slika radnika


Prof. dr SINIŠA KARAN

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • sinisa.n.karan@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SINIŠA KARAN

 

Godina rođenja

1962

Mjesto rođenja

Beli Manastir

Država rođenja

Republika Hrvatska

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođen 17.05.1962. godine u Grabovcu, SO Beli Manastir, R.Hrvatska. U Kupresu završio osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao 01.07.1985. godine, na fakultetu Političkih nauka "Veljko Vlahović" Univerziteta u Sarajevu, Odsjek politologija.
Pohađao magistarske studije na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1998/9. godine. Dana 07.04.2006. godine, odbranio magistarski rad na temu:
"Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - specifičnost ustavnopravnog položaja - tendencije proširenja nadležnosti",
te stekao zvanje magistra državnopravnih nauka.
Dana 09. Oktobra 2009. godine odbranio doktorsku disertaciju na Pravnom fakultetu Banja Luka pod naslovom:
"Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini"
i stekao naučni stepen doktora pravnih nauka
Od 1985. godine do 2008. godine radio u organima unutrašnjih poslova na radnim poslovima i zadacima komandira stanice policije Kupres, sekretara SUP-a Kupres, načelnika Odjeljenja kriminaliteta SJB Centar Sarajevo, načelnika Uprave za suzbijanje kriminaliteta MUP-a Republike Srpske, Načelnika krivičnih istraga SIPA-e, načelnika Finansijsko obavještajnog odjeljenja SIPA-e.
Od 2008. godine zaposlen u Službi predsjednika Republike Srpske gdje je obavljao poslove savjetnika Predsjednika, a od 2009. do 2019. godine, obavljao poslove Generalnog sekretara Predsjednka.
Od Januara 2019. godine, obavlja poslove Generalnog sekretara Vlade Republike Srpske.
Odlukom Senata Univerziteta Sinergija, Bijeljina, broj 76/10 od dan 10.02.2010. godine, izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast državnopravnih nauka.
Odlukom Senata Nezavisnog Univerziteta Banja Luka, broj 74-4-145-11/16 od dana 15.07.2016. godine, izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast 05.05.2012.godine, ustavno pravo.
Odlukom Senata Panevropskog univerziteta "APEIRON", Banja Luka, 29. januara 2015. godine, izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast teorija države i prava i metodologoja prava.
Odlukom Senata Panevropskog univerziteta "APEIRON", Banja Luka, od 16.01.2017. godine, izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast ustavno pravo.
Odlukom Senata Panevropskog univerziteta "APEIRON", Banja Luka, od 29.01.2021. godine, izabran u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast teorija države i prava.
Angažovan na Panevropskom Univerzitetu "APEIRON", Banja Luka, od 2013. godine, kao odgovorni nastavnik na premetu: Državni menadžment i pravna država, Retorika sa teorijom pismenosti i Diplomatsko i konzularno pravo (izborni predmeti).
Angažovan na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka, Fakultet za bezbjednost i zaštitu od 2010. godine, kao odgovorni nastavnik na premetima: Ustavno pravo, Uvod u prava i Prekršajno pravo.Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

09.10.2009

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine - specifičnosti ustavnopravnog položaja - tendencije proširenja nadležnosti

Datum završetka

07.04.2006

 

Obrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

01.07.1985

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Каран, С.(2020). БиХ 25 година развоја федерализма. Годишњак Правног факултета, 0-0.

 

 

Karan, S.(2018). Ustavnopravni aspekt primjene EU standarda o uotrebi elektronskog potpisa u Republici Srpskoj. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S., & Macan, S.(2018). Korišćenje biometrijskih podataka u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S.(2018). Referendum kao osnovni oblik neposredne demokratije raskorak teorije i prakse. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S., & Macan, S.(2017). Ustavno pravo na privatnost, slobodu kretanja i prebivalište korišćenjem biometrijskih podataka. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S.(2016). Revizija Dejtonsko-pariskog mirovnog Sporazuma u funkciji unitarizacije BiH. Bezbjednosni forum, Evroazijski bezbjednosni forum Beograd, 0-0.

 

 

Karan, S., & Aleksić, S.(2016). Ustavni sud BiH-od ustavobranitelja do ustavotvorca. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S.(2015). Ustavnopravna i politička priroda Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S.(2015). Referendum u Republici Srpskoj ustavnopravni i politički aspekt. -, 0-0.

 

 

Karan, S.(2014). Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, 0-0.

 

 

Karan, S.(2011). Federalizam i nacionalna svijest u Bosni i Hercegovini. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Karan, S.(2011). Pravo na pravnično suđenje u Bosni i Hercegovini. Pravni život, 0-0.

 

 

Karan, S.(2010). Demokratija kao izgovor. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, 0-0.

 

 

Karan, S.(2010). Parlament i parlamentarizam demokratski izraz narodne suverenosti. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Karan, S.(2010). Pravo na bezbjednost, slobodu i ličnu sigurnost - ustavopravni okvir. Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, 0-0.

 

 

Karan, S.(2010). Institucije Bosne i Hercegovine u oblasti bezbjednosti - Ustavopravni okvir. Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, 0-0.

 

 

Karan, S.(2010). Predstavnička demokratija u Bosni i Hercegovini - primjena vitalnog nacionalnog interesa. Pravni život, 0-0.

 

 

Karan, S.(2008). Nadležnost institucija BiH u oblasti bezbjednosti - politički i ustavnopravni aspekt. Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, 0-0.

 

 

Karan, S.(2008). Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini - načelo skupštinske većine za donošenje odluka na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta. Pravni život, 787-802.

 

 

Karan, S.(2007). Ustavne promjene u BiH - Abolicija ranije neustavne prakse - Tendencija proširenja nadležnosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, 0-0.

 

 

Karan, S.(2007). Tipologija pranja novca u Bosni i Hercegovini. Prizma, 0-0.

 

 

Karan, S.(2007). Prenos nadležnosti sa entiteta i Brčko distrikta na institucije Bosne i Hercegovine u oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, 0-0.

 

 

Karan, S.(2007). Pranje novca sa posebnim osvrtom na tipologije i modele finansijsko obavještajnih jedinica u svijetu. Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, 0-0.

 

 

Karan, S.(2006). Pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti - Pravni, institucionalni i međunarodni okvir za BiH sa posebnim akcentom na tipove FIU, te Finansijsko-obavještajno odjeljnja (SIPA-e) BiH. Prizma, 0-0.

 

 

Karan, S.(2006). Ustavne promjene u BiH (Pravno i (ili) političko pitanje - mogućnosti ostvarenja parlamentarne demokratije). Godišnjak Pravnog fakultete u Banja Luci, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Каран, С. (2020). Дејтонски мировни споразум – двадесет пет година разградње. Zbornik radova sa naučnog skupa-АНУРС, октругли сто, Дејтонски мировни споразум – двадесет пет година касније (pp. 0-0). Бања Лука: АНУРС

 

 

Karan, S. (2019). Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Karan, S., & Kuzmanović, R. (2019). Видовдански Устав – темељ југословенске државе. Zbornik radova sa naučnog skupa-АНУРС, Научни скуп. 100 година Видовданског устава (pp. 0-0). Бања Лука: АНУРС

 

 

Karan, S. (2018). Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Karan, S. (2017). Arbitražna odluka za Brčko Distrikt u svjetlu Amandmana i na Ustav Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četrnaesto savjetovanje "Oktobarski pravnički dani" (pp. 0-0). -: -

 

 

Karan, S. (2017). Federalizam u BiH tendencije i specifičnosti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup na temu "Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama" (pp. 0-0). Banja Luka: Pravni fakultet Banja Luka

 

 

Karan, S. (2016). Globalni bezbjednosni rizici i prijetnje - Tendencije nove bezbjednosne politike. Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveti međunarodni naučni skup Dani bezbjednosti (pp. 0-0). Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu

 

 

Karan, S. (2016). Bosanskohercegovački federalizam - dvadeset godina izgradnje i budući pravci. Zbornik radova sa naučnog skupa-ANURS, Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum - dvadeset godina kasnije (pp. 0-0). -: -

 

 

Karan, S. (2015). Granica ustavnih sloboda na primjeru istraživačkog novinarstva. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija povodom 10. Decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava (pp. 0-0). -: -

 

 

Karan, S. (2014). Ustavna zaštita bezbjednosti građana u složenoj državnoj zajednici Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedmi međunarodni skup Dani bezbjednosti na temu: "Određenje, organizacija i djeatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti" (pp. 0-0). Banja Luka: Nezavisni univerzitet Banja Luka - Fakultet za bezbjednost i zaštitu

 

 

Karan, S. (2009). Pravno na slobodu izražavanja - Odgovornost za javno iskazanu riječ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni dan ljudskih prava (pp. 0-0). Banja Luka: Narodna skupština RS

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Karan, S. (2012). Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine - specifičnost ustavnopravnog položaja, tendencije i proširenja nadležnosti. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu.

 

 

Karan, S. (2011). Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini. -: Univerzitet Sinergija, Fakultet za bezbjednost i zaštitu.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Karan, S., & Jovičić, D. (2018). Uvod u pravo. Banja Luka: -.

 

 

Karan, S., & Kršić, S. (2018). Parlamentarno pravo - primjer Bosne i Hercegovine. Banja Luka: -.

 

 

Karan, S., & Kuzmanović, R. (2015). Ustavno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Karan, S. (2014). Državni menadžment i pravna država. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 

 

Karan, S., & Kunić, P. (2012). Ustavno pravo. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

С. Каран, "БиХ 25 година развоја федерализма", Годишњак Правног факултета, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2020.

 

 

S. Karan, "Ustavnopravni aspekt primjene EU standarda o uotrebi elektronskog potpisa u Republici Srpskoj", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Karan and S. Macan, "Korišćenje biometrijskih podataka u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Karan, "Referendum kao osnovni oblik neposredne demokratije raskorak teorije i prakse", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2018.

 

 

S. Karan and S. Macan, "Ustavno pravo na privatnost, slobodu kretanja i prebivalište korišćenjem biometrijskih podataka", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 6, no. 0, pp. 0-0, 2017.

 

 

S. Karan, "Revizija Dejtonsko-pariskog mirovnog Sporazuma u funkciji unitarizacije BiH", Bezbjednosni forum, Evroazijski bezbjednosni forum Beograd, vol. 2, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

S. Karan and S. Aleksić, "Ustavni sud BiH-od ustavobranitelja do ustavotvorca", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 5, no. 0, pp. 0-0, 2016.

 

 

S. Karan, "Ustavnopravna i politička priroda Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 5, no. 0, pp. 0-0, 2015.

 

 

S. Karan, "Referendum u Republici Srpskoj ustavnopravni i politički aspekt", -, vol. 42, no. 0, pp. 0-0, 2015.

 

 

S. Karan, "Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine", Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron, vol. 4, no. 0, pp. 0-0, 2014.

 

 

S. Karan, "Federalizam i nacionalna svijest u Bosni i Hercegovini", Pravna riječ, vol. 27, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

S. Karan, "Pravo na pravnično suđenje u Bosni i Hercegovini", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 

 

S. Karan, "Demokratija kao izgovor", Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, vol. 31-32, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

S. Karan, "Parlament i parlamentarizam demokratski izraz narodne suverenosti", Pravna riječ, vol. 22, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

S. Karan, "Pravo na bezbjednost, slobodu i ličnu sigurnost - ustavopravni okvir", Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

S. Karan, "Institucije Bosne i Hercegovine u oblasti bezbjednosti - Ustavopravni okvir", Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, vol. 12-10, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

S. Karan, "Predstavnička demokratija u Bosni i Hercegovini - primjena vitalnog nacionalnog interesa", Pravni život, vol. 12, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

S. Karan, "Nadležnost institucija BiH u oblasti bezbjednosti - politički i ustavnopravni aspekt", Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, vol. 1, no. 0, pp. 0-0, 2008.

 

 

S. Karan, "Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini - načelo skupštinske većine za donošenje odluka na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta", Pravni život, vol. 57, no. 14, pp. 787-802, 2008.

 

 

S. Karan, "Ustavne promjene u BiH - Abolicija ranije neustavne prakse - Tendencija proširenja nadležnosti", Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci, vol. 30, no. 0, pp. 0-0, 2007.

 

 

S. Karan, "Tipologija pranja novca u Bosni i Hercegovini", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2007.

 

 

S. Karan, "Prenos nadležnosti sa entiteta i Brčko distrikta na institucije Bosne i Hercegovine u oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti", Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, vol. 2, no. 0, pp. 0-0, 2007.

 

 

S. Karan, "Pranje novca sa posebnim osvrtom na tipologije i modele finansijsko obavještajnih jedinica u svijetu", Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske, vol. 1, no. 0, pp. 0-0, 2007.

 

 

S. Karan, "Pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti - Pravni, institucionalni i međunarodni okvir za BiH sa posebnim akcentom na tipove FIU, te Finansijsko-obavještajno odjeljnja (SIPA-e) BiH", Prizma, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2006.

 

 

S. Karan, "Ustavne promjene u BiH (Pravno i (ili) političko pitanje - mogućnosti ostvarenja parlamentarne demokratije)", Godišnjak Pravnog fakultete u Banja Luci, vol. 27-28, no. 0, pp. 0-0, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

С. Каран, "Дејтонски мировни споразум – двадесет пет година разградње", in Zbornik radova sa naučnog skupa-АНУРС, октругли сто, Дејтонски мировни споразум – двадесет пет година касније, Бања Лука, 2020.

 

 

S. Karan, "Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije", Banja Luka, 2019.

 

 

S. Karan and R. Kuzmanović, "Видовдански Устав – темељ југословенске државе", in Zbornik radova sa naučnog skupa-АНУРС, Научни скуп. 100 година Видовданског устава, Бања Лука, 2019.

 

 

S. Karan, "Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije", Banja Luka, 2018.

 

 

S. Karan, "Arbitražna odluka za Brčko Distrikt u svjetlu Amandmana i na Ustav Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četrnaesto savjetovanje "Oktobarski pravnički dani", -, 2017.

 

 

S. Karan, "Federalizam u BiH tendencije i specifičnosti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup na temu "Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama", Banja Luka, 2017.

 

 

S. Karan, "Globalni bezbjednosni rizici i prijetnje - Tendencije nove bezbjednosne politike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Deveti međunarodni naučni skup Dani bezbjednosti, Banja Luka, 2016.

 

 

S. Karan, "Bosanskohercegovački federalizam - dvadeset godina izgradnje i budući pravci", in Zbornik radova sa naučnog skupa-ANURS, Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum - dvadeset godina kasnije, -, 2016.

 

 

S. Karan, "Granica ustavnih sloboda na primjeru istraživačkog novinarstva", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija povodom 10. Decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, -, 2015.

 

 

S. Karan, "Ustavna zaštita bezbjednosti građana u složenoj državnoj zajednici Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedmi međunarodni skup Dani bezbjednosti na temu: "Određenje, organizacija i djeatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti", Banja Luka, 2014.

 

 

S. Karan, "Pravno na slobodu izražavanja - Odgovornost za javno iskazanu riječ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni dan ljudskih prava, Banja Luka, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

S. Karan, Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine - specifičnost ustavnopravnog položaja, tendencije i proširenja nadležnosti, Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 2012.

 

 

S. Karan, Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini, -: Univerzitet Sinergija, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 2011.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Karan and D. Jovičić, "Uvod u pravo", Banja Luka: -, 2018.

 

 

S. Karan and S. Kršić, "Parlamentarno pravo - primjer Bosne i Hercegovine", Banja Luka: -, 2018.

 

 

S. Karan and R. Kuzmanović, "Ustavno pravo", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2015.

 

 

S. Karan, "Državni menadžment i pravna država", Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2014.

 

 

S. Karan and P. Kunić, "Ustavno pravo", Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Каран, С

Naziv časopisa

Годишњак Правног факултета

Naziv rada

БиХ 25 година развоја федерализма

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Ustavnopravni aspekt primjene EU standarda o uotrebi elektronskog potpisa u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S; Macan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Korišćenje biometrijskih podataka u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S; Džajić

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Referendum kao osnovni oblik neposredne demokratije raskorak teorije i prakse

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S; Macan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Ustavno pravo na privatnost, slobodu kretanja i prebivalište korišćenjem biometrijskih podataka

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Bezbjednosni forum, Evroazijski bezbjednosni forum Beograd

Naziv rada

Revizija Dejtonsko-pariskog mirovnog Sporazuma u funkciji unitarizacije BiH

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Karan, S; Aleksić, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Ustavni sud BiH-od ustavobranitelja do ustavotvorca

Godina izdavanja

2016

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Ustavnopravna i politička priroda Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

-

Naziv rada

Referendum u Republici Srpskoj ustavnopravni i politički aspekt

Godina izdavanja

2015

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

42

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta - Panevropski univerzitet Apeiron

Naziv rada

Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2014

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Federalizam i nacionalna svijest u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

27

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Pravo na pravnično suđenje u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

Naziv rada

Demokratija kao izgovor

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

31-32

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Parlament i parlamentarizam demokratski izraz narodne suverenosti

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

22

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske

Naziv rada

Pravo na bezbjednost, slobodu i ličnu sigurnost - ustavopravni okvir

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske

Naziv rada

Institucije Bosne i Hercegovine u oblasti bezbjednosti - Ustavopravni okvir

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12-10

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Predstavnička demokratija u Bosni i Hercegovini - primjena vitalnog nacionalnog interesa

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske

Naziv rada

Nadležnost institucija BiH u oblasti bezbjednosti - politički i ustavnopravni aspekt

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini - načelo skupštinske većine za donošenje odluka na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta

Godina izdavanja

2008

Stranice

787-802

Godina_Vol_IEEE

57

Br. časopisa

14

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta u Banja Luci

Naziv rada

Ustavne promjene u BiH - Abolicija ranije neustavne prakse - Tendencija proširenja nadležnosti

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

30

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Tipologija pranja novca u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske

Naziv rada

Prenos nadležnosti sa entiteta i Brčko distrikta na institucije Bosne i Hercegovine u oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Bezbjednost - Policija - Građani - časopis MUP-a Republike Srpske

Naziv rada

Pranje novca sa posebnim osvrtom na tipologije i modele finansijsko obavještajnih jedinica u svijetu

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Prizma

Naziv rada

Pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti - Pravni, institucionalni i međunarodni okvir za BiH sa posebnim akcentom na tipove FIU, te Finansijsko-obavještajno odjeljnja (SIPA-e) BiH

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Karan, S

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakultete u Banja Luci

Naziv rada

Ustavne promjene u BiH (Pravno i (ili) političko pitanje - mogućnosti ostvarenja parlamentarne demokratije)

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

27-28

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Каран, С

Naziv rada

Дејтонски мировни споразум – двадесет пет година разградње

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

АНУРС, октругли сто, Дејтонски мировни споразум – двадесет пет година касније

Grad

Бања Лука

Stranice

0-0

Izdavač

АНУРС

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S; Kuzmanović, R

Naziv rada

Видовдански Устав – темељ југословенске државе

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

АНУРС, Научни скуп. 100 година Видовданског устава

Grad

Бања Лука

Stranice

0-0

Izdavač

АНУРС

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske Unije"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Arbitražna odluka za Brčko Distrikt u svjetlu Amandmana i na Ustav Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Četrnaesto savjetovanje "Oktobarski pravnički dani"

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Federalizam u BiH tendencije i specifičnosti

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup na temu "Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Globalni bezbjednosni rizici i prijetnje - Tendencije nove bezbjednosne politike

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Deveti međunarodni naučni skup Dani bezbjednosti

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Bosanskohercegovački federalizam - dvadeset godina izgradnje i budući pravci

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

ANURS, Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum - dvadeset godina kasnije

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Granica ustavnih sloboda na primjeru istraživačkog novinarstva

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Konferencija povodom 10. Decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava

Grad

-

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Ustavna zaštita bezbjednosti građana u složenoj državnoj zajednici Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Sedmi međunarodni skup Dani bezbjednosti na temu: "Određenje, organizacija i djeatnosti subjekata nacionalnih sistema bezbjednosti"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Nezavisni univerzitet Banja Luka - Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Karan, S

Naziv rada

Pravno na slobodu izražavanja - Odgovornost za javno iskazanu riječ

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni dan ljudskih prava

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Narodna skupština RS

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Karan, S

Naslov

Parlamentarna Skupština Bosne i Hercegovine - specifičnost ustavnopravnog položaja, tendencije i proširenja nadležnosti

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija republičkog značaja

 

Autori

Karan, S

Naslov

Zakonodavna vlast u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Grad

-

Izdavač

Univerzitet Sinergija, Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Kategorija naučne monografije

Istaknuta monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Karan, S; Jovičić, D

Naslov

Uvod u pravo

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Tip

Udžbenik

 

Autori

Karan, S; Kršić, S

Naslov

Parlamentarno pravo - primjer Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

-

Tip

Udžbenik

 

Autori

Karan, S; Kuzmanović, R

Naslov

Ustavno pravo

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Karan, S

Naslov

Državni menadžment i pravna država

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

Autori

Karan, S; Kunić, P

Naslov

Ustavno pravo

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Fakultet za bezbjednost i zaštitu

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Državni menadžment i pravna država

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Retorika sa teorijom pismenosti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Državni menadžment i pravna država

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Retorika sa teorijom pismenosti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA