slika radnika


Prof. dr KATARINA DRŽAJIĆ LAKETIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet filoloških nauka
  • katarina.p.drzajiclaketic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

KATARINA DRŽAJIĆ LAKETIĆ

 

Godina rođenja

1987

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - filološke nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet filoloških nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Katarina Držajić Laketić rođena je 31.12.1987. godine u Beogradu. Nakon Pete beogradske gimnazije, završava osnovne i master studije Anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde 2016. godine brani doktorsku disertaciju u oblasti književnosti sa temom "Jungovski motivi u romanima Džona Faulsa".
Od 2014. godine radi u visokom obrazovanju, od 2015. na Univerzitetu Apeiron (2015.-2016. u zvanju lektora, 2016.-2021. kao docent i od 2021. kao vanredni profesor). Odgovorna je za predmete Engleski jezik I, II, III i IV na svim fakultetima, kao i Teorija književnosti na Fakultetu filoloških nauka. Radi kao prevodilac i lektor za naučne časopise koje izdaje Univerzitet, dok se godinama bavi i prevodilačkim radom u privredi.
Autor je monografije pod naslovom "Jung i književnost: Arhetipski simboli u romanima Džona Faulsa", kao i više desetina naučnih i stručnih radova u oblasti književnosti, metodike nastave, savremenih tehnologija u prevodilaštvu i kulturoloških studija.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Jungovski motivi u romanima Džona Faulsa

Datum završetka

18.05.2016

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Perspektive pripovedanja u Džojsovom Uliksu

Datum završetka

23.09.2011

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.06.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Đurić, V.(2013). Dejstvo odluka ustavnog suda o neustavnosti zakona na pojedinačne akte uprave u SR Nemačkoj i Republici Srbiji. Strani pravni život, 115-133.

 

 

Đurić, V.(2013). Hegemonija državnog i autonomija crkvenog prava u SR Nemačkoj i Republici Srbiji. Strani pravni život, 79-104.

 

 

Đurić, V.(2013). Pravne osnove i okviri etnički zasnovane neteritorijalne autonomije. Zbornik radova PF u Nišu, 37-58.

 

 

Đurić, V.(2012). Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka. Nova srpska politička misao, 181-206.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Đurić, V. (2017). Religija i ustavni identitet. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija posvećena desetogodišnjici izdavanja časopisa Politikologija religije (pp. 229-248). Beograd: Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Fakultet političkih nauka u Beogradu

 

 

Đurić, V. (2017). Ustavni identitet Srbije u kontekstu evropskih integracija i ustavnih promena. Zbornik radova sa naučnog skupa-Macionalni i međunarodno pravo-aktuelna pitanja i teme (pp. 263-277). -: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

 

 

Đurić, V., & Aleksić, S. (2016). Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIX međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazov " (pp. 72-87). Kopaonik: -

 

 

Đurić, V. (2015). Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija. Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Međunarodni naučni skup "Bezbednost saobraćajam osiguranje i naknada štete (pp. 459-471). Beograd: -

 

 

Đurić, V. (2014). Lična imena pripadnika nacionalnih manjina i njihovo službeno priznavanje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Matice srpske za društvene nauke (pp. 959-976). -: -

 

 

Đurić, V. (2014). Proširenje EU i zaštita nacionalnih manjina: Novi izazovi i stare perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropska unija i Zapadni Balkan: izazovi i perspektive (pp. 270-294). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu

 

 

Đurić, V. (2014). Srpsko viđenje jugoslovenske države i uporedno pravo. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije (pp. 677-694). Beograd: -

 

 

Đurić, V. (2013). Bilateralni sporazumi o zaštiti nacionalnih manjina: pogled kroz srpske naočare. Zbornik radova sa naučnog skupa-Srboka i Jugoistočnoj Evropi (pp. 526-540). Beograd: -

 

 

Đurić, V. (2012). Ostvarivanje slobode veroispovesti u zajednici - odnos između slobode veroispovesti i slobode udruživanja u Republici Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo, vera, kultura sa međunarodnog skupa "Pravo i vera" (pp. 18-38). Beograd: Pravni fakultet i Bogoslovski fakultet 18. i 19. maj 2011

 

 

Đurić, V. (2012). Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects), Religion, Religious and Folk Customs on the Border. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zugoslav Society for the Scientific Study of Religion (pp. 25-47). Niš: XIX Annual International YSSSR Conference

 

 

Đurić, V. (2012). Religion as an Element of National Identity of States in the Process of the European Integration, National and European Identity in the Process of European Integration. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracija (pp. 584-596). Beograd: -

 

 

Đurić, V. (2012). Izbori i delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnim poslovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Izbori u domaćem i stranom pravu (pp. 133-162). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Đurić, V. (2012). Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u Harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom EU. Zbornik radova sa naučnog skupa-Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije II (pp. 35-58). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu

 

 

Đurić, V. (2011). Zaštita kulturnog i istorijskog nasleđa srpske nacionalne manjine u inostranstvu - pravni aspekti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Očuvanje i zaštita kulturno istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu (pp. 361-379). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu

 

 

Đurić, V. (2011). Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u ustavnom pravu SR Nemačle. Zbornik radova sa naučnog skupa-Uvod u pravo Nemačke (pp. 542-563). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Đurić, V. (2010). Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo zemalja u regionu (pp. 182-202). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Đurić, V. (2009). Zabrana diskriminacije, zaštita manjina i afirmativna akcija u EU i Republici Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije i stanje i prespektive (pp. 317-354). Niš: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Đurić, V. (2014). Pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti stanovništva. Beograd: Republički zavod za statistiku i Institut za uporedno pravo.

 

 

Đurić, V. (2012). Sloboda verispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Đurić, V. (2007). Ustav i međunarodni ugovori. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Đurić, V. (2007). Afirmativna akcija: ustavnopravni i međunarodnopravni aspekti. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Dabić, L., Nenadić, B., & Đurić, V. (2003). Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Đurić, V. (2000). Ustavna žalba. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Đurić, "Dejstvo odluka ustavnog suda o neustavnosti zakona na pojedinačne akte uprave u SR Nemačkoj i Republici Srbiji", Strani pravni život, vol. 1, no. 1, pp. 115-133, 2013.

 

 

V. Đurić, "Hegemonija državnog i autonomija crkvenog prava u SR Nemačkoj i Republici Srbiji", Strani pravni život, vol. 1, no. 3, pp. 79-104, 2013.

 

 

V. Đurić, "Pravne osnove i okviri etnički zasnovane neteritorijalne autonomije", Zbornik radova PF u Nišu, vol. 1, no. 65, pp. 37-58, 2013.

 

 

V. Đurić, "Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka", Nova srpska politička misao, vol. 1, no. 2, pp. 181-206, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Đurić, "Religija i ustavni identitet", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija posvećena desetogodišnjici izdavanja časopisa Politikologija religije, Beograd, 2017.

 

 

V. Đurić, "Ustavni identitet Srbije u kontekstu evropskih integracija i ustavnih promena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Macionalni i međunarodno pravo-aktuelna pitanja i teme, -, 2017.

 

 

V. Đurić and S. Aleksić, "Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIX međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazov ", Kopaonik, 2016.

 

 

V. Đurić, "Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija", in Zbornik radova sa naučnog skupa-18. Međunarodni naučni skup "Bezbednost saobraćajam osiguranje i naknada štete, Beograd, 2015.

 

 

V. Đurić, "Lična imena pripadnika nacionalnih manjina i njihovo službeno priznavanje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Matice srpske za društvene nauke, -, 2014.

 

 

V. Đurić, "Proširenje EU i zaštita nacionalnih manjina: Novi izazovi i stare perspektive za zemlje Zapadnog Balkana", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Evropska unija i Zapadni Balkan: izazovi i perspektive, Beograd, 2014.

 

 

V. Đurić, "Srpsko viđenje jugoslovenske države i uporedno pravo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije, Beograd, 2014.

 

 

V. Đurić, "Bilateralni sporazumi o zaštiti nacionalnih manjina: pogled kroz srpske naočare", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Srboka i Jugoistočnoj Evropi, Beograd, 2013.

 

 

V. Đurić, "Ostvarivanje slobode veroispovesti u zajednici - odnos između slobode veroispovesti i slobode udruživanja u Republici Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo, vera, kultura sa međunarodnog skupa "Pravo i vera", Beograd, 2012.

 

 

V. Đurić, "Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects), Religion, Religious and Folk Customs on the Border", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zugoslav Society for the Scientific Study of Religion, Niš, 2012.

 

 

V. Đurić, "Religion as an Element of National Identity of States in the Process of the European Integration, National and European Identity in the Process of European Integration", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracija, Beograd, 2012.

 

 

V. Đurić, "Izbori i delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnim poslovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Izbori u domaćem i stranom pravu, Beograd, 2012.

 

 

V. Đurić, "Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u Harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom EU", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije II, Beograd, 2012.

 

 

V. Đurić, "Zaštita kulturnog i istorijskog nasleđa srpske nacionalne manjine u inostranstvu - pravni aspekti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Očuvanje i zaštita kulturno istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, Beograd, 2011.

 

 

V. Đurić, "Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u ustavnom pravu SR Nemačle", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Uvod u pravo Nemačke, Beograd, 2011.

 

 

V. Đurić, "Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo zemalja u regionu, Beograd, 2010.

 

 

V. Đurić, "Zabrana diskriminacije, zaštita manjina i afirmativna akcija u EU i Republici Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije i stanje i prespektive, Niš, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Đurić, Pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti stanovništva, Beograd: Republički zavod za statistiku i Institut za uporedno pravo, 2014.

 

 

V. Đurić, Sloboda verispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012.

 

 

V. Đurić, Ustav i međunarodni ugovori, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2007.

 

 

V. Đurić, Afirmativna akcija: ustavnopravni i međunarodnopravni aspekti, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2007.

 

 

L. Dabić, B. Nenadić and V. Đurić, Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2003.

 

 

V. Đurić, Ustavna žalba, Beograd: Beogradski centar za ljudska prava, 2000.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Dejstvo odluka ustavnog suda o neustavnosti zakona na pojedinačne akte uprave u SR Nemačkoj i Republici Srbiji

Godina izdavanja

2013

Stranice

115-133

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Hegemonija državnog i autonomija crkvenog prava u SR Nemačkoj i Republici Srbiji

Godina izdavanja

2013

Stranice

79-104

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv časopisa

Zbornik radova PF u Nišu

Naziv rada

Pravne osnove i okviri etnički zasnovane neteritorijalne autonomije

Godina izdavanja

2013

Stranice

37-58

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

65

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv časopisa

Nova srpska politička misao

Naziv rada

Dileme slobodnog mandata: između volje naroda i vlasti stranaka

Godina izdavanja

2012

Stranice

181-206

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Religija i ustavni identitet

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija posvećena desetogodišnjici izdavanja časopisa Politikologija religije

Grad

Beograd

Stranice

229-248

Izdavač

Centar za proučavanje religije i versku toleranciju, Fakultet političkih nauka u Beogradu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Ustavni identitet Srbije u kontekstu evropskih integracija i ustavnih promena

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Macionalni i međunarodno pravo-aktuelna pitanja i teme

Grad

-

Stranice

263-277

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir; Aleksić, Siniša

Naziv rada

Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XIX međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazov "

Grad

Kopaonik

Stranice

72-87

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Naknada štete zbog povrede ljudskih prava utvrđenih u postupcima pred ugovornim telima Ujedinjenih nacija

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

18. Međunarodni naučni skup "Bezbednost saobraćajam osiguranje i naknada štete

Grad

Beograd

Stranice

459-471

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Lična imena pripadnika nacionalnih manjina i njihovo službeno priznavanje

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Matice srpske za društvene nauke

Grad

-

Stranice

959-976

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Proširenje EU i zaštita nacionalnih manjina: Novi izazovi i stare perspektive za zemlje Zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Evropska unija i Zapadni Balkan: izazovi i perspektive

Grad

Beograd

Stranice

270-294

Izdavač

Institut za međunarodnu politiku i privredu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Srpsko viđenje jugoslovenske države i uporedno pravo

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije

Grad

Beograd

Stranice

677-694

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Bilateralni sporazumi o zaštiti nacionalnih manjina: pogled kroz srpske naočare

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Srboka i Jugoistočnoj Evropi

Grad

Beograd

Stranice

526-540

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Ostvarivanje slobode veroispovesti u zajednici - odnos između slobode veroispovesti i slobode udruživanja u Republici Srbiji

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Pravo, vera, kultura sa međunarodnog skupa "Pravo i vera"

Grad

Beograd

Stranice

18-38

Izdavač

Pravni fakultet i Bogoslovski fakultet 18. i 19. maj 2011

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Religion as an Element of National Identity of National Minorities in Border Areas (Legal Aspects), Religion, Religious and Folk Customs on the Border

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zugoslav Society for the Scientific Study of Religion

Grad

Niš

Stranice

25-47

Izdavač

XIX Annual International YSSSR Conference

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Religion as an Element of National Identity of States in the Process of the European Integration, National and European Identity in the Process of European Integration

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Nacionalni i evropski identitet u procesu evropskih integracija

Grad

Beograd

Stranice

584-596

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Izbori i delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnim poslovima

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Izbori u domaćem i stranom pravu

Grad

Beograd

Stranice

133-162

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Položaj i uloga Ustavnog suda Srbije u Harmonizaciji prava Republike Srbije sa pravom EU

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Harmonizacija prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije II

Grad

Beograd

Stranice

35-58

Izdavač

Institut za međunarodnu politiku i privredu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Zaštita kulturnog i istorijskog nasleđa srpske nacionalne manjine u inostranstvu - pravni aspekti

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Očuvanje i zaštita kulturno istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu

Grad

Beograd

Stranice

361-379

Izdavač

Institut za međunarodnu politiku i privredu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora u ustavnom pravu SR Nemačle

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Uvod u pravo Nemačke

Grad

Beograd

Stranice

542-563

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Sloboda veroispovesti i pravni subjektivitet crkava i verskih zajednica u zemljama bivše Jugoslavije

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Pravo zemalja u regionu

Grad

Beograd

Stranice

182-202

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naziv rada

Zabrana diskriminacije, zaštita manjina i afirmativna akcija u EU i Republici Srbiji

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije i stanje i prespektive

Grad

Niš

Stranice

317-354

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Đurić, Vladimir

Naslov

Pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti stanovništva

Godina izdavanja

2014

Grad

Beograd

Izdavač

Republički zavod za statistiku i Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naslov

Sloboda verispovesti u jurisprudenciji evropskih ustavnih sudova

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naslov

Ustav i međunarodni ugovori

Godina izdavanja

2007

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naslov

Afirmativna akcija: ustavnopravni i međunarodnopravni aspekti

Godina izdavanja

2007

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Dabić, Lj ; Nenadić, B ; Đurić, Vladimir

Naslov

Javne nabavke u uporednom zakonodavstvu

Godina izdavanja

2003

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Đurić, Vladimir

Naslov

Ustavna žalba

Godina izdavanja

2000

Grad

Beograd

Izdavač

Beogradski centar za ljudska prava

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA