slika radnika


Doc. dr STEVO ŠKRBIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • stevo.d.skrbic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

STEVO ŠKRBIĆ

 

Godina rođenja

1977

Mjesto rođenja

Drvar

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 25.07.1977. godine u Drvaru. Srednju školu, Gimnazija opšti smjer Banja Luka završio u Banja Luci.
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Banja Luka i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Pravosudni ispit položio 2011. godine.
2014. godine na Panevropskom univerzitetu "Apeiron" Banja Luka stekao zvanje magistra pravnih nauka.
Zvanje doktor pravnih nauka, na istom Univerzitetu stekao 2022. godine.
Od 2006. godine zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske gdje je kao ovlašteno službeno lice na različitim pozicijama radio na poslovima i zadacima sprečavanja privrednog i finansijskog kriminaliteta, te na poslovima suzbijanja organizovanog i teškog kriminaliteta.
Tokom 2018. i 2019. godine obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske.
Od 01.04.2021. godine, Rješenjem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imenovan na mjesto zamjenika direktora u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH.
Objavio više stručnih i naučnih radova iz oblasti pravnih nauka, te sudjelovao u radu više međunarodnih i naučnih skupova organizovanih od strane domaćih i međunarodnih institucija iz oblasti prava, uprave, oblasti sprečavanja pranja novca, finansija, privrednog prava, bankarskog prava, radnog prava i drugo.
Učestvovao u radu više radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uporedno-pravni aspekti regulatornog okvira bankarskog sistema Republike Srpske u odnosu na regulatorni okvir zemalja u regionalnom okruženju

Datum završetka

27.09.2022

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Savremeno bankarsko pravo u uslovima globalizacije i deregulacije sa osvrtom na bankarsko pravo Republike Srpske

Datum završetka

07.03.2014

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

30.09.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Z. Drljača, S.(2023). Significance and Role of Control Bodies in the Banking System of the Republic of Srpska - Značaj i uloga kontrolnih organa bankarskog sistema Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Banja Luka, 35-52.

 

 

A. Muslić, S.(2023). Pravni status prava konkurencije u pravnom poretku Bosne i Hercegovine. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Emc Review, 247-259.

 

 

(2023). Uloga ombudsmana za zaštitu klijenata banke u privrednom sistemu Republike Srpske. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Emc Review, 271-287.

 

 

(2014). Bankarska tajna u bankarskom pravu Republike Srpske. List Privredne komore Republike Srpske, 20-21.

 

 

Z.Drljača, S.(2014). Finansijski lizing i finansijeri lizing aranžmana s osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj. Časopis Poslovne studije -Business studies, 273-284.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

A. Muslić, S. (2023). Bankarska tajna kao vid zaštite baničnih klijenata. Zbornik radova sa naučnog skupa-Legislativni izazovi u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine (pp. 0-0). Bihać: -

 

 

S. Škrbić, D. (2021). Uticaj globalizacije na razvoj bankarskog prava u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 289-303). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Z.Drljača, S. (2013). Bankarsko pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Z. Drljača, "Significance and Role of Control Bodies in the Banking System of the Republic of Srpska - Značaj i uloga kontrolnih organa bankarskog sistema Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Banja Luka, vol. 13, no. 13, pp. 35-52, 2023.

 

 

S. A. Muslić, "Pravni status prava konkurencije u pravnom poretku Bosne i Hercegovine", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Emc Review, vol. 13, no. 1, pp. 247-259, 2023.

 

 

, "Uloga ombudsmana za zaštitu klijenata banke u privrednom sistemu Republike Srpske", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Emc Review, vol. 13, no. 1, pp. 271-287, 2023.

 

 

, "Bankarska tajna u bankarskom pravu Republike Srpske", List Privredne komore Republike Srpske, vol. 11, no. 123, pp. 20-21, 2014.

 

 

S. Z.Drljača, "Finansijski lizing i finansijeri lizing aranžmana s osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj", Časopis Poslovne studije -Business studies, vol. 6, no. 11, pp. 273-284, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. A. Muslić, "Bankarska tajna kao vid zaštite baničnih klijenata", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Legislativni izazovi u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, Bihać, 2023.

 

 

D. S. Škrbić, "Uticaj globalizacije na razvoj bankarskog prava u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2021.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Z.Drljača, "Bankarsko pravo", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka, 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Z. Drljača, S. Škrbić

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Banja Luka

Naziv rada

Significance and Role of Control Bodies in the Banking System of the Republic of Srpska - Značaj i uloga kontrolnih organa bankarskog sistema Republike Srpske

Godina izdavanja

2023

Stranice

35-52

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

A. Muslić, S. Škrbić

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Emc Review

Naziv rada

Pravni status prava konkurencije u pravnom poretku Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2023

Stranice

247-259

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

S. Škrbić

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije Emc Review

Naziv rada

Uloga ombudsmana za zaštitu klijenata banke u privrednom sistemu Republike Srpske

Godina izdavanja

2023

Stranice

271-287

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

S. Škrbić

Naziv časopisa

List Privredne komore Republike Srpske

Naziv rada

Bankarska tajna u bankarskom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2014

Stranice

20-21

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

123

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Z.Drljača, S.Škrbić

Naziv časopisa

Časopis Poslovne studije -Business studies

Naziv rada

Finansijski lizing i finansijeri lizing aranžmana s osvrtom na zakonska rješenja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Stranice

273-284

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

A. Muslić, S. Škrbić

Naziv rada

Bankarska tajna kao vid zaštite baničnih klijenata

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Legislativni izazovi u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

S. Škrbić, D. Kosić

Naziv rada

Uticaj globalizacije na razvoj bankarskog prava u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

289-303

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Z.Drljača, S.Škrbić

Naslov

Bankarsko pravo

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron Banja Luka

Tip

Vodič

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Stečajno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI