slika radnika


Prof. dr DRAGAN KOLEV

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • dragan.m.kolev@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DRAGAN KOLEV

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Rogatica

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Dragan Kolev je Rođen 1958. god u Rogatici (s. Sjeversko) u učiteljskoj porodici. Fakultet političkih nauka i postdiplomske studije je završio u Sarajevu gde je i magistrirao 1989. god. Doktorirao je na Fakultetu za bezbednost u Beogradu 2007. god. Radio je kao nastavnik u srednjoj školi, predavač na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, kao stručni saradnik Instituta za istraživanje nacionalnih odnosa u Sarajevu, Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnosa sa javnošću u Beogradu, Visokoj strukovnoj školi za poslovnu komunikaciju u Beogradu, Fakultetu za primenjenu psihologiju u Beogradu, Panevropskom Univerzitetu "Apeiron" u Banja Luci i Fakultetu za diplomatiju o bezbednost u Beogradu. Kao gostujući profesor je držao nastavu na postdiplomskim studijama Filozofskog fakulteta na Palama, akademskim studijima Univerzitetu suvremenih znanosti u Mostaru i Fakultet organizacionih nauka Skoplje. Objavio je desetak monografije, udžbenika, priručnika za nastavu, skripti i preko stotinu naučnih radova. Učesnik je na tridesetak međunarodnih naučnih konferencija. Obavljao je i dužnosti direktora Visoke strukovne škole, prodekana za nastavu. Bio je i predstavnik Prve dečije ambasade u Španiji. Biran u zvanje asistenta, docenta i vanrednog i redovnog profesora (naučne oblasti: Mediji i socio-kulturološke komunikacije, Marketing, Međunarodni odnosi i nacionalna bezbednost). Radio je na brojnim projektima među kojima je i projekat "Predlog mera i aktivnosti za poboljšanje bezbednosti ljudi i dobara na teritoriji grada Beograda". Član je Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA - B Beograd.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet bezbednosti - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Osnovne karakteristike obrambene svesti mladih u višenacionalnoj zajednici

Datum završetka

05.07.2007

 

Obrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Vrijednosna orijentacija prema odbrani zemlje studentske omladine Univerziteta u Sarajevu

Datum završetka

21.04.1989

 

Obrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.06.1982

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Kolev Dragan, V.(2021). Female Body in Media and Marketing. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), 8-23.

 

 

Jotov Nebojša, K.(2020). Zdravstvena aktivnost u funkciji kvaliteta života. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), 42-64.

 

 

(2020). Odbrambena motivacija srednjoškolske omladine. Diplomatija i bezbednost, 53-74.

 

 

(2019). Neuromarketing: teorija i praksa. -, 0-0.

 

 

Dragan Kolev, V.(2019). Teorija zavere" i/ili zavera teorije. Diplomatija i bezbednost, 195-215.

 

 

(2019). Geopolitički izazovi kineske inicijative Jedan pojas - jedan put. Diplomatija i bezbednost, 79-108.

 

 

Dragan Kolev, S.(2018). Neuromarketing i klasični marketing: razlike i prednosti. Ekonomski razvoj - biznis politika - marketing, 19-30.

 

 

Dragan Kolev, K.(2018). The Humanistic communicative approach in modern education, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences. Philosophial alternatives, 33-39.

 

 

(2018). Mrežni rat kao postmoderni oblik ugrožavanja bezbednosti. Diplomatija i bezbednost, 217-238.

 

 

(2017). Tajna diplomatija i interesne sfere: primer Balkanskog poluostrva. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), 359-379.

 

 

Ivana Projević, D.(2017). Korporativna komunikacija u funkciji razvoja poslovanja. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), 278-296.

 

 

(2017). Neuropolitika (politička neuronauka, politički neuromarketing, neuropolitikologija) - nova naučna paradigma. Svarog (naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke), 49-76.

 

 

(2017). Značaj persuazivne komunikacije za transfer znanj u nastavi. Putokazi, 77-92.

 

 

Dragan Kolev, A.(2015). Neuroekonomija kao savremena metoda istraživanja donošenja ekonomskih odluka. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), 278-296.

 

 

Ljubo Pejanović, D.(2014). "Strateške dileme na planu zaštite kritične nacionalne infrastrukture". Energija, 347-351.

 

 

Dragan Kolev, S.(2014). Satisfakcija studenata visinom školarine merena Kano modelom (Case study - Panevropski univerzitet "Apeiron")". EMC Review, 204-220.

 

 

(2014). Posrednička uloga masovnih medija kao resursa "meke moći'". Pogledi, 27-47.

 

 

Kolev Dragan, D.(2013). "Neuromarketing i subliminalne poruke: razrešenje dileme". Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013", 157-172.

 

 

Darko Tadić, D.(2013). Propaganda i komunikacija: uklanjanje komunikacijskih prepreka i konstrukcija poruke". Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013", 329-337.

 

 

(2013). Geopolitička moć: prilog određenju pojma. Civitas (Časopis za društvena istraživanja), 227-252.

 

 

(2013). Globalni aspekt energetske bezbednosti. Svarog (Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke), 18-31.

 

 

(2013). Neuromarketing kao savremena marketinška metoda. Pogledi, 23-31.

 

 

(2012). Kultura kao sredstvo i prostor psihološke manipulacije. Civitas - časopis za društvena istraživanja, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", 49-61.

 

 

(2012). Neuromarketing kao nova marketinška paradigma. EMC Revija, 252-274.

 

 

(2011). Geopolitička dimenzija energetske bezbednosti. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), 45-62.

 

 

(2000). Globalizacija, evropska integracija i etnocentrizam. "Most", 0-0.

 

 

(1998). Mogućnost Šopluka kao faktora regionalne saradnje i povezivanja na Balkanskom poluostrvu. Most, 0-0.

 

 

(1998). Nepodnošljiva lakoća ovladavanja svetom. Bratstvo, 0-0.

 

 

(1996). Shopluk, Shopluk among other things. The possibilites of Shopluk as a factor of regional coperation and connection in the Balkan peninsula" Facta Universitatis, 3-14.

 

 

(1995). Nacija, nacija između ostalog. "Most", 139-140.

 

 

(1992). Istraživanje odnosa etnosa, vojske i policije. "Sveske", 30-31.

 

 

(1991). Konfesionalna pripadnost i vrijednosni sistem studentske omladine u BiH. "Sveske", 32-33.

 

 

(1991). Stavovi studenata prema predmetu ONO i DSZ SFRJ. Odbrana i zaštita, 0-0.

 

 

(1990). Neophodnost modernizacije. Odbrana i zaštita, 0-0.

 

 

(1987). Filozofičnost odbrambenog osposobljavanja. Odbrana i zaštita, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

(2022). Mediji: od komunikacije do maipulacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Privreda i bezbedno društvo (pp. 113-133). Beograd: Univerzitet sv. Kiril i Metodi, MANUB Beogad, cesna B

 

 

(2022). Migracije selo-grad u Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola "Lokalna samouprava: kako iz kruga neravijenih (pp. 237-260). Beograd: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština RS

 

 

(2021). Persuasion as the Basis of Modern Education. Zbornik radova sa naučnog skupa-Thematic papers "Philosophy During the Time of Pandemic (Geopolitics in the Black Sea Region)", Third international scientific conference (pp. 0-0). Belgrade: -

 

 

(2021). Država i energetska bezbednost: geopolitički kontekst. Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, "Protivrečnosti u savremenom svetu" (pp. 111-127). Beograd: Bulgarian Academy of Sciences, University of Bucharest Romania, Azerbaijan National Academy, CESNA

 

 

Kolev Dragan, J. (2021). A Pandemic of Connspiracy Narrative - Covid-19. Zbornik radova sa naučnog skupa-Fourth Iternational Scientific Conferece Thematic papers Philosophy Nowadays: Reflections on Education and the Digital Transformation of Knowledge (pp. 81-91). Sofia/Belgrade: Bulgarian Academy of Sciences, University of Bucharest Romania, CESNA, Polish Academy of Sciences

 

 

(2021). Mogućnost prepoznavanja emocija i laži uz pomoć facijalne ekspresije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Modernizacija između prosperiteta i destrukcije (pp. 113-133). Beograd: Univerzitet sv. Kiril i Metodi, Međunarodna akademija nauka, CESNA B

 

 

Kolev Dragan, N. (2021). Kineska inicijativa "Jedan pojas - jedan put" i njegov uticaj na modernizaciju Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Modernizacija između prosperiteta i destrukcije (pp. 113-133). Beograd: Univerzitet sv. Kiril i Metodi, MANUB, CESNA B

 

 

(2021). Prilog određenju pojma "siromaštvo" i metode merenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Lokalana samouprava: kako iz kruga nerazvijenih" (pp. 207-215). Beograd: Stalna konferencija gradova i opština

 

 

(2020). Cybercrime in Serbia: the Type of Offenses and the Socio-Demographic Characteristics of the Cybercriminals. Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of International Scientific Conference Problems of National And Corporate Security (pp. 279-298). Veliko Tarnovo: -

 

 

(2020). Facijalna ekspresija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Centar za komunikacijske studije i istraživanja - CEKOMS (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Kolev Dragan, D. (2020). Balkanska zajednica: geopoltički pogled. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova: Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug (pp. 253-265). Travnik/Beograd/Veliko Trnovo: Internacionalni univerzitet Travnik/ Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA

 

 

(2020). Kovid19: pandemija zavereničkog diskursa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarona naučna konferencija, Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg naučnog značaja "Društvo i Kovid -19" (pp. 151-168). Beograd/Veliko Trnovo: Centra za strateško istraživanje CESNA B/ Univerzitet "Sv Kiril i Metodij"/

 

 

(2020). Sport kao meka moć diplomatije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarone naučne konferencije: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih (pp. 162-170). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

 

 

(2019). O Šopima i Šopluku kao faktoru integracije Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik naučnih radova "Pravoslavlje I identitet pravoslavnih naroda" (pp. 194-223). Beograd: Institut za političke studije

 

 

Dragan Kolev, K. (2019). Geopolitički i grostrateški položaj Raško-polimske regije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Transgranična saradnja, preduzetništvo I bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varoš" (pp. 173-191). Beograd/Travnik: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti/Internacionalni Univerzitet Travnik

 

 

Dragan Kolev, T. (2019). Saobraćaj u funkciji turističko-hotelijerskog razvoja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope. Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Savremeni trendovi u razvoju saobraćaja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope (pp. 325-345). Beograd/Niš/Plovdiv: Fakultet za pravo, bezbednosti i menadžment "Konstantin Veliki"/CESNA

 

 

Kolev Dragan, J. (2019). The Eurasian Balkans and the Vacuum of the Geopolitical Power: the New Great Game?. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematic Papers Second International Scientific Conference Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenger (pp. 0-0). Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA

 

 

Kolev Dragan, T. (2019). Geopolitički uslovi prekogranične saradnje i razvoj zemalja jugoistočne Evrope. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans (pp. 118-138). Veliko Trnovo: -

 

 

(2019). Sport kao sredstvo diplomatije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik sažetaka međunarone naučne konferencije: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih (pp. 16-17). Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

 

 

Kolev Dragan, A. (2019). Oblik, boja i zvuk u funkciji komunikacije sa osvrtom na marketinške implikacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodna naučna konferencija "Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED -2019 (pp. 42-50). Užice: Visoka škola srukovnih studija

 

 

(2018). Podsvesna verbalna persuazija kao savremena nastavna metoda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke" (pp. 349-363). Brčko: Evroski univerzitet Brčko distrikta

 

 

(2018). Gestrateški značaj putnih koridora u Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Koridori u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope" (pp. 167-184). Beograd/Travnik: Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA B/Internacionalni univerzitet Travnik

 

 

Dragan Kolev, D. (2018). Balkan kao zona interesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik vodećeg naučnog značaja (pp. 181-194). Beograd: Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA B/ Univerzitet "Union - Nikola Tesla"

 

 

Dragan Kolev, D. (2018). Kineska incijativa 'jedan pojas - jedan put' i novi geopolitički balans. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova sa naučnim istraživanjima "Transgranična saradnja, bezbednost i perspektive razvoja na prostoru Crnomorskog regiona" (pp. 68-79). Veliko Trnovo: IVIS/ Univerzitet "Kirilo i Metodi"

 

 

Kolev Dragan, K. (2017). Persuasive communication as a factor of modern education. Zbornik radova sa naučnog skupa-Thematic proceedings: Conference Innovation, ICT and education for the next generation (pp. 561-580). Novi Sad: Faculty of Economics and Engineering Managment

 

 

Kolev Dragan, N. (2017). Spinovanje kao simulakrum političke komunikacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017 (pp. 100-123). Beograd: Visoko strukovna škola za tržišne komunikacije i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kolev Dragan, L. (2017). Merenje efikasnosti oglašavanja pomoću neuromarketinga. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova: VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017" (pp. 79-99). Beograd: Visoko strukovna škola za tržišne komunikacije i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kolev Dragan, L. (2017). Komunikacija u funkciji poslovnog uspeha. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017 (pp. 132-145). Beograd: Visoko strukovna škola za tržišne komunikacije i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Dragan Kolev, B. (2017). The possible causes of the european migration crisis. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematkom zborniku radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Društveno-političke i ekonomske implikacije procesa migracija" (pp. 171-188). Niš: Fakultet za Pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki"

 

 

(2017). Neuroeconomics as a modern market paradigm. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "Marketing - Experience and Perspectives" (pp. 131-154). Varna: Economic University

 

 

Mikić Anđela, K. (2017). The Ethical Aspects of Advertising and its Influence on Consumer Behavior. Zbornik radova sa naučnog skupa-The Second Conference on Innovation, Competitiveness and Sustainable Development (pp. 33-40). Belgrade: Metropolitan University

 

 

(2017). Dipolomatske igre oko balkanskog gepolitičkog čvora. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova sa naučnim istraživanjima "Transgranična sardanja i politika razvoja Bugarske i Balkana" (pp. 219-228). Veliko Trnovo: Univerzitet "Kirilo i Metodi"

 

 

Dragan Kolev, D. (2017). Korporativna interna komunikacija kao faktor efikasnog poslovanja merena "think-feel-do" metodom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL) (pp. 0-0). Banja Luka: Apeiron

 

 

Dragan Kolev, A. (2017). Savremene metode merenja efikasnosti interne korporativne komunikacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Društveni fenomeni i korporativna bezbednost" (pp. 121-136). Beograd: Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA B/Fakultet za bezbednost u Beogadu

 

 

(2017). Osnove neuromarketinga. Zbornik radova sa naučnog skupa-Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2017). Neuromarketing as a Method of Discharge of Control of Subliminal Messages. Zbornik radova sa naučnog skupa-The Second Conference on Innovation, Competitiveness and Sustainable Development (pp. 55-61). Belgrade: Metropolitan University

 

 

Dragan Kolev, M. (2017). Persuazija kao funkcija komunikacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Scientific Reports from the Third International Round Table "Problems of the Public Communication (pp. 200-217). Niš/Sofia: Publishing House "Za bukvite - O pismenah"

 

 

(2016). Globalno i lokalno: značaj energetske bezbednosti za privredni razvoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Reindustrijalizacija i ruralni razvoj Srbije sa akcentom na Kruševac i Rasinski okrug (pp. 143-155). Kruševac/Beograd: SO Kruševca i Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B

 

 

(2016). Persuazivna podsvesna komunikacija u nastavi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Bor i istočnu Srbiju" (pp. 183-195). Beograd: Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru/Centar

 

 

(2016). Neuromarketing i neuroekonomija u funkciji ekonomskog razvoja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Bor i istočnu Srbiju" (pp. 419-433). Beograd: Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru/Centar

 

 

Kolev Dragan, S. (2016). Informatička pismenost u lokalnoj samoupravi - Case study Pirotki okrug. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2016" (pp. 71-91). Beograd/Banja Luka: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kolev Dragan, I. (2016). Organizaciona klima i kultura komunikacije u funkciji poslovanja kompanije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2016" (pp. 160-184). Beograd/Banja Luka: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija i Paneropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kolev Dragan, N. (2016). Geopolitički kontekst bezbednosti jugoistočne Evrope. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova Jugoistočna Evropa i položaj Republike Srbije (pp. 293-307). Beograd: Univerzitetu Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu

 

 

Kolev Dragan, L. (2016). Evropska migraciona kriza - teorije i "teorije zavere" o njenim uzrocima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova IV međunarodni naučni skup "Migracije u XXI veku - uzroci i posledice" (pp. 122-137). Brčko: Evropski univerzitet Brčko distrikt/ Evropski univerzitet "Karllos" Tuzla

 

 

(2016). Balkan kao poprište sukobljavljanja geopolitičkih interesa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik sa naučnim istraživanjima "Novi izazovi bezbednosti Balkana" (pp. 39-52). Veliko Trnovo: Univerzitet "Kirilo i Metodi"

 

 

(2016). Market Communication: Cano-Model as on Innovative Method of Meacuring Costumer Satisfsction. Zbornik radova sa naučnog skupa-The First International Conference on Innovation (pp. 41-46). Belgrade: Metropolitan University

 

 

(2015). Geopolitički aspekti bezbednosti Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova: Novi izazovi bezbednosti Balkana (pp. 32-49). Veliko Trnovo: IVIS

 

 

Kolev Dragan, D. (2015). Osnovne socio-demografske karakteristike sajber kriminalaca u Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2015" (pp. 44-67). Beograd/Banja Luka: Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

(2014). Sirijska kriza i energetska sigurnost Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik: Novi izazovi bezbednosti Balkana (pp. 54-79). Veliko Trnovo: IVIS/ Univerzitet "Kirilo i Metodi"

 

 

(2014). Globalizacija i mediji: mediji kao sredstvo ostvarivanja 'meke moći". Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i globalizacija (pp. 579-599). Pale: Filozofski fakultet Pale

 

 

(2014). Ekonomska špijunaža u savremenom globalizovanom poslovanju. Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije 2014 (pp. 83-99). Beograd/Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron/Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

 

 

Kolev Dragan, A. (2014). Značaj persuazivne komunikacije za transfer znanja u nastav. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Tema Obrazovanje i društveni razvoj Srbije s akcentom na Novi Pazar i okolinu" (pp. 123-135). Beograd: Knjiga XVIII, edicija "Bezbednost u posmodernom ambijentu"

 

 

(2013). Teorije o genezi i etiologiji fenomena psihološke manipulacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni tematski zbornik "Psihologija i umetnost" (pp. 183-195). Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini

 

 

(2013). Persuazivna komunikacija i nastavi i manipulacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Centar za evropske studeije (SES) (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(2012). Energetska bezbednost Balkana: "Južni tok" versus "Nabuko". Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik Problemi nacionalne i međunarodne bezbednosti (pp. 70-85). Veliko Trnovo: Tom 3

 

 

Kolev Dragan, M. (2012). Direktni marketing kao tržišna komunikacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013" (pp. 47-55). Beograd/Banja Luka: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Kolev Dragan, D. (2012). Stereotipi o manipulaciji: prilog određenju pojma manipulacije". Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013" (pp. 86-99). Beograd/Banja Luka: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću i Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

(2012). Mediji kao sredstvo psihološke manipulacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Kriza i perspektiva znanja i nauka" (pp. 426-446). Niš: Filozofski fakultet univerziteta u Nišu

 

 

(2002). Hristijanizacija Bugara u IX veku - okolnosti, uzroci i posledice. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Dve hiljade godina hrišćanstva na Balkanu" (pp. 71-81). NIŠ: JUNIR/ZOGRAF

 

 

(2001). Šopi kao etnografska grupa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Vere manjina i manjinske vere" (pp. 168-178). Niš: JUNIR/Zograf

 

 

(1990). Vrijednosna orijentacija mladih prema odbrani zemlje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova a simpozijuma "Idejnost i vaspitnost osposobljavanja mladih za ONO i DSZ" (pp. 0-0). Ohrid: -

 

 

(1989). Vaspitno-obrazovni dometi osposobljavanja mladih za odbranu i zaštitu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik savetovanja SRVS "Bratsko kolo" (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

(1988). Prilog određenju odbrambenog subjektiviteta i odbrambene moći mlade generacije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku Mlada generacija u koncepciji opštenarodne odbrane i društvene samozaštite (pp. 0-0). Beograd: GK SSO Beograd

 

 

(1988). Potreba ugrađivanja filosofskih sadržaja u predmetu ONO i DSZ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova zajednice univerziteta Jugoslavije (pp. 0-0). Trogir: -

 

 

(1987). Neka aksiološka pitanja društvene samozaštite. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova zajednice univerziteta Jugoslavije (pp. 0-0). Trogir: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

(2021). Elementi geopolitike. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka.

 

 

(2020). O komunikaciji i manipulacija. Beograd: Centar za komunikacijske studije i istraživanja - CEKOMS.

 

 

Kolev Dragan, K. (2019). Masovni mediji kao sredstvo meke moći: spinovanje. Beograd/Travnik: Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA /Internacionalni univerzitet Travnik.

 

 

(2019). Neuromarketing: teorija i praksa. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"Banja Luka.

 

 

(2013). Persuazivna komunikacija i nastavi i manipulacija. Beograd: Centar za evropske studeije (SES).

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Kolev Dragan, "Female Body in Media and Marketing", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), vol. 11, no. 1, pp. 8-23, 2021.

 

 

K. Jotov Nebojša, "Zdravstvena aktivnost u funkciji kvaliteta života", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), vol. 10, no. 1, pp. 42-64, 2020.

 

 

, "Odbrambena motivacija srednjoškolske omladine", Diplomatija i bezbednost, vol. 3, no. 3, pp. 53-74, 2020.

 

 

, "Neuromarketing: teorija i praksa", -, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2019.

 

 

V. Dragan Kolev, "Teorija zavere" i/ili zavera teorije", Diplomatija i bezbednost, vol. 2, no. 1, pp. 195-215, 2019.

 

 

, "Geopolitički izazovi kineske inicijative Jedan pojas - jedan put", Diplomatija i bezbednost, vol. 2, no. 9, pp. 79-108, 2019.

 

 

S. Dragan Kolev, "Neuromarketing i klasični marketing: razlike i prednosti", Ekonomski razvoj - biznis politika - marketing, vol. 4, no. 8, pp. 19-30, 2018.

 

 

K. Dragan Kolev, "The Humanistic communicative approach in modern education, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences", Philosophial alternatives, vol. 26, no. 5, pp. 33-39, 2018.

 

 

, "Mrežni rat kao postmoderni oblik ugrožavanja bezbednosti", Diplomatija i bezbednost, vol. 1, no. 2, pp. 217-238, 2018.

 

 

, "Tajna diplomatija i interesne sfere: primer Balkanskog poluostrva", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), vol. 6, no. 2, pp. 359-379, 2017.

 

 

D. Ivana Projević, "Korporativna komunikacija u funkciji razvoja poslovanja", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), vol. 5, no. 2, pp. 278-296, 2017.

 

 

, "Neuropolitika (politička neuronauka, politički neuromarketing, neuropolitikologija) - nova naučna paradigma", Svarog (naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke), vol. 1, no. 1, pp. 49-76, 2017.

 

 

, "Značaj persuazivne komunikacije za transfer znanj u nastavi", Putokazi, vol. 5, no. 1, pp. 77-92, 2017.

 

 

A. Dragan Kolev, "Neuroekonomija kao savremena metoda istraživanja donošenja ekonomskih odluka", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), vol. 5, no. 2, pp. 278-296, 2015.

 

 

D. Ljubo Pejanović, ""Strateške dileme na planu zaštite kritične nacionalne infrastrukture"", Energija, vol. XVI, no. 3, pp. 347-351, 2014.

 

 

S. Dragan Kolev, "Satisfakcija studenata visinom školarine merena Kano modelom (Case study - Panevropski univerzitet "Apeiron")"", EMC Review, vol. 2, no. 2, pp. 204-220, 2014.

 

 

, "Posrednička uloga masovnih medija kao resursa "meke moći'"", Pogledi, vol. 1, no. 3, pp. 27-47, 2014.

 

 

D. Kolev Dragan, ""Neuromarketing i subliminalne poruke: razrešenje dileme"", Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013", vol. 1, no. 1, pp. 157-172, 2013.

 

 

D. Darko Tadić, "Propaganda i komunikacija: uklanjanje komunikacijskih prepreka i konstrukcija poruke"", Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013", vol. 1, no. 1, pp. 329-337, 2013.

 

 

, "Geopolitička moć: prilog određenju pojma", Civitas (Časopis za društvena istraživanja), vol. 3, no. 6, pp. 227-252, 2013.

 

 

, "Globalni aspekt energetske bezbednosti", Svarog (Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke), vol. 1, no. 6, pp. 18-31, 2013.

 

 

, "Neuromarketing kao savremena marketinška metoda", Pogledi, vol. 1, no. 1, pp. 23-31, 2013.

 

 

, "Kultura kao sredstvo i prostor psihološke manipulacije", Civitas - časopis za društvena istraživanja, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", vol. 2, no. 4, pp. 49-61, 2012.

 

 

, "Neuromarketing kao nova marketinška paradigma", EMC Revija, vol. 1, no. 1, pp. 252-274, 2012.

 

 

, "Geopolitička dimenzija energetske bezbednosti", Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), vol. 1, no. 1, pp. 45-62, 2011.

 

 

, "Globalizacija, evropska integracija i etnocentrizam", "Most", vol. 1, no. 160, pp. 0-0, 2000.

 

 

, "Mogućnost Šopluka kao faktora regionalne saradnje i povezivanja na Balkanskom poluostrvu", Most, vol. 1, no. 148, pp. 0-0, 1998.

 

 

, "Nepodnošljiva lakoća ovladavanja svetom", Bratstvo, vol. 1, no. 1756, pp. 0-0, 1998.

 

 

, "Shopluk, Shopluk among other things", The possibilites of Shopluk as a factor of regional coperation and connection in the Balkan peninsula" Facta Universitatis, vol. 2, no. 6, pp. 3-14, 1996.

 

 

, "Nacija, nacija između ostalog", "Most", vol. 1, no. 1, pp. 139-140, 1995.

 

 

, "Istraživanje odnosa etnosa, vojske i policije", "Sveske", vol. 1, no. 1, pp. 30-31, 1992.

 

 

, "Konfesionalna pripadnost i vrijednosni sistem studentske omladine u BiH", "Sveske", vol. 1, no. 1, pp. 32-33, 1991.

 

 

, "Stavovi studenata prema predmetu ONO i DSZ SFRJ", Odbrana i zaštita, vol. XXVIII, no. 1, pp. 0-0, 1991.

 

 

, "Neophodnost modernizacije", Odbrana i zaštita, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 1990.

 

 

, "Filozofičnost odbrambenog osposobljavanja", Odbrana i zaštita, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 1987.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

, "Mediji: od komunikacije do maipulacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Privreda i bezbedno društvo, Beograd, 2022.

 

 

, "Migracije selo-grad u Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola "Lokalna samouprava: kako iz kruga neravijenih, Beograd, 2022.

 

 

, "Persuasion as the Basis of Modern Education", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Thematic papers "Philosophy During the Time of Pandemic (Geopolitics in the Black Sea Region)", Third international scientific conference, Belgrade, 2021.

 

 

, "Država i energetska bezbednost: geopolitički kontekst", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, "Protivrečnosti u savremenom svetu", Beograd, 2021.

 

 

J. Kolev Dragan, "A Pandemic of Connspiracy Narrative - Covid-19", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Fourth Iternational Scientific Conferece Thematic papers Philosophy Nowadays: Reflections on Education and the Digital Transformation of Knowledge, Sofia/Belgrade, 2021.

 

 

, "Mogućnost prepoznavanja emocija i laži uz pomoć facijalne ekspresije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Modernizacija između prosperiteta i destrukcije, Beograd, 2021.

 

 

N. Kolev Dragan, "Kineska inicijativa "Jedan pojas - jedan put" i njegov uticaj na modernizaciju Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Modernizacija između prosperiteta i destrukcije, Beograd, 2021.

 

 

, "Prilog određenju pojma "siromaštvo" i metode merenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Lokalana samouprava: kako iz kruga nerazvijenih", Beograd, 2021.

 

 

, "Cybercrime in Serbia: the Type of Offenses and the Socio-Demographic Characteristics of the Cybercriminals", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Proceedings of International Scientific Conference Problems of National And Corporate Security, Veliko Tarnovo, 2020.

 

 

, "Facijalna ekspresija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Centar za komunikacijske studije i istraživanja - CEKOMS, Beograd, 2020.

 

 

D. Kolev Dragan, "Balkanska zajednica: geopoltički pogled", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova: Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Travnik/Beograd/Veliko Trnovo, 2020.

 

 

, "Kovid19: pandemija zavereničkog diskursa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarona naučna konferencija, Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg naučnog značaja "Društvo i Kovid -19", Beograd/Veliko Trnovo, 2020.

 

 

, "Sport kao meka moć diplomatije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarone naučne konferencije: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, 2020.

 

 

, "O Šopima i Šopluku kao faktoru integracije Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik naučnih radova "Pravoslavlje I identitet pravoslavnih naroda", Beograd, 2019.

 

 

K. Dragan Kolev, "Geopolitički i grostrateški položaj Raško-polimske regije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Transgranična saradnja, preduzetništvo I bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varoš", Beograd/Travnik, 2019.

 

 

T. Dragan Kolev, "Saobraćaj u funkciji turističko-hotelijerskog razvoja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Savremeni trendovi u razvoju saobraćaja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope, Beograd/Niš/Plovdiv, 2019.

 

 

J. Kolev Dragan, "The Eurasian Balkans and the Vacuum of the Geopolitical Power: the New Great Game?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematic Papers Second International Scientific Conference Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenger, Beograd, 2019.

 

 

T. Kolev Dragan, "Geopolitički uslovi prekogranične saradnje i razvoj zemalja jugoistočne Evrope", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans, Veliko Trnovo, 2019.

 

 

, "Sport kao sredstvo diplomatije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik sažetaka međunarone naučne konferencije: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih, Beograd, 2019.

 

 

A. Kolev Dragan, "Oblik, boja i zvuk u funkciji komunikacije sa osvrtom na marketinške implikacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodna naučna konferencija "Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED -2019, Užice, 2019.

 

 

, "Podsvesna verbalna persuazija kao savremena nastavna metoda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke", Brčko, 2018.

 

 

, "Gestrateški značaj putnih koridora u Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Koridori u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope", Beograd/Travnik, 2018.

 

 

D. Dragan Kolev, "Balkan kao zona interesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Istaknuti tematski zbornik vodećeg naučnog značaja, Beograd, 2018.

 

 

D. Dragan Kolev, "Kineska incijativa 'jedan pojas - jedan put' i novi geopolitički balans", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova sa naučnim istraživanjima "Transgranična saradnja, bezbednost i perspektive razvoja na prostoru Crnomorskog regiona", Veliko Trnovo, 2018.

 

 

K. Kolev Dragan, "Persuasive communication as a factor of modern education", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Thematic proceedings: Conference Innovation, ICT and education for the next generation, Novi Sad, 2017.

 

 

N. Kolev Dragan, "Spinovanje kao simulakrum političke komunikacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017, Beograd, 2017.

 

 

L. Kolev Dragan, "Merenje efikasnosti oglašavanja pomoću neuromarketinga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova: VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017", Beograd, 2017.

 

 

L. Kolev Dragan, "Komunikacija u funkciji poslovnog uspeha", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017, Beograd, 2017.

 

 

B. Dragan Kolev, "The possible causes of the european migration crisis", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematkom zborniku radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Društveno-političke i ekonomske implikacije procesa migracija", Niš, 2017.

 

 

, "Neuroeconomics as a modern market paradigm", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "Marketing - Experience and Perspectives", Varna, 2017.

 

 

K. Mikić Anđela, "The Ethical Aspects of Advertising and its Influence on Consumer Behavior", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The Second Conference on Innovation, Competitiveness and Sustainable Development, Belgrade, 2017.

 

 

, "Dipolomatske igre oko balkanskog gepolitičkog čvora", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova sa naučnim istraživanjima "Transgranična sardanja i politika razvoja Bugarske i Balkana", Veliko Trnovo, 2017.

 

 

D. Dragan Kolev, "Korporativna interna komunikacija kao faktor efikasnog poslovanja merena "think-feel-do" metodom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL), Banja Luka, 2017.

 

 

A. Dragan Kolev, "Savremene metode merenja efikasnosti interne korporativne komunikacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Društveni fenomeni i korporativna bezbednost", Beograd, 2017.

 

 

, "Osnove neuromarketinga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija, Beograd, 2017.

 

 

, "Neuromarketing as a Method of Discharge of Control of Subliminal Messages", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The Second Conference on Innovation, Competitiveness and Sustainable Development, Belgrade, 2017.

 

 

M. Dragan Kolev, "Persuazija kao funkcija komunikacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Scientific Reports from the Third International Round Table "Problems of the Public Communication, Niš/Sofia, 2017.

 

 

, "Globalno i lokalno: značaj energetske bezbednosti za privredni razvoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Reindustrijalizacija i ruralni razvoj Srbije sa akcentom na Kruševac i Rasinski okrug, Kruševac/Beograd, 2016.

 

 

, "Persuazivna podsvesna komunikacija u nastavi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Bor i istočnu Srbiju", Beograd, 2016.

 

 

, "Neuromarketing i neuroekonomija u funkciji ekonomskog razvoja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Bor i istočnu Srbiju", Beograd, 2016.

 

 

S. Kolev Dragan, "Informatička pismenost u lokalnoj samoupravi - Case study Pirotki okrug", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2016", Beograd/Banja Luka, 2016.

 

 

I. Kolev Dragan, "Organizaciona klima i kultura komunikacije u funkciji poslovanja kompanije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2016", Beograd/Banja Luka, 2016.

 

 

N. Kolev Dragan, "Geopolitički kontekst bezbednosti jugoistočne Evrope", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik radova Jugoistočna Evropa i položaj Republike Srbije, Beograd, 2016.

 

 

L. Kolev Dragan, "Evropska migraciona kriza - teorije i "teorije zavere" o njenim uzrocima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova IV međunarodni naučni skup "Migracije u XXI veku - uzroci i posledice", Brčko, 2016.

 

 

, "Balkan kao poprište sukobljavljanja geopolitičkih interesa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski zbornik sa naučnim istraživanjima "Novi izazovi bezbednosti Balkana", Veliko Trnovo, 2016.

 

 

, "Market Communication: Cano-Model as on Innovative Method of Meacuring Costumer Satisfsction", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The First International Conference on Innovation, Belgrade, 2016.

 

 

, "Geopolitički aspekti bezbednosti Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova: Novi izazovi bezbednosti Balkana, Veliko Trnovo, 2015.

 

 

D. Kolev Dragan, "Osnovne socio-demografske karakteristike sajber kriminalaca u Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2015", Beograd/Banja Luka, 2015.

 

 

, "Sirijska kriza i energetska sigurnost Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik: Novi izazovi bezbednosti Balkana, Veliko Trnovo, 2014.

 

 

, "Globalizacija i mediji: mediji kao sredstvo ostvarivanja 'meke moći"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nauka i globalizacija, Pale, 2014.

 

 

, "Ekonomska špijunaža u savremenom globalizovanom poslovanju", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Moć komunikacije 2014, Beograd/Banja Luka, 2014.

 

 

A. Kolev Dragan, "Značaj persuazivne komunikacije za transfer znanja u nastav", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija Tema Obrazovanje i društveni razvoj Srbije s akcentom na Novi Pazar i okolinu", Beograd, 2014.

 

 

, "Teorije o genezi i etiologiji fenomena psihološke manipulacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni tematski zbornik "Psihologija i umetnost", Kosovska Mitrovica, 2013.

 

 

, "Persuazivna komunikacija i nastavi i manipulacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Centar za evropske studeije (SES), Beograd, 2013.

 

 

, "Energetska bezbednost Balkana: "Južni tok" versus "Nabuko"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik Problemi nacionalne i međunarodne bezbednosti, Veliko Trnovo, 2012.

 

 

M. Kolev Dragan, "Direktni marketing kao tržišna komunikacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013", Beograd/Banja Luka, 2012.

 

 

D. Kolev Dragan, "Stereotipi o manipulaciji: prilog određenju pojma manipulacije"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013", Beograd/Banja Luka, 2012.

 

 

, "Mediji kao sredstvo psihološke manipulacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Kriza i perspektiva znanja i nauka", Niš, 2012.

 

 

, "Hristijanizacija Bugara u IX veku - okolnosti, uzroci i posledice", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Dve hiljade godina hrišćanstva na Balkanu", NIŠ, 2002.

 

 

, "Šopi kao etnografska grupa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Vere manjina i manjinske vere", Niš, 2001.

 

 

, "Vrijednosna orijentacija mladih prema odbrani zemlje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova a simpozijuma "Idejnost i vaspitnost osposobljavanja mladih za ONO i DSZ", Ohrid, 1990.

 

 

, "Vaspitno-obrazovni dometi osposobljavanja mladih za odbranu i zaštitu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik savetovanja SRVS "Bratsko kolo", Beograd, 1989.

 

 

, "Prilog određenju odbrambenog subjektiviteta i odbrambene moći mlade generacije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zborniku Mlada generacija u koncepciji opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, Beograd, 1988.

 

 

, "Potreba ugrađivanja filosofskih sadržaja u predmetu ONO i DSZ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova zajednice univerziteta Jugoslavije, Trogir, 1988.

 

 

, "Neka aksiološka pitanja društvene samozaštite", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova zajednice univerziteta Jugoslavije, Trogir, 1987.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

, "Elementi geopolitike", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka, 2021.

 

 

, "O komunikaciji i manipulacija", Beograd: Centar za komunikacijske studije i istraživanja - CEKOMS, 2020.

 

 

K. Kolev Dragan, "Masovni mediji kao sredstvo meke moći: spinovanje", Beograd/Travnik: Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA /Internacionalni univerzitet Travnik, 2019.

 

 

, "Neuromarketing: teorija i praksa", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"Banja Luka, 2019.

 

 

, "Persuazivna komunikacija i nastavi i manipulacija", Beograd: Centar za evropske studeije (SES), 2013.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Kolev Dragan, Velov Branko

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Naziv rada

Female Body in Media and Marketing

Godina izdavanja

2021

Stranice

8-23

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Jotov Nebojša, Kolev Dragan

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Naziv rada

Zdravstvena aktivnost u funkciji kvaliteta života

Godina izdavanja

2020

Stranice

42-64

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv časopisa

Diplomatija i bezbednost

Naziv rada

Odbrambena motivacija srednjoškolske omladine

Godina izdavanja

2020

Stranice

53-74

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Neuromarketing: teorija i praksa

Godina izdavanja

2019

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev, Velov Branko

Naziv časopisa

Diplomatija i bezbednost

Naziv rada

Teorija zavere" i/ili zavera teorije

Godina izdavanja

2019

Stranice

195-215

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Diplomatija i bezbednost

Naziv rada

Geopolitički izazovi kineske inicijative Jedan pojas - jedan put

Godina izdavanja

2019

Stranice

79-108

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev, Sanel Jakupović

Naziv časopisa

Ekonomski razvoj - biznis politika - marketing

Naziv rada

Neuromarketing i klasični marketing: razlike i prednosti

Godina izdavanja

2018

Stranice

19-30

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev, Katarina Držajić

Naziv časopisa

Philosophial alternatives

Naziv rada

The Humanistic communicative approach in modern education, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences

Godina izdavanja

2018

Stranice

33-39

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Diplomatija i bezbednost

Naziv rada

Mrežni rat kao postmoderni oblik ugrožavanja bezbednosti

Godina izdavanja

2018

Stranice

217-238

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Naziv rada

Tajna diplomatija i interesne sfere: primer Balkanskog poluostrva

Godina izdavanja

2017

Stranice

359-379

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ivana Projević, Dragan Kolev

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Naziv rada

Korporativna komunikacija u funkciji razvoja poslovanja

Godina izdavanja

2017

Stranice

278-296

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Svarog (naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke)

Naziv rada

Neuropolitika (politička neuronauka, politički neuromarketing, neuropolitikologija) - nova naučna paradigma

Godina izdavanja

2017

Stranice

49-76

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Putokazi

Naziv rada

Značaj persuazivne komunikacije za transfer znanj u nastavi

Godina izdavanja

2017

Stranice

77-92

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev, Ana Njegovanović, Petar Krešimir Ćosić

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Naziv rada

Neuroekonomija kao savremena metoda istraživanja donošenja ekonomskih odluka

Godina izdavanja

2015

Stranice

278-296

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ljubo Pejanović, Dragan Kolev, Cvietin Živanović

Naziv časopisa

Energija

Naziv rada

"Strateške dileme na planu zaštite kritične nacionalne infrastrukture"

Godina izdavanja

2014

Stranice

347-351

Godina_Vol_IEEE

XVI

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev, Sanel Jakupović

Naziv časopisa

EMC Review

Naziv rada

Satisfakcija studenata visinom školarine merena Kano modelom (Case study - Panevropski univerzitet "Apeiron")"

Godina izdavanja

2014

Stranice

204-220

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Pogledi

Naziv rada

Posrednička uloga masovnih medija kao resursa "meke moći'"

Godina izdavanja

2014

Stranice

27-47

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kolev Dragan, Darko Tadić, Nebojša Jehlička

Naziv časopisa

Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013"

Naziv rada

"Neuromarketing i subliminalne poruke: razrešenje dileme"

Godina izdavanja

2013

Stranice

157-172

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Darko Tadić, Dragan Kolev

Naziv časopisa

Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013"

Naziv rada

Propaganda i komunikacija: uklanjanje komunikacijskih prepreka i konstrukcija poruke"

Godina izdavanja

2013

Stranice

329-337

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Civitas (Časopis za društvena istraživanja)

Naziv rada

Geopolitička moć: prilog određenju pojma

Godina izdavanja

2013

Stranice

227-252

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Svarog (Naučno-stručni časopis za društvene i prirodne nauke)

Naziv rada

Globalni aspekt energetske bezbednosti

Godina izdavanja

2013

Stranice

18-31

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Pogledi

Naziv rada

Neuromarketing kao savremena marketinška metoda

Godina izdavanja

2013

Stranice

23-31

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv časopisa

Civitas - časopis za društvena istraživanja, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić"

Naziv rada

Kultura kao sredstvo i prostor psihološke manipulacije

Godina izdavanja

2012

Stranice

49-61

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv časopisa

EMC Revija

Naziv rada

Neuromarketing kao nova marketinška paradigma

Godina izdavanja

2012

Stranice

252-274

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv časopisa

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Naziv rada

Geopolitička dimenzija energetske bezbednosti

Godina izdavanja

2011

Stranice

45-62

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

"Most"

Naziv rada

Globalizacija, evropska integracija i etnocentrizam

Godina izdavanja

2000

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

160

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Most

Naziv rada

Mogućnost Šopluka kao faktora regionalne saradnje i povezivanja na Balkanskom poluostrvu

Godina izdavanja

1998

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

148

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Bratstvo

Naziv rada

Nepodnošljiva lakoća ovladavanja svetom

Godina izdavanja

1998

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1756

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

The possibilites of Shopluk as a factor of regional coperation and connection in the Balkan peninsula" Facta Universitatis

Naziv rada

Shopluk, Shopluk among other things

Godina izdavanja

1996

Stranice

3-14

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

"Most"

Naziv rada

Nacija, nacija između ostalog

Godina izdavanja

1995

Stranice

139-140

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

"Sveske"

Naziv rada

Istraživanje odnosa etnosa, vojske i policije

Godina izdavanja

1992

Stranice

30-31

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

"Sveske"

Naziv rada

Konfesionalna pripadnost i vrijednosni sistem studentske omladine u BiH

Godina izdavanja

1991

Stranice

32-33

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev i Enis Srna

Naziv časopisa

Odbrana i zaštita

Naziv rada

Stavovi studenata prema predmetu ONO i DSZ SFRJ

Godina izdavanja

1991

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

XXVIII

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Odbrana i zaštita

Naziv rada

Neophodnost modernizacije

Godina izdavanja

1990

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv časopisa

Odbrana i zaštita

Naziv rada

Filozofičnost odbrambenog osposobljavanja

Godina izdavanja

1987

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Mediji: od komunikacije do maipulacije

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Privreda i bezbedno društvo

Grad

Beograd

Stranice

113-133

Izdavač

Univerzitet sv. Kiril i Metodi, MANUB Beogad, cesna B

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Migracije selo-grad u Srbiji

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Zbornik radova sa međunarodnog okruglog stola "Lokalna samouprava: kako iz kruga neravijenih

Grad

Beograd

Stranice

237-260

Izdavač

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština RS

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Persuasion as the Basis of Modern Education

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Thematic papers "Philosophy During the Time of Pandemic (Geopolitics in the Black Sea Region)", Third international scientific conference

Grad

Belgrade

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Država i energetska bezbednost: geopolitički kontekst

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Istaknuti tematski zbornik vodećeg nacionalnog značaja, "Protivrečnosti u savremenom svetu"

Grad

Beograd

Stranice

111-127

Izdavač

Bulgarian Academy of Sciences, University of Bucharest Romania, Azerbaijan National Academy, CESNA

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Jotev Branko

Naziv rada

A Pandemic of Connspiracy Narrative - Covid-19

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Fourth Iternational Scientific Conferece Thematic papers Philosophy Nowadays: Reflections on Education and the Digital Transformation of Knowledge

Grad

Sofia/Belgrade

Stranice

81-91

Izdavač

Bulgarian Academy of Sciences, University of Bucharest Romania, CESNA, Polish Academy of Sciences

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Mogućnost prepoznavanja emocija i laži uz pomoć facijalne ekspresije

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Modernizacija između prosperiteta i destrukcije

Grad

Beograd

Stranice

113-133

Izdavač

Univerzitet sv. Kiril i Metodi, Međunarodna akademija nauka, CESNA B

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Nešković Meri

Naziv rada

Kineska inicijativa "Jedan pojas - jedan put" i njegov uticaj na modernizaciju Srbije

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Modernizacija između prosperiteta i destrukcije

Grad

Beograd

Stranice

113-133

Izdavač

Univerzitet sv. Kiril i Metodi, MANUB, CESNA B

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Prilog određenju pojma "siromaštvo" i metode merenja

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Lokalana samouprava: kako iz kruga nerazvijenih"

Grad

Beograd

Stranice

207-215

Izdavač

Stalna konferencija gradova i opština

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Cybercrime in Serbia: the Type of Offenses and the Socio-Demographic Characteristics of the Cybercriminals

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Proceedings of International Scientific Conference Problems of National And Corporate Security

Grad

Veliko Tarnovo

Stranice

279-298

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Facijalna ekspresija

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Centar za komunikacijske studije i istraživanja - CEKOMS

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Dušan Kolev

Naziv rada

Balkanska zajednica: geopoltički pogled

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova: Društveni razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug

Grad

Travnik/Beograd/Veliko Trnovo

Stranice

253-265

Izdavač

Internacionalni univerzitet Travnik/ Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Kovid19: pandemija zavereničkog diskursa

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Međunarona naučna konferencija, Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg naučnog značaja "Društvo i Kovid -19"

Grad

Beograd/Veliko Trnovo

Stranice

151-168

Izdavač

Centra za strateško istraživanje CESNA B/ Univerzitet "Sv Kiril i Metodij"/

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Sport kao meka moć diplomatije

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Zbornik radova međunarone naučne konferencije: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih

Grad

Beograd

Stranice

162-170

Izdavač

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

O Šopima i Šopluku kao faktoru integracije Balkana

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Zbornik naučnih radova "Pravoslavlje I identitet pravoslavnih naroda"

Grad

Beograd

Stranice

194-223

Izdavač

Institut za političke studije

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Kolev Dušan

Naziv rada

Geopolitički i grostrateški položaj Raško-polimske regije

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova međunarodne naučne konferencije "Transgranična saradnja, preduzetništvo I bezbednost sa osvrtom na Zlatar i Novu Varoš"

Grad

Beograd/Travnik

Stranice

173-191

Izdavač

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti/Internacionalni Univerzitet Travnik

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Tucović Miloš, Tošić Violeta I Cekić Alekandar

Naziv rada

Saobraćaj u funkciji turističko-hotelijerskog razvoja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Istaknuti tematski zbornik radova vodećeg nacionalnog značaja "Savremeni trendovi u razvoju saobraćaja i bezbednosti regiona Jugoistočne Evrope

Grad

Beograd/Niš/Plovdiv

Stranice

325-345

Izdavač

Fakultet za pravo, bezbednosti i menadžment "Konstantin Veliki"/CESNA

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Jotev Branko

Naziv rada

The Eurasian Balkans and the Vacuum of the Geopolitical Power: the New Great Game?

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Tematic Papers Second International Scientific Conference Geopolitics in the Black Sea Region - Tendencies and Challenger

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Tucović Miloš i Kolev Dušan

Naziv rada

Geopolitički uslovi prekogranične saradnje i razvoj zemalja jugoistočne Evrope

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

International Security and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

118-138

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Sport kao sredstvo diplomatije

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Zbornik sažetaka međunarone naučne konferencije: Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih

Grad

Beograd

Stranice

16-17

Izdavač

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Anđela Mikić

Naziv rada

Oblik, boja i zvuk u funkciji komunikacije sa osvrtom na marketinške implikacije

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XI međunarodna naučna konferencija "Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja - SED -2019

Grad

Užice

Stranice

42-50

Izdavač

Visoka škola srukovnih studija

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Podsvesna verbalna persuazija kao savremena nastavna metoda

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke"

Grad

Brčko

Stranice

349-363

Izdavač

Evroski univerzitet Brčko distrikta

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Gestrateški značaj putnih koridora u Srbiji

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Koridori u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope"

Grad

Beograd/Travnik

Stranice

167-184

Izdavač

Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA B/Internacionalni univerzitet Travnik

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Dušan Kolev

Naziv rada

Balkan kao zona interesa

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Istaknuti tematski zbornik vodećeg naučnog značaja

Grad

Beograd

Stranice

181-194

Izdavač

Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA B/ Univerzitet "Union - Nikola Tesla"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Dušan Kolev

Naziv rada

Kineska incijativa 'jedan pojas - jedan put' i novi geopolitički balans

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova sa naučnim istraživanjima "Transgranična saradnja, bezbednost i perspektive razvoja na prostoru Crnomorskog regiona"

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

68-79

Izdavač

IVIS/ Univerzitet "Kirilo i Metodi"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Katarina Držajić

Naziv rada

Persuasive communication as a factor of modern education

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Thematic proceedings: Conference Innovation, ICT and education for the next generation

Grad

Novi Sad

Stranice

561-580

Izdavač

Faculty of Economics and Engineering Managment

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Nebojša Jehlička

Naziv rada

Spinovanje kao simulakrum političke komunikacije

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017

Grad

Beograd

Stranice

100-123

Izdavač

Visoko strukovna škola za tržišne komunikacije i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Luka Laketa, Jugoslav Aničić

Naziv rada

Merenje efikasnosti oglašavanja pomoću neuromarketinga

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Zbornik radova: VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017"

Grad

Beograd

Stranice

79-99

Izdavač

Visoko strukovna škola za tržišne komunikacije i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Luka Laketa, Marko Laketa

Naziv rada

Komunikacija u funkciji poslovnog uspeha

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

VI Međunarodni naučni skup "Moć komunikacije 2017

Grad

Beograd

Stranice

132-145

Izdavač

Visoko strukovna škola za tržišne komunikacije i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Branko Jotev

Naziv rada

The possible causes of the european migration crisis

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Tematkom zborniku radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Društveno-političke i ekonomske implikacije procesa migracija"

Grad

Niš

Stranice

171-188

Izdavač

Fakultet za Pravo, bezbednost i menadžment "Konstantin Veliki"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Neuroeconomics as a modern market paradigm

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

International Scientific Conference "Marketing - Experience and Perspectives"

Grad

Varna

Stranice

131-154

Izdavač

Economic University

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mikić Anđela, Kolev Dragan

Naziv rada

The Ethical Aspects of Advertising and its Influence on Consumer Behavior

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

The Second Conference on Innovation, Competitiveness and Sustainable Development

Grad

Belgrade

Stranice

33-40

Izdavač

Metropolitan University

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Dipolomatske igre oko balkanskog gepolitičkog čvora

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova sa naučnim istraživanjima "Transgranična sardanja i politika razvoja Bugarske i Balkana"

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

219-228

Izdavač

Univerzitet "Kirilo i Metodi"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Darko Tadić

Naziv rada

Korporativna interna komunikacija kao faktor efikasnog poslovanja merena "think-feel-do" metodom

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije (EDASOL)

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Apeiron

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Anđela Mikić, Dušan Kolev

Naziv rada

Savremene metode merenja efikasnosti interne korporativne komunikacije

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Društveni fenomeni i korporativna bezbednost"

Grad

Beograd

Stranice

121-136

Izdavač

Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA B/Fakultet za bezbednost u Beogadu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Osnove neuromarketinga

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Neuromarketing as a Method of Discharge of Control of Subliminal Messages

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

The Second Conference on Innovation, Competitiveness and Sustainable Development

Grad

Belgrade

Stranice

55-61

Izdavač

Metropolitan University

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev, Mikić Anđela

Naziv rada

Persuazija kao funkcija komunikacija

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Scientific Reports from the Third International Round Table "Problems of the Public Communication

Grad

Niš/Sofia

Stranice

200-217

Izdavač

Publishing House "Za bukvite - O pismenah"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Globalno i lokalno: značaj energetske bezbednosti za privredni razvoj

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Reindustrijalizacija i ruralni razvoj Srbije sa akcentom na Kruševac i Rasinski okrug

Grad

Kruševac/Beograd

Stranice

143-155

Izdavač

SO Kruševca i Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Persuazivna podsvesna komunikacija u nastavi

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Bor i istočnu Srbiju"

Grad

Beograd

Stranice

183-195

Izdavač

Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru/Centar

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Neuromarketing i neuroekonomija u funkciji ekonomskog razvoja

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova naučne konferencije sa međunarodnim učešćem "Obrazovanje i društveni razvoj sa akcentom na Bor i istočnu Srbiju"

Grad

Beograd

Stranice

419-433

Izdavač

Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru/Centar

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Sanel Jakupović

Naziv rada

Informatička pismenost u lokalnoj samoupravi - Case study Pirotki okrug

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2016"

Grad

Beograd/Banja Luka

Stranice

71-91

Izdavač

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Ivana Projović

Naziv rada

Organizaciona klima i kultura komunikacije u funkciji poslovanja kompanije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2016"

Grad

Beograd/Banja Luka

Stranice

160-184

Izdavač

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija i Paneropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Nešković Meri

Naziv rada

Geopolitički kontekst bezbednosti jugoistočne Evrope

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova Jugoistočna Evropa i položaj Republike Srbije

Grad

Beograd

Stranice

293-307

Izdavač

Univerzitetu Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Lakata Marko

Naziv rada

Evropska migraciona kriza - teorije i "teorije zavere" o njenim uzrocima

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Zbornik radova IV međunarodni naučni skup "Migracije u XXI veku - uzroci i posledice"

Grad

Brčko

Stranice

122-137

Izdavač

Evropski univerzitet Brčko distrikt/ Evropski univerzitet "Karllos" Tuzla

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragan Kolev

Naziv rada

Balkan kao poprište sukobljavljanja geopolitičkih interesa

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Tematski zbornik sa naučnim istraživanjima "Novi izazovi bezbednosti Balkana"

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

39-52

Izdavač

Univerzitet "Kirilo i Metodi"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Market Communication: Cano-Model as on Innovative Method of Meacuring Costumer Satisfsction

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

The First International Conference on Innovation

Grad

Belgrade

Stranice

41-46

Izdavač

Metropolitan University

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Geopolitički aspekti bezbednosti Balkana

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zbornik radova: Novi izazovi bezbednosti Balkana

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

32-49

Izdavač

IVIS

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Dragan Nastić, Sanel Jakupović

Naziv rada

Osnovne socio-demografske karakteristike sajber kriminalaca u Srbiji

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Zbornik radova V Međunarodni naučni skup ''Moć komunikacije 2015"

Grad

Beograd/Banja Luka

Stranice

44-67

Izdavač

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Sirijska kriza i energetska sigurnost Balkana

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Zbornik: Novi izazovi bezbednosti Balkana

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

54-79

Izdavač

IVIS/ Univerzitet "Kirilo i Metodi"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Globalizacija i mediji: mediji kao sredstvo ostvarivanja 'meke moći"

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Nauka i globalizacija

Grad

Pale

Stranice

579-599

Izdavač

Filozofski fakultet Pale

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Ekonomska špijunaža u savremenom globalizovanom poslovanju

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Moć komunikacije 2014

Grad

Beograd/Banja Luka

Stranice

83-99

Izdavač

Panevropski Univerzitet Apeiron/Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Aleksandar Nešković

Naziv rada

Značaj persuazivne komunikacije za transfer znanja u nastav

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija Tema Obrazovanje i društveni razvoj Srbije s akcentom na Novi Pazar i okolinu"

Grad

Beograd

Stranice

123-135

Izdavač

Knjiga XVIII, edicija "Bezbednost u posmodernom ambijentu"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Teorije o genezi i etiologiji fenomena psihološke manipulacije

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni tematski zbornik "Psihologija i umetnost"

Grad

Kosovska Mitrovica

Stranice

183-195

Izdavač

Univerzitet u Prištini

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Persuazivna komunikacija i nastavi i manipulacija

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Centar za evropske studeije (SES)

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Energetska bezbednost Balkana: "Južni tok" versus "Nabuko"

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik Problemi nacionalne i međunarodne bezbednosti

Grad

Veliko Trnovo

Stranice

70-85

Izdavač

Tom 3

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Maja Đokić, Biljana Panić

Naziv rada

Direktni marketing kao tržišna komunikacija

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013"

Grad

Beograd/Banja Luka

Stranice

47-55

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan, Darko Tadić, Biljana Panić

Naziv rada

Stereotipi o manipulaciji: prilog određenju pojma manipulacije"

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Moć komunikacije 2013"

Grad

Beograd/Banja Luka

Stranice

86-99

Izdavač

Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću i Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Mediji kao sredstvo psihološke manipulacije

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa "Kriza i perspektiva znanja i nauka"

Grad

Niš

Stranice

426-446

Izdavač

Filozofski fakultet univerziteta u Nišu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Hristijanizacija Bugara u IX veku - okolnosti, uzroci i posledice

Godina izdavanja

2002

Naziv konferencije

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Dve hiljade godina hrišćanstva na Balkanu"

Grad

NIŠ

Stranice

71-81

Izdavač

JUNIR/ZOGRAF

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Šopi kao etnografska grupa

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Vere manjina i manjinske vere"

Grad

Niš

Stranice

168-178

Izdavač

JUNIR/Zograf

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Vrijednosna orijentacija mladih prema odbrani zemlje

Godina izdavanja

1990

Naziv konferencije

Zbornik radova a simpozijuma "Idejnost i vaspitnost osposobljavanja mladih za ONO i DSZ"

Grad

Ohrid

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Vaspitno-obrazovni dometi osposobljavanja mladih za odbranu i zaštitu

Godina izdavanja

1989

Naziv konferencije

Zbornik savetovanja SRVS "Bratsko kolo"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Prilog određenju odbrambenog subjektiviteta i odbrambene moći mlade generacije

Godina izdavanja

1988

Naziv konferencije

Zborniku Mlada generacija u koncepciji opštenarodne odbrane i društvene samozaštite

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

GK SSO Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Potreba ugrađivanja filosofskih sadržaja u predmetu ONO i DSZ

Godina izdavanja

1988

Naziv konferencije

Zbornik radova zajednice univerziteta Jugoslavije

Grad

Trogir

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kolev Dragan

Naziv rada

Neka aksiološka pitanja društvene samozaštite

Godina izdavanja

1987

Naziv konferencije

Zbornik radova zajednice univerziteta Jugoslavije

Grad

Trogir

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Kolev Dragan

Naslov

Elementi geopolitike

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron" Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Kolev Dragan

Naslov

O komunikaciji i manipulacija

Godina izdavanja

2020

Grad

Beograd

Izdavač

Centar za komunikacijske studije i istraživanja - CEKOMS

Tip

Knjiga

 

Autori

Kolev Dragan, Kolev Dušan

Naslov

Masovni mediji kao sredstvo meke moći: spinovanje

Godina izdavanja

2019

Grad

Beograd/Travnik

Izdavač

Centrar za strateška istraživanja nacionalne bezbedosti-CESNA /Internacionalni univerzitet Travnik

Tip

Knjiga

 

Autori

Kolev Dragan

Naslov

Neuromarketing: teorija i praksa

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Kolev Dragan

Naslov

Persuazivna komunikacija i nastavi i manipulacija

Godina izdavanja

2013

Grad

Beograd

Izdavač

Centar za evropske studeije (SES)

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Komunikologija (sa teorijom informacija)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Politički menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Neuromarketing

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Geopolitika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osobine naroda

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Marketing psihologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Komunikologija (sa teorijom informacija)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Politički menadžment

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Neuromarketing

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Geopolitika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osobine naroda

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI