slika radnika


Prof. dr BRANKO SARIĆ

redovni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • branko.v.saric@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BRANKO SARIĆ

 

Godina rođenja

1960

Mjesto rođenja

Sarajevo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor matematičkih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dr Branko V. Sarić, dipl. maš. inž., rođen je u Sarajevu, 13. Septembra 1960. godine. Osnovnu školu pohađa i završava školske 1974/75. godine u Užicu. Gimnaziju, prirodno-matematičkog smera, pohađa i završava školske 1978/79. god. u istom gradu. Školske 1979/80. god. upisuje se na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 27. Oktobra 1984. god., na grupi za automatsko upravljanje, sa najvišom ocenom i prosečnom ocenom 8,76 u toku studija. Poslediplomske studije, takođe na grupi za automatsko upravljanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, upisuje školske 1984/85. godine. Magistarski rad, pod naslovom Koncept energetske hiper-stabilnosti nestacionarnih nelinearnih vremenski kontinualnih sistema automatskog upravljanja, odbranio je 27. Maja 1999. god., na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na tom fakultetu brani i doktorsku disertaciju, pod naslovom Analiza dinamičkog ponašanja linearnih implicitno-singularnih sistema automatskog upravljanja sa čistim vremenskim kašnjenjem na konačnom i beskonačnom vremenskom intervalu, 12. Juna 2002. godine, pod mentorstvom Prof. dr Dragutina Lj. Debeljkovića. Drugu doktorsku disertaciju, pod naslovom Furijeov red jedne klase funkcija sa diskontinuitetima, odbranio je 20. Oktobra 2009. godine, na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, pod mentorstvom Akademika Prof. dr Stevana Pilipovića. Nakon završetka dodiplomskih studija, 1984. godine, radio je u SOUR "Prvi Partizan", OOUR "Gama"u Užicu. Od 1. Januara 1985. godine, pa sve do 31. Decembra 2001. godine, bio je u radnom odnosu sa Institutom "Kirilo Savić"u Beogradu. Na Višoj tehničkoj školi u Cačku, u zvanje Profesora, izabran je 2. Februara 2004. godine. Dr Branko Sarić je do sada objavio trinaest naučnih radova kao samostalni autor, a kao koautor i dva prethodna saopštenja. Svoje naučne radove je objavljivao u nekoliko internacionalnih časopisa i saopštavao na domaćim konferencijama. Za stalnog referenta američkog žurnala Mathematical Reviews izabran je 2001. godine. Recezent je i za internacionalni žurnal Stability and Control: Theory and Applications koji izdaju The Academy of Nonlinear Sciences - ANS (Russia) i The International Association for the Advancement of Methods for System Analysis and Design - IAAMSAD (SA).


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Prirodno-matematički fakultet - Univerzitet u Novom Sadu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Furijeov red jedne klase funkcija sa diskontinuitetima

Datum završetka

13.10.2009

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Analiza dinamičkog ponašanja linearnih inplicitno-singularnih sistema automatskog upravljanja sa čistim vremenskim kašnjenjem na konačnom i beskonačnom vremenskom intervalu

Datum završetka

12.06.2002

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Koncept energetske hiperstabilnosti kontinualnih nestacioniranih nelinearnih sistema automatskog upravljanja

Datum završetka

27.05.1999

 

Obrazovna ustanova

Mašinski fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

27.10.1984

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Sarić, B.(2012). One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems. Applied Mathematics, 1933-1939.

 

 

Sarić, B.(2011). On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space. Czechoslovak Mathematical Journal, 1017-1022.

 

 

Sarić, B.(2010). Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions. Czechoslovak Mathematical Journal, 1043-1048.

 

 

Sarić, B.(0). On totalization of the H Integral. Taiwanese Journal of Mathematics, 1691-1700.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Sarić, "One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems", Applied Mathematics, vol. 3, no. 12, pp. 1933-1939, 2012.

 

 

B. Sarić, "On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space", Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 61, no. 4, pp. 1017-1022, 2011.

 

 

B. Sarić, "Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions", Czechoslovak Mathematical Journal, vol. 60, no. 4, pp. 1043-1048, 2010.

 

 

B. Sarić, "On totalization of the H Integral", Taiwanese Journal of Mathematics, vol. 15, no. 4, pp. 1691-1700, 0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Applied Mathematics

Naziv rada

One Common Solution to the Singularity and Perihelion Problems

Godina izdavanja

2012

Stranice

1933-1939

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Czechoslovak Mathematical Journal

Naziv rada

On totalization of the Kurzweil-Henstock integral in multidimensional space

Godina izdavanja

2011

Stranice

1017-1022

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Czechoslovak Mathematical Journal

Naziv rada

Cauchy's residual theorem for a class of real valued functions

Godina izdavanja

2010

Stranice

1043-1048

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Sarić, Branko

Naziv časopisa

Taiwanese Journal of Mathematics

Naziv rada

On totalization of the H Integral

Godina izdavanja

0

Stranice

1691-1700

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA