slika radnika


Prof. dr ALEKSANDRA VIDOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • aleksandra.b.vidovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ALEKSANDRA VIDOVIĆ

 

Godina rođenja

1972

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz ekonomije

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac centra za izdavačku djelatnost (Org. jedinica: Centar za izdavačku djelatnost)

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr. Aleksandra Vidović rođena 05.07. 1972 godine u Doboju. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završava u Doboju. Zvanje diplomirani menadžer dobija na Panevropskom univerzitetu Apeiron - Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka, 2007. Na istom fakultetu stiče zvanje magistar ekonomskih nauka 2009, dok zvanje doktora nauka iz ekonomije stiče 2012 godine također na Panevropskom univerzitet Apeiron - Fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka. Od aprila 2017 godine je vanredni profesor na Panevropskom univerzitetu Apeiron, Banja Luka. Do sada je objavila oko 50-tak radova, 5 univerzitetskih udžbenika i 2 priručnika. Od 2008 godine radi kao glavni i odgovorni urednik izdavačke djelatnosti unverziteta Apeiron. Dobrovoljno je bila članica uredničkog odbora i glavna urednica univerzitetskog časopisa Alumni.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Ekonomski modeli i valorizacija razvoja i angažovanja trgovačkih žigova

Datum završetka

27.02.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Kvalitativne analize i benchmarking u funkciji unapređenja prodaje

Datum završetka

29.08.2009

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

24.12.2007

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Vidović, A.(2024). Entrepreneurial Climate - Management of Women's Entrepreneurship. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 1-7.

 

 

Vidović, A.(2023). Management of the Tourism Offer as an Economic Development Function Bosnia and Herzegovina. Journal of Economics, Trade and Marketing Management, 1-7.

 

 

Vidović, A.(2022). Consumer Commitment in Bosnia and Herzegovina to Electronic or Traditional Purchase. Journal of Economics, Trade and Marketing Management, 0-0.

 

 

Vidović, A.(2022). Tourism as a Function of State Development Management. Journal of Business Theory and Practice, 0-0.

 

 

Vidović, A.(2021). Retail Enterprise Management. Journal of Economics, Trade and Marketing Management, 11-19.

 

 

Vidović, A.(2021). Categories of Management in Retail Enterprises. International Journal of Sales, Retailing and Marketing, 54-59.

 

 

Vidović, A.(2021). Distance Learning System in Function of Student Satisfaction for Delivered Quality of Teaching. Journal of Business Theory and Practice, 64-71.

 

 

Vidović, A.(2020). Communication of a Modern Trading Company in the Function of the Drafting of the Final Decision on Shopping. Journal of Business Theory and Practice, 39-44.

 

 

Vidović, A.(2020). Management by Entrepreneurship Using Digital Marketing Knowledge. Journal of Sales, Retailing and Marketing, 61-65.

 

 

Vidović, A.(2020). Comparative Analysis of Inovative in Micro Entrepeneurship Inspired by Handicraft. Journal of Economics, Trade, and Marketing Management, 1-6.

 

 

Vidović, A.(2019). Management od Market Development of South East Europe Countries. Journal of Business Theory and Practice, 89-98.

 

 

Vidović, A.(2019). Sales promotion as a function in merchandising. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 120-131.

 

 

Vidović, A.(2019). Guest Animation in Tourism Work Entrepeneurial Venture. Journal of Economics, Trade and Marketing Management, 51-59.

 

 

Vidović, A.(2019). Impact of Internet Technology on to Consumer Behaviour. International Journal of Sales, Retailing and Marketing, 21-27.

 

 

Vidović, A.(2018). Benchmarking- Instrument for controlking as a function of higher education - comparative analysis. Journal of Business Theory and Practice, 30-42.

 

 

Vidović, A.(2018). Support to the development of entrepreneural incubator on the area of Bosnia and Herzegovina. International Journal of Knowledge, 303-307.

 

 

Vidović, A.(2018). Ecoturisam, management for development countries. Tehnika, 293-299.

 

 

Vidović, A.(2018). Managing the development of social entrepeneurship. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije -EMC, 86-99.

 

 

Vidović, A.(2017). Analysis of the role and importance of pension insurance. Actual Problems of Economics, 186-194.

 

 

Vidović, A., & Travar, O.(2017). FINANCING TRANSNATIONAL COMPANIES IN THE WORLD MARKET. KNOWLEDGE IN PRACTICE, 307-311.

 

 

Vidović, A.(2017). EFFECTS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBALIZATION IN THE BOSNIA AND HERZEGOVINA. Socioeconomica-The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development, 97-104.

 

 

Vidović, A.(2017). Comparative analysis of the management of rural tourism development. Ekonomski izazovi, 125-147.

 

 

Vidović, A.(2016). Upravljanje privrednim i društvenim razvojem. Tehnika (Savez inženjera i tehničara Srbije), 621-624.

 

 

Vidović, A., & Čudić, D.(2016). Comparative analysis of domestic and foreign tourists of the Western Balkans. KNOWLEDGE IN PRACTICE, 828-832.

 

 

Vidović, A.(2015). Growth and development of companies in the function mergers and acquisitions. Časopis Tehnika (Savez injžinjera i tehničara Srbije), 866-869.

 

 

Vidović, A.(2014). Role of Government in the Development of Entrepreneurship. Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development, 269-275.

 

 

Vidović, A.(2013). Economic Growth and Development in Times of Crysis. Socioeconomica, 132-136.

 

 

Vidović, A.(2013). Unapređenje prodaje u maloprodajnom objektu. Socioeconomica, 0-0.

 

 

Vidović, A.(2012). Ekonomska i pravna strana zaštite robne marke/trgovačkog žiga. Socioeconomica, 95-98.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Laketa, L., & Vidović, A. (2018). Inovacije u funkciji privrednog rasta pojedinih zemalja jugoistočne Evrope. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon (pp. 235-242). Beograd: Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

 

 

Vidović, A. (2017). Oglašavanje na društvenim mrežama i njihov uticaj na tinejdžete u funkciji donošenja odluke o kupovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE-POWERCOM2017" (pp. 30-39). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON", Visoka strukovna škola "Tržišne komunikacije"

 

 

Vidović, A. (2017). Komercijalizacija medija u kriznim situacijama za preduzeće. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE-POEWERCOM 2017" (pp. 40-49). Beograd: Panevropski univerzitet "APEIRON", Visoka strukovna škola "Tržišne komunikacije"

 

 

Vidović, A. (2016). Upravljanje ekonomskim razvojem u uslovima globalizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Međunarodna konferencija "Knowledge - Capital of the Future sa temom Knowledge Without Borders" (pp. 105-108). Bansko: Institute of Knowledge, Management, Skopje

 

 

Vidović, A. (2016). Upravljanje prodajnim aktivnostima trgovačkih preduzeća u funkciji tržišne komunikacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-v međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE - POWERCOM 2016" (pp. 8-15). Beograd: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću - Elit College Beograd

 

 

Vidović, A., & Broćeta, A. (2016). Tržišne komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja kompanija. Zbornik radova sa naučnog skupa-V međunarodni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije-Powercom 2016 (pp. 8-15). Beograd: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću - Elit College Beograd

 

 

Vidović, A. (2015). Vizuelni merčendajzing u funkciji komunikacije savremenog poslovanja u trgovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije - POWERCOM 2015" (pp. 8-15). Beograd: -

 

 

Vidović, A., & Jugović, D. (2014). Merčejdajzing u funkciji komunikacije sa tržištem. Zbornik radova sa naučnog skupa-POWERCOM 2014 (pp. 24-34). Beograd: Visoka škola strukovnih studija

 

 

Vidović, A. (2013). Robna marka u komunikaciji sa tržištem. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije 2013" (pp. 392-400). Beograd: -

 

 

Vidović, A. (2013). Tourism for Economic Development. Zbornik radova sa naučnog skupa-Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED (pp. 0-0). Užice: Biznis - Tehnical college of Vocational Studies

 

 

Vidović, A. (2012). Marketinški aspekt razvoja robne marke i uticaj na ponašanje kupaca. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije 2012" (pp. 333-344). Beograd: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću - Elit College Beograd

 

 

Vidović, A., & Majstorović, K. (2012). Franšiza kao poslovni sistem u tekstilnoj industriji. Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Međunarodni naučno-stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment" (pp. 211-215). Beograd: Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

 

 

Vidović, A. (2012). Economic aspects of trends in tourism. Zbornik radova sa naučnog skupa-4th International Conference "Science and Higher Education in Function of Sustainable Development" SED (pp. 0-0). Užice: Biznis - Tehnical college of Vocational Studies

 

 

Vidović, A. (2012). A Japanese management challenges and its legacy - Izazovi Japanskog menadžmenta i njegova ostavština. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju (pp. 115-122). Banja Luka: University for Business, Engineering and Management

 

 

Vidović, A. (2011). Cost Management Model in Small and Medium Enterprises. Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference "Small and Medium Enterprises - Possibilities and perspectives 2011 (pp. 239-243). Novi Pazar: Akroasis

 

 

Vidović, A., & Uremović, N. (2011). Six Sigma Quality of Modern Philosophy. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodna konferencija "Ekonomija i menadžment zasnovani na novim tehnologijama (pp. 551-554). Kladovi: SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

 

 

Vidović, A. (2011). Risk Management in ISO 9000, ISO 14000 and ISO 14001. Zbornik radova sa naučnog skupa-11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry (pp. 1012-1015). Soko Banja: SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

 

 

Aleksandra, V. (2011). Globalizacija u funkciji trgovinske razmjene. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardnu (pp. 554-560). Banja Luka: EDASOL

 

 

Vidović, A. (2011). Economic Impact on Tourism. Zbornik radova sa naučnog skupa-4th International Conference "Science and higher education in function of sustainable Development" SED (pp. 116-119). Užice: SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

 

 

Vidović, A. (2010). Izazovi ženskog preduzetništva. Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija mladih lidera ICONYL 2010 (pp. 41-48). Novi Pazar: SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

 

 

Vidović, A. (2010). Quality Management with Special Attention to Standards-ISO 9001 and ISO 14000. Zbornik radova sa naučnog skupa-10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI (pp. 990-993). Donji Milanovac: -

 

 

Đurić, Z., & Vidović, A. (2010). Ekonomsko vrednovanje e-learning-a (E-learning Economics Valuation). Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni naučno-stručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO (pp. 58-67). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Vidović, A. (2010). Ekološki problemi kao ograničavajući faktor stvaranja i razvoja ambalaže u privatnih marki. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu" (pp. 489-496). Novi Pazar: SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

 

 

Vidović, A. (2010). Industrijski marketing u funkciji savremenog industrijskog razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna stručna konferencija, regionalni razvoj i prekogranična saradnja - traganje za novim perspektivama (pp. 67-72). Novi Pazar: SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Vidović, A. (2023). Menadment korporativnog upravljanja. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Vidović, A. (2022). Poslovna partnerstva. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Vidović, A. (2018). Citatne baze podataka - 2. dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON.

 

 

Vidović, A. (2018). Unapređenje prodaje, merčendajzing i franšizing - 2 . dopunjeno i izmjenjeno izdanje. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON.

 

 

Vidović, A. (2017). Preduzetništvo i preduzetnički menadžment. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON.

 

 

Travar Ostoja;, V. (2016). Menadžment javnih nabavki. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON.

 

 

Vidović, A. (2014). Unapređenje prodaje, merčendajzing i franšizing. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON.

 

 

Vidović, A. (2014). Citatne baze podataka. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON.

 

 

Vidović, A. (2013). Marketing menadžment lične prodaje. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

A. Vidović, "Entrepreneurial Climate - Management of Women's Entrepreneurship", International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), vol. 9, no. 1, pp. 1-7, 2024.

 

 

A. Vidović, "Management of the Tourism Offer as an Economic Development Function Bosnia and Herzegovina", Journal of Economics, Trade and Marketing Management, vol. 5, no. 2, pp. 1-7, 2023.

 

 

A. Vidović, "Consumer Commitment in Bosnia and Herzegovina to Electronic or Traditional Purchase", Journal of Economics, Trade and Marketing Management, vol. 4, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

A. Vidović, "Tourism as a Function of State Development Management", Journal of Business Theory and Practice, vol. 10, no. 4, pp. 0-0, 2022.

 

 

A. Vidović, "Retail Enterprise Management", Journal of Economics, Trade and Marketing Management, vol. 3, no. 1, pp. 11-19, 2021.

 

 

A. Vidović, "Categories of Management in Retail Enterprises", International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 10, no. 2, pp. 54-59, 2021.

 

 

A. Vidović, "Distance Learning System in Function of Student Satisfaction for Delivered Quality of Teaching", Journal of Business Theory and Practice, vol. 9, no. 3, pp. 64-71, 2021.

 

 

A. Vidović, "Communication of a Modern Trading Company in the Function of the Drafting of the Final Decision on Shopping", Journal of Business Theory and Practice, vol. 8, no. 1, pp. 39-44, 2020.

 

 

A. Vidović, "Management by Entrepreneurship Using Digital Marketing Knowledge", Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 9, no. 2, pp. 61-65, 2020.

 

 

A. Vidović, "Comparative Analysis of Inovative in Micro Entrepeneurship Inspired by Handicraft", Journal of Economics, Trade, and Marketing Management, vol. 2, no. 3, pp. 1-6, 2020.

 

 

A. Vidović, "Management od Market Development of South East Europe Countries", Journal of Business Theory and Practice, vol. 7, no. 7, pp. 89-98, 2019.

 

 

A. Vidović, "Sales promotion as a function in merchandising", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, vol. 9, no. 1, pp. 120-131, 2019.

 

 

A. Vidović, "Guest Animation in Tourism Work Entrepeneurial Venture", Journal of Economics, Trade and Marketing Management, vol. 1, no. 2, pp. 51-59, 2019.

 

 

A. Vidović, "Impact of Internet Technology on to Consumer Behaviour", International Journal of Sales, Retailing and Marketing, vol. 8, no. 2, pp. 21-27, 2019.

 

 

A. Vidović, "Benchmarking- Instrument for controlking as a function of higher education - comparative analysis", Journal of Business Theory and Practice, vol. 6, no. 1, pp. 30-42, 2018.

 

 

A. Vidović, "Support to the development of entrepreneural incubator on the area of Bosnia and Herzegovina", International Journal of Knowledge, vol. 22, no. 1, pp. 303-307, 2018.

 

 

A. Vidović, "Ecoturisam, management for development countries", Tehnika, vol. 18, no. 2, pp. 293-299, 2018.

 

 

A. Vidović, "Managing the development of social entrepeneurship", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije -EMC, vol. 8, no. 1, pp. 86-99, 2018.

 

 

A. Vidović, "Analysis of the role and importance of pension insurance", Actual Problems of Economics, vol. 188, no. 2, pp. 186-194, 2017.

 

 

A. Vidović and O. Travar, "FINANCING TRANSNATIONAL COMPANIES IN THE WORLD MARKET", KNOWLEDGE IN PRACTICE, vol. 16, no. 2, pp. 307-311, 2017.

 

 

A. Vidović, "EFFECTS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBALIZATION IN THE BOSNIA AND HERZEGOVINA", Socioeconomica-The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development, vol. 11, no. 6, pp. 97-104, 2017.

 

 

A. Vidović, "Comparative analysis of the management of rural tourism development", Ekonomski izazovi, vol. 6, no. 12, pp. 125-147, 2017.

 

 

A. Vidović, "Upravljanje privrednim i društvenim razvojem", Tehnika (Savez inženjera i tehničara Srbije), vol. 4, no. 1, pp. 621-624, 2016.

 

 

A. Vidović and D. Čudić, "Comparative analysis of domestic and foreign tourists of the Western Balkans", KNOWLEDGE IN PRACTICE, vol. 15, no. 2, pp. 828-832, 2016.

 

 

A. Vidović, "Growth and development of companies in the function mergers and acquisitions", Časopis Tehnika (Savez injžinjera i tehničara Srbije), vol. 5, no. 1, pp. 866-869, 2015.

 

 

A. Vidović, "Role of Government in the Development of Entrepreneurship", Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development, vol. 3, no. 6, pp. 269-275, 2014.

 

 

A. Vidović, "Economic Growth and Development in Times of Crysis", Socioeconomica, vol. 2, no. 1, pp. 132-136, 2013.

 

 

A. Vidović, "Unapređenje prodaje u maloprodajnom objektu", Socioeconomica, vol. 4, no. 1, pp. 0-0, 2013.

 

 

A. Vidović, "Ekonomska i pravna strana zaštite robne marke/trgovačkog žiga", Socioeconomica, vol. 1, no. 1, pp. 95-98, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

L. Laketa and A. Vidović, "Inovacije u funkciji privrednog rasta pojedinih zemalja jugoistočne Evrope", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon, Beograd, 2018.

 

 

A. Vidović, "Oglašavanje na društvenim mrežama i njihov uticaj na tinejdžete u funkciji donošenja odluke o kupovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE-POWERCOM2017", Beograd, 2017.

 

 

A. Vidović, "Komercijalizacija medija u kriznim situacijama za preduzeće", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE-POEWERCOM 2017", Beograd, 2017.

 

 

A. Vidović, "Upravljanje ekonomskim razvojem u uslovima globalizacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. Međunarodna konferencija "Knowledge - Capital of the Future sa temom Knowledge Without Borders", Bansko, 2016.

 

 

A. Vidović, "Upravljanje prodajnim aktivnostima trgovačkih preduzeća u funkciji tržišne komunikacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-v međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE - POWERCOM 2016", Beograd, 2016.

 

 

A. Vidović and A. Broćeta, "Tržišne komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja kompanija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V međunarodni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije-Powercom 2016, Beograd, 2016.

 

 

A. Vidović, "Vizuelni merčendajzing u funkciji komunikacije savremenog poslovanja u trgovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije - POWERCOM 2015", Beograd, 2015.

 

 

A. Vidović and D. Jugović, "Merčejdajzing u funkciji komunikacije sa tržištem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-POWERCOM 2014, Beograd, 2014.

 

 

A. Vidović, "Robna marka u komunikaciji sa tržištem", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije 2013", Beograd, 2013.

 

 

A. Vidović, "Tourism for Economic Development", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED, Užice, 2013.

 

 

A. Vidović, "Marketinški aspekt razvoja robne marke i uticaj na ponašanje kupaca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije 2012", Beograd, 2012.

 

 

A. Vidović and K. Majstorović, "Franšiza kao poslovni sistem u tekstilnoj industriji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-3. Međunarodni naučno-stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment", Beograd, 2012.

 

 

A. Vidović, "Economic aspects of trends in tourism", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th International Conference "Science and Higher Education in Function of Sustainable Development" SED, Užice, 2012.

 

 

A. Vidović, "A Japanese management challenges and its legacy - Izazovi Japanskog menadžmenta i njegova ostavština", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju, Banja Luka, 2012.

 

 

A. Vidović, "Cost Management Model in Small and Medium Enterprises", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference "Small and Medium Enterprises - Possibilities and perspectives 2011, Novi Pazar, 2011.

 

 

A. Vidović and N. Uremović, "Six Sigma Quality of Modern Philosophy", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodna konferencija "Ekonomija i menadžment zasnovani na novim tehnologijama, Kladovi, 2011.

 

 

A. Vidović, "Risk Management in ISO 9000, ISO 14000 and ISO 14001", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry, Soko Banja, 2011.

 

 

V. Aleksandra, "Globalizacija u funkciji trgovinske razmjene", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardnu, Banja Luka, 2011.

 

 

A. Vidović, "Economic Impact on Tourism", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th International Conference "Science and higher education in function of sustainable Development" SED, Užice, 2011.

 

 

A. Vidović, "Izazovi ženskog preduzetništva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodna konferencija mladih lidera ICONYL 2010, Novi Pazar, 2010.

 

 

A. Vidović, "Quality Management with Special Attention to Standards-ISO 9001 and ISO 14000", in Zbornik radova sa naučnog skupa-10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI, Donji Milanovac, 2010.

 

 

Z. Đurić and A. Vidović, "Ekonomsko vrednovanje e-learning-a (E-learning Economics Valuation)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-2. Međunarodni naučno-stručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO, Banja Luka, 2010.

 

 

A. Vidović, "Ekološki problemi kao ograničavajući faktor stvaranja i razvoja ambalaže u privatnih marki", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu", Novi Pazar, 2010.

 

 

A. Vidović, "Industrijski marketing u funkciji savremenog industrijskog razvoja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna stručna konferencija, regionalni razvoj i prekogranična saradnja - traganje za novim perspektivama, Novi Pazar, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

A. Vidović, "Menadment korporativnog upravljanja", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2023.

 

 

A. Vidović, "Poslovna partnerstva", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2022.

 

 

A. Vidović, "Citatne baze podataka - 2. dopunjeno i izmjenjeno izdanje", Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, 2018.

 

 

A. Vidović, "Unapređenje prodaje, merčendajzing i franšizing - 2 . dopunjeno i izmjenjeno izdanje", Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, 2018.

 

 

A. Vidović, "Preduzetništvo i preduzetnički menadžment", Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, 2017.

 

 

V. Travar Ostoja;, "Menadžment javnih nabavki", Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, 2016.

 

 

A. Vidović, "Unapređenje prodaje, merčendajzing i franšizing", Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, 2014.

 

 

A. Vidović, "Citatne baze podataka", Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON, 2014.

 

 

A. Vidović, "Marketing menadžment lične prodaje", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Vidović, Aleksamdra

Naziv časopisa

International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS)

Naziv rada

Entrepreneurial Climate - Management of Women's Entrepreneurship

Godina izdavanja

2024

Stranice

1-7

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Economics, Trade and Marketing Management

Naziv rada

Management of the Tourism Offer as an Economic Development Function Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2023

Stranice

1-7

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Economics, Trade and Marketing Management

Naziv rada

Consumer Commitment in Bosnia and Herzegovina to Electronic or Traditional Purchase

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Business Theory and Practice

Naziv rada

Tourism as a Function of State Development Management

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Economics, Trade and Marketing Management

Naziv rada

Retail Enterprise Management

Godina izdavanja

2021

Stranice

11-19

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

International Journal of Sales, Retailing and Marketing

Naziv rada

Categories of Management in Retail Enterprises

Godina izdavanja

2021

Stranice

54-59

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Business Theory and Practice

Naziv rada

Distance Learning System in Function of Student Satisfaction for Delivered Quality of Teaching

Godina izdavanja

2021

Stranice

64-71

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Business Theory and Practice

Naziv rada

Communication of a Modern Trading Company in the Function of the Drafting of the Final Decision on Shopping

Godina izdavanja

2020

Stranice

39-44

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Sales, Retailing and Marketing

Naziv rada

Management by Entrepreneurship Using Digital Marketing Knowledge

Godina izdavanja

2020

Stranice

61-65

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Economics, Trade, and Marketing Management

Naziv rada

Comparative Analysis of Inovative in Micro Entrepeneurship Inspired by Handicraft

Godina izdavanja

2020

Stranice

1-6

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Business Theory and Practice

Naziv rada

Management od Market Development of South East Europe Countries

Godina izdavanja

2019

Stranice

89-98

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije

Naziv rada

Sales promotion as a function in merchandising

Godina izdavanja

2019

Stranice

120-131

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Economics, Trade and Marketing Management

Naziv rada

Guest Animation in Tourism Work Entrepeneurial Venture

Godina izdavanja

2019

Stranice

51-59

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

International Journal of Sales, Retailing and Marketing

Naziv rada

Impact of Internet Technology on to Consumer Behaviour

Godina izdavanja

2019

Stranice

21-27

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Journal of Business Theory and Practice

Naziv rada

Benchmarking- Instrument for controlking as a function of higher education - comparative analysis

Godina izdavanja

2018

Stranice

30-42

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

International Journal of Knowledge

Naziv rada

Support to the development of entrepreneural incubator on the area of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Stranice

303-307

Godina_Vol_IEEE

22

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Tehnika

Naziv rada

Ecoturisam, management for development countries

Godina izdavanja

2018

Stranice

293-299

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije -EMC

Naziv rada

Managing the development of social entrepeneurship

Godina izdavanja

2018

Stranice

86-99

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Actual Problems of Economics

Naziv rada

Analysis of the role and importance of pension insurance

Godina izdavanja

2017

Stranice

186-194

Godina_Vol_IEEE

188

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Travar, Ostoja

Naziv časopisa

KNOWLEDGE IN PRACTICE

Naziv rada

FINANCING TRANSNATIONAL COMPANIES IN THE WORLD MARKET

Godina izdavanja

2017

Stranice

307-311

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Socioeconomica-The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development

Naziv rada

EFFECTS OF INTERNATIONAL TRADE AND GLOBALIZATION IN THE BOSNIA AND HERZEGOVINA

Godina izdavanja

2017

Stranice

97-104

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Ekonomski izazovi

Naziv rada

Comparative analysis of the management of rural tourism development

Godina izdavanja

2017

Stranice

125-147

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Tehnika (Savez inženjera i tehničara Srbije)

Naziv rada

Upravljanje privrednim i društvenim razvojem

Godina izdavanja

2016

Stranice

621-624

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Čudić, Dejan;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE IN PRACTICE

Naziv rada

Comparative analysis of domestic and foreign tourists of the Western Balkans

Godina izdavanja

2016

Stranice

828-832

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Časopis Tehnika (Savez injžinjera i tehničara Srbije)

Naziv rada

Growth and development of companies in the function mergers and acquisitions

Godina izdavanja

2015

Stranice

866-869

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Socioeconomica - The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development

Naziv rada

Role of Government in the Development of Entrepreneurship

Godina izdavanja

2014

Stranice

269-275

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandar

Naziv časopisa

Socioeconomica

Naziv rada

Economic Growth and Development in Times of Crysis

Godina izdavanja

2013

Stranice

132-136

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Socioeconomica

Naziv rada

Unapređenje prodaje u maloprodajnom objektu

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv časopisa

Socioeconomica

Naziv rada

Ekonomska i pravna strana zaštite robne marke/trgovačkog žiga

Godina izdavanja

2012

Stranice

95-98

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Laketa, Luka; Vidović, Aleksandra; Laketa Marko

Naziv rada

Inovacije u funkciji privrednog rasta pojedinih zemalja jugoistočne Evrope

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija MEFkon

Grad

Beograd

Stranice

235-242

Izdavač

Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Oglašavanje na društvenim mrežama i njihov uticaj na tinejdžete u funkciji donošenja odluke o kupovini

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VI međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE-POWERCOM2017"

Grad

Beograd

Stranice

30-39

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON", Visoka strukovna škola "Tržišne komunikacije"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Broćeta Aleksandra

Naziv rada

Komercijalizacija medija u kriznim situacijama za preduzeće

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VI međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE-POEWERCOM 2017"

Grad

Beograd

Stranice

40-49

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON", Visoka strukovna škola "Tržišne komunikacije"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Upravljanje ekonomskim razvojem u uslovima globalizacije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

8. Međunarodna konferencija "Knowledge - Capital of the Future sa temom Knowledge Without Borders"

Grad

Bansko

Stranice

105-108

Izdavač

Institute of Knowledge, Management, Skopje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Upravljanje prodajnim aktivnostima trgovačkih preduzeća u funkciji tržišne komunikacije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

v međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "MOĆ KOMUNIKACIJE - POWERCOM 2016"

Grad

Beograd

Stranice

8-15

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću - Elit College Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Broćeta, Aleksandra

Naziv rada

Tržišne komunikacije u funkciji unapređenja poslovanja kompanija

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

V međunarodni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije-Powercom 2016

Grad

Beograd

Stranice

8-15

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću - Elit College Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Vizuelni merčendajzing u funkciji komunikacije savremenog poslovanja u trgovini

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

4. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije - POWERCOM 2015"

Grad

Beograd

Stranice

8-15

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Jugović, Dragana

Naziv rada

Merčejdajzing u funkciji komunikacije sa tržištem

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

POWERCOM 2014

Grad

Beograd

Stranice

24-34

Izdavač

Visoka škola strukovnih studija

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Robna marka u komunikaciji sa tržištem

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

2. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije 2013"

Grad

Beograd

Stranice

392-400

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Tourism for Economic Development

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Science and Higher Education in Function of Sustainable Development - SED

Grad

Užice

Stranice

0-0

Izdavač

Biznis - Tehnical college of Vocational Studies

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Marketinški aspekt razvoja robne marke i uticaj na ponašanje kupaca

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

1. Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija "Moć komunikacije 2012"

Grad

Beograd

Stranice

333-344

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću - Elit College Beograd

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Majstorović, Krunoslava

Naziv rada

Franšiza kao poslovni sistem u tekstilnoj industriji

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

3. Međunarodni naučno-stručni skup "Tendencije razvoja u tekstilnoj industriji Dizajn, Tehnologija, Menadžment"

Grad

Beograd

Stranice

211-215

Izdavač

Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Economic aspects of trends in tourism

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

4th International Conference "Science and Higher Education in Function of Sustainable Development" SED

Grad

Užice

Stranice

0-0

Izdavač

Biznis - Tehnical college of Vocational Studies

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

A Japanese management challenges and its legacy - Izazovi Japanskog menadžmenta i njegova ostavština

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju

Grad

Banja Luka

Stranice

115-122

Izdavač

University for Business, Engineering and Management

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Cost Management Model in Small and Medium Enterprises

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

International scientific conference "Small and Medium Enterprises - Possibilities and perspectives 2011

Grad

Novi Pazar

Stranice

239-243

Izdavač

Akroasis

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Uremović, Nina

Naziv rada

Six Sigma Quality of Modern Philosophy

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1. Međunarodna konferencija "Ekonomija i menadžment zasnovani na novim tehnologijama

Grad

Kladovi

Stranice

551-554

Izdavač

SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Risk Management in ISO 9000, ISO 14000 and ISO 14001

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

11th International Conference Research and Development in Mechanical Industry

Grad

Soko Banja

Stranice

1012-1015

Izdavač

SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Aleksandra,Vidović

Naziv rada

Globalizacija u funkciji trgovinske razmjene

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardnu

Grad

Banja Luka

Stranice

554-560

Izdavač

EDASOL

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Economic Impact on Tourism

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

4th International Conference "Science and higher education in function of sustainable Development" SED

Grad

Užice

Stranice

116-119

Izdavač

SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Izazovi ženskog preduzetništva

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Međunarodna konferencija mladih lidera ICONYL 2010

Grad

Novi Pazar

Stranice

41-48

Izdavač

SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Quality Management with Special Attention to Standards-ISO 9001 and ISO 14000

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

10th International Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI

Grad

Donji Milanovac

Stranice

990-993

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Zdenda; Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Ekonomsko vrednovanje e-learning-a (E-learning Economics Valuation)

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

2. Međunarodni naučno-stručni skup informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

58-67

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Ekološki problemi kao ograničavajući faktor stvaranja i razvoja ambalaže u privatnih marki

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

1. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu"

Grad

Novi Pazar

Stranice

489-496

Izdavač

SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naziv rada

Industrijski marketing u funkciji savremenog industrijskog razvoja

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Međunarodna stručna konferencija, regionalni razvoj i prekogranična saradnja - traganje za novim perspektivama

Grad

Novi Pazar

Stranice

67-72

Izdavač

SaTCIP - Scientific and Technical center for Intelectual Property

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Menadment korporativnog upravljanja

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Poslovna partnerstva

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Citatne baze podataka - 2. dopunjeno i izmjenjeno izdanje

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Tip

Praktikum

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Unapređenje prodaje, merčendajzing i franšizing - 2 . dopunjeno i izmjenjeno izdanje

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Preduzetništvo i preduzetnički menadžment

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Tip

Udžbenik

 

Autori

Travar Ostoja; Vidović Aleksandra

Naslov

Menadžment javnih nabavki

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Unapređenje prodaje, merčendajzing i franšizing

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Tip

Udžbenik

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Citatne baze podataka

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet APEIRON

Tip

Praktikum

 

Autori

Vidović, Aleksandra

Naslov

Marketing menadžment lične prodaje

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Unapređenje prodaje - Merčendajzing & Franšizing

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kadrovski menadžment (menadžment ljudskih resursa)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing menadžment lične prodaje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment korporativnog upravljanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Ekonomija usluga

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Unapređenje prodaje - Merčendajzing & Franšizing

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Menadžment korporativnog upravljanja

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Ekonomija usluga

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH

Grad

Brčko

Država

Bosna i Hercegovina

Datum učlanjenja

12.08.2022

Opis

Stalni sudski vještak u Brčko distriktu BiH iz ekonomske struke