slika radnika


Doc. dr TIJANA TALIĆ

docent

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • tijana.z.talic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

TIJANA TALIĆ

 

Godina rođenja

1983

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka iz računarstva i informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Inženjering informacionih tehnologija - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Inženjering informacionih tehnologija - 240 ECTS")

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Tijana Talić je rođena 1. januara 1983. godine u Banjoj Luci gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2008. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci na odsjeku za matematiku i informatiku, dok je titulu doktora nauka iz oblasti računarstva i informatike stekla 2019. godine na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta Apeiron.
Zaposlena je od 2008. godine je u Srednjoškolskom centru "Gemit-Apeiron" kao profesor matematike i informatike. Od 2008. do 2019. godine je radila na Panevropskom univerzitetu Apeiron kao asistent i viši asistent na predmetima: Viša matematika, Diskretne matematičke strukture, Algoritmi i strukture podataka i Sistemski softver. Na Fakultetu informacionih tehnologija Panevropskog univerziteta Apeiron 2019. godine je izabrana u zvanje docenta iz naučnih oblasti: računarske nauke i informacione nauke i bioinformatika. Trenutno je kao predmetni nastavnik angažovana na predmetu Niži programski jezici i programski prevodioci. Objavila je 10 naučnih radova u domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i časopisima.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Decentralizovani sistemi autentifikacije u savremenoj komunikaciji

Datum završetka

13.06.2019

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Digitalno arhiviranje i upravljanje dokumentima

Datum završetka

07.03.2014

 

Obrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Digitalno arhiviranje

Datum završetka

22.04.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Talić, T., Radić, G., & Avramović, Z.(2019). Digital Signature and Organization of Deentralized Authentication in Business Environment. JITA - Journal of Information Technology and Application, 0-0.

 

 

Talić, T.(2017). The use of Digital Signature in Electronic Communication in BiH - Research. JITA - Journal of Information Technology and Application, 0-0.

 

 

Talić, T.(2014). Full Text Search and Indexing in Languages with Two Alphabetes. JITA - Journal of Information Technology and Application, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Lazić, S., Talić, T., & Marinković, D. (2020). Značaj savremenih informacionih tehnologija u otežanim uslovima odvijanja redovne nastave. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup ITeO (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Marinković, D., Avramović, Z., Talić, T., & Đokić, M. (2020). Procesno orijentisan metod za poboljšanje kvaliteta analize podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Talić, T., & Marinković, D. (2019). Klasifikacija i sistematizacija elektronskog nastavnog materijala upotrebom RDF-a u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup ITeO (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Talić, T. (2016). Uloga i značaj digitalnog potpisa u poslovnoj komunikaciji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup ITeO (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 

 

Talić, T. (2009). Inteligentno generisanje nastavnog sadržaja u sistemima e-učenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi naučno-stručni skup ITeO (pp. 0-0). Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

T. Talić, G. Radić and Z. Avramović, "Digital Signature and Organization of Deentralized Authentication in Business Environment", JITA - Journal of Information Technology and Application, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2019.

 

 

T. Talić, "The use of Digital Signature in Electronic Communication in BiH - Research", JITA - Journal of Information Technology and Application, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2017.

 

 

T. Talić, "Full Text Search and Indexing in Languages with Two Alphabetes", JITA - Journal of Information Technology and Application, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Lazić, T. Talić and D. Marinković, "Značaj savremenih informacionih tehnologija u otežanim uslovima odvijanja redovne nastave", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup ITeO, Banja Luka, 2020.

 

 

D. Marinković, Z. Avramović, T. Talić and M. Đokić, "Procesno orijentisan metod za poboljšanje kvaliteta analize podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2020.

 

 

T. Talić and D. Marinković, "Klasifikacija i sistematizacija elektronskog nastavnog materijala upotrebom RDF-a u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup ITeO, Banja Luka, 2019.

 

 

T. Talić, "Uloga i značaj digitalnog potpisa u poslovnoj komunikaciji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup ITeO, Banja Luka, 2016.

 

 

T. Talić, "Inteligentno generisanje nastavnog sadržaja u sistemima e-učenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi naučno-stručni skup ITeO, Banja Luka, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Talić, Tijana; Radić, Gordana; Avramović, Zoran

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Application

Naziv rada

Digital Signature and Organization of Deentralized Authentication in Business Environment

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Talić, Tijana

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Application

Naziv rada

The use of Digital Signature in Electronic Communication in BiH - Research

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Talić, Tijana

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Application

Naziv rada

Full Text Search and Indexing in Languages with Two Alphabetes

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Lazić, Slavojka; Talić, Tijana; Marinković, Dražen

Naziv rada

Značaj savremenih informacionih tehnologija u otežanim uslovima odvijanja redovne nastave

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marinković, Dražen; Avramović, Zoran; Talić, Tijana; Đokić, Maja

Naziv rada

Procesno orijentisan metod za poboljšanje kvaliteta analize podataka

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talić, Tijana; Marinković, Dražen

Naziv rada

Klasifikacija i sistematizacija elektronskog nastavnog materijala upotrebom RDF-a u BiH

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talić, Tijana

Naziv rada

Uloga i značaj digitalnog potpisa u poslovnoj komunikaciji

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Talić, Tijana

Naziv rada

Inteligentno generisanje nastavnog sadržaja u sistemima e-učenja

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Prvi naučno-stručni skup ITeO

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Niži programski jezici i programski prevodioci (machine language, assemblers, compilers & interpreters)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Skript jezici i programiranje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Biometrijske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Niži programski jezici i programski prevodioci (machine language, assemblers, compilers & interpreters)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Skript jezici i programiranje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Biometrijske tehnologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI