

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Suprostavljanje savremenim oblicima kriminaliteta - analiza stanja, evropski standardi i mjere za unapređenje

Grad

Beograd

Stranice

87-100

Izdavač

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Vladimir Simović, Marina Simović

Naziv rada

Zaštita svjedoka u krivičnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Pravna država i stručnost procesnih subjekata kao instrument suprostavljanja kriminalitetu

Grad

Kragujevc

Stranice

667-691

Izdavač

Pravni fakultet u Kragujevcu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović. Marina Simović, Vladimir Simović

Naziv rada

Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava o maloljetnicima kao učiniocima i žrtvama krivičnih djela

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Maloljetnici kao učinioci i žrtve krivičnih djela i prekršaja

Grad

Palić

Stranice

69-90

Izdavač

Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Milena, Jovašević Dragan. Simović Marina

Naziv rada

Kazna maloljetničkog zatvora kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Dani bezbjednosti

Grad

Banja Luka

Stranice

241-351

Izdavač

Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović, Vladimir Simović

Naziv rada

Novi doprinos Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnopravnim odlukama na području slobode, bezbjednosti i pravde: između interpretacije i kreacije

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekbvatnosti državne reakcije na kriminalitet

Grad

Zlatibor

Stranice

269-299

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Jovašević Dragan, Milena Simović, Marina Simović

Naziv rada

Sistem krivičnih sankcija za učinioce saobraćajnih krivičnih djela

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Grad

Banja Luka

Stranice

165-170

Izdavač

Ministarstvo saobraćaja i veza i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina Simović

Naziv rada

Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Francuske - sličnosti i razlike sa pravom Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Rizici i bezbjednosne prijetnje

Grad

Banja Luka

Stranice

277-286

Izdavač

Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević, Marina Simović

Naziv rada

Bezbjednost računarskih sistema u Srbiji i evropski standardi

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Usklađivanje zakonodavstva s acquis-em

Grad

Sarajevo

Stranice

81-91

Izdavač

Centar za društvena istraživanja International Burch University i Direkcija za evropske integracije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević. Milena Simović, Marina Simović

Naziv rada

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave u krmenom pravu Republike

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Kriminalističko - kriminološka istraživanja - stanje i pespektive

Grad

Banja Luka

Stranice

151-164

Izdavač

Internacionalna asocijacija kriminalista i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Marina

Naziv rada

Načelo legaliteta i njegova primjena u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine u suđenju za ratne zločine

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posljedice i društvene reakcije

Grad

Beograd

Stranice

153-164

Izdavač

Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Vladimir, Simović Marina

Naziv rada

Obilježja istrage u Zakonu o krivičnom postupku BiH: aktuelna pitanja i prioriteti de lege ferenda

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Razmjena teorijskih znaja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tuiilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka

Grad

Novi Pazar

Stranice

10-23

Izdavač

Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag. Simović Vladimir, Simović Marina

Naziv rada

Najnovija praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krivičnim predmetima: novi izazovi i stari problemi

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Kaznena politika kao instrument državne reakcije na kriminalite

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Marina

Naziv rada

Pravni položaj lica sa duševnim smetnjama u krivičnom postupku: međunarodni standardi i praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Bosna i Hercegovina i evroatlanske integracije

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Jovašević, Milena Simović, Marina Simović

Naziv rada

Rad u javnom interesu kao institut restorativne pravde

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Izgradnja modernog pravnog sistema

Grad

Sarajevo

Stranice

151-168

Izdavač

Internacionalni Burch Univerzitet u Sarajevu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marina Simović, Dragan Jovašević, Milena Simović.

Naziv rada

Međunarodno krivično pravosuđe u funkciji dobrosusjedskih odnosa između država Zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Pravni aspekti odnosa između država Zapadnog Balkana

Grad

Sarajevo

Stranice

181-203

Izdavač

Pravni fakultet PIM Univerziteta u Lukavici i Internacionalne asocijacije kriminalista

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Marina, Simović Vladimir

Naziv rada

Mjere upozorenja i usmjeravanja u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Vršnjačko nasilje

Grad

Laktaši

Stranice

339-351

Izdavač

Ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Hans Zejdel fondacije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag, Simović Marina

Naziv rada

Zaštita ljudskih prava u postupku pretresanja stana, prostorija i lica

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima

Grad

Palić

Stranice

57-80

Izdavač

Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Miodrag. Simović Marina

Naziv rada

Pravilo svjedočenja po čuvenju u pravu SAD: priroda i objašnjenje

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Kriminalistički i krivičnoprocesni aspekti dokaza i dokazivanja

Grad

Sarajevo

Stranice

1-16

Izdavač

Internacionalna asocijacija kriminalista

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Marina

Naziv rada

Politika gonjenja tužilaštava i kaznena politika sudova u Republici Srpskoj u oblasti maloljetničkog kriminaliteta

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

343-358

Izdavač

Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Simović Marina. Simović Vladimir

Naziv rada

Značenje genocida u praksi međunarodnih krivičnih sudova

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti

Grad

Banja Luka

Stranice

381-392

Izdavač

Fakulteta za bezbjednost i zaštitu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Miodrag N. Simović, Marina. Simović, Vladimir Simović, Milena Simović

Naslov

Međunarodno pravo ljudskih prava

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Azra Adžajlić-Dedović, Marina Simović, Elvira Čekić, Amila Taljanović

Naslov

Feministička viktimologija i psihologija

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Evropski defendologija centar

Tip

Knjiga

 

Autori

Borislav Petrović, Marina Simović, Mustafa Bisić, Zaim Osmanović, Velimir Perić

Naslov

Međunarodno kazneno sudovanje (pregled relevantnih dokumenata i sudske prakse)

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Evropski defendologija centar

Tip

Knjiga

 

Autori

Методија Ангелески, Миодраг Н. Симовиќ, Марина М. Симовиќ

Naslov

Виктимологија

Godina izdavanja

2022

Grad

Тетово

Izdavač

"Партизан проект“ – Тетово

Tip

Knjiga

 

Autori

Vladimir M. Simović Marina M. Simović

Naslov

Tehnička sredstva kao način preduzimanja krivičnoprocesnih radnji

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafomark, Laktaši

Tip

Knjiga

 

Autori

Miodrag N. Simović Marina M. Simović Vladimir M. Simović Sadmir Karović

Naslov

Zloupotreba opojnih droga u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafomark, Laktaši

Tip

Knjiga

 

Autori

Miodrag N. Simović, Marina M. Simović, Vladimir M. Simović, Dragan A. Vulin

Naslov

Penološki aspekti izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Tip

Knjiga

 

Autori

Azra Adžajlić-Dedović, Marina M. Simović, Metodija Angeleski, Ksenija Butorac, Elvira Čekić, Željko Topić, Samira Hunček, Belmin Madeško, Alma Taso-Deljković, Dragan Andrić,

Naslov

Forensic victimology and psihology II (protection victims of sexual violence)

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafomark - Laktaši

Tip

Knjiga

 

Autori

Miodrag N. Simović, Azra Adžajlić-Dedović, Larisa Velić, Halima Sofradžija, Marina M. Simović, Tarik Humačkić, Mirza Buljubašić, Samira Hunček, Belmin Madeško, Amra Čengić,

Naslov

Viktimologija o žrtvama prirodnih katastrofa i zaštiti životne sredine u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafomark - Laktaši

Tip

Knjiga

 

Autori

Miodrag N. Simović, Azra Adžajlić-Dedović, Marina M. Simović, Vladimir M. Simović, Metodija Angeleski

Naslov

Kritička viktimologija o žrtvi, mitu i korupciji

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Grafomark - Laktaši

Tip

Knjiga

 

Autori

Miodrag Simović. Dragan Jovašević, Marina Simović,

Naslov

Politika suzbijanja kriminaliteta

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Centar za vještačenje "Zenit"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Marina M. Simović, mr Amar Bisić, mr Mirza Silajdžić, dr Mustafa Bisić i dr Emir Kremić

Naslov

Sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga s osvrtom na krivičnopravni aspekt

Godina izdavanja

2016

Grad

Sarajevo

Izdavač

Fineks

Tip

Udžbenik

 

Autori

Milena Simović, Marina Simović,

Naslov

Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2015

Grad

Sarajevo

Izdavač

Privredna štamp

Tip

Udžbenik

 

Autori

Miodrag Simović, Marina Simović, Ljubo Todorovič,

Naslov

Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Prečišćeni tekst sa uvodnim napomenama, registar pojmova

Godina izdavanja

2015

Grad

Sarajevo

Izdavač

Fineks

Tip

Knjiga

 

Autori

Miodrag Simović. Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrovič, Marina Simović,

Naslov

Maloljetničko krivično pravo

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS

Tip

Udžbenik

 

Autori

Miodrag Simović. Dragan Jovašević, Marina Simović,

Naslov

Izvršno krivično pravo

Godina izdavanja

2014

Grad

Istočno Sarajevo

Izdavač

Pravni fakultet

Tip

Udžbenik

 

Autori

Simović, Miodrag; Jovašević, Dragan: Mitrovič, Ljubinko; Simović, Marina

Naslov

Maloljetničko krivično pravo

Godina izdavanja

2013

Grad

Istočno Sarajevo

Izdavač

Pravni fakultet, Istočno Sarajevo

Tip

Udžbenik

 

Autori

Marina Simović

Naslov

Vaspitne mjere kao sredstvo suzbijanja kriminaliteta maloljetnika

Godina izdavanja

2012

Grad

Laktaši

Izdavač

Grafomark

Tip

Knjiga

 

Autori

Marina Simović

Naslov

Otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela organizovanog kriminaliteta u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2010

Grad

Sarajevo

Izdavač

Privredna štampa

Tip

Knjiga

 

Autori

Marina Simović

Naslov

Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Viktimologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Viktimologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI