slika radnika


Prof. dr NEDIM SMAILOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • nedim.i.smailovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NEDIM SMAILOVIĆ

 

Godina rođenja

1955

Mjesto rođenja

Tuzla

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr. Nedim Smailović, redovni profesor je rođen u Tuzli. Nakon završene gimnazije u Banjaluci svoja stručna znanja sticao na više visokoškolskih institucija. Među njima su: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjaluci, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci i Fakultet poslovne informatike Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci.
Put stručnog i naučnog usavršavanja je išao od diplomiranog inžinjera elektrotehnike, smjer telekomunikacija, preko magistra poslovne ekonomije, do doktora tehničkih nauka i redovnog profesora u oblasti informacionih tehnologija.
Na Fakultetu poslovne informatike Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka, Banja Luka juna 2008. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom: "Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji".
Predavač je na više predmeta od 2005. godine do danas. Paralelno s tim radio je inžinjerske poslove kao zaposlenik u Mtel a.d. Banja Luka (drugi i stariji nazivi: Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, RO PTT saobraćaja BiH, DPPTT BiH, ...) od 1982. godine, gdje je prešao put od pripravnika, do projektanta informacionog sistema, glavnog inžinjera za obradu podataka, vodećeg inžinjera za sistemske servise, vodećeg inžinjera eksploatacije, glavnog sistem inžinjera, vodećeg inžinjera za Internet prezentaciju Sektora za nove servise, glavnog saradnika za poslove edukacije... Na tim poslovima nagrađivan je kao autor nekoliko softverskih inovacija i hardverskih konstrukcija koje su donijele značajne uštede i novu zaradu.
U kompaniji Mtel a.d. Banjaluka radio je na realizaciji više edukativnih projekata i programa, među kojima su: uvođenje u praksu sistema učenja na daljinu MOODLE, M:akademija, škola ECDL (European Computer Driving Licence ) - evropski i svjetski standard informatičke pismenosti i rada na računaru, primjena "pametne table", Kurs poznavanja i primjene programa MS Excel na osnovnom, srednjem i višem nivou prema konceptu kompanije Microsoft. Ovaj paralelni rad, za katedrom na tri univerziteta i u privredi koristan je za obje strane. Teorija iz knjiga se prenosi u praksu, a bogata iskustva iz svakodnevne prakse u privredi se prenose studentima na predavanjima. Studenti na fakultetima i polaznici kurseva to prepoznaju i u anketama jasno iskazuju svoje zadovoljstvo stečenim znanjima i načinom njihovog prezentiranja.
U Asocijaciji za informacione tehnologije počasni je član za izuzetan doprinos u razvoju informatičkog društva u Bosni i Hercegovini.
Predaje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron, Banja Luka od 2005. godine.
Predavao na Univerzitetu Apeiron u Travniku (Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Travnik) od 2006. do 2017. godine.
Predavao na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku, Prijedor
Na M:akademiji u Telekomunikacijama RS a.d. Banja Luka bio je predavač interne informatičke obuke zaposlenih.
Učesnik je i izlagač na prvom i drugom kongresu bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta, u Sarajevu.
Održao je uvodno predavanje po pozivu na međunarodnoj Konferenciji iz primjene informacionih tehnologija - ITeO u Banjaluci 2020. godine pod nazivom "Primjena informaciono - komunikacionih tehnologija u proučavanju jezika".
Učesnik je i izlagač na godišnjim međunarodnim naučno-stručnim skupovima Informacione tehnologije za e-obrazovanje IteO na Panevropskom univerzitetu Banja Luka od 2010. do 2020.
Ima objavljene radove sa više domaćih i međunarodnih skupova, između ostalih i u Durbanu u Južnoj Africi i u Moskvi.
Služi se ruskim i engleskim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne informatike - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji

Datum završetka

06.06.2008

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj komunikaciji

Datum završetka

15.09.2005

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.12.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

(2019). Statistical Analysis of Texts of the Balkans Electronic Media Columnists. JITA-Journal of Information Technology and Applications Banja Luka, 5-16.

 

 

(2018). Psychological connections between colors and certain characteristic terms. Journal of lnformation Technology and Applications, 75-76.

 

 

(2012). Data visualization on information tahles - dashboards. Journal of Information Technology and Applications, 67-68.

 

 

(2010). ECDL Međunarodni certifikat informatičke pismenosti. ITEO, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Smailović, N. (2010). Vizuelno predstavljanje podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-Otvoreni dani Univerziteta Apeiron (pp. 40-57). Travnik: Fakultet poslovne informatike

 

 

Smailović, N. (2010). Digitalni vez, nova metoda vizuelnog predstavljanja podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Travnik: Sveučilište/Univerzitet "Vitez"

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Jakupović, E., Sarić, B., & Smailović, N. (2018). Trigonometrija. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Branko Latinović, N. (2011). Principi informatike. Banja Luka: Univerzitet Apeiron Banjaluka.

 

 

Latinović B, S., & Salkić H, M. (2010). Praktikum poslovne informatike. Travnik: Otvoreni univerzitet Apeiron.

 

 

(2008). Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju BiH na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

(2007). Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj komunikaciji. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

(2005). Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj kopmunikaciji. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

(2003). Rječnik pojmova iz oblasti komunikacija, mobilne telefonije, računara i Interneta. Banja Luka: -.

 

 

(2001). Fontovi u vašem računaru. Banja Luka: Bratstvo Banja Luka.

 

 

Smailović Nedim, Z. (2001). AutoCad 14. Banja Luka: Telekom Srpske.

 

 

(1998). Škola računara PERT. Banja Luka: Samostalno izdanje.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

, "Statistical Analysis of Texts of the Balkans Electronic Media Columnists", JITA-Journal of Information Technology and Applications Banja Luka, vol. 9, no. 1, pp. 5-16, 2019.

 

 

, "Psychological connections between colors and certain characteristic terms", Journal of lnformation Technology and Applications, vol. 8, no. 2, pp. 75-76, 2018.

 

 

, "Data visualization on information tahles - dashboards", Journal of Information Technology and Applications, vol. 2, no. 2, pp. 67-68, 2012.

 

 

, "ECDL Međunarodni certifikat informatičke pismenosti", ITEO, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2010.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

N. Smailović, "Vizuelno predstavljanje podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Otvoreni dani Univerziteta Apeiron, Travnik, 2010.

 

 

N. Smailović, "Digitalni vez, nova metoda vizuelnog predstavljanja podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Travnik, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

E. Jakupović, B. Sarić and N. Smailović, "Trigonometrija", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2018.

 

 

N. Branko Latinović, "Principi informatike", Banja Luka: Univerzitet Apeiron Banjaluka, 2011.

 

 

S. Latinović B and M. Salkić H, "Praktikum poslovne informatike", Travnik: Otvoreni univerzitet Apeiron, 2010.

 

 

, "Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju BiH na putu pridruživanja Evropskoj uniji", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2008.

 

 

, "Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj komunikaciji", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2007.

 

 

, "Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj kopmunikaciji", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2005.

 

 

, "Rječnik pojmova iz oblasti komunikacija, mobilne telefonije, računara i Interneta", Banja Luka: -, 2003.

 

 

, "Fontovi u vašem računaru", Banja Luka: Bratstvo Banja Luka, 2001.

 

 

Z. Smailović Nedim, "AutoCad 14", Banja Luka: Telekom Srpske, 2001.

 

 

, "Škola računara PERT", Banja Luka: Samostalno izdanje, 1998.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Nedim Smailović

Naziv časopisa

JITA-Journal of Information Technology and Applications Banja Luka

Naziv rada

Statistical Analysis of Texts of the Balkans Electronic Media Columnists

Godina izdavanja

2019

Stranice

5-16

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Nedim Smailović

Naziv časopisa

Journal of lnformation Technology and Applications

Naziv rada

Psychological connections between colors and certain characteristic terms

Godina izdavanja

2018

Stranice

75-76

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Nedim Smailović

Naziv časopisa

Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Data visualization on information tahles - dashboards

Godina izdavanja

2012

Stranice

67-68

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Nedim Smailović

Naziv časopisa

ITEO

Naziv rada

ECDL Međunarodni certifikat informatičke pismenosti

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Smailović, Nedim

Naziv rada

Vizuelno predstavljanje podataka

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Otvoreni dani Univerziteta Apeiron

Grad

Travnik

Stranice

40-57

Izdavač

Fakultet poslovne informatike

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Smailović, Nedim

Naziv rada

Digitalni vez, nova metoda vizuelnog predstavljanja podataka

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Travnik

Stranice

0-0

Izdavač

Sveučilište/Univerzitet "Vitez"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Jakupović, E, Sarić, B, Smailović, N

Naslov

Trigonometrija

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Branko Latinović, Nedim Smailovic

Naslov

Principi informatike

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Univerzitet Apeiron Banjaluka

Tip

Knjiga

 

Autori

Latinović B, Smailović N, Salkić H, Memeldzija Altijana

Naslov

Praktikum poslovne informatike

Godina izdavanja

2010

Grad

Travnik

Izdavač

Otvoreni univerzitet Apeiron

Tip

Praktikum

 

Autori

Smailović Nedim

Naslov

Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju BiH na putu pridruživanja Evropskoj uniji

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Smailović Nedim

Naslov

Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj komunikaciji

Godina izdavanja

2007

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Knjiga

 

Autori

Smailović Nedim

Naslov

Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj kopmunikaciji

Godina izdavanja

2005

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Doktorska disertacija/Magistarski rad - mentorstvo

 

Autori

Smailović Nedim

Naslov

Rječnik pojmova iz oblasti komunikacija, mobilne telefonije, računara i Interneta

Godina izdavanja

2003

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Tip

Vodič

 

Autori

Smailović Nedim

Naslov

Fontovi u vašem računaru

Godina izdavanja

2001

Grad

Banja Luka

Izdavač

Bratstvo Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Smailović Nedim, Zeljković Draško

Naslov

AutoCad 14

Godina izdavanja

2001

Grad

Banja Luka

Izdavač

Telekom Srpske

Tip

Vodič

 

Autori

Smailović Nedim

Naslov

Škola računara PERT

Godina izdavanja

1998

Grad

Banja Luka

Izdavač

Samostalno izdanje

Tip

Vodič

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Digitalna fotografija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

DTP - Digitalno izdavaštvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Administracija i održavanje IT sistema

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Informatika i računarske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovne aplikacije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Digitalna fotografija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

DTP - Digitalno izdavaštvo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Informatika i računarske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI