slika radnika


Doc. dr JASMINA KREHIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • jasmina.i.krehic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JASMINA KREHIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Sarajevo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 24.5.1960. u Sarajevu. Nakon završetka osnovne škole i gimnazije u Sarajevu .
1986.- diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje Doktora medicine
1987. - položila stručni ispit za zvanje Doktora medicine
Aktivno znanje engleskog jezika.
Računarski programi: MS Office, SigmaStat, SPSS Statistics
2010. - odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Efekti esencijalnih fosfolipida i vitamina kao adjuvantne terapije u pacijenata oboljelih od shizofrenije", Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2001. - odbranila magistarski rad pod naslovom "Efekti novih hipolipemika na serumske lipoproteine", Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1994. - položila specijalistički ispit iz Kliničke farmakologije i stekla zvanje specijaliste Kliničkog farmakologa
1990. - započela specijalistički staž iz Kliničke farmakologije i upisala Postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer Eksperimentalna medicina
Zaposlenje:Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti esencijalnih fosfolipida i vitamina kao adjuvantne terapije u pacijenata oboljelih od od shizofrenije

Datum završetka

12.11.2010

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Efekti novih hipolipemika na serumske lipoproteine

Datum završetka

28.10.2001

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Završni rad

Tema

-

Datum završetka

23.05.1986

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA