slika radnika


Doc. dr JASMINA KREHIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • jasmina.i.krehic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JASMINA KREHIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Sarajevo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 24.5.1960. u Sarajevu. Nakon završetka osnovne škole i gimnazije u Sarajevu .
1986.- diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje Doktora medicine
1987. - položila stručni ispit za zvanje Doktora medicine
Aktivno znanje engleskog jezika.
Računarski programi: MS Office, SigmaStat, SPSS Statistics
2010. - odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Efekti esencijalnih fosfolipida i vitamina kao adjuvantne terapije u pacijenata oboljelih od shizofrenije", Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2001. - odbranila magistarski rad pod naslovom "Efekti novih hipolipemika na serumske lipoproteine", Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1994. - položila specijalistički ispit iz Kliničke farmakologije i stekla zvanje specijaliste Kliničkog farmakologa
1990. - započela specijalistički staž iz Kliničke farmakologije i upisala Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Eksperimentalna medicina
Zaposlenje:Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti esencijalnih fosfolipida i vitamina kao adjuvantne terapije u pacijenata oboljelih od od shizofrenije

Datum završetka

12.11.2010

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Efekti novih hipolipemika na serumske lipoproteine

Datum završetka

28.10.2001

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

23.05.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Krehic J, G.(2012). Health expenditure and drug expenditure - comparison of two western balkans countries. Elsevier Science, 302-302.

 

 

Krehić J, A.(2012). Comparative analysis of patient access to targeted therapies for metastatic renal cell carcinoma (mRCC) in selected CEE countries. FOLIA MEDICA, 0-0.

 

 

Loga-Zec S, Č., Gavrankapetanović F, K., & Ašćerić M, a.(2012). The frequency of administration of antipsychotics and antidepressants: description study. FOLIA MEDICA, 0-0.

 

 

Krehic J, M.(2012). Rare diseases or disorders, orphan drugs and patients equity rights. FOLIA MEDICA, 0-0.

 

 

Gavrankapetanović F;, K.(2011). Evaluation of clinical effectiveness and direct drug costs of different antipsychotics in inpatient settings. HealthMED, 864-871.

 

 

Krehic J, G., & Djapo M, A.(2011). Drug consumption in Bosnia and Herzegovina - comparison to neighboring country. Elsevier Science, 340-341.

 

 

Kusturica J, M., Kapic E, K., & Mandal S, B.(2009). Pharmacokinetics of Encorten®. HealthMED, 159-165.

 

 

Kapur L, P., Ramic J, K., & Stefatic D, O.(2008). Is psychosis correlated with differential HSP90 expression?. European Journal of Human Genetics: EJHG, 344-344.

 

 

Oruč L, K., & Pojskić N, K.(2007). Pharmacogenetics and Schizophrenia. B&H Psychiatria danubina, 388-389.

 

 

Krehic J, O., & Kapur-Pojskic L, P.(2007). Metabolic syndrome among patients with schizophrenia. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 198-199.

 

 

Oruč L, M., & Kapur L, K.(2007). Biološka osnova anksioznih poremećaja. MEDIX, 79-83.

 

 

Oruč L, M., & Kapur L, K.(2007). Genetika anksioznih poremećaja. MEDIX, 84-86.

 

 

(2004). Morbiditet i mortalitet kao posljedica nuspojava i interakcija lijekova.. Bilten, 46-50.

 

 

Krehic J, C., & Begovic B, V.(2003). Effects of Combined Hypolipemic Diet on Serum Lipids. European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, 0-0.

 

 

Begović B, Z., Krehić J, Č., Škrbo A, K., Loga S, H., & Bečić F, K.(2001). Internet drug database for all users of Internet. Periodicum Biologorum,, 0-0.

 

 

Cabaravdic A, Z., & Krehic J, K.(2001). Communications in pharmacovigilance. Periodicum Biologorum, 0-0.

 

 

Suljević E;, Č.(2001). Serum determination of creatinine, creatine, lactate and catalytical activity creatine kinase and myokinase in patients with amputation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 0-0.

 

 

Cabaravdic A, Z., & Begovic B, K.(2000). The use of finasterid in the treatment benign prostatic hyperplasia. VII World Conference on Clinical Pharmacology IUPHAR - Division of Clinical Pharmacology & 4th Congress of the European Associatio. British Journal of Clinical Pharmacology, 0-0.

 

 

Hadzagic-Catibusic F, K., & Zubcevic S, C.(2000). Chloral hydrate safety profile during sedation in paediatric patients. British Journal of Clinical Pharmacology, 0-0.

 

 

Krehic J, C.(2000). ADR and contrast media: barium sulphate. VII World Conference on Clinical Pharmacology IUPHAR - Division of Clinical Pharmacology & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology. British Journal of Clinical Pharmacology, 0-0.

 

 

Kulenović I;, N., & Nikšić K, a.(1999). Evaluation of insulin in non-insulin dependent diabetics. Annales d' Endocrinologie, 0-0.

 

 

Krehić J, Č.(1997). Organisation and role of Department of Clinical Pharmacology under special conditions. Periodicum Biologorum, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Oruč L, P., Čavaljuga S, H., & Kapur L, K. (20004). Metabolic syndrom among patients with schizophrenia. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Congress of Neuropsychiatry and 1st Mediterranean Regional Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (pp. 0-02). Atina: Abstract Book

 

 

Gavrankapetanović F;, K. (2012). Prava pacijenata, povjerljivost podataka i genetska testiranja - zakonski akti u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-TrećI međunarodni bioetičkI simpozij u Bosni i Hercegovini (pp. 22-23). Sarajevo: Bioetičko društvo u BiH

 

 

Ovčina A ;, K. (2012). Bioetičke implikacije u akreditacijskim standardima za zdravstvene ustanove. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha (pp. 97-98). Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

(2012). Strategije i metode u okviru programa racionalne primjene antimikrobika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima" (pp. 21-26). Sarajevo: -

 

 

Koluder Čimić N, S., Nakaš B, D., Kamberović F, K., & Salihefendić E, C. (2012). Strateški program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo. Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima" (pp. 27-31). Sarajevo: -

 

 

Gavrankapetanović F;, K. (2012). Prava pacijenata, povjerljivost podataka i genetska testiranja - zakonski akti u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-TrećI međunarodnI bioetičkI simpozijI u Bosni i Hercegovini (pp. 373-379). Sarajevo: Bioetičko društvo u BiH

 

 

Krehić J, G., & Đapo M, A. (2011). Evaluation of Essential Drug Reimbursement Lists and Pharmaceutical Expenditure in Bosnia and Herzegovina.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Second Croatian and First Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation (pp. 0-0). Rovinj: -

 

 

Gavrankapetanović F, K. (2011). Cost-effectiveness analysis of Antipsychotic Drugs Use in in-and Out-Patient Settings. Zbornik radova sa naučnog skupa-Second Croatian and First Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation (pp. 0-0). Rovinj: -

 

 

Krehić J, G. (2010). Defined Daily dose (DDD) and Pharmacoeconomics. Zbornik radova sa naučnog skupa-Croatian Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation and WHO workshops (pp. 0-0). Rijeka: -

 

 

Gavrankapetanović F;, C. (2009). Donošenje odluke u medicini između religioznih uvjerenja i sekularizma. Zbornik radova sa naučnog skupa-5.BIOETIČKI FORUM ZA JUGOISTOČNU EUROPU (pp. 0-0). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

Ovčina A;, O., & Krehić J;, Š. (2009). Bioetički aspekti farmaceutske djelatnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-8. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha (pp. 104-105). Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

Oruč L;, K. (2008). Etički principi u psihijatrijskoj genetici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini (pp. 0-0). Sarajevo: Bioetičko društvo u BiH

 

 

Oruč L, C., & Krehić J, I. (2008). Etički principi u psihijatrijskoj genetici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini (pp. 165-176). Sarajevo: Bioetičko društvo u BiH

 

 

(2007). Iskustva u radu Etičkog komiteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1997. do 2005.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvoi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini (pp. 207-228). Sarajevo: Bioetičko društvo u BiHv

 

 

Ovčina A;, K., & Ovčina Amela;, O. (2007). Posibility of choice in prenatal period-bioethical reflexions. Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Sarajevo: -

 

 

Krehić J, G., & Dizdarić S, a. (2007). Etičke dileme i faktori u procjeni mogućeg teratogenog djelovanja lijekova. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha (pp. 95-96). Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

Cerić I;, G., & Krehić J, a. (2007). Palijativna njega i mentalno zdravlje. Zbornik radova sa naučnog skupa-6. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha (pp. 43-44). Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

Begović B, I., Krehić J, Č., & Eminović A, Č. (2006). Trendovi u potrošnji antimikrobika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2000-2005 godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-PRVI KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Sarajevo: Sarajevo: s.n.

 

 

Krehić J, G. (2006). Primjena principa Helsinške deklaracije svjetskog medicinskog udruženja u radu etičkih komiteta u zdravstvenim institucijama. Zbornik radova sa naučnog skupa-LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, 5. SIMPOZIJ BIOETIKA I NOVA EPOHA. OKRUGLI STOL IDEJA I PRAKSA HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI (pp. 76-77). Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

Cerić I;, G. (2006). Uloga Etičkog komiteta u radu zdravstvenih institucija. Zbornik radova sa naučnog skupa-LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, 5. SIMPOZIJ BIOETIKA I NOVA EPOHA. OKRUGLI STOL IDEJA I PRAKSA HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI (pp. 39-40). Mali Lošinj: Hrvatsko filozofsko društvo

 

 

(2006). Iskustva u radu Etičkog komiteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1997. do 2005.. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini (pp. 30-31). Sarajevo: -

 

 

(2004). Barium sulfate adverse Reactions. Zbornik radova sa naučnog skupa-The Proceedings of the 6th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (pp. 0-0). Banja Luka: SCRIPTA MEDICA

 

 

Hadžagić-Ćatibušić F, K., & Zubčević S, M. (2001). The efficacy of chloral hydrate for sedation in children. Zbornik radova sa naučnog skupa-BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001. "MEDICAL DILEMMAS IN DEVELOPING COUNTRIES (pp. 0-0). Sarajevo: BIMA

 

 

Hadžagić-Ćatibušić F, K., & Zubčević S, Č. (2000). Značaj deprivacije spavanja za uspješnost sedacije djeteta chloral-hydratom. Zbornik radova sa naučnog skupa-PRVI KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem (pp. 34-35). Sarajevo: Sarajevo: s.n.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

(2011). Procedura prijave istraživačkog projekta. In , VODIČ ZA ISTRAŽIVAČKI RAD U ZDRAVSTVU I MEDICINI (pp. 117-123). Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS: Fakultet zdravstvenih studija

 

 

(2011). Etički komitet i istraživački rad. In , VODIČ ZA ISTRAŽIVAČKI RAD U ZDRAVSTVU I MEDICINI (pp. 117-123). Sarajevo: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS: Fakultet zdravstvenih studija

 

 

(2009). Etički komitet u svjetlu bioetike. In , MOTRIŠTA (pp. 47-48). mOSTAR: Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

 

 

Krehić J;, M. (2003). Lijekovi za terapiju u onkologiji. In , KARCINOMSKI BOL (pp. 87-102). sARAJEVO: Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu: Asocijacija za

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

G. Krehic J, "Health expenditure and drug expenditure - comparison of two western balkans countries", Elsevier Science, vol. 15, no. 7, pp. 302-302, 2012.

 

 

A. Krehić J, "Comparative analysis of patient access to targeted therapies for metastatic renal cell carcinoma (mRCC) in selected CEE countries", FOLIA MEDICA, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 

 

Č. Loga-Zec S, K. Gavrankapetanović F and a. Ašćerić M, "The frequency of administration of antipsychotics and antidepressants: description study", FOLIA MEDICA, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 

 

M. Krehic J, "Rare diseases or disorders, orphan drugs and patients equity rights", FOLIA MEDICA, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2012.

 

 

K. Gavrankapetanović F;, "Evaluation of clinical effectiveness and direct drug costs of different antipsychotics in inpatient settings", HealthMED, vol. 5, no. 4, pp. 864-871, 2011.

 

 

G. Krehic J and A. Djapo M, "Drug consumption in Bosnia and Herzegovina - comparison to neighboring country", Elsevier Science, vol. 14, no. 7, pp. 340-341, 2011.

 

 

M. Kusturica J, K. Kapic E and B. Mandal S, "Pharmacokinetics of Encorten®", HealthMED, vol. 3, no. 2, pp. 159-165, 2009.

 

 

P. Kapur L, K. Ramic J and O. Stefatic D, "Is psychosis correlated with differential HSP90 expression?", European Journal of Human Genetics: EJHG, vol. 16, no. 2, pp. 344-344, 2008.

 

 

K. Oruč L and K. Pojskić N, "Pharmacogenetics and Schizophrenia", B&H Psychiatria danubina, vol. 19, no. 4, pp. 388-389, 2007.

 

 

O. Krehic J and P. Kapur-Pojskic L, "Metabolic syndrome among patients with schizophrenia", Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, vol. 1, no. 1, pp. 198-199, 2007.

 

 

M. Oruč L and K. Kapur L, "Biološka osnova anksioznih poremećaja", MEDIX, vol. 13, no. 71, pp. 79-83, 2007.

 

 

M. Oruč L and K. Kapur L, "Genetika anksioznih poremećaja", MEDIX, vol. 13, no. 71, pp. 84-86, 2007.

 

 

, "Morbiditet i mortalitet kao posljedica nuspojava i interakcija lijekova.", Bilten, vol. 1, no. 1, pp. 46-50, 2004.

 

 

C. Krehic J and V. Begovic B, "Effects of Combined Hypolipemic Diet on Serum Lipids", European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2003.

 

 

Z. Begović B, Č. Krehić J, K. Škrbo A, H. Loga S and K. Bečić F, "Internet drug database for all users of Internet", Periodicum Biologorum,, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2001.

 

 

Z. Cabaravdic A and K. Krehic J, "Communications in pharmacovigilance", Periodicum Biologorum, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2001.

 

 

Č. Suljević E;, "Serum determination of creatinine, creatine, lactate and catalytical activity creatine kinase and myokinase in patients with amputation", Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2001.

 

 

Z. Cabaravdic A and K. Begovic B, "The use of finasterid in the treatment benign prostatic hyperplasia. VII World Conference on Clinical Pharmacology IUPHAR - Division of Clinical Pharmacology & 4th Congress of the European Associatio", British Journal of Clinical Pharmacology, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2000.

 

 

K. Hadzagic-Catibusic F and C. Zubcevic S, "Chloral hydrate safety profile during sedation in paediatric patients", British Journal of Clinical Pharmacology, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2000.

 

 

C. Krehic J, "ADR and contrast media: barium sulphate. VII World Conference on Clinical Pharmacology IUPHAR - Division of Clinical Pharmacology & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology", British Journal of Clinical Pharmacology, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2000.

 

 

N. Kulenović I; and a. Nikšić K, "Evaluation of insulin in non-insulin dependent diabetics", Annales d' Endocrinologie, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 1999.

 

 

Č. Krehić J, "Organisation and role of Department of Clinical Pharmacology under special conditions", Periodicum Biologorum, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 1997.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

P. Oruč L, H. Čavaljuga S and K. Kapur L, "Metabolic syndrom among patients with schizophrenia", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th International Congress of Neuropsychiatry and 1st Mediterranean Regional Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry, Atina, 20004.

 

 

K. Gavrankapetanović F;, "Prava pacijenata, povjerljivost podataka i genetska testiranja - zakonski akti u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-TrećI međunarodni bioetičkI simpozij u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012.

 

 

K. Ovčina A ;, "Bioetičke implikacije u akreditacijskim standardima za zdravstvene ustanove", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 2012.

 

 

, "Strategije i metode u okviru programa racionalne primjene antimikrobika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima", Sarajevo, 2012.

 

 

S. Koluder Čimić N, D. Nakaš B, K. Kamberović F and C. Salihefendić E, "Strateški program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima", Sarajevo, 2012.

 

 

K. Gavrankapetanović F;, "Prava pacijenata, povjerljivost podataka i genetska testiranja - zakonski akti u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-TrećI međunarodnI bioetičkI simpozijI u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012.

 

 

G. Krehić J and A. Đapo M, "Evaluation of Essential Drug Reimbursement Lists and Pharmaceutical Expenditure in Bosnia and Herzegovina.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Second Croatian and First Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation, Rovinj, 2011.

 

 

K. Gavrankapetanović F, "Cost-effectiveness analysis of Antipsychotic Drugs Use in in-and Out-Patient Settings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Second Croatian and First Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation, Rovinj, 2011.

 

 

G. Krehić J, "Defined Daily dose (DDD) and Pharmacoeconomics", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Croatian Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation and WHO workshops, Rijeka, 2010.

 

 

C. Gavrankapetanović F;, "Donošenje odluke u medicini između religioznih uvjerenja i sekularizma", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5.BIOETIČKI FORUM ZA JUGOISTOČNU EUROPU, Zagreb, 2009.

 

 

O. Ovčina A; and Š. Krehić J;, "Bioetički aspekti farmaceutske djelatnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 2009.

 

 

K. Oruč L;, "Etički principi u psihijatrijskoj genetici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2008.

 

 

C. Oruč L and I. Krehić J, "Etički principi u psihijatrijskoj genetici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2008.

 

 

, "Iskustva u radu Etičkog komiteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1997. do 2005.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvoi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2007.

 

 

K. Ovčina A; and O. Ovčina Amela;, "Posibility of choice in prenatal period-bioethical reflexions", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2007.

 

 

G. Krehić J and a. Dizdarić S, "Etičke dileme i faktori u procjeni mogućeg teratogenog djelovanja lijekova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 2007.

 

 

G. Cerić I; and a. Krehić J, "Palijativna njega i mentalno zdravlje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha, Mali Lošinj, 2007.

 

 

I. Begović B, Č. Krehić J and Č. Eminović A, "Trendovi u potrošnji antimikrobika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2000-2005 godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-PRVI KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2006.

 

 

G. Krehić J, "Primjena principa Helsinške deklaracije svjetskog medicinskog udruženja u radu etičkih komiteta u zdravstvenim institucijama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, 5. SIMPOZIJ BIOETIKA I NOVA EPOHA. OKRUGLI STOL IDEJA I PRAKSA HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI, Mali Lošinj, 2006.

 

 

G. Cerić I;, "Uloga Etičkog komiteta u radu zdravstvenih institucija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, 5. SIMPOZIJ BIOETIKA I NOVA EPOHA. OKRUGLI STOL IDEJA I PRAKSA HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI, Mali Lošinj, 2006.

 

 

, "Iskustva u radu Etičkog komiteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1997. do 2005.", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2006.

 

 

, "Barium sulfate adverse Reactions", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The Proceedings of the 6th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, Banja Luka, 2004.

 

 

K. Hadžagić-Ćatibušić F and M. Zubčević S, "The efficacy of chloral hydrate for sedation in children", in Zbornik radova sa naučnog skupa-BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001. "MEDICAL DILEMMAS IN DEVELOPING COUNTRIES, Sarajevo, 2001.

 

 

K. Hadžagić-Ćatibušić F and Č. Zubčević S, "Značaj deprivacije spavanja za uspješnost sedacije djeteta chloral-hydratom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-PRVI KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2000.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

, "Procedura prijave istraživačkog projekta", in VODIČ ZA ISTRAŽIVAČKI RAD U ZDRAVSTVU I MEDICINI, Sarajevo, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS: Fakultet zdravstvenih studija, 2011, pp. 117-123.

 

 

, "Etički komitet i istraživački rad", in VODIČ ZA ISTRAŽIVAČKI RAD U ZDRAVSTVU I MEDICINI, Sarajevo, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS: Fakultet zdravstvenih studija, 2011, pp. 117-123.

 

 

, "Etički komitet u svjetlu bioetike", in MOTRIŠTA, mOSTAR, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2009, pp. 47-48.

 

 

M. Krehić J;, "Lijekovi za terapiju u onkologiji", in KARCINOMSKI BOL, sARAJEVO, Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu: Asocijacija za, 2003, pp. 87-102.

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Krehic J, Gavrankapetanovic F, Bolanca S.

Naziv časopisa

Elsevier Science

Naziv rada

Health expenditure and drug expenditure - comparison of two western balkans countries

Godina izdavanja

2012

Stranice

302-302

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehić J, Agić N, Raguž V.

Naziv časopisa

FOLIA MEDICA

Naziv rada

Comparative analysis of patient access to targeted therapies for metastatic renal cell carcinoma (mRCC) in selected CEE countries

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Loga-Zec S, Čelik D, Gavrankapetanović F, Krehić J, Ašćerić M, and Mulabegović N.

Naziv časopisa

FOLIA MEDICA

Naziv rada

The frequency of administration of antipsychotics and antidepressants: description study

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehic J, Mesihovic Dinarevic S.

Naziv časopisa

FOLIA MEDICA

Naziv rada

Rare diseases or disorders, orphan drugs and patients equity rights

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Gavrankapetanović F; Krehić J, and Oruč L.

Naziv časopisa

HealthMED

Naziv rada

Evaluation of clinical effectiveness and direct drug costs of different antipsychotics in inpatient settings

Godina izdavanja

2011

Stranice

864-871

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehic J, Gavrankapetanovic F, Djapo M, Agic N.

Naziv časopisa

Elsevier Science

Naziv rada

Drug consumption in Bosnia and Herzegovina - comparison to neighboring country

Godina izdavanja

2011

Stranice

340-341

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kusturica J, Mulabegovic N, Kapic E, Krehic J, Mandal S, Becic F.

Naziv časopisa

HealthMED

Naziv rada

Pharmacokinetics of Encorten®

Godina izdavanja

2009

Stranice

159-165

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kapur L, Pojskic N, Ramic J, Krehic J, Stefatic D, Oruc L‚.

Naziv časopisa

European Journal of Human Genetics: EJHG

Naziv rada

Is psychosis correlated with differential HSP90 expression?

Godina izdavanja

2008

Stranice

344-344

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Oruč L, Kapur L, Pojskić N, Krehić J.

Naziv časopisa

B&H Psychiatria danubina

Naziv rada

Pharmacogenetics and Schizophrenia

Godina izdavanja

2007

Stranice

388-389

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehic J, Oruc L, Kapur-Pojskic L, Pojskic N.

Naziv časopisa

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology

Naziv rada

Metabolic syndrome among patients with schizophrenia

Godina izdavanja

2007

Stranice

198-199

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Oruč L, Memić A, Kapur L, Krehić J.

Naziv časopisa

MEDIX

Naziv rada

Biološka osnova anksioznih poremećaja

Godina izdavanja

2007

Stranice

79-83

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

71

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Oruč L, Memić A, Kapur L, Krehić J.

Naziv časopisa

MEDIX

Naziv rada

Genetika anksioznih poremećaja

Godina izdavanja

2007

Stranice

84-86

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

71

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehić J.

Naziv časopisa

Bilten

Naziv rada

Morbiditet i mortalitet kao posljedica nuspojava i interakcija lijekova.

Godina izdavanja

2004

Stranice

46-50

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehic J, Cabaravdic A, Begovic B, Veletovac-Causevic V.

Naziv časopisa

European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics

Naziv rada

Effects of Combined Hypolipemic Diet on Serum Lipids

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Begović B, Zulić I, Krehić J, Čabaravdić A, Škrbo A, Kusturica J, Loga S, Hadžić S, Bečić F, Kravec Lj, and Hadžialić H.

Naziv časopisa

Periodicum Biologorum,

Naziv rada

Internet drug database for all users of Internet

Godina izdavanja

2001

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Cabaravdic A, Zulić I, Krehic J, Kusturica J, Begovic B.

Naziv časopisa

Periodicum Biologorum

Naziv rada

Communications in pharmacovigilance

Godina izdavanja

2001

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Suljević E; Čorić J, and Krehić J.

Naziv časopisa

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Naziv rada

Serum determination of creatinine, creatine, lactate and catalytical activity creatine kinase and myokinase in patients with amputation

Godina izdavanja

2001

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Cabaravdic A, Zulic I, Begovic B, Krehic J.

Naziv časopisa

British Journal of Clinical Pharmacology

Naziv rada

The use of finasterid in the treatment benign prostatic hyperplasia. VII World Conference on Clinical Pharmacology IUPHAR - Division of Clinical Pharmacology & 4th Congress of the European Associatio

Godina izdavanja

2000

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Hadzagic-Catibusic F, Krehic J, Zubcevic S, Causevic V, Cucic Z.

Naziv časopisa

British Journal of Clinical Pharmacology

Naziv rada

Chloral hydrate safety profile during sedation in paediatric patients

Godina izdavanja

2000

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehic J, Catic D, Dalagija F

Naziv časopisa

British Journal of Clinical Pharmacology

Naziv rada

ADR and contrast media: barium sulphate. VII World Conference on Clinical Pharmacology IUPHAR - Division of Clinical Pharmacology & 4th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology

Godina izdavanja

2000

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Kulenović I; Nikšić D; Nikšić K, and Krehić J.

Naziv časopisa

Annales d' Endocrinologie

Naziv rada

Evaluation of insulin in non-insulin dependent diabetics

Godina izdavanja

1999

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Krehić J, Čabaravdić A, Begović B.

Naziv časopisa

Periodicum Biologorum

Naziv rada

Organisation and role of Department of Clinical Pharmacology under special conditions

Godina izdavanja

1997

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Oruč L, Pojskić N, Čavaljuga S, Hižar I, Kapur L, Krehić J.

Naziv rada

Metabolic syndrom among patients with schizophrenia

Godina izdavanja

20004

Naziv konferencije

5th International Congress of Neuropsychiatry and 1st Mediterranean Regional Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry

Grad

Atina

Stranice

0-02

Izdavač

Abstract Book

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gavrankapetanović F; Krehić J, and Cerić I.

Naziv rada

Prava pacijenata, povjerljivost podataka i genetska testiranja - zakonski akti u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

TrećI međunarodni bioetičkI simpozij u Bosni i Hercegovini

Grad

Sarajevo

Stranice

22-23

Izdavač

Bioetičko društvo u BiH

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ovčina A ; Krehić J, and Švrakić S.

Naziv rada

Bioetičke implikacije u akreditacijskim standardima za zdravstvene ustanove

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

11. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha

Grad

Mali Lošinj

Stranice

97-98

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krehic J.

Naziv rada

Strategije i metode u okviru programa racionalne primjene antimikrobika

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima"

Grad

Sarajevo

Stranice

21-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Koluder Čimić N, Stević E, Nakaš B, Dedeić-Ljubović A, Kamberović F, Krehić J, Salihefendić E, Cuplov M.

Naziv rada

Strateški program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike za područje Kantona Sarajevo

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Simpozij ljekara i farmaceuta "Racionalna terapija sa antibioticima"

Grad

Sarajevo

Stranice

27-31

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gavrankapetanović F; Krehić J, and Cerić I.

Naziv rada

Prava pacijenata, povjerljivost podataka i genetska testiranja - zakonski akti u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

TrećI međunarodnI bioetičkI simpozijI u Bosni i Hercegovini

Grad

Sarajevo

Stranice

373-379

Izdavač

Bioetičko društvo u BiH

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krehić J, Gavrankapetanović F, Đapo M, Agić N.

Naziv rada

Evaluation of Essential Drug Reimbursement Lists and Pharmaceutical Expenditure in Bosnia and Herzegovina.

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Second Croatian and First Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation

Grad

Rovinj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gavrankapetanović F, Krehić J, Oruč L.

Naziv rada

Cost-effectiveness analysis of Antipsychotic Drugs Use in in-and Out-Patient Settings

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Second Croatian and First Adriatic Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation

Grad

Rovinj

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krehić J, Gavrankapetanović F.

Naziv rada

Defined Daily dose (DDD) and Pharmacoeconomics

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Croatian Congress on Phramacoeconomics and Outcomes Research with International Participation and WHO workshops

Grad

Rijeka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Gavrankapetanović F; Cerić I, and Krehić J.

Naziv rada

Donošenje odluke u medicini između religioznih uvjerenja i sekularizma

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

5.BIOETIČKI FORUM ZA JUGOISTOČNU EUROPU

Grad

Zagreb

Stranice

0-0

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ovčina A; Omanić A; Krehić J; Švrakić S, and Drnda A

Naziv rada

Bioetički aspekti farmaceutske djelatnosti

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

8. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha

Grad

Mali Lošinj

Stranice

104-105

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Oruč L; Krehić J, and Cerić I.

Naziv rada

Etički principi u psihijatrijskoj genetici

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Bioetičko društvo u BiH

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Oruč L, Cerić I, Krehić J, Ivezić S.

Naziv rada

Etički principi u psihijatrijskoj genetici

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Drugog međunarodnog bioetičkog simpozija u Bosni i Hercegovini

Grad

Sarajevo

Stranice

165-176

Izdavač

Bioetičko društvo u BiH

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Cerić I and Krehić J.

Naziv rada

Iskustva u radu Etičkog komiteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1997. do 2005.

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Prvoi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini

Grad

Sarajevo

Stranice

207-228

Izdavač

Bioetičko društvo u BiHv

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ovčina A; Krehić J; Ovčina Amela; Omanić A, and Adrović A.

Naziv rada

Posibility of choice in prenatal period-bioethical reflexions

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Drugi kongres psihijatara BiH sa međunarodnim učešćem

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krehić J, Gavrankapetanović F, Dizdarić S, and Cerić I.

Naziv rada

Etičke dileme i faktori u procjeni mogućeg teratogenog djelovanja lijekova

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

6. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha

Grad

Mali Lošinj

Stranice

95-96

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Cerić I; Gavrankapetanović F; Krehić J, and Dizdarić S.

Naziv rada

Palijativna njega i mentalno zdravlje

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

6. SIMPOZIJ Integrativna bioetika i nova epoha

Grad

Mali Lošinj

Stranice

43-44

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Begović B, Ivanković Lj, Krehić J, Čabaravdić A, Eminović A, Čaušević V. and Hadžić M.

Naziv rada

Trendovi u potrošnji antimikrobika u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u periodu od 2000-2005 godine

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

PRVI KONGRES FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

Sarajevo: s.n.

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krehić J, Gavrankapetanović F, Cerić I.

Naziv rada

Primjena principa Helsinške deklaracije svjetskog medicinskog udruženja u radu etičkih komiteta u zdravstvenim institucijama

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, 5. SIMPOZIJ BIOETIKA I NOVA EPOHA. OKRUGLI STOL IDEJA I PRAKSA HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI

Grad

Mali Lošinj

Stranice

76-77

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Cerić I; Gavrankapetanović F, and Krehić J.

Naziv rada

Uloga Etičkog komiteta u radu zdravstvenih institucija

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

LOŠINJSKI DANI BIOETIKE, 5. SIMPOZIJ BIOETIKA I NOVA EPOHA. OKRUGLI STOL IDEJA I PRAKSA HOSPICIJA I PALIJATIVNE SKRBI

Grad

Mali Lošinj

Stranice

39-40

Izdavač

Hrvatsko filozofsko društvo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Cerić I and Krehić J.

Naziv rada

Iskustva u radu Etičkog komiteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu od 1997. do 2005.

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Prvi međunarodni bioetički simpozij u Bosni i Hercegovini

Grad

Sarajevo

Stranice

30-31

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Krehić J and Mulabegović N.

Naziv rada

Barium sulfate adverse Reactions

Godina izdavanja

2004

Naziv konferencije

The Proceedings of the 6th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

SCRIPTA MEDICA

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hadžagić-Ćatibušić F, Krehić J, Zubčević S, Maksić H, Džinović A.

Naziv rada

The efficacy of chloral hydrate for sedation in children

Godina izdavanja

2001

Naziv konferencije

BIMA-FIMA SCIENTIFIC CONVENTION 2001. "MEDICAL DILEMMAS IN DEVELOPING COUNTRIES

Grad

Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

BIMA

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hadžagić-Ćatibušić F, Krehić J; Zubčević S, Čaušević V, and Cucić Z.

Naziv rada

Značaj deprivacije spavanja za uspješnost sedacije djeteta chloral-hydratom

Godina izdavanja

2000

Naziv konferencije

PRVI KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE sa međunarodnim učešćem

Grad

Sarajevo

Stranice

34-35

Izdavač

Sarajevo: s.n.

Kategorija naučnog rada

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  

Autori

Krehić J.

Naslov poglavlja

Procedura prijave istraživačkog projekta

Naslov knjige

VODIČ ZA ISTRAŽIVAČKI RAD U ZDRAVSTVU I MEDICINI

Godina izdavanja

2011

Stranice

117-123

Grad

Sarajevo

Izdavač

Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS: Fakultet zdravstvenih studija

Urednici

-

 

Autori

Krehić J.

Naslov poglavlja

Etički komitet i istraživački rad

Naslov knjige

VODIČ ZA ISTRAŽIVAČKI RAD U ZDRAVSTVU I MEDICINI

Godina izdavanja

2011

Stranice

117-123

Grad

Sarajevo

Izdavač

Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS: Fakultet zdravstvenih studija

Urednici

-

 

Autori

Cerić I and Krehić J.

Naslov poglavlja

Etički komitet u svjetlu bioetike

Naslov knjige

MOTRIŠTA

Godina izdavanja

2009

Stranice

47-48

Grad

mOSTAR

Izdavač

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Urednici

-

 

Autori

Krehić J; Matković D, and Obralić N.

Naslov poglavlja

Lijekovi za terapiju u onkologiji

Naslov knjige

KARCINOMSKI BOL

Godina izdavanja

2003

Stranice

87-102

Grad

sARAJEVO

Izdavač

Institut za naučnoistraživački rad i razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu: Asocijacija za

Urednici

-

 


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove farmakologije sa toksikologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove farmakologije i doping u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove farmakologije sa toksikologijom

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Osnove farmakologije i doping u sportu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI