slika radnika


Prof. dr DRAGAN KOLEV

redovni profesor

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • dragan.m.kolev@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

DRAGAN KOLEV

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Rogatica

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka odbrane, bezbednosti i zaštite

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Dragan Kolev je Rođen 1958. god u Rogatici (s. Sjeversko) u učiteljskoj porodici. Fakultet političkih nauka i postdiplomske studije je završio u Sarajevu gde je i magistrirao 1989. god. Doktorirao je na Fakultetu za bezbednost u Beogradu 2007. god. Radio je kao nastavnik u srednjoj školi, predavač na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, kao stručni saradnik Instituta za istraživanje nacionalnih odnosa u Sarajevu, Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnosa sa javnošću u Beogradu, Visokoj strukovnoj školi za poslovnu komunikaciju u Beogradu, Fakultetu za primenjenu psihologiju u Beogradu, Panevropskom Univerzitetu "Apeiron" u Banja Luci i Fakultetu za diplomatiju o bezbednost u Beogradu. Kao gostujući profesor je držao nastavu na postdiplomskim studijama Filozofskog fakulteta na Palama, akademskim studijima Univerzitetu suvremenih znanosti u Mostaru i Fakultet organizacionih nauka Skoplje. Objavio je desetak monografije, udžbenika, priručnika za nastavu, skripti i preko stotinu naučnih radova. Učesnik je na tridesetak međunarodnih naučnih konferencija. Obavljao je i dužnosti direktora Visoke strukovne škole, prodekana za nastavu. Bio je i predstavnik Prve dečije ambasade u Španiji. Biran u zvanje asistenta, docenta i vanrednog i redovnog profesora (naučne oblasti: Mediji i socio-kulturološke komunikacije, Marketing, Međunarodni odnosi i nacionalna bezbednost). Radio je na brojnim projektima među kojima je i projekat "Predlog mera i aktivnosti za poboljšanje bezbednosti ljudi i dobara na teritoriji grada Beograda". Član je Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA - B Beograd.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet bezbednosti - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Osnovne karakteristike obrambene svesti mladih u višenacionalnoj zajednici

Datum završetka

05.07.2007

 

Obrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Vrijednosna orijentacija prema odbrani zemlje studentske omladine Univerziteta u Sarajevu

Datum završetka

21.04.1989

 

Obrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.06.1982

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA