slika radnika


Prof. dr TOMISLAV VUJINOVIĆ

redovni profesor

  • Saobraćajni fakultet
  • tomislav.d.vujinovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

TOMISLAV VUJINOVIĆ

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Ključ

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Saobraćajni fakultet - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen je 10.05.1958. godine u Ratkovu, opština Ključ. Osnovnu školu završio je u Sitnici, a srednju Mašinsku tehničku u Daruvaru. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je i magistrirao. Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu odbranio je doktorsku disertaciju na temu „Dudoko izvlačenje tankih limova pri upravljanju klizanjem na obodu“. U struci je radio na poslovima konstruktora, tehnologa, tehničkog direktora i generalnog direktora u srednjim i velikim preduzećima, kao što su Čajavec, Livnica Jelšingrad, Fabrika alatnih mašina Jelšingrad i Fabrika namještaja Vrbas. Radio je na više različitih projekata u proizvodnim preduzećima. Ima veliki broj vlastitih konstrukcionih i tehnoloških orginalnih rješenja u proizvodnim preduzećima. Priznato i verifikovano tehničko rješenje, Uređaj za ispitivanje uticaja zateznih rebara pri klizanju limova u promenljivim uslovima, tehničko rešenje klase M83 prema klasifikaciji Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Sl. Glasnik Republike Srbije – br. 38/2008), Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, odluka br. TP-61/2012 od 26. 01. 2012.g. U udruženju poslodavaca RS, radio je kao predsjednik elektro, hemijske, gumarske i industrije nemetala. Posjeduje certifikate Vještaka mašinske struke, Voditelja tehničkih pregleda, Stečajnog upravnika kao i certifikate za projektovanje i nadzor mašinskih konstrukcija. U obrazovanju, radio je kao profesor na stručnim predmetima u srednjoj tehničkoj mašinskoj školi u Daruvaru i kao viši asistent na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci. Od 2012. godine radi kao profesor grupe mašinskih predmeta na Saobraćajnom fakultetu i Fakultetu informacionih tehnologija, univerziteta Apejron u Banjoj Luci.Objavio je više od 40 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Autor je jednog univerzitetskog udžbenika, i član uređivačkog odbora međunarodnog stručnog časopisa Traffic and Transport Theory and Practice, koji izdaje Panevropski univerzitet “Apeiron“. Od 2018. godine obavlja funkciju dekana Saobraćajnog fakulteta.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet inženjerskih nauka - Univerzitet u Kragujevcu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Duboko izvlačenje tankih limova pri upravljanju klizanjem na obodu

Datum završetka

06.07.2012

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Značaj triboloških uslova pri višefaznom dubokom izvlačenju

Datum završetka

21.06.1996

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

10.01.1983

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Aleksandrović, S., Babić, M., Nedeljković, B., Vujinović, T., Taranović, D., Lazić, V., & Milosavljević, D.(2012). VARIABLE DRAWBEAD HEIGHT AND VARIABLE CONTACT PRESSURE AS TRIBOLOGICAL INFLUENCES IN SHEET METAL STRIPE SLIDING TEST. Journal of the Balkan Tribological Association, 184-194.

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., Adamović, D., Lazić, V., Babić, M., Nikolić, R., & Vujinović, T.(2011). VARIABLE TRIBOLOGICAL CONDITIONS ON THE FLANGE AND NONMONOTONOUS FORMING IN DEEP DRAWING OF COATED SHEETS. Journal of the Balkan Tribological Association, 165-178.

 

 

Aleksandrović, S., Marušić, V., Vujinović, T., & Maglić, L.(2010). INFLUENCE OF VARIABLE BLANK HOLDING FORCE AND NONMONOTONOUS PROCESS OF DEEP DRAWING ON FORMABILITY OF COATED SHEETS. Strojarstvo-Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, 159-168.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Aleksandrović, S., Vujinović, T., Stefanović, M., Lazić, V., & Adamović, D. (20011). Computer controlled experimental device for investigations of tribological influences in sheet metal forming. Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference DEMI 2011 (pp. 285-290). Banja Luka: -

 

 

Djordjević, M., Aleksandrović, S., Vujinović, T., Stefanović, M., Nikolić, R., & Lazić, V. (2012). Computer controlled experimental device for investigations of tribological influences in sheet metal forming. Zbornik radova sa naučnog skupa-17th international PhD. students seminal SEMDOK 2012 (pp. 13-17). Zilina-Terchova: -

 

 

Aleksandrović, S., Vujinović, T., Stefanović, M., Lazić, V., & Adamović, D. (2011). Adjustable drawbead and variable contact pressure as tribological influences in sheet metal stripe sliding test. Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference BALKANTRIB 2011 (pp. 597-605). Thessaloniki, Greece: -

 

 

Aleksandrović, S., Vujinović, T., Stefanović, M., Lazić, V., & Adamović, D. (2011). Physical modelling of variable contact pressure and variable drawbead height influence on deep drawing of thin sheets. Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference SERBIATRIB 2011 (pp. 358-365). Kragujevac: -

 

 

Aleksandrović, S., Vujinović, T., Stefanović, M., Lazić, V., & Adamović, D. (2011). Variable contact pressure and variable drawbead height influence on deep drawing of A1 alloys sheets. Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference ICPE 2011 (pp. 277-280). Niš: -

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2007). Mogućnosti za upravljanje procesom dubokog izvlačenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2007 (pp. 187-192). Banja Luka: -

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2007). Uticaj promenljivih triboloških uslova na obodu na proces dubokog izvlačenja komada različitih geometrija od A1 legura. Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbia Trib 2007 (pp. 237-240). Kragujevac: Mašinski fakultet Kragujevac

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2005). Upravljanje silom držanja pri dubokom izvlačenju-značaj i ograničenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2005 (pp. 159-164). Banja Luka: -

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2005). Uticaji nemonotonosti deformisanja i promenljivih triboloških uslova na obodu tokom procesa dubokog izvlačenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-YUTRIB 05 (pp. 697-702). Kragujevac: -

 

 

Samardžić, M., Stefanović, M., Aleksandrović, S., & Vujinović, T. (2005). Uvod u tribološka istraživanja pri oblikovanju mikro delova dubokim izvlačenjem. Zbornik radova sa naučnog skupa-9-ta Jugoslovenska konferencija o tribologiji Kragujevac (pp. 840-845). Kragujevac: -

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2005). Duboko izvlačenje pri promenljivoj sili držanja i složenoj istoriji deformisanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-SPMSCG Čačak - Vrnjačka Banja (pp. 215-220). Čačak: -

 

 

Aleksandrović , S., Stefanović, M., Mandić, V., & Vujinović, T. (2003). Perspektive primene i aktuelna pitanja obradivosti limova povećane čvrstoće. Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2003 (pp. 79-84). Banja Luka: -

 

 

Stefanović, M., Aleksandrović, S., Babić, Ž., & Vujinović, T. (2002). Obradivost tankih limova pri dubokom izvlačenju u uslovima novih tehnologija i primene savremenih materijala. Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2002 (pp. 43-54). Banja Luka: -

 

 

Vujinović, T., Stefanović, M., & Aleksandrović, S. (2002). Granična deformabilnost pri višefaznom dubokom izvlačenju. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija - Stanje i perspektive razvoja u mašinskoj industriji (pp. 1464-1468). Kruševac: -

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2002). Upravljanje i numeričko modeliranje u procesima obrade lima deformisanjem. Zbornik radova sa naučnog skupa-29 SPMJ Beograd (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Aleksandrović, S., Stefanović, M., & Vujinović, T. (2001). Rastuća sila držanja kao tribološki faktor pri čistom dubokom izvlačenju prevučenih limova u uslovima nemonotonog deformisanja. Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Jugoslovenska konferencija o tribologiji (pp. 3-12). Beograd: -

 

 

Vujinović, T., Aleksandrović, S., & Stefanović, M. (2000). Uticaj promenljivog kontaktnog pritiska na držaču na obradivost prevučenih limova dubokim izvlačenjem. Zbornik radova sa naučnog skupa-28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije (pp. 2-13). Kraljevo: -

 

 

Stefanović, M., Aleksandrović, S., & Vujinović, T. (1997). Uticaj kontaktnih uslova kod klasičnog i suprotnosmernog izvlačenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-YUTRIB 97 (pp. 61-62). Kopaonik: -

 

 

Stefanović, M., Vujinović, T., & Aleksandrović, S. (1995). Uticaj tribo-uslova pri dvofaznom dubokom izvlačenju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Yutrib (pp. 185-186). Herceg Novi: -

 

 

Adamović, D., Stefanović, M., & Vujinović, T. (199). Analiza uticaja trenja na naponsko-deformacione karakteristike dubokog izvlačenje sa stanjenjem zida metodom gornje procene. Zbornik radova sa naučnog skupa-YUTRIB 99 (pp. 29-31). Kragujevac: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Aleksandrović, M. Babić, B. Nedeljković, T. Vujinović, D. Taranović, V. Lazić and D. Milosavljević, "VARIABLE DRAWBEAD HEIGHT AND VARIABLE CONTACT PRESSURE AS TRIBOLOGICAL INFLUENCES IN SHEET METAL STRIPE SLIDING TEST", Journal of the Balkan Tribological Association, vol. 18, no. 2, pp. 184-194, 2012.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović, D. Adamović, V. Lazić, M. Babić, R. Nikolić and T. Vujinović, "VARIABLE TRIBOLOGICAL CONDITIONS ON THE FLANGE AND NONMONOTONOUS FORMING IN DEEP DRAWING OF COATED SHEETS", Journal of the Balkan Tribological Association, vol. 17, no. 2, pp. 165-178, 2011.

 

 

S. Aleksandrović, V. Marušić, T. Vujinović and L. Maglić, "INFLUENCE OF VARIABLE BLANK HOLDING FORCE AND NONMONOTONOUS PROCESS OF DEEP DRAWING ON FORMABILITY OF COATED SHEETS", Strojarstvo-Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering, vol. 52, no. 2, pp. 159-168, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, V. Lazić and D. Adamović, "Computer controlled experimental device for investigations of tribological influences in sheet metal forming", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference DEMI 2011, Banja Luka, 20011.

 

 

M. Djordjević, S. Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, R. Nikolić and V. Lazić, "Computer controlled experimental device for investigations of tribological influences in sheet metal forming", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17th international PhD. students seminal SEMDOK 2012, Zilina-Terchova, 2012.

 

 

S. Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, V. Lazić and D. Adamović, "Adjustable drawbead and variable contact pressure as tribological influences in sheet metal stripe sliding test", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference BALKANTRIB 2011, Thessaloniki, Greece, 2011.

 

 

S. Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, V. Lazić and D. Adamović, "Physical modelling of variable contact pressure and variable drawbead height influence on deep drawing of thin sheets", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference SERBIATRIB 2011, Kragujevac, 2011.

 

 

S. Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, V. Lazić and D. Adamović, "Variable contact pressure and variable drawbead height influence on deep drawing of A1 alloys sheets", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International conference ICPE 2011, Niš, 2011.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Mogućnosti za upravljanje procesom dubokog izvlačenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2007, Banja Luka, 2007.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Uticaj promenljivih triboloških uslova na obodu na proces dubokog izvlačenja komada različitih geometrija od A1 legura", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Serbia Trib 2007, Kragujevac, 2007.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Upravljanje silom držanja pri dubokom izvlačenju-značaj i ograničenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2005, Banja Luka, 2005.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Uticaji nemonotonosti deformisanja i promenljivih triboloških uslova na obodu tokom procesa dubokog izvlačenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YUTRIB 05, Kragujevac, 2005.

 

 

M. Samardžić, M. Stefanović, S. Aleksandrović and T. Vujinović, "Uvod u tribološka istraživanja pri oblikovanju mikro delova dubokim izvlačenjem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-9-ta Jugoslovenska konferencija o tribologiji Kragujevac, Kragujevac, 2005.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Duboko izvlačenje pri promenljivoj sili držanja i složenoj istoriji deformisanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-SPMSCG Čačak - Vrnjačka Banja, Čačak, 2005.

 

 

S. Aleksandrović , M. Stefanović, V. Mandić and T. Vujinović, "Perspektive primene i aktuelna pitanja obradivosti limova povećane čvrstoće", in Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2003, Banja Luka, 2003.

 

 

M. Stefanović, S. Aleksandrović, Ž. Babić and T. Vujinović, "Obradivost tankih limova pri dubokom izvlačenju u uslovima novih tehnologija i primene savremenih materijala", in Zbornik radova sa naučnog skupa-DEMI 2002, Banja Luka, 2002.

 

 

T. Vujinović, M. Stefanović and S. Aleksandrović, "Granična deformabilnost pri višefaznom dubokom izvlačenju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija - Stanje i perspektive razvoja u mašinskoj industriji, Kruševac, 2002.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Upravljanje i numeričko modeliranje u procesima obrade lima deformisanjem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-29 SPMJ Beograd, Beograd, 2002.

 

 

S. Aleksandrović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Rastuća sila držanja kao tribološki faktor pri čistom dubokom izvlačenju prevučenih limova u uslovima nemonotonog deformisanja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VII Jugoslovenska konferencija o tribologiji, Beograd, 2001.

 

 

T. Vujinović, S. Aleksandrović and M. Stefanović, "Uticaj promenljivog kontaktnog pritiska na držaču na obradivost prevučenih limova dubokim izvlačenjem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Kraljevo, 2000.

 

 

M. Stefanović, S. Aleksandrović and T. Vujinović, "Uticaj kontaktnih uslova kod klasičnog i suprotnosmernog izvlačenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YUTRIB 97, Kopaonik, 1997.

 

 

M. Stefanović, T. Vujinović and S. Aleksandrović, "Uticaj tribo-uslova pri dvofaznom dubokom izvlačenju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Yutrib, Herceg Novi, 1995.

 

 

D. Adamović, M. Stefanović and T. Vujinović, "Analiza uticaja trenja na naponsko-deformacione karakteristike dubokog izvlačenje sa stanjenjem zida metodom gornje procene", in Zbornik radova sa naučnog skupa-YUTRIB 99, Kragujevac, 199.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Aleksandrović, S; Babić, M; Nedeljković, B; Vujinović, Tomislav; Taranović, D; Lazić, V; Milosavljević, D

Naziv časopisa

Journal of the Balkan Tribological Association

Naziv rada

VARIABLE DRAWBEAD HEIGHT AND VARIABLE CONTACT PRESSURE AS TRIBOLOGICAL INFLUENCES IN SHEET METAL STRIPE SLIDING TEST

Godina izdavanja

2012

Stranice

184-194

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksandrović, Srbislav; Stefanović, M; Adamović, D; Lazić, V; Babić, M; Nikolić, R; Vujinović, Tomislav

Naziv časopisa

Journal of the Balkan Tribological Association

Naziv rada

VARIABLE TRIBOLOGICAL CONDITIONS ON THE FLANGE AND NONMONOTONOUS FORMING IN DEEP DRAWING OF COATED SHEETS

Godina izdavanja

2011

Stranice

165-178

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksandrović, Srbislav; Marušić, Vlatko; Vujinović, Tomislav; Maglić, Leon

Naziv časopisa

Strojarstvo-Journal for Theory and Application in Mechanical Engineering

Naziv rada

INFLUENCE OF VARIABLE BLANK HOLDING FORCE AND NONMONOTONOUS PROCESS OF DEEP DRAWING ON FORMABILITY OF COATED SHEETS

Godina izdavanja

2010

Stranice

159-168

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav; Stefanović, M; Lazić, V ; Adamović, D

Naziv rada

Computer controlled experimental device for investigations of tribological influences in sheet metal forming

Godina izdavanja

20011

Naziv konferencije

International conference DEMI 2011

Grad

Banja Luka

Stranice

285-290

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Djordjević, M; Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav; Stefanović, M; Nikolić, R; Lazić, V

Naziv rada

Computer controlled experimental device for investigations of tribological influences in sheet metal forming

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

17th international PhD. students seminal SEMDOK 2012

Grad

Zilina-Terchova

Stranice

13-17

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav; Stefanović, M; Lazić, V; Adamović, D

Naziv rada

Adjustable drawbead and variable contact pressure as tribological influences in sheet metal stripe sliding test

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

International conference BALKANTRIB 2011

Grad

Thessaloniki, Greece

Stranice

597-605

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav; Stefanović, M; Lazić, V; Adamović, D

Naziv rada

Physical modelling of variable contact pressure and variable drawbead height influence on deep drawing of thin sheets

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

International conference SERBIATRIB 2011

Grad

Kragujevac

Stranice

358-365

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav; Stefanović, M; Lazić, V; Adamović, D

Naziv rada

Variable contact pressure and variable drawbead height influence on deep drawing of A1 alloys sheets

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

International conference ICPE 2011

Grad

Niš

Stranice

277-280

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Mogućnosti za upravljanje procesom dubokog izvlačenja

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

DEMI 2007

Grad

Banja Luka

Stranice

187-192

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Uticaj promenljivih triboloških uslova na obodu na proces dubokog izvlačenja komada različitih geometrija od A1 legura

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Serbia Trib 2007

Grad

Kragujevac

Stranice

237-240

Izdavač

Mašinski fakultet Kragujevac

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Upravljanje silom držanja pri dubokom izvlačenju-značaj i ograničenja

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

DEMI 2005

Grad

Banja Luka

Stranice

159-164

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Uticaji nemonotonosti deformisanja i promenljivih triboloških uslova na obodu tokom procesa dubokog izvlačenja

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

YUTRIB 05

Grad

Kragujevac

Stranice

697-702

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Samardžić, M; Stefanović, M; Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Uvod u tribološka istraživanja pri oblikovanju mikro delova dubokim izvlačenjem

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

9-ta Jugoslovenska konferencija o tribologiji Kragujevac

Grad

Kragujevac

Stranice

840-845

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Duboko izvlačenje pri promenljivoj sili držanja i složenoj istoriji deformisanja

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

SPMSCG Čačak - Vrnjačka Banja

Grad

Čačak

Stranice

215-220

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović , S; Stefanović, M; Mandić, V; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Perspektive primene i aktuelna pitanja obradivosti limova povećane čvrstoće

Godina izdavanja

2003

Naziv konferencije

DEMI 2003

Grad

Banja Luka

Stranice

79-84

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stefanović, M; Aleksandrović, S; Babić, Ž; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Obradivost tankih limova pri dubokom izvlačenju u uslovima novih tehnologija i primene savremenih materijala

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

DEMI 2002

Grad

Banja Luka

Stranice

43-54

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vujinović, Tomislav; Stefanović, M; Aleksandrović, S

Naziv rada

Granična deformabilnost pri višefaznom dubokom izvlačenju

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

2. Međunarodna konferencija - Stanje i perspektive razvoja u mašinskoj industriji

Grad

Kruševac

Stranice

1464-1468

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Upravljanje i numeričko modeliranje u procesima obrade lima deformisanjem

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

29 SPMJ Beograd

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandrović, S; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Rastuća sila držanja kao tribološki faktor pri čistom dubokom izvlačenju prevučenih limova u uslovima nemonotonog deformisanja

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

VII Jugoslovenska konferencija o tribologiji

Grad

Beograd

Stranice

3-12

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vujinović, Tomislav; Aleksandrović, S; Stefanović, M

Naziv rada

Uticaj promenljivog kontaktnog pritiska na držaču na obradivost prevučenih limova dubokim izvlačenjem

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije

Grad

Kraljevo

Stranice

2-13

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stefanović, M; Aleksandrović, S; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Uticaj kontaktnih uslova kod klasičnog i suprotnosmernog izvlačenja

Godina izdavanja

1997

Naziv konferencije

YUTRIB 97

Grad

Kopaonik

Stranice

61-62

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stefanović, M; Vujinović, Tomislav; Aleksandrović, S

Naziv rada

Uticaj tribo-uslova pri dvofaznom dubokom izvlačenju

Godina izdavanja

1995

Naziv konferencije

Yutrib

Grad

Herceg Novi

Stranice

185-186

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Adamović, D; Stefanović, M; Vujinović, Tomislav

Naziv rada

Analiza uticaja trenja na naponsko-deformacione karakteristike dubokog izvlačenje sa stanjenjem zida metodom gornje procene

Godina izdavanja

199

Naziv konferencije

YUTRIB 99

Grad

Kragujevac

Stranice

29-31

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

CAD sa osnovama tehničkog crtanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Materijali i tehnologije obrade

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove mašinstva

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Eksploatacija vozila

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Elementi transportnih sredstava i uređaja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

CAD sa osnovama tehničkog crtanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Materijali i tehnologije obrade

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove mašinstva

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Dinamika vozila

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Eksploatacija vozila

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI