slika radnika


Prof. dr TAMARA MARIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • tamara.z.maric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

TAMARA MARIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Tamara Marić je rođena 23.12.1979. godine u Banoj Luci gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Višu školu unutrašnjih poslova završila je 2003.godine nakon čega zasniva stalni radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, u kabinetu ministra. Nakon toga, školovanje nastavlja istovremeno na Visokoj školi unutrašnjih poslova (sada Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet Banja Luka), gdje je 2006. godine stekla zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova i na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, gdje je zvanje diplomirani pravnik stekla 2008.godine. Na istom fakultetu je dana, 23. jula 2014. godine odbranila magistarsku tezu pod naslovom "Prestupništvo mladih - krivičnopravne i kriminološke karakteristike" i stekla naučni stepen magistra pravnih nauka. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija" odbranila je 1. juna 2018. godine i stekla naučno zvanje doktora pravnih nauka. U oktobru 2018. godine birana je na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci u zvanje docenta za užu naučnu oblast krivično i krivično procesno pravo, predmet Penologija. U dosadašnjem naučno-istraživačkom radu objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova i učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.
Od 2014. godine je zaposlena u Ministarstvu pravde Republike Srpske, u Resoru za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija. Osim toga obavlja poslove Sekretara Komisije za pomilovanje Republike Srpske i aktivan je član brojnih Komisija Vlade Republike Srpske, od kojih treba izdvojiti Komisiju Vlade Republike Srpske za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i Savjet za borbu protiv nasilja u porodici u Vladi Republike Srpske. Prije toga obavljala niz važnih poslova i funkcija, između ostalog: Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (Kabinet ministra, Šef Biroa za informisanje), Služba predsjednika Republike Srpske (Kabinet predsjednika Republika, Služba predsjednika -načelnik službe predsjednika), Gradska uprava Banja Luka (kabinet Gradonačelnika) itd. Trenutno živi i radi u Banjoj Luci, majka je dvoje djece.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija

Datum završetka

01.07.2018

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Prestupništvo mladih - Kriminološke i krivično-pravne karakteristike

Datum završetka

23.07.2014

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

23.12.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Marić, T.(2023). Smrtna kazna u XXI vijeku. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 0-0.

 

 

Marić, T.(2022). Uloga zatvora u prevaspitanju i resocijalizaciji zatvorenika. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 0-0.

 

 

Marić, T.(2020). Novi standardi u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 0-0.

 

 

Marić, T., & Mitrović, L.(2020). Položaj žena u zatvorima sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Marić, T.(2018). Krivično pravni položaj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u Republici Srpskoj. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Marić, T.(2017). Kazna maloljetničkog zatvora. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Marić, T.(2017). Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Sprskoj. Godišnjak fakulteta pravnik nauka, 0-0.

 

 

Marić, T.(2017). Istorijski razvoj maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj. Aktuelnosti u nauci i društvu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Marić, T. (2023). Pravo na zdravlje i obrazovanje u zatvoru. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo na zdravlje i obrazovanje (pp. 0-0). Banja Luka: Centar modernih znanja

 

 

Marić, T., & Mitrović, L. (2023). Pravo na slobodu kretanja - kada su interesi pojedinca i društva suprotstvaljeni. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Marić, T. (2022). Privremeno izdržavanje djece u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Poremećaji u ponašanju djece i mladih (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Marić, T. (2022). Izvršenje mjere pritvora. Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivičnoprocesni instrumenti efikasnosti državne reakcije na kriminalitet (norme i praksa) (pp. 0-0). Doboj: Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske

 

 

Marić, T., & Mitrović, L. (2022). Work in the public interest in the criminal legislation of the republic of srpska. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Marić, T., & Ikanović, V. (2022). Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dvadeset godina krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini - dostignuća u reformi (pp. 0-0). Neum: -

 

 

Marić, T. (2020). Pravni postupak za zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Porodica i savremeno društvo-izazovi i perspektive (pp. 0-0). Banja Luka: Centar modernih znanja

 

 

Marić, T., & Ikanović, V. (2020). Usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Marić, T., & Mitrović, L. (2020). Položaj žena u zatvorima sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravna riječ-časopis za pravnu teoriju i praksu (pp. 0-0). Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske

 

 

Mitrović, L., Marić, T., & Gajić, G. (2020). Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa) (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Marić, T. (2019). Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Položaj marginalizovanih grupa u društvu (pp. 0-0). Banja Luka: Centar modernih znanja

 

 

Marić, T. (2019). Normativno uređenje i izvršenje kazni lišenja slobode u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kaznena politika i prevencija kriminaliteta (pp. 0-0). Trebinje: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Marić, T., & Ikanović, V. (2019). Pravna priroda amnestije u zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-"Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Marić, T., & Ikanović, V. (2018). Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulativne sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

 

 

Marić, T. (2018). Izvršenje kazne zatvora u posebnom režimu u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustvo drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institur za uporedno pravo iz Beograda

 

 

Marić, T. (2018). Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Ne nasilju" - jedinstven društveni odgovor (pp. 0-0). Banja Luka: Centar modernih znanja

 

 

Marić, T. (2017). Saradnja pravosudnih organa u postupku transfera osuđenih lica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim trekovinama (Acquis communautaire) Evropske Unije - stanje u BiH i iskustva drugih (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Marić, T., & Mitrović, L. (2014). "Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda". Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVI Naučno-stručni skup "Prestupi i kazna: De Lege Lata Et De Lege Ferenda" (pp. 0-0). Palić: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Marić, T. (2019). Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija. Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

T. Marić, "Smrtna kazna u XXI vijeku", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 1, no. 10, pp. 0-0, 2023.

 

 

T. Marić, "Uloga zatvora u prevaspitanju i resocijalizaciji zatvorenika", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. , no. 12, pp. 0-0, 2022.

 

 

T. Marić, "Novi standardi u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 1, no. 10, pp. 0-0, 2020.

 

 

T. Marić and L. Mitrović, "Položaj žena u zatvorima sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku", Pravna riječ, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

T. Marić, "Krivično pravni položaj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u Republici Srpskoj", Bezbjednost, policija, građani, vol. 14, no. 1, pp. 0-0, 2018.

 

 

T. Marić, "Kazna maloljetničkog zatvora", Bezbjednost, policija, građani, vol. 13, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 

 

T. Marić, "Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Sprskoj", Godišnjak fakulteta pravnik nauka, vol. 7, no. 7, pp. 0-0, 2017.

 

 

T. Marić, "Istorijski razvoj maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj", Aktuelnosti u nauci i društvu, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2017.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

T. Marić, "Pravo na zdravlje i obrazovanje u zatvoru", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo na zdravlje i obrazovanje, Banja Luka, 2023.

 

 

T. Marić and L. Mitrović, "Pravo na slobodu kretanja - kada su interesi pojedinca i društva suprotstvaljeni", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2023.

 

 

T. Marić, "Privremeno izdržavanje djece u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Poremećaji u ponašanju djece i mladih, Banja Luka, 2022.

 

 

T. Marić, "Izvršenje mjere pritvora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivičnoprocesni instrumenti efikasnosti državne reakcije na kriminalitet (norme i praksa), Doboj, 2022.

 

 

T. Marić and L. Mitrović, "Work in the public interest in the criminal legislation of the republic of srpska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2022.

 

 

T. Marić and V. Ikanović, "Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dvadeset godina krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini - dostignuća u reformi, Neum, 2022.

 

 

T. Marić, "Pravni postupak za zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Porodica i savremeno društvo-izazovi i perspektive, Banja Luka, 2020.

 

 

T. Marić and V. Ikanović, "Usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2020.

 

 

T. Marić and L. Mitrović, "Položaj žena u zatvorima sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravna riječ-časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, 2020.

 

 

L. Mitrović, T. Marić and G. Gajić, "Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa), Zlatibor, 2020.

 

 

T. Marić, "Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Položaj marginalizovanih grupa u društvu, Banja Luka, 2019.

 

 

T. Marić, "Normativno uređenje i izvršenje kazni lišenja slobode u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kaznena politika i prevencija kriminaliteta, Trebinje, 2019.

 

 

T. Marić and V. Ikanović, "Pravna priroda amnestije u zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-"Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019.

 

 

T. Marić and V. Ikanović, "Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulativne sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustva drugih, Banja Luka, 2018.

 

 

T. Marić, "Izvršenje kazne zatvora u posebnom režimu u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustvo drugih, Banja Luka, 2018.

 

 

T. Marić, "Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Treća međunarodna konferencija "Ne nasilju" - jedinstven društveni odgovor, Banja Luka, 2018.

 

 

T. Marić, "Saradnja pravosudnih organa u postupku transfera osuđenih lica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim trekovinama (Acquis communautaire) Evropske Unije - stanje u BiH i iskustva drugih, Banja Luka, 2017.

 

 

T. Marić and L. Mitrović, ""Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVI Naučno-stručni skup "Prestupi i kazna: De Lege Lata Et De Lege Ferenda", Palić, 2014.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

T. Marić, Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija, Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka, 2019.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Smrtna kazna u XXI vijeku

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Uloga zatvora u prevaspitanju i resocijalizaciji zatvorenika

Godina izdavanja

2022

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Novi standardi u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara; Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Položaj žena u zatvorima sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Krivično pravni položaj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Kazna maloljetničkog zatvora

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnik nauka

Naziv rada

Vaspitne mjere zavodskog karaktera za maloljetnike u Republici Sprskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv časopisa

Aktuelnosti u nauci i društvu

Naziv rada

Istorijski razvoj maloljetničkog krivičnog prava u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Pravo na zdravlje i obrazovanje u zatvoru

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Pravo na zdravlje i obrazovanje

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar modernih znanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Pravo na slobodu kretanja - kada su interesi pojedinca i društva suprotstvaljeni

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Privremeno izdržavanje djece u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Poremećaji u ponašanju djece i mladih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Izvršenje mjere pritvora

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Krivičnoprocesni instrumenti efikasnosti državne reakcije na kriminalitet (norme i praksa)

Grad

Doboj

Stranice

0-0

Izdavač

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Work in the public interest in the criminal legislation of the republic of srpska

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Ikanović, Veljko

Naziv rada

Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Dvadeset godina krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini - dostignuća u reformi

Grad

Neum

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Pravni postupak za zaštitu od nasilja u porodici u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Porodica i savremeno društvo-izazovi i perspektive

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar modernih znanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Ikanović, Veljko

Naziv rada

Usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Položaj žena u zatvorima sa posebnim osvrtom na Republiku Srpsku

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Pravna riječ-časopis za pravnu teoriju i praksu

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje pravnika Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Marić, Tamara; Gajić, Goran

Naziv rada

Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u Kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa)

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Izvršenje kazne maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Položaj marginalizovanih grupa u društvu

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar modernih znanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Normativno uređenje i izvršenje kazni lišenja slobode u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Kaznena politika i prevencija kriminaliteta

Grad

Trebinje

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Ikanović, Veljko

Naziv rada

Pravna priroda amnestije u zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

"Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Ikanović, V

Naziv rada

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulativne sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Izvršenje kazne zatvora u posebnom režimu u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama evropske unije - stanje u BiH i iskustvo drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institur za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Osnovne karakteristike krivičnih sankcija u pozitivnom krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Treća međunarodna konferencija "Ne nasilju" - jedinstven društveni odgovor

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar modernih znanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara

Naziv rada

Saradnja pravosudnih organa u postupku transfera osuđenih lica

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim trekovinama (Acquis communautaire) Evropske Unije - stanje u BiH i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marić, Tamara; Mitrović, L

Naziv rada

"Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda"

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XXVI Naučno-stručni skup "Prestupi i kazna: De Lege Lata Et De Lege Ferenda"

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Marić, Tamara

Naslov

Pomilovanje kao osnov gašenja krivičnih sankcija

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučne monografije

Monografija međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Penologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Penologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI