slika radnika


Doc. dr TAMARA MARIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • tamara.z.maric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

TAMARA MARIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Tamara Marić je rođena 23.12.1979. godine u Banoj Luci gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Višu školu unutrašnjih poslova završila je 2003.godine nakon čega zasniva stalni radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, u kabinetu ministra. Nakon toga, školovanje nastavlja istovremeno na Visokoj školi unutrašnjih poslova (sada Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet Banja Luka), gdje je 2006. godine stekla zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova i na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, gdje je zvanje diplomirani pravnik stekla 2008.godine. Na istom fakultetu je dana, 23. jula 2014. godine odbranila magistarsku tezu pod naslovom "Prestupništvo mladih - krivičnopravne i kriminološke karakteristike" i stekla naučni stepen magistra pravnih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija" odbranila je 1. juna 2018. godine i stekla naučno zvanje doktora pravnih nauka. U oktobru 2018. godine birana je na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci u zvanje docenta za užu naučnu oblast krivično i krivično procesno pravo, predmet Penologija. U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.
Od 2014. godine je zaposlena u Ministarstvu pravde Republike Srpske, u Resoru za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija. Osim toga obavlja poslove Sekretara Komisije za pomilovanje Republike Srpske i aktivan je član brojnih Komisija Vlade Republike Srpske, od kojih treba izdvojiti Komisiju Vlade Republike Srpske za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i Savjet za borbu protiv nasilja u porodici u Vladi Republike Srpske. Prije toga obavljala niz važnih poslova i funkcija, između ostalog: Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (Kabinet ministra, Šef Biroa za informisanje), Služba predsjednika Republike Srpske (Kabinet predsjednika Republika, Služba predsjednika -načelnik službe predsjednika), Gradska uprava Banja Luka (kabinet Gradonačelnika) itd. Trenutno živi i radi u Banjoj Luci, majka je dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJA



Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija

Datum završetka

01.07.2018

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Prestupništvo mladih - Kriminološke i krivično-pravne karakteristike

Datum završetka

23.07.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.12.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 



 

Marić, T.(2018). Krivično pravni položaj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u Republici Srpskoj. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Marić, T.(2017). Kazna maloljetničkog zatvora. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Marić, T.(2017). Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Sprskoj. Godišnjak fakulteta pravnik nauka, 0-0.

 

 

Marić, T.(2017). Istorijski razvoj maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj. Aktuelnosti u nauci i društvu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 



 

Marić, T., & Ikanović, V. (2018). Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulativne sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

 

 

Marić, T. (2018). Izvršenje kazne zatvora u posebnom režimu u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustvo drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institur za uporedno pravo iz Beograda

 

 

Marić, T. (2018). Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Ne nasilju" - jedinstven društveni odgovor (pp. 0-0). Banja Luka: Centar modernih znanja

 

 

Marić, T. (2017). Saradnja pravosudnih organa u postupku transfera osuđenih lica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim trekovinama (Acquis communautaire) Evropske Unije - stanje u BiH i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Marić, T., & Mitrović, L. (2014). "Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda". Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVI Naučno-stručni skup "Prestupi i kazna: De Lege Lata Et De Lege Ferenda" (pp. 0-0). Palić: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 



 

T. Marić, "Krivično pravni položaj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u Republici Srpskoj", Bezbjednost, policija, građani, vol. 14, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

T. Marić, "Kazna maloljetničkog zatvora", Bezbjednost, policija, građani, vol. 13, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

T. Marić, "Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Sprskoj", Godišnjak fakulteta pravnik nauka, vol. 7, no. 7, pp. 0-0, 2017.

 

 

T. Marić, "Istorijski razvoj maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj", Aktuelnosti u nauci i društvu, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 



 

T. Marić and V. Ikanović, "Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulativne sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustva drugih, Banja Luka, 2018.

 

 

T. Marić, "Izvršenje kazne zatvora u posebnom režimu u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustvo drugih, Banja Luka, 2018.

 

 

T. Marić, "Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Ne nasilju" - jedinstven društveni odgovor, Banja Luka, 2018.

 

 

T. Marić, "Saradnja pravosudnih organa u postupku transfera osuđenih lica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim trekovinama (Acquis communautaire) Evropske Unije - stanje u BiH i iskustva drugih, Banja Luka, 2017.

 

 

T. Marić and L. Mitrović, ""Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVI Naučno-stručni skup "Prestupi i kazna: De Lege Lata Et De Lege Ferenda", Palić, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 




OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 




OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 




OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 



 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Krivično pravni položaj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Kazna maloljetničkog zatvora

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnik nauka

Naziv rada

Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Sprskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Aktuelnosti u nauci i društvu

Naziv rada

Istorijski razvoj maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 



 

Autori

Marić, Tamara; Ikanović, V

Naziv rada

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulativne sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Izvršenje kazne zatvora u posebnom režimu u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustvo drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institur za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Treća međunarodna konferencija "Ne nasilju" - jedinstven društveni odgovor

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar modernih znanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Saradnja pravosudnih organa u postupku transfera osuđenih lica

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim trekovinama (Acquis communautaire) Evropske Unije - stanje u BiH i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Mitrović, L

Naziv rada

"Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda"

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XXVI Naučno-stručni skup "Prestupi i kazna: De Lege Lata Et De Lege Ferenda"

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 



 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 



 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 



 

ČLANSTVA