slika radnika


Doc. dr JELENA STARČEVIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • jelena.m.starcevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JELENA STARČEVIĆ

 

Godina rođenja

1978

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Poslovno pravo - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Poslovno pravo - 240 ECTS")

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena 20. avgusta 1978. godine u Beogradu, opština Savski venac. Osnovnu školu pohađala u Sokocu, Sarajevu i u Šapcu (1985.- 1993.), a srednju Ekonomsku školu u Šapcu (1993.- 1997.), gde je stekla stepen pravni tehničar. Osnovne studije prava završila je u Novom Sadu na Pravnom fakultetu (1997.-2002.) čime je stekla visoko obrazovanje i zvanje diplomirani pravnik. Master studije je završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2009.- 2010.), smjer Upravno pravo, sa prosječnom ocjenom 10,00 u toku studija, čime stiče kvalifikaciju master pravnik. Doktorsku disertaciju na temu "Rešavanje u upravnim stvarima u visokom obrazovanju" odbranila je 10.marta 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu i time stekla naučni stepen doktora pravnih nauka, naučna oblast Javno pravo. Paralelno sa osnovnim studijama (2000.-2001.), stekla je diplomu specijalističkih univerzitetskih studija Univerziteta u Novom Sadu iz Ljudskih prava. U akademskoj zajednici je od 2011. godine kada je izabrana u zvanje višeg asistenta na Panevropskom univerzitetu Apeiron, a na istoj visokoškolskoj ustanovi je u junu 2017. godine izabrana u zvanje docenta. U julu 2019. godine izabrana je u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti Uprava i upravno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Obavljala je niz rukovodećih funkcija u lokalnoj samoupravi, na univerzitetu i u organima državne uprave. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti upravnog prava, upravnog procesnog prava i službeničkog prava. Učestvovala je u više od 20 projekata iz oblasti reforme visokog obrazovanja u BiH i bila član i predsjednik Grupe za praćenje reforme visokog obrazovanja (HERE BIH). Trenutno obavlja funkciju pomoćnika ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Banjoj Luci gdje živi i radi. Majka je jednog djeteta.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Rješavanje u upravnim sporovima u visokom obrazovanju

Datum završetka

10.03.2017

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Upravni postupci i upravne kontrole u visokom obrazovanju Republike Srpske(Bosna i Hercegovina)

Datum završetka

24.12.2009

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

08.10.2002

 

NEFORMALNA EDUKACIJABIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Starčević, J.(2016). Efikasnost upravnog postupka kao temelj moderne javne uprave. -, 0-0.

 

 

Starčević, J.(2015). Notions and Features of Administrative Act in Theory and Legislation of Republic of Srpska. Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, 0-0.

 

 

Starčević, J.(2013). Pravna priroda akata u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova. Pravna Riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, 509-520.

 

 

Starčević, J.(2012). Licenciranje visokoškolskih ustanoa kao poseban upravni postupak. Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, 529-544.

 

 

Starčević, J.(0). Načelo transparentnosti u upravnom postupku. Godišnjak Pravnog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Starčević, J. (0). Oglašavanje diplome i dodatka diplomi ništavim zbog plagijata. Tematski zbornik-- (pp. 0-0). Niš: Univerzitet u Nišu

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Starčević, "Efikasnost upravnog postupka kao temelj moderne javne uprave", -, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

J. Starčević, "Notions and Features of Administrative Act in Theory and Legislation of Republic of Srpska", Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2015.

 

 

J. Starčević, "Pravna priroda akata u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova", Pravna Riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 0, no. 0, pp. 509-520, 2013.

 

 

J. Starčević, "Licenciranje visokoškolskih ustanoa kao poseban upravni postupak", Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 0, no. 0, pp. 529-544, 2012.

 

 

J. Starčević, "Načelo transparentnosti u upravnom postupku", Godišnjak Pravnog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Starčević, "Oglašavanje diplome i dodatka diplomi ništavim zbog plagijata", in Tematski zbornik--, Niš, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Efikasnost upravnog postupka kao temelj moderne javne uprave

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

Public Law in Bosnia and Herzegovina: Trends and Challenges

Naziv rada

Notions and Features of Administrative Act in Theory and Legislation of Republic of Srpska

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Pravna priroda akata u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova

Godina izdavanja

2013

Stranice

509-520

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna riječ - časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Licenciranje visokoškolskih ustanoa kao poseban upravni postupak

Godina izdavanja

2012

Stranice

529-544

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Starčević, J;

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog Fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Naziv rada

Načelo transparentnosti u upravnom postupku

Godina izdavanja

0

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Starčević, J;

Naziv rada

Oglašavanje diplome i dodatka diplomi ništavim zbog plagijata

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

-

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

Univerzitet u Nišu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA