slika radnika


Prof. dr NERA ZIVLAK RADULOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • nera.d.zivlakradulovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NERA ZIVLAK RADULOVIĆ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Novi Travnik

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Karakteristike ličnosti kao prediktor kriminogenog ponašanja zavisnika od alkohola

Datum završetka

23.05.2014

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Značaj herediteta u nastanku psihotičnih poremećaja osoba zavisnih na alkohol

Datum završetka

23.04.2008

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

25.06.1993

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Mišković, M., Ravanić, D., Banković, D., Živlak-Radulović, N., Banjac, V., & Dragišić, T.(2018). The risk model of developing schizophrenia based on temperament and character. Official journal of the Danubian Psychiatric Association, 57-63.

 

 

Živlak-Radulović, N., Banjac, V., & Mišković, M.(2018). Hyperprolactinemia as a side effect of long-acting injectable risperidone therapy or a symptom of klinefelter syndrome - diagnostic and therapeutic dilemma. Psychiatria Danubina, 99-103.

 

 

Banjac, V., Živlak-Radulović, N., & Mišković, M.(2016). The effects of combination Antiviral Therapy in the treatment of Hepatitis C on the Occurence of Depressive disorder in patients Treated for Hepatitis C in the Republic of Srpska. Medical archives journal of the academy of medical sciences in Bosnia and Herzegovina, 127-130.

 

 

Živlak-Radulović, N.(2015). Karakteristike ličnosti zavisnosti od alkohola kao smjernice za izricanje vrste mjere obaveznog liječenja. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka "Apeiron", 138-149.

 

 

Živlak-Radulović, N.(2015). Liason psihijatrija kroz tretman akutnog moždanog sindroma kod pacijenata u specifičnom onkološkom tretmanu - prikaz slučaja. Respiration - časopis udruženja pulmologa, 0-0.

 

 

Husić-Selimović, A., Vukobrat-Bijedić, Z., Bevanda, M., Mesihović, R., Zerem, E., Ahmetagić, S., Trbojević, S., Verhaz, A., Kezić, Z., Zlizdić, M., Bojanić, J., Petrović, J., & Živlak-Radulović, N.(2012). Diagnosis and treatment of chronic Viral Hepatitis B and C. Medicinski arhiv, 56-68.

 

 

Živlak-Radulović, N.(2012). Karakteristike zavisnosti o alkoholu sa komorbidnom dijagnozom plućne tuberkuloze. The Journal of the Association of pulmologist from Republic of Sprska, 0-0.

 

 

Živlak-Radulović, N., Zorić, D., Mišković, M., & Maglov, T.(2006). Reconstruction programme for Clubs of cured alcoholics in Banja Luka. Materia socio medica, 0-0.

 

 

Stojaković, M., Zorić, D., Mišković, M., & Živlak-Radulović, N.(2003). Mirtazapin i seksualna aktivnost u depresivnih pacijenata. Časopis za kliničku psihijatriju i psihologiju granične discipline, 69-76.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Živlak-Radulović, N. (2019). Vještačenje uračunljivosti seksualnih delinkvenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Drugi forenzički susreti" (pp. 91-99). Pale: -

 

 

Mitrović, L., & Živlak-Radulović, N. (2019). Medicinske mjere bezbjednosti u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina" (pp. 105-121). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Živlak-Radulović, N. (2018). Psihotični pacijent-realna i pretpostavljena opasnost. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi forenzički susret (pp. 75-84). Sokolac: -

 

 

Živlak-Radulović, N. (2018). Psihosocijalni tretman za počinioce nasilja u porodici - neiskorišteni potencijal Klubova. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna naučna konferencija "Ne nasilju - jedinstven odgovor" (pp. 558-564). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Mitrović, A. (2017). Tretman bolesti zavisnosti u Republici Srpskoj-da li će nas stigma obilježiti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije" (pp. 466-472). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N. (2016). Uloga i kapaciteti sistema socijalne zaštite u sprovođenju obaveznog liječenja zavisnika od alkohola na slobodi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Socijalni rad izazovi i dileme" (pp. 0-0). Beograd: Fakultet za medije i komunikacije

 

 

Živlak-Radulović, N., Mitrović, A., & Banjac, V. (2016). Rad sa prokrastinacijom u terapiji alkoholne zavisnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-32. simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 89-93). Subotica: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Banjac, V., Mitrović, A., Jovetić, B., & Marčeta, D. (2015). Projekat "Ne bacaj kocku". Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi simpozijum o bolestima zavisnosti u BiH sa međunarodnim učešćem (pp. 91-93). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Banjac, V. (2015). Rizična zloupotreba alkohola kod adolescenata - preduslov razvoja zavisnosti i ispoljavanja nasilja u porodici - mogućnosti prevencije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 282-286). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Banjac, V., Mitrović, A., Tomanić, M., & Marčeta, D. (2015). Tretman nasilja u porodici uzrokovan zavisnošću od alkohola. Zbornik radova sa naučnog skupa-30. simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 167-173). Beograd: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Banjac, V. (2015). Multidisciplinarna saradnja u tretmanu komplikacija zavisnosti od opijata u centru za OST Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-30. Simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 209-213). Beograd: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Banjac, V. (2015). Procjena postojanja mobinga na radnom mjestu kroz sudskopsihijatrijsku ekspertizu-prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedmi kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 277-282). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Mitrović, A., Tomanić, M., Marčeta, D., & Banjac, V. (2013). Rane kognitivne komplikacije kod alkoholne adikcije - prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-29. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 173-177). Donji Milanovac: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Banjac, V., & Mitrović, A. (2013). Preporuke za dijagnostiku alkoholne adikcije na nivou primarne zdravstvene zaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 465-470). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N. (2012). Učestalost neuroloških oboljenja kao posljedice sindroma zavisnosti od alkohola sa sekvelama na psihičkom planu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 520-525). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Udovčić, D. (2012). Alkoholom uzrokovana epilepsije - prikaz slučaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 525-529). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Mitrović, A., Šiniković, M., & Marčeta, D. (2012). Osnaživanje resursa u borbi protiv zavisnosti od alkohola. Zbornik radova sa naučnog skupa-28. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 265-269). Vrnjačka Banja: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Mitrović, A., Šiniković, M., & Marčeta, D. (2011). Uloga Kluba liječenih alkoholičara u liječenju iz ugla njegovih korisnika. Zbornik radova sa naučnog skupa-27. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Leskovac: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Šiniković, M., Mitrović, A., & Marčeta, D. (2011). Mišljenje pacijenata o kvalitetu rada zaposlenih na Klinici za psihijatriju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 472-476). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Mitrović, A., Šiniković, M., & Marčeta, D. (2011). Tretman nasilnika u porodici kroz Klub liječenih alkoholičara kao vid zaštitne mjere obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola. Zbornik radova sa naučnog skupa-26. Simpozijuma o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 243-246). Vršać: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Mitrović, A., Marčeta, D., & Šiniković, M. (2010). Rad Kluba liječenih alkoholičara u Banja Luci i mogućnosti njegovog djelovanja u specijalnoj prevenciji nasilja u porodici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Prvog alkohološkog simpozijuma u BiH sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Tuzla: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Maglov, T., Zorić, D., Mišković, M., & Dragojević, S. (2009). Metadonska terapija na Klinici za psihijatriju Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-25. Savjetovanje o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Smederevo: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Dragojević, S. (2009). Uloga Kluba liječenih alkoholičara u prevenciji recidiva i resocijalizacije alkoholičara. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., & Dragojević, S. (2009). Značaj herediteta u nastanku alkoholnih psihoza kod alkoholičara. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 266-270). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N. (2009). Seksualno opštenje sa bližim srodnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Treći forenzički susreti" (pp. 89-103). Sokolac: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Maglov, T., Mišković, M., & Zorić, D. (2008). Alkoholizam i somatske bolesti na Klinici za psihijatriju Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Maglov, T., Mišković, M., & Zorić, D. (2007). Alkoholizam i depresija u komorbiditetu na Klinici za psihijatriju Banja Luka. Zbornik radova sa naučnog skupa-23. Savjetovanje o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Apatin: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Mišković, M., Maglov, T., & Zorić, D. (2006). Pušenje kao štetna navika kod mlađih adolescenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 256-262). Banja Luka: -

 

 

Mišković, M., Živlak-Radulović, N., Maglov, T., & Zorić, D. (2006). Narkomanija kao posljedica nepovoljne socijalne mikroklime. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 253-256). Banja Luka: -

 

 

Živlak-Radulović, N., Zorić, D., Mišković, M., & Maglov, T. (2006). Informisanost i stavovi o alkoholizmu kod starijih adolescenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport" (pp. 262-268). Banja Luka: -

 

 

Vukić, M., Maglov, T., Mišković, M., Zorić, D., & Živlak-Radulović, N. (2003). Disbalans između individualnih potreba pacijenata sa PTSP-om i odgovora društvene zajednice. Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres "Zdravlje za sve" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Maglov, T., Živlak-Radulović, N., Zorić, D., & Mišković, M. (2001). Faktori koji ometaju socijalnu adaptaciju osoba sa PTSP-om u poslijeratnom periodu. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Kongres "Ratna medicina" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Medić, D., Nedić, D., & Živlak-Radulović, N. (2017). Naknada nematerijalne štete. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Živlak-Radulović, N. (2020). Mentalna higijena. Prijedor: Visoka medicinska škola Prijedor.

 

 

Živlak-Radulović, N. (2018). Priručnik za intervencije socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja. Sarajevo: Projekat mentalnog zdravlja u BiH.

 

 

Živlak-Radulović, N. (2016). Pravna medicina. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Živlak-Radulović, N., & Novaković, M. (2015). Bolesti zavisnosti - Razvoj aktivnostina prevenciji, liječenju i edukaciji i istraživanju u zemljama Balkana (Ivan Dimitrijević). Beograd: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet.

 

 

Živlak-Radulović, N. (2012). Dermatovenerologija (autor: Bogdan Zrnić). Banja Luka: Medicinski fakultet Banja Luka.

 

 

Živlak-Radulović, N. (2011). Priručnik za obuku medicinskih sestara/tehničara u oblasti mentalnog zdravlja. -: Švicarska agencija za razvoj i saradnju i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

M. Mišković, D. Ravanić, D. Banković, N. Živlak-Radulović, V. Banjac and T. Dragišić, "The risk model of developing schizophrenia based on temperament and character", Official journal of the Danubian Psychiatric Association, vol. 30, no. 1, pp. 57-63, 2018.

 

 

N. Živlak-Radulović, V. Banjac and M. Mišković, "Hyperprolactinemia as a side effect of long-acting injectable risperidone therapy or a symptom of klinefelter syndrome - diagnostic and therapeutic dilemma", Psychiatria Danubina, vol. 30, no. 1, pp. 99-103, 2018.

 

 

V. Banjac, N. Živlak-Radulović and M. Mišković, "The effects of combination Antiviral Therapy in the treatment of Hepatitis C on the Occurence of Depressive disorder in patients Treated for Hepatitis C in the Republic of Srpska", Medical archives journal of the academy of medical sciences in Bosnia and Herzegovina, vol. 70, no. 2, pp. 127-130, 2016.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Karakteristike ličnosti zavisnosti od alkohola kao smjernice za izricanje vrste mjere obaveznog liječenja", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka "Apeiron", vol. 1, no. 1, pp. 138-149, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Liason psihijatrija kroz tretman akutnog moždanog sindroma kod pacijenata u specifičnom onkološkom tretmanu - prikaz slučaja", Respiration - časopis udruženja pulmologa, vol. 5, no. 1, pp. 0-0, 2015.

 

 

A. Husić-Selimović, Z. Vukobrat-Bijedić, M. Bevanda, R. Mesihović, E. Zerem, S. Ahmetagić, S. Trbojević, A. Verhaz, Z. Kezić, M. Zlizdić, J. Bojanić, J. Petrović and N. Živlak-Radulović, "Diagnosis and treatment of chronic Viral Hepatitis B and C", Medicinski arhiv, vol. 66, no. 3, pp. 56-68, 2012.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Karakteristike zavisnosti o alkoholu sa komorbidnom dijagnozom plućne tuberkuloze", The Journal of the Association of pulmologist from Republic of Sprska, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 

 

N. Živlak-Radulović, D. Zorić, M. Mišković and T. Maglov, "Reconstruction programme for Clubs of cured alcoholics in Banja Luka", Materia socio medica, vol. 18, no. 4, pp. 0-0, 2006.

 

 

M. Stojaković, D. Zorić, M. Mišković and N. Živlak-Radulović, "Mirtazapin i seksualna aktivnost u depresivnih pacijenata", Časopis za kliničku psihijatriju i psihologiju granične discipline, vol. 25, no. 1, pp. 69-76, 2003.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

N. Živlak-Radulović, "Vještačenje uračunljivosti seksualnih delinkvenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Drugi forenzički susreti", Pale, 2019.

 

 

L. Mitrović and N. Živlak-Radulović, "Medicinske mjere bezbjednosti u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina", Beograd, 2019.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Psihotični pacijent-realna i pretpostavljena opasnost", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi forenzički susret, Sokolac, 2018.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Psihosocijalni tretman za počinioce nasilja u porodici - neiskorišteni potencijal Klubova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna naučna konferencija "Ne nasilju - jedinstven odgovor", Banja Luka, 2018.

 

 

N. Živlak-Radulović and A. Mitrović, "Tretman bolesti zavisnosti u Republici Srpskoj-da li će nas stigma obilježiti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije", Banja Luka, 2017.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Uloga i kapaciteti sistema socijalne zaštite u sprovođenju obaveznog liječenja zavisnika od alkohola na slobodi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Socijalni rad izazovi i dileme", Beograd, 2016.

 

 

N. Živlak-Radulović, A. Mitrović and V. Banjac, "Rad sa prokrastinacijom u terapiji alkoholne zavisnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-32. simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Subotica, 2016.

 

 

N. Živlak-Radulović, V. Banjac, A. Mitrović, B. Jovetić and D. Marčeta, "Projekat "Ne bacaj kocku"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi simpozijum o bolestima zavisnosti u BiH sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović and V. Banjac, "Rizična zloupotreba alkohola kod adolescenata - preduslov razvoja zavisnosti i ispoljavanja nasilja u porodici - mogućnosti prevencije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović, V. Banjac, A. Mitrović, M. Tomanić and D. Marčeta, "Tretman nasilja u porodici uzrokovan zavisnošću od alkohola", in Zbornik radova sa naučnog skupa-30. simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović and V. Banjac, "Multidisciplinarna saradnja u tretmanu komplikacija zavisnosti od opijata u centru za OST Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-30. Simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović and V. Banjac, "Procjena postojanja mobinga na radnom mjestu kroz sudskopsihijatrijsku ekspertizu-prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedmi kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović, A. Mitrović, M. Tomanić, D. Marčeta and V. Banjac, "Rane kognitivne komplikacije kod alkoholne adikcije - prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-29. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Donji Milanovac, 2013.

 

 

N. Živlak-Radulović, V. Banjac and A. Mitrović, "Preporuke za dijagnostiku alkoholne adikcije na nivou primarne zdravstvene zaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Šesti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2013.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Učestalost neuroloških oboljenja kao posljedice sindroma zavisnosti od alkohola sa sekvelama na psihičkom planu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2012.

 

 

N. Živlak-Radulović and D. Udovčić, "Alkoholom uzrokovana epilepsije - prikaz slučaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2012.

 

 

N. Živlak-Radulović, A. Mitrović, M. Šiniković and D. Marčeta, "Osnaživanje resursa u borbi protiv zavisnosti od alkohola", in Zbornik radova sa naučnog skupa-28. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2012.

 

 

N. Živlak-Radulović, A. Mitrović, M. Šiniković and D. Marčeta, "Uloga Kluba liječenih alkoholičara u liječenju iz ugla njegovih korisnika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-27. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Leskovac, 2011.

 

 

N. Živlak-Radulović, M. Šiniković, A. Mitrović and D. Marčeta, "Mišljenje pacijenata o kvalitetu rada zaposlenih na Klinici za psihijatriju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2011.

 

 

N. Živlak-Radulović, A. Mitrović, M. Šiniković and D. Marčeta, "Tretman nasilnika u porodici kroz Klub liječenih alkoholičara kao vid zaštitne mjere obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola", in Zbornik radova sa naučnog skupa-26. Simpozijuma o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Vršać, 2011.

 

 

N. Živlak-Radulović, A. Mitrović, D. Marčeta and M. Šiniković, "Rad Kluba liječenih alkoholičara u Banja Luci i mogućnosti njegovog djelovanja u specijalnoj prevenciji nasilja u porodici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Prvog alkohološkog simpozijuma u BiH sa međunarodnim učešćem, Tuzla, 2010.

 

 

N. Živlak-Radulović, T. Maglov, D. Zorić, M. Mišković and S. Dragojević, "Metadonska terapija na Klinici za psihijatriju Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-25. Savjetovanje o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Smederevo, 2009.

 

 

N. Živlak-Radulović and S. Dragojević, "Uloga Kluba liječenih alkoholičara u prevenciji recidiva i resocijalizacije alkoholičara", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2009.

 

 

N. Živlak-Radulović and S. Dragojević, "Značaj herediteta u nastanku alkoholnih psihoza kod alkoholičara", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2009.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Seksualno opštenje sa bližim srodnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "Treći forenzički susreti", Sokolac, 2009.

 

 

N. Živlak-Radulović, T. Maglov, M. Mišković and D. Zorić, "Alkoholizam i somatske bolesti na Klinici za psihijatriju Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2008.

 

 

N. Živlak-Radulović, T. Maglov, M. Mišković and D. Zorić, "Alkoholizam i depresija u komorbiditetu na Klinici za psihijatriju Banja Luka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-23. Savjetovanje o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem, Apatin, 2007.

 

 

N. Živlak-Radulović, M. Mišković, T. Maglov and D. Zorić, "Pušenje kao štetna navika kod mlađih adolescenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2006.

 

 

M. Mišković, N. Živlak-Radulović, T. Maglov and D. Zorić, "Narkomanija kao posljedica nepovoljne socijalne mikroklime", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2006.

 

 

N. Živlak-Radulović, D. Zorić, M. Mišković and T. Maglov, "Informisanost i stavovi o alkoholizmu kod starijih adolescenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport", Banja Luka, 2006.

 

 

M. Vukić, T. Maglov, M. Mišković, D. Zorić and N. Živlak-Radulović, "Disbalans između individualnih potreba pacijenata sa PTSP-om i odgovora društvene zajednice", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Internacionalni kongres "Zdravlje za sve", Banja Luka, 2003.

 

 

T. Maglov, N. Živlak-Radulović, D. Zorić and M. Mišković, "Faktori koji ometaju socijalnu adaptaciju osoba sa PTSP-om u poslijeratnom periodu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Kongres "Ratna medicina", Banja Luka, 2001.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

D. Medić, D. Nedić and N. Živlak-Radulović, Naknada nematerijalne štete, Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske, 2017.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

N. Živlak-Radulović, "Mentalna higijena", Prijedor: Visoka medicinska škola Prijedor, 2020.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Priručnik za intervencije socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja", Sarajevo: Projekat mentalnog zdravlja u BiH, 2018.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Pravna medicina", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 

 

N. Živlak-Radulović and M. Novaković, "Bolesti zavisnosti - Razvoj aktivnostina prevenciji, liječenju i edukaciji i istraživanju u zemljama Balkana (Ivan Dimitrijević)", Beograd: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, 2015.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Dermatovenerologija (autor: Bogdan Zrnić)", Banja Luka: Medicinski fakultet Banja Luka, 2012.

 

 

N. Živlak-Radulović, "Priručnik za obuku medicinskih sestara/tehničara u oblasti mentalnog zdravlja", -: Švicarska agencija za razvoj i saradnju i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Mišković, Mirjana; Ravanić, Dragan; Banković, Dragić; Živlak-Radulović, Nera; Banjac, Višnja; Dragišić, Tatjana

Naziv časopisa

Official journal of the Danubian Psychiatric Association

Naziv rada

The risk model of developing schizophrenia based on temperament and character

Godina izdavanja

2018

Stranice

57-63

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V; Mišković, M

Naziv časopisa

Psychiatria Danubina

Naziv rada

Hyperprolactinemia as a side effect of long-acting injectable risperidone therapy or a symptom of klinefelter syndrome - diagnostic and therapeutic dilemma

Godina izdavanja

2018

Stranice

99-103

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Banjac, V; Živlak-Radulović, Nera; Mišković, M

Naziv časopisa

Medical archives journal of the academy of medical sciences in Bosnia and Herzegovina

Naziv rada

The effects of combination Antiviral Therapy in the treatment of Hepatitis C on the Occurence of Depressive disorder in patients Treated for Hepatitis C in the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2016

Stranice

127-130

Godina_Vol_IEEE

70

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka "Apeiron"

Naziv rada

Karakteristike ličnosti zavisnosti od alkohola kao smjernice za izricanje vrste mjere obaveznog liječenja

Godina izdavanja

2015

Stranice

138-149

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv časopisa

Respiration - časopis udruženja pulmologa

Naziv rada

Liason psihijatrija kroz tretman akutnog moždanog sindroma kod pacijenata u specifičnom onkološkom tretmanu - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Husić-Selimović, A; Vukobrat-Bijedić, Z; Bevanda, M; Mesihović, R; Zerem, E; Ahmetagić, S; Trbojević, S; Verhaz, A; Kezić, Z; Zlizdić, M; Bojanić, J; Petrović, J; Živlak-Radulović, Nera

Naziv časopisa

Medicinski arhiv

Naziv rada

Diagnosis and treatment of chronic Viral Hepatitis B and C

Godina izdavanja

2012

Stranice

56-68

Godina_Vol_IEEE

66

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv časopisa

The Journal of the Association of pulmologist from Republic of Sprska

Naziv rada

Karakteristike zavisnosti o alkoholu sa komorbidnom dijagnozom plućne tuberkuloze

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Zorić, D; Mišković, M; Maglov, T

Naziv časopisa

Materia socio medica

Naziv rada

Reconstruction programme for Clubs of cured alcoholics in Banja Luka

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Stojaković, M; Zorić, D; Mišković, M; Živlak-Radulović, Nera

Naziv časopisa

Časopis za kliničku psihijatriju i psihologiju granične discipline

Naziv rada

Mirtazapin i seksualna aktivnost u depresivnih pacijenata

Godina izdavanja

2003

Stranice

69-76

Godina_Vol_IEEE

25

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Vještačenje uračunljivosti seksualnih delinkvenata

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "Drugi forenzički susreti"

Grad

Pale

Stranice

91-99

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, L; Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Medicinske mjere bezbjednosti u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina"

Grad

Beograd

Stranice

105-121

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Psihotični pacijent-realna i pretpostavljena opasnost

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Prvi forenzički susret

Grad

Sokolac

Stranice

75-84

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Psihosocijalni tretman za počinioce nasilja u porodici - neiskorišteni potencijal Klubova

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Treća međunarodna naučna konferencija "Ne nasilju - jedinstven odgovor"

Grad

Banja Luka

Stranice

558-564

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A

Naziv rada

Tretman bolesti zavisnosti u Republici Srpskoj-da li će nas stigma obilježiti

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije"

Grad

Banja Luka

Stranice

466-472

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Uloga i kapaciteti sistema socijalne zaštite u sprovođenju obaveznog liječenja zavisnika od alkohola na slobodi

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija "Socijalni rad izazovi i dileme"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Fakultet za medije i komunikacije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A; Banjac, V

Naziv rada

Rad sa prokrastinacijom u terapiji alkoholne zavisnosti

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

32. simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Subotica

Stranice

89-93

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V; Mitrović, A; Jovetić, B; Marčeta, D

Naziv rada

Projekat "Ne bacaj kocku"

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Drugi simpozijum o bolestima zavisnosti u BiH sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

91-93

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V

Naziv rada

Rizična zloupotreba alkohola kod adolescenata - preduslov razvoja zavisnosti i ispoljavanja nasilja u porodici - mogućnosti prevencije

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

282-286

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V; Mitrović, A; Tomanić, M; Marčeta, D

Naziv rada

Tretman nasilja u porodici uzrokovan zavisnošću od alkohola

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

30. simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

167-173

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V

Naziv rada

Multidisciplinarna saradnja u tretmanu komplikacija zavisnosti od opijata u centru za OST Banja Luka

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

30. Simpozijum zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Beograd

Stranice

209-213

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V

Naziv rada

Procjena postojanja mobinga na radnom mjestu kroz sudskopsihijatrijsku ekspertizu-prikaz slučaja

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Sedmi kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

277-282

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A; Tomanić, M; Marčeta, D; Banjac, V

Naziv rada

Rane kognitivne komplikacije kod alkoholne adikcije - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

29. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Donji Milanovac

Stranice

173-177

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Banjac, V; Mitrović, A

Naziv rada

Preporuke za dijagnostiku alkoholne adikcije na nivou primarne zdravstvene zaštite

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Šesti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

465-470

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Učestalost neuroloških oboljenja kao posljedice sindroma zavisnosti od alkohola sa sekvelama na psihičkom planu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

520-525

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Udovčić, D

Naziv rada

Alkoholom uzrokovana epilepsije - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Peti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

525-529

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A; Šiniković, M; Marčeta, D

Naziv rada

Osnaživanje resursa u borbi protiv zavisnosti od alkohola

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

28. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

265-269

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A; Šiniković, M; Marčeta, D

Naziv rada

Uloga Kluba liječenih alkoholičara u liječenju iz ugla njegovih korisnika

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

27. Simpozijum o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Leskovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Šiniković, M; Mitrović, A; Marčeta, D

Naziv rada

Mišljenje pacijenata o kvalitetu rada zaposlenih na Klinici za psihijatriju

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

472-476

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A; Šiniković, M; Marčeta, D

Naziv rada

Tretman nasilnika u porodici kroz Klub liječenih alkoholičara kao vid zaštitne mjere obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

26. Simpozijuma o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Vršać

Stranice

243-246

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mitrović, A; Marčeta, D; Šiniković, M

Naziv rada

Rad Kluba liječenih alkoholičara u Banja Luci i mogućnosti njegovog djelovanja u specijalnoj prevenciji nasilja u porodici

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Prvog alkohološkog simpozijuma u BiH sa međunarodnim učešćem

Grad

Tuzla

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Maglov, T; Zorić, D; Mišković, M; Dragojević, S

Naziv rada

Metadonska terapija na Klinici za psihijatriju Banja Luka

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

25. Savjetovanje o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Smederevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Dragojević, S

Naziv rada

Uloga Kluba liječenih alkoholičara u prevenciji recidiva i resocijalizacije alkoholičara

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Dragojević, S

Naziv rada

Značaj herediteta u nastanku alkoholnih psihoza kod alkoholičara

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Treći međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

266-270

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Seksualno opštenje sa bližim srodnicima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "Treći forenzički susreti"

Grad

Sokolac

Stranice

89-103

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Maglov, T; Mišković, M; Zorić, D

Naziv rada

Alkoholizam i somatske bolesti na Klinici za psihijatriju Banja Luka

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Maglov, T; Mišković, M; Zorić, D

Naziv rada

Alkoholizam i depresija u komorbiditetu na Klinici za psihijatriju Banja Luka

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

23. Savjetovanje o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem

Grad

Apatin

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Mišković, M; Maglov, T; Zorić, D

Naziv rada

Pušenje kao štetna navika kod mlađih adolescenata

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

256-262

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mišković, M; Živlak-Radulović, Nera; Maglov, T; Zorić, D

Naziv rada

Narkomanija kao posljedica nepovoljne socijalne mikroklime

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

253-256

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Zorić, D; Mišković, M; Maglov, T

Naziv rada

Informisanost i stavovi o alkoholizmu kod starijih adolescenata

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

262-268

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vukić, M; Maglov, T; Mišković, M; Zorić, D; Živlak-Radulović, Nera

Naziv rada

Disbalans između individualnih potreba pacijenata sa PTSP-om i odgovora društvene zajednice

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Maglov, T; Živlak-Radulović, Nera; Zorić, D; Mišković, M

Naziv rada

Faktori koji ometaju socijalnu adaptaciju osoba sa PTSP-om u poslijeratnom periodu

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

3. Kongres "Ratna medicina"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Medić, D; Nedić, D; Živlak-Radulović, Nera

Naslov

Naknada nematerijalne štete

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Udruženje pravnika Republike Srpske

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naslov

Mentalna higijena

Godina izdavanja

2020

Grad

Prijedor

Izdavač

Visoka medicinska škola Prijedor

Tip

Udžbenik

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naslov

Priručnik za intervencije socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja

Godina izdavanja

2018

Grad

Sarajevo

Izdavač

Projekat mentalnog zdravlja u BiH

Tip

Praktikum

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naslov

Pravna medicina

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera; Novaković, M

Naslov

Bolesti zavisnosti - Razvoj aktivnostina prevenciji, liječenju i edukaciji i istraživanju u zemljama Balkana (Ivan Dimitrijević)

Godina izdavanja

2015

Grad

Beograd

Izdavač

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet

Tip

Knjiga

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naslov

Dermatovenerologija (autor: Bogdan Zrnić)

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Medicinski fakultet Banja Luka

Tip

Udžbenik

 

Autori

Živlak-Radulović, Nera

Naslov

Priručnik za obuku medicinskih sestara/tehničara u oblasti mentalnog zdravlja

Godina izdavanja

2011

Grad

-

Izdavač

Švicarska agencija za razvoj i saradnju i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Tip

Praktikum

 

ČLANSTVANaziv udruženja

Ministarstvo pravde Republike Srpske

Grad

Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Datum učlanjenja

01.10.2010

Opis

vještak medicinske struke iz oblasti sudske psihijatrije