slika radnika


Doc. dr JELENA STARČEVIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • jelena.m.starcevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JELENA STARČEVIĆ

 

Godina rođenja

1978

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 20. avgusta 1978. godine u Beogradu, opština Savski venac. Osnovnu školu pohađala u Sokocu, Sarajevu i u Šapcu (1985.- 1993.), a srednju Ekonomsku školu u Šapcu (1993.- 1997.), gde je stekla stepen pravni tehničar. Osnovne studije prava završila je u Novom Sadu na Pravnom fakultetu (1997.-2002.) čime je stekla visoko obrazovanje i zvanje diplomirani pravnik. Master studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009.- 2010.), smjer Upravno pravo, sa prosječnom ocjenom 10,00 u toku studija, čime stiče kvalifikaciju master pravnik. Doktorsku disertaciju na temu "Rešavanje u upravnim stvarima u visokom obrazovanju" odbranila je 10.marta 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu i time stekla naučni stepen doktora pravnih nauka, naučna oblast Javno pravo. Paralelno sa osnovnim studijama (2000.-2001.), stekla je diplomu specijalističkih univerzitetskih studija Univerziteta u Novom Sadu iz Ljudskih prava. U akademskoj zajednici je od 2011. godine kada je izabrana u zvanje višeg asistenta na Panevropskom univerzitetu Apeiron, a na istoj visokoškolskoj ustanovi je u junu 2017. godine izabrana u zvanje docenta. U julu 2019. godine izabrana je u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Uprava i upravno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Obavljala je niz rukovodećih funkcija u lokalnoj samoupravi, na univerzitetu i u organima državne uprave. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti upravnog prava, upravnog procesnog prava i službeničkog prava. Učestvovala je u više od 20 projekata iz oblasti reforme visokog obrazovanja u BiH i bila član i predsjednik Grupe za praćenje reforme visokog obrazovanja (HERE BIH). Trenutno obavlja funkciju pomoćnika ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Banjoj Luci gdje živi i radi. Majka je jednog djeteta.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Rješavanje u upravnim sporovima u visokom obrazovanju

Datum završetka

10.03.2017

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Upravni postupci i upravne kontrole u visokom obrazovanju Republike Srpske(Bosna i Hercegovina)

Datum završetka

24.12.2009

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.10.2002

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Starčević, J.(2019). Karakteristike i specifičnosti upravnih stvari u visokom obrazovanju. Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, 295-307.

 

 

Starčević, J.(2016). Efikasnost upravnog postupka kao temelj moderne javne uprave. -, 0-0.

 

 

Starčević, J.(2015). Notions and Features of Administrative Act in Theory and Legislation of Republic of Srpska. Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, 0-0.

 

 

Starčević, J.(2013). Pravna priroda akata u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova. Pravna Riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, 509-520.

 

 

Starčević, J.(2012). Licenciranje visokoškolskih ustanoa kao poseban upravni postupak. Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, 529-544.

 

 

Starčević, J.(0). Načelo transparentnosti u upravnom postupku. Godišnjak Pravnog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Starčević, J. (2022). "Profesionalizacija javne uprave u Bosni i Hercegovini - mit ili (realna) opcija". Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova " Pravo između stvaranja i odlučivanja" (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: European Public Law Organisation (EPLO) i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

 

Starčević, J. (2021). Poseban upravni postupak izbora u zvanje nastavnika u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova " Protivrječja savremenog prava" (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: European Public Law Organisation (EPLO) i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

 

 

Starčević, J. (0). Oglašavanje diplome i dodatka diplomi ništavim zbog plagijata. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Niš: Univerzitet u Nišu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

(2022). Analysis of national food loss and waste legal framework. Banja Luka: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation.

 

 

Jelena Starčević, D. (2017). Recognition of Foreign Qualifications and Implementation of Lisbon Recognition Convention in Bosnia and Herzegovina. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

 

 

Jelena Starčević, D. (2017). Obtaining and use of Academic Titles in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission.

 

 

Jelena Starcevic, Z., Goran Janjic, A., Jelena Santic Stefanoska, Z., Dzenan Omanovic, I., & Aleksandra Nikolic, P. (2017). Overview of the Higher Education System of Bosnia and Herzegovina. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

 

 

(2016). Analiza zakonskog okvira o zaštiti i spašavanju u Republici Srpskoj - sa posebnim osvrtom na sanaciju štete u oblasti poljoprivrede. Banja Luka: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Starčević, "Karakteristike i specifičnosti upravnih stvari u visokom obrazovanju", Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 2019, no. 58, pp. 295-307, 2019.

 

 

J. Starčević, "Efikasnost upravnog postupka kao temelj moderne javne uprave", -, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

J. Starčević, "Notions and Features of Administrative Act in Theory and Legislation of Republic of Srpska", Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2015.

 

 

J. Starčević, "Pravna priroda akata u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova", Pravna Riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 0, no. 0, pp. 509-520, 2013.

 

 

J. Starčević, "Licenciranje visokoškolskih ustanoa kao poseban upravni postupak", Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 0, no. 0, pp. 529-544, 2012.

 

 

J. Starčević, "Načelo transparentnosti u upravnom postupku", Godišnjak Pravnog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Starčević, ""Profesionalizacija javne uprave u Bosni i Hercegovini - mit ili (realna) opcija"", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova " Pravo između stvaranja i odlučivanja", Istočno Sarajevo, 2022.

 

 

J. Starčević, "Poseban upravni postupak izbora u zvanje nastavnika u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova " Protivrječja savremenog prava", Istočno Sarajevo, 2021.

 

 

J. Starčević, "Oglašavanje diplome i dodatka diplomi ništavim zbog plagijata", in Tematski zbornik--, Niš, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

, "Analysis of national food loss and waste legal framework", Banja Luka: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2022.

 

 

D. Jelena Starčević, "Recognition of Foreign Qualifications and Implementation of Lisbon Recognition Convention in Bosnia and Herzegovina", Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2017.

 

 

D. Jelena Starčević, "Obtaining and use of Academic Titles in Bosnia and Herzegovina", Sarajevo: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission, 2017.

 

 

Z. Jelena Starcevic, A. Goran Janjic, Z. Jelena Santic Stefanoska, I. Dzenan Omanovic and P. Aleksandra Nikolic, "Overview of the Higher Education System of Bosnia and Herzegovina", Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), 2017.

 

 

, "Analiza zakonskog okvira o zaštiti i spašavanju u Republici Srpskoj - sa posebnim osvrtom na sanaciju štete u oblasti poljoprivrede", Banja Luka: FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Starčević, Jelena

Naziv časopisa

Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Karakteristike i specifičnosti upravnih stvari u visokom obrazovanju

Godina izdavanja

2019

Stranice

295-307

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

58

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Efikasnost upravnog postupka kao temelj moderne javne uprave

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges

Naziv rada

Notions and Features of Administrative Act in Theory and Legislation of Republic of Srpska

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Pravna priroda akata u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova

Godina izdavanja

2013

Stranice

509-520

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Licenciranje visokoškolskih ustanoa kao poseban upravni postupak

Godina izdavanja

2012

Stranice

529-544

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Načelo transparentnosti u upravnom postupku

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Starčević, Jelena

Naziv rada

"Profesionalizacija javne uprave u Bosni i Hercegovini - mit ili (realna) opcija"

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Zbornik radova " Pravo između stvaranja i odlučivanja"

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

European Public Law Organisation (EPLO) i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Starčević, Jelena

Naziv rada

Poseban upravni postupak izbora u zvanje nastavnika u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova " Protivrječja savremenog prava"

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

European Public Law Organisation (EPLO) i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Starčević, J;

Naziv rada

Oglašavanje diplome i dodatka diplomi ništavim zbog plagijata

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

-

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Nišu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Jelena Starčević

Naslov

Analysis of national food loss and waste legal framework

Godina izdavanja

2022

Grad

Banja Luka

Izdavač

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation

Tip

Vodič

 

Autori

Jelena Starčević, Dženan Omanović

Naslov

Recognition of Foreign Qualifications and Implementation of Lisbon Recognition Convention in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2017

Grad

Brussels

Izdavač

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Tip

Vodič

 

Autori

Jelena Starčević, Dženan Omanović

Naslov

Obtaining and use of Academic Titles in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2017

Grad

Sarajevo

Izdavač

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission

Tip

Vodič

 

Autori

Jelena Starcevic, Zenan Sabanac, Goran Janjic, Aida Duric, Jelena Santic Stefanoska, Zlatan Buljko, Dzenan Omanovic, Izabela Dankic, Aleksandra Nikolic, Predrag Govedarica

Naslov

Overview of the Higher Education System of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2017

Grad

Brussels

Izdavač

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Tip

Vodič

 

Autori

Starčević Jelena

Naslov

Analiza zakonskog okvira o zaštiti i spašavanju u Republici Srpskoj - sa posebnim osvrtom na sanaciju štete u oblasti poljoprivrede

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nation

Tip

Vodič

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Komunalni menadžment i lokalna samouprava

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravno procesno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Komunalni menadžment i lokalna samouprava

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Upravno procesno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI