slika radnika


Prof. dr ĐURO MIKIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • djuro.d.mikic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ĐURO MIKIĆ

 

Godina rođenja

1956

Mjesto rođenja

Sanski Most

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Đuro Mikić - doktorsku disertaciju pod naslovom "Statističko modeliranje parametara poslovnog uspjeha" odbranio je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2013. godine redovni je profesor Fakulteta poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka, uža naučna oblast operaciona istraživanja i statistička analiza. Tokom akademske i naučne karijere duge skoro 40 godina autor je 40 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u eminentnim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima, te 10 udžbenika iz oblasti statističke analize, teorije odlučivanja, menadžmenta i teorije sistema.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Statističko modeliranje parametara poslovnog uspjeha u oblasti agrara

Datum završetka

18.01.2003

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Informaciona tehnologija i njena primjena u industrijskim preduzećima

Datum završetka

17.08.1994

 

Obrazovna ustanova

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

30.01.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA