slika radnika


Prof. dr SNJEŽANA RAJILIĆ

vanredni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • snjezana.r.rajilic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SNJEŽANA RAJILIĆ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Prijedor

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka iz oblasti Saobraćajno inženjerstvo

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc.dr Snježana Rajilić dipl. inž. saobraćaja rođena je u Prijedoru 1965 godine. Osnovnu školu završila je u Svodni, a srednju Statističko-tehničku školu u Prijedoru 1984. godine.
Na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu je diplomirala 1990. godine i stekla zvanje Diplomirani inžinjer željezničkog saobraćaja. Magistarski rad pod nazivom "Reorganizacija putničkog i teretnog saobraćaja u uslovima tržišnog privređivanja u ŽRS" odbranila je 06.07.2010. godine na Univerzitetu u Novom Sadu - Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin.
1991.godine zapošljava se kao Referent za robni saobraćaj u Robnom centru Prijedor na Željeznicama Republike Srpske - RJ Prijedor. Od 1992. do 1996. godine radi u sektoru za Opšte i kadrovske poslove u Željeznicama Republike Srpske - RJ Novi Grad, a zatim do 1998. godine kao Referent za putnički saobraćaj u RJ Novi Grad. Funkciju Šefa stanice Novi Grad obavlja u periodu od 1998. do 2000. godine. Iste, 2000. godine imenovana je za Stručnog saradnika pri Kabinetu generalnog direktora Željeznica Republike Srpske.
Za Narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srpske birana je u dva mandata od 2000. do 2006. godine, a za Poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH u mandatu 2006. - 2008. godine. Na lokalnim izborima 2008. godine izabrana na funkciju Načelnika opštine Novi Grad i tu dužnost obavlja u dva mandata.
U toku 2010. i 2011. godine angažovana je kao saradnik na Visokoj školi "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku, BiH gde je objavila Osnovni udžbenik pod nazivom ?Preduzetništvo? kao koautor sa doc dr. Daliborom Misiračom.
U dosadašnjem radu bila je koautor jednog rada u međunarodnom časopisu sa SCI liste, dva rada na međunarodnim naučnim skupovima i jednog osnovnog udžbenika na visokoj školi.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet tehničkih nauka - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Razvoj modela železničkog prevoza putnika u integrisanim transportnim sistemima

Datum završetka

27.09.2016

 

Obrazovna ustanova

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Reorganizacija putničkog i teretnog saobraćaja u uslovima tržišnog privređivanja u ŽRS

Datum završetka

06.07.2010

 

Obrazovna ustanova

Saobraćajni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

11.06.1990

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA