slika radnika


Prof. dr NINA UREMOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • nina.d.uremovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

NINA UREMOVIĆ

 

Godina rođenja

1983

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor ekonomskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Fakultet poslovne ekonomije - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Nina Uremović, rođena je 21. 09. 1983. godine u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Udata je i majka četvoro djece.
Diplomirala na Fakultetu poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka u decembru 2008. godine. Iste godine upisuje magistarski studij na pomenutom fakultetu da bi magistrilala 2012. godine uspješno odbranivši tezu "Razvoj internih faktora strateškog menadžmenta poslovnih subjekata u fazi njihovog rasta sa osvrtom na privatne visokoškolske ustanove". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Intelektualni kapital kao generator poslovnog rasta" uspješno je odbranila u februaru 2016. godine na Fakultet poslovne ekonomije Panevropskog univerziteta "Apeiron" Banja Luka. Fakultetsko, magistarsko i doktorsko obrazovanje je završila sa visokim prosjekom ocjena.
Bogato radno iskustvo datira od 2004. godine, a koje se vremenom smjenjuje i to na poslovima referenta, likvidatora u finansijskom sektoru i stručnog saradnika u Laboratoriji za informaciono-komunikacione tehnologije. Ljubav prema nauci i radu sa studentima je prevagnula u profesionalnom opredjeljenju, tako da uporedo sa tim poslovima počinje da radi i sa studentima, u početku kao asistent 2009. godine, a zatim kao viši asistent 2012. godine. Izbor u zvanje docenta dobija 2016. godine na uže naučne oblasti "Menadžment" i "Teorijska ekonomija", a izbor u zvanje vanrednog profesora dobija 2021. godine na užu naučnu oblast "Teorijska ekonomija". Do sada je objavila monografiju i mnogobrojne stručne i naučne radove, te bila učesnik na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu.
Svoje usavršavanje nije svela samo na formalan vid obrazovanja, tako da je svoja znanja sposobnosti i vještine dopunjavala mnogobrojnom profesionalnom i neformalnom edukacijom iz oblasti informatike, stranih jezika, programa razvoja osiguranja kvaliteta, revizije sistema kvaliteta, razvoja cjeloživotnog učenja, psihologije laganja itd.
Učestvovala je u Redakcijskom kolegiju studentskog časopisa "Alumni" Panevropskog univerziteta "Apeiron", Redakcijskom odboru naučnog časopisa, i to "Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije EMC Review", član Organizacionog odbora IV Međunarodnog naučnog skupa ''MOĆ KOMUNIKACIJE 2015'', član Organizacionog odbora EDASOL Banja Luka, 2019.godine itd. Takođe, član je Upravnog odbora Panevropskog univerziteta "Apeiron", Banja Luka.
Živi i radi u Banjoj Luci.Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Intelektualni kapital kao generator poslovnog rasta

Datum završetka

27.02.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Razvoj internih faktora strateškog menadžmenta poslovnih subjekata u fazi njihovog rasta, sa osvrtom na privatne visokoškolske ustanove

Datum završetka

01.06.2012

 

Obrazovna ustanova

Fakultet poslovne ekonomije - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

31.12.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Landika M.;, U.(2022). Prognostičko modeliranje upravljačkih smjernica kao temelj međunarodnog pozicioniranja - izazovi za BIH. EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, 176-185.

 

 

Mirjana Landika;, N.(2022). Simulation Models in the Function of censored demand management of Higher education processes in the era of digitalization. Symorg 2022, 0-0.

 

 

Uremović, N., Landika, M., Aleksić, J., & Đurić, M.(2022). Statistical classification of non - economic factors in the function of improving business efficiency in banking operations. SymOpis, 639-640.

 

 

Aleksić, J., Landika, M., Uremović, N., & Blažević, B.(2022). Modeli panel analize u funkciji unapređenje preduzetničkih aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana. ITeO, 317-318.

 

 

Landika, M., & Uremović N.;, A.(2022). Odnos konkurentnosti i priliva SDI u Srbiji i potpisnicama CEFTA 2006 sporazuma. Ekonomski vidici, 113-128.

 

 

Tomić, M., Rover, S., Pejović, B., & Uremović, N.(2020). Functional Links Between Rural and Urban Areas in the Territory of the City of Banja Luka and the perspective of theri Development. Ekonomija održivog razvoja, 49-62.

 

 

Uremović, N., Aleksić, M., & Smailović, N.(2020). Analiza bilansa stanja sa aspekta ugrađenih procjena. EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, 474-497.

 

 

Uremović, N., & Tatarević, S.(2020). Mogućnost za poboljšanje obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj. Sportske Nauke i Zdravlje, 143-158.

 

 

Vujnović-Gligorić, B., Uremović, N., & Galijašević, Z.(2017). Međusobna prilagođavanja kamatnih stopa na tržištu novca. EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, 272-282.

 

 

Vujnović-Gligorić, B., Uremović, N., & & Galijašević, Z.(2017). Međusobna prilagođavanja kamatnih stopa na tržištu novca. EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, 272-282.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Jakupović, E., Obhođaš, I., & Uremović, N. (2021). Dinamička analiza uticaj covid 19 na makroekonomske indikatore u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Uremović, N., & Tatarević, S. (2021). BiH u procesu finansijske liberalizacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Uremović, N., & Tatarević, S. (2021). Efikasnost komunikacije u porodičnim kompanijama. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

(2021). Javni menadžment kao aspirator lokalnog i ekonomskog razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa naučnog skupa "Sigurnost i društvo" (pp. 261-279). Banja Luka: -

 

 

Vujnović-Gligorić, B., Uremović, N., & Galijašević, Z. (2018). Analiza sigurnosnih aspekata korištenja računovodstva u oblaku. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Zumreta, G., & Uremović, N. (2018). Mikro i makro faktori nekvalitetnih kredita. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Arežina, A., Aleksić, M., & Uremović, N. (2018). Vrednovanje komponenti hibridnog finansijskog instrumenta. Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Vidović, A., & Uremović, N. (2011). Six Sigma Quality of Modern Philosphy. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st Intenacional Conference Economics and Management-Based on New Technologies EmoNT 2011 (pp. 551-554). Kladovo: -

 

 

Đurić, Z., & Uremović, N. (2011). Ekonomsko vrednovanje angažovanja prirodnog bogatstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju ICASUS (pp. 173-182). Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron

 

 

Stojanović, V., & Uremović, N. (2009). Toward New Economic Services. Zbornik radova sa naučnog skupa-1st Intenacional Conference Law Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA (pp. 1152-1160). Sokobanja: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Uremović, N. (2021). Inteletkualni kapital kao generator poslovnog rasta. Banja Luka: PEU Apeiron.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

U. Landika M.;, "Prognostičko modeliranje upravljačkih smjernica kao temelj međunarodnog pozicioniranja - izazovi za BIH", EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, vol. XI, no. 1, pp. 176-185, 2022.

 

 

N. Mirjana Landika;, "Simulation Models in the Function of censored demand management of Higher education processes in the era of digitalization", Symorg 2022, vol. XVIII, no. 1, pp. 0-0, 2022.

 

 

N. Uremović, M. Landika, J. Aleksić and M. Đurić, "Statistical classification of non - economic factors in the function of improving business efficiency in banking operations", SymOpis, vol. XLIX, no. 1, pp. 639-640, 2022.

 

 

J. Aleksić, M. Landika, N. Uremović and B. Blažević, "Modeli panel analize u funkciji unapređenje preduzetničkih aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana", ITeO, vol. XIV, no. 1, pp. 317-318, 2022.

 

 

M. Landika and A. Uremović N.;, "Odnos konkurentnosti i priliva SDI u Srbiji i potpisnicama CEFTA 2006 sporazuma", Ekonomski vidici, vol. XXVII, no. 1, pp. 113-128, 2022.

 

 

M. Tomić, S. Rover, B. Pejović and N. Uremović, "Functional Links Between Rural and Urban Areas in the Territory of the City of Banja Luka and the perspective of theri Development", Ekonomija održivog razvoja, vol. 2, no. 0, pp. 49-62, 2020.

 

 

N. Uremović, M. Aleksić and N. Smailović, "Analiza bilansa stanja sa aspekta ugrađenih procjena", EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, vol. 10, no. 2, pp. 474-497, 2020.

 

 

N. Uremović and S. Tatarević, "Mogućnost za poboljšanje obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj", Sportske Nauke i Zdravlje, vol. 10, no. 2, pp. 143-158, 2020.

 

 

B. Vujnović-Gligorić, N. Uremović and Z. Galijašević, "Međusobna prilagođavanja kamatnih stopa na tržištu novca", EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, vol. 7, no. 2, pp. 272-282, 2017.

 

 

B. Vujnović-Gligorić, N. Uremović and Z. & Galijašević, "Međusobna prilagođavanja kamatnih stopa na tržištu novca", EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju, vol. 1, no. 1, pp. 272-282, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

E. Jakupović, I. Obhođaš and N. Uremović, "Dinamička analiza uticaj covid 19 na makroekonomske indikatore u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2021.

 

 

N. Uremović and S. Tatarević, "BiH u procesu finansijske liberalizacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2021.

 

 

N. Uremović and S. Tatarević, "Efikasnost komunikacije u porodičnim kompanijama", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Banja Luka, 2021.

 

 

, "Javni menadžment kao aspirator lokalnog i ekonomskog razvoja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa naučnog skupa "Sigurnost i društvo", Banja Luka, 2021.

 

 

B. Vujnović-Gligorić, N. Uremović and Z. Galijašević, "Analiza sigurnosnih aspekata korištenja računovodstva u oblaku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2018.

 

 

G. Zumreta and N. Uremović, "Mikro i makro faktori nekvalitetnih kredita", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2018.

 

 

A. Arežina, M. Aleksić and N. Uremović, "Vrednovanje komponenti hibridnog finansijskog instrumenta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EDASOL, Banja Luka, 2018.

 

 

A. Vidović and N. Uremović, "Six Sigma Quality of Modern Philosphy", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st Intenacional Conference Economics and Management-Based on New Technologies EmoNT 2011, Kladovo, 2011.

 

 

Z. Đurić and N. Uremović, "Ekonomsko vrednovanje angažovanja prirodnog bogatstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1. Međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju ICASUS, Banja Luka, 2011.

 

 

V. Stojanović and N. Uremović, "Toward New Economic Services", in Zbornik radova sa naučnog skupa-1st Intenacional Conference Law Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA, Sokobanja, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

N. Uremović, Inteletkualni kapital kao generator poslovnog rasta, Banja Luka: PEU Apeiron, 2021.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Landika M.; Uremović N.; Sredojević V.

Naziv časopisa

EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju

Naziv rada

Prognostičko modeliranje upravljačkih smjernica kao temelj međunarodnog pozicioniranja - izazovi za BIH

Godina izdavanja

2022

Stranice

176-185

Godina_Vol_IEEE

XI

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Mirjana Landika; Nina Uremović; Jana Aleksić;

Naziv časopisa

Symorg 2022

Naziv rada

Simulation Models in the Function of censored demand management of Higher education processes in the era of digitalization

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

XVIII

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Uremović, N; Landika, M; Aleksić, J; Đurić, Maja;

Naziv časopisa

SymOpis

Naziv rada

Statistical classification of non - economic factors in the function of improving business efficiency in banking operations

Godina izdavanja

2022

Stranice

639-640

Godina_Vol_IEEE

XLIX

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Aleksić, J; Landika, M; Uremović, N; Blažević, B.

Naziv časopisa

ITeO

Naziv rada

Modeli panel analize u funkciji unapređenje preduzetničkih aktivnosti u zemljama Zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2022

Stranice

317-318

Godina_Vol_IEEE

XIV

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Landika, M.; Uremović N.; Antonijević M.; Pejović B.

Naziv časopisa

Ekonomski vidici

Naziv rada

Odnos konkurentnosti i priliva SDI u Srbiji i potpisnicama CEFTA 2006 sporazuma

Godina izdavanja

2022

Stranice

113-128

Godina_Vol_IEEE

XXVII

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Milan; Rover, S; Pejović, B; Uremović, N;

Naziv časopisa

Ekonomija održivog razvoja

Naziv rada

Functional Links Between Rural and Urban Areas in the Territory of the City of Banja Luka and the perspective of theri Development

Godina izdavanja

2020

Stranice

49-62

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Uremović, N; Aleksić, M; Smailović, N;

Naziv časopisa

EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju

Naziv rada

Analiza bilansa stanja sa aspekta ugrađenih procjena

Godina izdavanja

2020

Stranice

474-497

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Uremović, N; Tatarević, S;

Naziv časopisa

Sportske Nauke i Zdravlje

Naziv rada

Mogućnost za poboljšanje obrazovanja odraslih u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2020

Stranice

143-158

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vujnović-Gligorić, B; Uremović, N; Galijašević, Z;

Naziv časopisa

EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju

Naziv rada

Međusobna prilagođavanja kamatnih stopa na tržištu novca

Godina izdavanja

2017

Stranice

272-282

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vujnović-Gligorić, B., Uremović, N., & Galijašević, Z.

Naziv časopisa

EMC Review, Časopis za ekonomiju i tržišnu komunikaciju

Naziv rada

Međusobna prilagođavanja kamatnih stopa na tržištu novca

Godina izdavanja

2017

Stranice

272-282

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Jakupović, E; Obhođaš, I; Uremović, N;

Naziv rada

Dinamička analiza uticaj covid 19 na makroekonomske indikatore u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Uremović, N; Tatarević, S;

Naziv rada

BiH u procesu finansijske liberalizacije

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Uremović, N; Tatarević, S;

Naziv rada

Efikasnost komunikacije u porodičnim kompanijama

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

-

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Uremović N.

Naziv rada

Javni menadžment kao aspirator lokalnog i ekonomskog razvoja

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova sa naučnog skupa "Sigurnost i društvo"

Grad

Banja Luka

Stranice

261-279

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vujnović-Gligorić, B; Uremović, N; Galijašević, Z;

Naziv rada

Analiza sigurnosnih aspekata korištenja računovodstva u oblaku

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Zumreta, G; Uremović, N;

Naziv rada

Mikro i makro faktori nekvalitetnih kredita

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Arežina, A; Aleksić, M; Uremović, N;

Naziv rada

Vrednovanje komponenti hibridnog finansijskog instrumenta

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

EDASOL

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Vidović, Aleksandra; Uremović, Nina;

Naziv rada

Six Sigma Quality of Modern Philosphy

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1st Intenacional Conference Economics and Management-Based on New Technologies EmoNT 2011

Grad

Kladovo

Stranice

551-554

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Zdenka; Uremović, Nina;

Naziv rada

Ekonomsko vrednovanje angažovanja prirodnog bogatstva

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

1. Međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju ICASUS

Grad

Banja Luka

Stranice

173-182

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stojanović, Vladimir; Uremović, Nina;

Naziv rada

Toward New Economic Services

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

1st Intenacional Conference Law Economy and Management in Modern Ambience LEMiMA

Grad

Sokobanja

Stranice

1152-1160

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Uremović, Nina;

Naslov

Inteletkualni kapital kao generator poslovnog rasta

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

PEU Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA