slika radnika


Prof. dr SAŠA DRAGIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • sasa.n.dragic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SAŠA DRAGIĆ

 

Godina rođenja

1982

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor znanosti iz podr.Biomedicina i zdravstvo,polje klin.med.nauka,grana Interna medicina

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Saša Dragić, specijalista neurologije - supspecijalista intenzivne terapije, doktor medicinskih nauka, u nastavničkom zvanju docent, rođen je 19. jula 1982. godine u Banjoj Luci. Oženjen, otac dvoje djece. Pohađao osnovna školu "dr Mladen Stojanović" Laktaši, Srednju medicinsku školu" u Banjoj Luci, a Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci završio 2010. godine. U februaru 2016. godine završio postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru - zvanje doktor nauka iz područja Biomedicina i zdravstvo, polje Kliničkih medicinskih nauka, grana Interna medicina stekao odbranom doktorske disertacije pod nazivom "Serumski nivoi azot monoksida i endotelina-1 u tretmanu vaskulopatija hiperbaričnom oksigenacijom". U oktobru 2016.godine položio specijalistički ispit iz neurologije, te stekao zvanje specijalista neurolog. U aprilu 2019. godine položio supspecijalistički ispit iz intenzivne terapije, te stekao zvanje supspecijalista intenzivne terapije. Marta 2021. godine završio FCCS (Fundamental Critical Care Support) te tekao zvanje instruktora FCCS. Od aprila 2011. godine zaposlen u Klinici intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Obavlja funkciju šefa Odjeljenja poluintenzivne njege Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske od oktobra 2018. godine. Izabran u zvanje asistent, na katedri za Internu medicinu, nastavni predmet Klinička praksa - Prva pomoć, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od jula 2012. godine (u trajanju 4 godine na listi odgovornih nastavnika). Izabran u zvanje viši asistent na Katedri za Internu medicinu, na predmetu Klinička praksa 2, Prva pomoć od avgusa 2016. godine (akademska 2016/2017. godina na listi odgovornih nastavnika). Izabran u nastavno zvanje docent na užu naučnu oblast Interna medicina pri "Penevropskom Univerzitetu "Apeiron" u julu 2018. godine, te u nastavno zvanje docent na užu naučnu oblast Metodologija naučno istraživačkog rada pri "Penevropskom Univerzitetu "Apeiron" u oktobru 2020. godine. Završio je niz kurseva od kojih su najznačajniji kurs ehokardiografije u organizaciji Medical University of Vienna. Case-based learning and hands-on training Basic and advanced echocardiography, kurs iz oblasti intenzivne medicine pod nazivom Mechanical ventilation - current strategies, emerging concepts, koja je održana u Erasme University Hospital - universite Libre De Bruxelles u martu 2017. godine, edukaciju Brain Critical Care and Emergencies - BRACE - The Brain after Cardiac arest koja je održana u Erasme University Hospital - universite Libre De Bruxelles u junu 2017. godine, kurs iz mehaničke ventilacije certifikovan od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, edukaciju iz oblasti intenzivne medicine pod nazivom Cardiovascular and Respiratory Psychology Applied to Intensive Care Medicine koja je održana u Erasme University Hospital - Universite Libre De Bruxelles u decembru 2017. godine, edukaciju iz oblasti intenzivne medicine u primjeni ekstrakorporalne membanske oksigenacije - EURO ELSO 2018. koja je održana u Pragu u maju 2018, edukaciju pod nazivom "Echocardiography for Hemodynamic monitoring 2018" koja je održana u Briselu u novembru 2018. godine, edukaciju o vv-ECMO - u maju 2019. godine Banjoj Luci, edukaciju iz oblasti "Renal replacement therapy" u Berlinu 2019. godine. Član je uredništva časopisa "Respiratio", generalni sekretar Udruženja intenzivista za nehirurške grane te član više stručnih udruženja. Takođe je i član "Helikopterskog servisa Republike Srpske" sa višegodišnjim učešćen u vazdušnom medicinskom transportu. Autor je ili koautor više desetina stručnih i naučnih radova iz oblasti intenzivne medicine i drugih oblasti iz polja interesovanja i djelovanja. Govori engleski jezik. Posjeduje visok nivo informatičke pismenosti. Najvažnije polje interesovanja i djelovanja je neurološki kritično oboljeli pacijenti.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Sveučilište u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Serumske razine dušikova monoksida i endotelina-1 u tretmanu vaskulopatija hiperbaričnom oksigenacijom

Datum završetka

25.02.2016

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

15.12.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ivanišević, V., Miškić, M., Kovačević, P., Momčičević, D., & Dragić, S.(2018). Učestalost odloženih intrakranijalnih supstrata nakon traume glave. Respiratio, 99-104.

 

 

Ivanišević, V., Miškić, M., Kovačević, P., Topolovac, S., & Dragić, S.(2018). Frakture baze prednje lobanjske jame - izbor terapijskog tretmana i komplikacije. Respiratio, 104-108.

 

 

Ivanišević, V., Miškić, M., Kovačević, P., Zlojutro, B., & Dragić, S.(2018). Intracerebralna hemoragija sa hematocefalusom - ishod i komplikacije. Respiratio, 108-113.

 

 

Ivanišević, V., Miškić, M., Kovačević, P., Jandrić, M., & Dragić, S.(2018). Ishod liječenja teške kraniocerebralne povrede. Respiratio, 0-0.

 

 

Kovačević, T., Kovačević, P., Tomić, B., Dragić, S., & Momčičević, D.(2018). Liječenje hipofosfatemije kod nehirurških kritično oboljelih u UKC RS. Respiratio, 93-99.

 

 

Ivanišević, V., Miškić, M., Kovačević, P., Momčičević, D., & Dragić, S.(2017). Uzroci, posljedice i praćenje intrakranijalne hipeertenzije. Respiratio, 72-76.

 

 

Kovačević, P., Barić, G., Dragić, S., Momčičević, D., Tomić, B., & Čavka, J.(2017). Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom i respiratornom insuficijencijom. Respiratio, 286-291.

 

 

Kovačević, P., Barić, G., Dragić, S., Momčičević, D., Tomić, B., Čavka, J., Jandrić, M., & Milošević, B.(2017). Trovanje hidrogen sulfidom - prikaz slučaja. Respiratio, 282-286.

 

 

Dragić, S., Kovačević, P., Momčičević, D., Tomić, B., Čavka, I., & Barić, G.(2017). Dijabetička ketoacidoza trigerovana stafilokoknom pneumonijom. Respiratio, 316-319.

 

 

Kovačević, P., Dragić, S., Momčičević, D., Kovačević, T., Stanetić, M., Jevđić, J., & Knežević, A.(2016). Akutni diseminovani encefalomijelitis kao uzrok respiratorne insuficijencije. Respiratio, 256-259.

 

 

Momčičević, D., Kovačević, P., Dragić, S., Stanetić, M., Kovačević, T., & Milošević, B.(2016). Prognostički faktori za ishod liječenja oboljelih od akutnog respiratornog distres sindroma u sezoni gripa 2016. godine. Respiratio, 70-75.

 

 

Milošević, B., Pejić, D., Kovačević, P., Momčičević, D., Stanetić, M., & Dragić, S.(2016). Quality of life in lung cancer patients due to treatment. Signa Vitae, 47-50.

 

 

Kovačević, P., Dragić, S., Vidović, J., Zeljković, S., Momčičević, D., Rajkovača, Z., & Kovačević, T.(2015). Serum levels of nitric oxide as a predictor of survival in acute respiratory distress syndrome caused by H1N1 pneumonia?. Signa Vitae, 1-10.

 

 

Dragić, S., Kovačević, P., Momčičević, D., & Milošević, B.(2015). The relationship of antropometric parameters and treatment outcome in mechanically ventilated patients. Respiratio, 50-54.

 

 

Momčičević, D., Kovačević, P., Dragić, S., & Milošević, B.(2015). Prognostički faktori za ishod akutnog respiratornog distres sindroma. Respiratio, 128-131.

 

 

Badnjević-Čengić, A., Kovačević, P., Dragić, S., Momčičević, D., Badnjević, A., Gurbeta, L., & Hasanefendić, B.(2015). Serum nitric oxide levels in patients with acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI). Respiratio, 6-8.

 

 

Dragić, S., Kovačević, P., Vidović, J., Zeljković, S., Jandrić, M., Momčičević, D., & Kovačević, S.(2014). Mogućnost izvođenja neinvazivne ventilacije u kućnim uslovima. Respiratio 2014, 198-201.

 

 

Vidović, J., Kovačević, ;., Zeljković, S., Jandrić, M., Momčičević, D., Kovačević, S., & Dragić, S.(2014). Kifoskolioza kao zrok respiratorne insuficijencije. Respiratio 2014, 238-241.

 

 

Vujković, Z., Miljković, S., Đajić, V., Račić, D., Mavija, S., & Dragić, S.(2014). Ultrasonographic Assesment of Collateral Cerebral Circulation in Patient With Internal Carotid Artery Occlusion. Scr Med, 84-87.

 

 

Kovačević, P., Dragić, S., Rajkovača, Z., Veljković, S., & Kovačević, T.(2014). Serum levels of nitric oxide and endothelin-1 in patients trated with continous ambulatory peritoneal dialysis. Ren Fail, 0-0.

 

 

Kovačević, P., Dragić, S., Rajkovača, Z., Veljković, S., & Kovačević, T.(2014). Effects of different dialyzed models on serum levels of nitric oxide and endothelin-1 in patients with end stage renal disease. Austin Therapeutics, 0-0.

 

 

Kovačević, P., Momčičević, D., Sandić, D., Vidović, J., Dragić, S., Kovačević, T., & Kezić, Z.(2013). Tuberkulozni mijelitis kao prva manifestacija tuberkuloze. Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske, 236-240.

 

 

Kovačević, P., Vidović, J., Jandrić, M., Momčičević, D., Dragić, S., Draganović, D., & Vučić, M.(2012). Akutni respiratorni distres sindrom kao komplikacija aspiracione pneumonije kod trudnice. Respiratio, 11-16.

 

 

Vasić, Z., Vidović, S., Šuščević, D., Karan, Ž., Lončar, M., Ramić, I., & Dragić, S.(2011). Antropometrijska analiza učenika osnovne škole u ruralnom području. Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, 331-338.

 

 

Šuščević, D., Obradović, Z., Dragosavljević, P., Dragić, S., Baroš, I., Ramić, I., Stanković, J., & Mrđa, V.(2011). Uticaj organizovane fizičke aktivonosti na antropometrijske mjere i rizične faktore kardiovaskularnih bolesti u studentskoj populaciji. Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, 331-338.

 

 

Obradović, Z., Karan, Ž., Šuščević, D., Ramić, I., Dragić, S., & Baroš, I.(2011). Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju stopala. Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, 342-348.

 

 

Šuščević, D., Stojanović, Z., Baroš, I., Ramić, I., & Dragić, S.(2008). Kifoza baze lobanje. Journal of the Antropologycal Society of Serbia, 587-597.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Dragić, S., Kovačević, P., Momčičević, D., Zlojutro, B., Kovačević, S., Đajić, V., Kovačević, T., Festić, E., & Gajić, O. (2017). Video konsultacija u jedinici intenzivnog liječenja nehirurških bolesnika bazirana na CERTAIN platformi - pilot projekat. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni simpozij Razvoj u anesteziologiji i intenzivnoj medicini (pp. 64-79). -: -

 

 

Šuščević, D., Jovičić, Ž., Obradović, Z., Dragić, S., Mrđa, V., & Mrđa, J. (2011). Kvantitativna definicija acetabuluma 3D CAD modelom kuka. Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Congress of the Anthropological Society of Serbia (pp. 97-97). -: -

 

 

Kovačević, P., Stanetić, M., Rajkovača, Z., Vidović, J., Marinković, T., & Dragić, S. (2011). Značaj ekstravaskularne plućne vode kod kritično oboljelih. Zbornik radova sa naučnog skupa-The second Scientific International Conference Water and Nanomedicine 2011 (pp. 47-47). -: The Book of Abstracts

 

 

Baroš, I., Rumić, I., & Dragić, S. (2006). Sfenoidni sinus i tursko sedlo. Zbornik radova sa naučnog skupa-IMSCNS 2006 (pp. 115-115). -: -

 

 

Šuščević, D., Baroš, I., Dragić, S., & Ramić, I. (2006). Primjena Teslinih visokofrekventnih struja u medicini. Tematski zbornik-Ideje Nikole Tesle (pp. 273-286). -: -

 

 

Stanković, J., Papić, J., Dragić, S., Ramić, I., Baroš, I., & Stojanović, Z. (2005). Morphology of the parietooccipital sulcus. Tematski zbornik-SICOMS (pp. 0-0). -: -

 

 

Dragić, S., Kovačević, P., Momčičević, D., Zlojutro, B., Jandrić, M., & Lanišević, V. (0). Ventriculitis caused by multidrug-resistant bacteria. Zbornik radova sa naučnog skupa-Critically ill patient with acute brain injury - 1st International Symposium Neuroritical care medicine (pp. 114-123). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Ivanišević, M. Miškić, P. Kovačević, D. Momčičević and S. Dragić, "Učestalost odloženih intrakranijalnih supstrata nakon traume glave", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 99-104, 2018.

 

 

V. Ivanišević, M. Miškić, P. Kovačević, S. Topolovac and S. Dragić, "Frakture baze prednje lobanjske jame - izbor terapijskog tretmana i komplikacije", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 104-108, 2018.

 

 

V. Ivanišević, M. Miškić, P. Kovačević, B. Zlojutro and S. Dragić, "Intracerebralna hemoragija sa hematocefalusom - ishod i komplikacije", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 108-113, 2018.

 

 

V. Ivanišević, M. Miškić, P. Kovačević, M. Jandrić and S. Dragić, "Ishod liječenja teške kraniocerebralne povrede", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

T. Kovačević, P. Kovačević, B. Tomić, S. Dragić and D. Momčičević, "Liječenje hipofosfatemije kod nehirurških kritično oboljelih u UKC RS", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 93-99, 2018.

 

 

V. Ivanišević, M. Miškić, P. Kovačević, D. Momčičević and S. Dragić, "Uzroci, posljedice i praćenje intrakranijalne hipeertenzije", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 72-76, 2017.

 

 

P. Kovačević, G. Barić, S. Dragić, D. Momčičević, B. Tomić and J. Čavka, "Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom i respiratornom insuficijencijom", Respiratio, vol. 7, no. 2, pp. 286-291, 2017.

 

 

P. Kovačević, G. Barić, S. Dragić, D. Momčičević, B. Tomić, J. Čavka, M. Jandrić and B. Milošević, "Trovanje hidrogen sulfidom - prikaz slučaja", Respiratio, vol. 7, no. 2, pp. 282-286, 2017.

 

 

S. Dragić, P. Kovačević, D. Momčičević, B. Tomić, I. Čavka and G. Barić, "Dijabetička ketoacidoza trigerovana stafilokoknom pneumonijom", Respiratio, vol. 7, no. 2, pp. 316-319, 2017.

 

 

P. Kovačević, S. Dragić, D. Momčičević, T. Kovačević, M. Stanetić, J. Jevđić and A. Knežević, "Akutni diseminovani encefalomijelitis kao uzrok respiratorne insuficijencije", Respiratio, vol. 6, no. 2, pp. 256-259, 2016.

 

 

D. Momčičević, P. Kovačević, S. Dragić, M. Stanetić, T. Kovačević and B. Milošević, "Prognostički faktori za ishod liječenja oboljelih od akutnog respiratornog distres sindroma u sezoni gripa 2016. godine", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 70-75, 2016.

 

 

B. Milošević, D. Pejić, P. Kovačević, D. Momčičević, M. Stanetić and S. Dragić, "Quality of life in lung cancer patients due to treatment", Signa Vitae, vol. 0, no. 0, pp. 47-50, 2016.

 

 

P. Kovačević, S. Dragić, J. Vidović, S. Zeljković, D. Momčičević, Z. Rajkovača and T. Kovačević, "Serum levels of nitric oxide as a predictor of survival in acute respiratory distress syndrome caused by H1N1 pneumonia?", Signa Vitae, vol. 0, no. 0, pp. 1-10, 2015.

 

 

S. Dragić, P. Kovačević, D. Momčičević and B. Milošević, "The relationship of antropometric parameters and treatment outcome in mechanically ventilated patients", Respiratio, vol. 5, no. 2, pp. 50-54, 2015.

 

 

D. Momčičević, P. Kovačević, S. Dragić and B. Milošević, "Prognostički faktori za ishod akutnog respiratornog distres sindroma", Respiratio, vol. 5, no. 2, pp. 128-131, 2015.

 

 

A. Badnjević-Čengić, P. Kovačević, S. Dragić, D. Momčičević, A. Badnjević, L. Gurbeta and B. Hasanefendić, "Serum nitric oxide levels in patients with acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI)", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 6-8, 2015.

 

 

S. Dragić, P. Kovačević, J. Vidović, S. Zeljković, M. Jandrić, D. Momčičević and S. Kovačević, "Mogućnost izvođenja neinvazivne ventilacije u kućnim uslovima", Respiratio 2014, vol. 4, no. 2, pp. 198-201, 2014.

 

 

J. Vidović, ;. Kovačević, S. Zeljković, M. Jandrić, D. Momčičević, S. Kovačević and S. Dragić, "Kifoskolioza kao zrok respiratorne insuficijencije", Respiratio 2014, vol. 4, no. 2, pp. 238-241, 2014.

 

 

Z. Vujković, S. Miljković, V. Đajić, D. Račić, S. Mavija and S. Dragić, "Ultrasonographic Assesment of Collateral Cerebral Circulation in Patient With Internal Carotid Artery Occlusion", Scr Med, vol. 0, no. 0, pp. 84-87, 2014.

 

 

P. Kovačević, S. Dragić, Z. Rajkovača, S. Veljković and T. Kovačević, "Serum levels of nitric oxide and endothelin-1 in patients trated with continous ambulatory peritoneal dialysis", Ren Fail, vol. 36, no. 3, pp. 0-0, 2014.

 

 

P. Kovačević, S. Dragić, Z. Rajkovača, S. Veljković and T. Kovačević, "Effects of different dialyzed models on serum levels of nitric oxide and endothelin-1 in patients with end stage renal disease", Austin Therapeutics, vol. 11, no. 4, pp. 0-0, 2014.

 

 

P. Kovačević, D. Momčičević, D. Sandić, J. Vidović, S. Dragić, T. Kovačević and Z. Kezić, "Tuberkulozni mijelitis kao prva manifestacija tuberkuloze", Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske, vol. 0, no. 0, pp. 236-240, 2013.

 

 

P. Kovačević, J. Vidović, M. Jandrić, D. Momčičević, S. Dragić, D. Draganović and M. Vučić, "Akutni respiratorni distres sindrom kao komplikacija aspiracione pneumonije kod trudnice", Respiratio, vol. 0, no. 0, pp. 11-16, 2012.

 

 

Z. Vasić, S. Vidović, D. Šuščević, Ž. Karan, M. Lončar, I. Ramić and S. Dragić, "Antropometrijska analiza učenika osnovne škole u ruralnom području", Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, vol. 0, no. 0, pp. 331-338, 2011.

 

 

D. Šuščević, Z. Obradović, P. Dragosavljević, S. Dragić, I. Baroš, I. Ramić, J. Stanković and V. Mrđa, "Uticaj organizovane fizičke aktivonosti na antropometrijske mjere i rizične faktore kardiovaskularnih bolesti u studentskoj populaciji", Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, vol. 46, no. 0, pp. 331-338, 2011.

 

 

Z. Obradović, Ž. Karan, D. Šuščević, I. Ramić, S. Dragić and I. Baroš, "Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju stopala", Journal of the Anthropologycal Society of Serbia, vol. 43, no. 0, pp. 342-348, 2011.

 

 

D. Šuščević, Z. Stojanović, I. Baroš, I. Ramić and S. Dragić, "Kifoza baze lobanje", Journal of the Antropologycal Society of Serbia, vol. 43, no. 0, pp. 587-597, 2008.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Dragić, P. Kovačević, D. Momčičević, B. Zlojutro, S. Kovačević, V. Đajić, T. Kovačević, E. Festić and O. Gajić, "Video konsultacija u jedinici intenzivnog liječenja nehirurških bolesnika bazirana na CERTAIN platformi - pilot projekat", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni simpozij Razvoj u anesteziologiji i intenzivnoj medicini, -, 2017.

 

 

D. Šuščević, Ž. Jovičić, Z. Obradović, S. Dragić, V. Mrđa and J. Mrđa, "Kvantitativna definicija acetabuluma 3D CAD modelom kuka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-45. Congress of the Anthropological Society of Serbia, -, 2011.

 

 

P. Kovačević, M. Stanetić, Z. Rajkovača, J. Vidović, T. Marinković and S. Dragić, "Značaj ekstravaskularne plućne vode kod kritično oboljelih", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The second Scientific International Conference Water and Nanomedicine 2011, -, 2011.

 

 

I. Baroš, I. Rumić and S. Dragić, "Sfenoidni sinus i tursko sedlo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IMSCNS 2006, -, 2006.

 

 

D. Šuščević, I. Baroš, S. Dragić and I. Ramić, "Primjena Teslinih visokofrekventnih struja u medicini", in Tematski zbornik-Ideje Nikole Tesle, -, 2006.

 

 

J. Stanković, J. Papić, S. Dragić, I. Ramić, I. Baroš and Z. Stojanović, "Morphology of the parietooccipital sulcus", in Tematski zbornik-SICOMS, -, 2005.

 

 

S. Dragić, P. Kovačević, D. Momčičević, B. Zlojutro, M. Jandrić and V. Lanišević, "Ventriculitis caused by multidrug-resistant bacteria", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Critically ill patient with acute brain injury - 1st International Symposium Neuroritical care medicine, -, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ivanišević, V; Miškić, M; Kovačević, P; Momčičević, D; Dragić, S;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Učestalost odloženih intrakranijalnih supstrata nakon traume glave

Godina izdavanja

2018

Stranice

99-104

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ivanišević, V; Miškić, M; Kovačević, P; Topolovac, S; Dragić, S;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Frakture baze prednje lobanjske jame - izbor terapijskog tretmana i komplikacije

Godina izdavanja

2018

Stranice

104-108

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ivanišević, V; Miškić, M; Kovačević, P; Zlojutro, B; Dragić, S;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Intracerebralna hemoragija sa hematocefalusom - ishod i komplikacije

Godina izdavanja

2018

Stranice

108-113

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ivanišević, V; Miškić, M; Kovačević, P; Jandrić, M; Dragić, S;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Ishod liječenja teške kraniocerebralne povrede

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kovačević, T; Kovačević, P; Tomić, B; Dragić, S; Momčičević, D;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Liječenje hipofosfatemije kod nehirurških kritično oboljelih u UKC RS

Godina izdavanja

2018

Stranice

93-99

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ivanišević, V; Miškić, M; Kovačević, P; Momčičević, D; Dragić, S;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Uzroci, posljedice i praćenje intrakranijalne hipeertenzije

Godina izdavanja

2017

Stranice

72-76

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Barić, G; Dragić, S; Momčičević, D; Tomić, B; Čavka, J;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom i respiratornom insuficijencijom

Godina izdavanja

2017

Stranice

286-291

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Barić, G; Dragić, S; Momčičević, D; Tomić, B; Čavka, J; Jandrić, M; Milošević, B;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Trovanje hidrogen sulfidom - prikaz slučaja

Godina izdavanja

2017

Stranice

282-286

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Dragić, S; Kovačević, P; Momčičević, D; Tomić, B; Čavka, I; Barić, G;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Dijabetička ketoacidoza trigerovana stafilokoknom pneumonijom

Godina izdavanja

2017

Stranice

316-319

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Dragić, S; Momčičević, D; Kovačević, T; Stanetić, M; Jevđić, J; Knežević, A;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Akutni diseminovani encefalomijelitis kao uzrok respiratorne insuficijencije

Godina izdavanja

2016

Stranice

256-259

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Momčičević, D; Kovačević, P; Dragić, S; Stanetić, M; Kovačević, T; Milošević, B;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Prognostički faktori za ishod liječenja oboljelih od akutnog respiratornog distres sindroma u sezoni gripa 2016. godine

Godina izdavanja

2016

Stranice

70-75

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Milošević, B; Pejić, D; Kovačević, P; Momčičević, D; Stanetić, M; Dragić, S;

Naziv časopisa

Signa Vitae

Naziv rada

Quality of life in lung cancer patients due to treatment

Godina izdavanja

2016

Stranice

47-50

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Dragić, S; Vidović, J; Zeljković, S; Momčičević, D; Rajkovača, Z; Kovačević, T;

Naziv časopisa

Signa Vitae

Naziv rada

Serum levels of nitric oxide as a predictor of survival in acute respiratory distress syndrome caused by H1N1 pneumonia?

Godina izdavanja

2015

Stranice

1-10

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragić, S; Kovačević, P; Momčičević, D; Milošević, B;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

The relationship of antropometric parameters and treatment outcome in mechanically ventilated patients

Godina izdavanja

2015

Stranice

50-54

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Momčičević, D; Kovačević, P; Dragić, S; Milošević, B;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Prognostički faktori za ishod akutnog respiratornog distres sindroma

Godina izdavanja

2015

Stranice

128-131

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Badnjević-Čengić, A; Kovačević, P; Dragić, S; Momčičević, D; Badnjević, A; Gurbeta, L; Hasanefendić, B;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Serum nitric oxide levels in patients with acute myocardial infarction with ST elevation (STEMI)

Godina izdavanja

2015

Stranice

6-8

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Dragić, S; Kovačević, P; Vidović, J; Zeljković, S; Jandrić, M; Momčičević, D; Kovačević, S;

Naziv časopisa

Respiratio 2014

Naziv rada

Mogućnost izvođenja neinvazivne ventilacije u kućnim uslovima

Godina izdavanja

2014

Stranice

198-201

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vidović, J; Kovačević, ; Zeljković, S; Jandrić, M; Momčičević, D; Kovačević, S; Dragić, S;

Naziv časopisa

Respiratio 2014

Naziv rada

Kifoskolioza kao zrok respiratorne insuficijencije

Godina izdavanja

2014

Stranice

238-241

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vujković, Z; Miljković, S; Đajić, V; Račić, D; Mavija, S; Dragić, S;

Naziv časopisa

Scr Med

Naziv rada

Ultrasonographic Assesment of Collateral Cerebral Circulation in Patient With Internal Carotid Artery Occlusion

Godina izdavanja

2014

Stranice

84-87

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Dragić, S; Rajkovača, Z; Veljković, S; Kovačević, T;

Naziv časopisa

Ren Fail

Naziv rada

Serum levels of nitric oxide and endothelin-1 in patients trated with continous ambulatory peritoneal dialysis

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Dragić, S; Rajkovača, Z; Veljković, S; Kovačević, T;

Naziv časopisa

Austin Therapeutics

Naziv rada

Effects of different dialyzed models on serum levels of nitric oxide and endothelin-1 in patients with end stage renal disease

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Momčičević, D; Sandić, D; Vidović, J; Dragić, S; Kovačević, T; Kezić, Z;

Naziv časopisa

Časopis udruženja pulmologa Republike Srpske

Naziv rada

Tuberkulozni mijelitis kao prva manifestacija tuberkuloze

Godina izdavanja

2013

Stranice

236-240

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Kovačević, P; Vidović, J; Jandrić, M; Momčičević, D; Dragić, S; Draganović, D; Vučić, M;

Naziv časopisa

Respiratio

Naziv rada

Akutni respiratorni distres sindrom kao komplikacija aspiracione pneumonije kod trudnice

Godina izdavanja

2012

Stranice

11-16

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Vasić, Z; Vidović, S; Šuščević, D; Karan, Ž; Lončar, M; Ramić, I; Dragić, S;

Naziv časopisa

Journal of the Anthropologycal Society of Serbia

Naziv rada

Antropometrijska analiza učenika osnovne škole u ruralnom području

Godina izdavanja

2011

Stranice

331-338

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šuščević, D; Obradović, Z; Dragosavljević, P; Dragić, S; Baroš, I; Ramić, I; Stanković, J; Mrđa, V;

Naziv časopisa

Journal of the Anthropologycal Society of Serbia

Naziv rada

Uticaj organizovane fizičke aktivonosti na antropometrijske mjere i rizične faktore kardiovaskularnih bolesti u studentskoj populaciji

Godina izdavanja

2011

Stranice

331-338

Godina_Vol_IEEE

46

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Obradović, Z; Karan, Ž; Šuščević, D; Ramić, I; Dragić, S; Baroš, I;

Naziv časopisa

Journal of the Anthropologycal Society of Serbia

Naziv rada

Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju stopala

Godina izdavanja

2011

Stranice

342-348

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Šuščević, D; Stojanović, Z; Baroš, I; Ramić, I; Dragić, S;

Naziv časopisa

Journal of the Antropologycal Society of Serbia

Naziv rada

Kifoza baze lobanje

Godina izdavanja

2008

Stranice

587-597

Godina_Vol_IEEE

43

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Dragić, S; Kovačević, P; Momčičević, D; Zlojutro, B; Kovačević, S; Đajić, V; Kovačević, T; Festić, E; Gajić, O;

Naziv rada

Video konsultacija u jedinici intenzivnog liječenja nehirurških bolesnika bazirana na CERTAIN platformi - pilot projekat

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodni simpozij Razvoj u anesteziologiji i intenzivnoj medicini

Grad

-

Stranice

64-79

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šuščević, D; Jovičić, Ž; Obradović, Z; Dragić, S; Mrđa, V; Mrđa, J;

Naziv rada

Kvantitativna definicija acetabuluma 3D CAD modelom kuka

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

45. Congress of the Anthropological Society of Serbia

Grad

-

Stranice

97-97

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kovačević, P; Stanetić, M; Rajkovača, Z; Vidović, J; Marinković, T; Dragić, S;

Naziv rada

Značaj ekstravaskularne plućne vode kod kritično oboljelih

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

The second Scientific International Conference Water and Nanomedicine 2011

Grad

-

Stranice

47-47

Izdavač

The Book of Abstracts

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Baroš, I; Rumić, I; Dragić, S;

Naziv rada

Sfenoidni sinus i tursko sedlo

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

IMSCNS 2006

Grad

-

Stranice

115-115

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Šuščević, D; Baroš, I; Dragić, S; Ramić, I;

Naziv rada

Primjena Teslinih visokofrekventnih struja u medicini

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Ideje Nikole Tesle

Grad

-

Stranice

273-286

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Stanković, J; Papić, J; Dragić, S; Ramić, I; Baroš, I; Stojanović, Z;

Naziv rada

Morphology of the parietooccipital sulcus

Godina izdavanja

2005

Naziv konferencije

SICOMS

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Dragić, S; Kovačević, P; Momčičević, D; Zlojutro, B; Jandrić, M; Lanišević, V;

Naziv rada

Ventriculitis caused by multidrug-resistant bacteria

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

Critically ill patient with acute brain injury - 1st International Symposium Neuroritical care medicine

Grad

-

Stranice

114-123

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Anestetičke tehnologije i procedure

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Imunologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Akademske vještine sa osnovama istraživačkog rada u zdravstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove transfuziologije

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Anestetičke tehnologije i procedure

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Imunologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Akademske vještine sa osnovama istraživačkog rada u zdravstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI