slika radnika


Prof. dr NEDIM SMAILOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • nedim.i.smailovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NEDIM SMAILOVIĆ

 

Godina rođenja

1955

Mjesto rođenja

Tuzla

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor tehničkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr. Nedim Smailović, redovni profesor je rođen u Tuzli. Nakon završene gimnazije u Banjaluci svoja stručna znanja sticao na više visokoškolskih institucija. Među njima su: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjaluci, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci i Fakultet poslovne informatike Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjaluci.
Put stručnog i naučnog usavršavanja je išao od diplomiranog inžinjera elektrotehnike, smjer telekomunikacija, preko magistra poslovne ekonomije, do doktora tehničkih nauka i redovnog profesora u oblasti informacionih tehnologija.
Na Fakultetu poslovne informatike Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luka, Banja Luka juna 2008. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom: "Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji".
Predavač je na više predmeta od 2005. godine do danas. Paralelno s tim radio je inžinjerske poslove kao zaposlenik u Mtel a.d. Banja Luka (drugi i stariji nazivi: Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, RO PTT saobraćaja BiH, DPPTT BiH, ...) od 1982. godine, gdje je prešao put od pripravnika, do projektanta informacionog sistema, glavnog inžinjera za obradu podataka, vodećeg inžinjera za sistemske servise, vodećeg inžinjera eksploatacije, glavnog sistem inžinjera, vodećeg inžinjera za Internet prezentaciju Sektora za nove servise, glavnog saradnika za poslove edukacije... Na tim poslovima nagrađivan je kao autor nekoliko softverskih inovacija i hardverskih konstrukcija koje su donijele značajne uštede i novu zaradu.
U kompaniji Mtel a.d. Banjaluka radio je na realizaciji više edukativnih projekata i programa, među kojima su: uvođenje u praksu sistema učenja na daljinu MOODLE, M:akademija, škola ECDL (European Computer Driving Licence ) - evropski i svjetski standard informatičke pismenosti i rada na računaru, primjena "pametne table", Kurs poznavanja i primjene programa MS Excel na osnovnom, srednjem i višem nivou prema konceptu kompanije Microsoft. Ovaj paralelni rad, za katedrom na tri univerziteta i u privredi koristan je za obje strane. Teorija iz knjiga se prenosi u praksu, a bogata iskustva iz svakodnevne prakse u privredi se prenose studentima na predavanjima. Studenti na fakultetima i polaznici kurseva to prepoznaju i u anketama jasno iskazuju svoje zadovoljstvo stečenim znanjima i načinom njihovog prezentiranja.
U Asocijaciji za informacione tehnologije počasni je član za izuzetan doprinos u razvoju informatičkog društva u Bosni i Hercegovini.
Predaje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron, Banja Luka od 2005. godine.
Predavao na Univerzitetu Apeiron u Travniku (Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Travnik) od 2006. do 2017. godine.
Predavao na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku, Prijedor
Na M:akademiji u Telekomunikacijama RS a.d. Banja Luka bio je predavač interne informatičke obuke zaposlenih.
Učesnik je i izlagač na prvom i drugom kongresu bosanskohercegovačkih naučnika iz zemlje i svijeta, u Sarajevu.
Održao je uvodno predavanje po pozivu na međunarodnoj Konferenciji iz primjene informacionih tehnologija - ITeO u Banjaluci 2020. godine pod nazivom "Primjena informaciono - komunikacionih tehnologija u proučavanju jezika".
Učesnik je i izlagač na godišnjim međunarodnim naučno-stručnim skupovima Informacione tehnologije za e-obrazovanje IteO na Panevropskom univerzitetu Banja Luka od 2010. do 2020.
Ima objavljene radove sa više domaćih i međunarodnih skupova, između ostalih i u Durbanu u Južnoj Africi i u Moskvi.
Služi se ruskim i engleskim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne informatike - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Kompjuterska informaciona grafika u predstavljanju Bosne i Hercegovine na putu pridruživanja Evropskoj uniji

Datum završetka

06.06.2008

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Kompjuterska prezentaciona grafika u poslovnoj komunikaciji

Datum završetka

15.09.2005

 

Obrazovna ustanova

Elektrotehnički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.12.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA