slika radnika


Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ-KOSTIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet filoloških nauka
  • jelena.m.vojinovickostic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JELENA VOJINOVIĆ-KOSTIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Bosanski Petrovac

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor filoloških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Rođena u Bosanskom Petrovcu, 04.09.1970. godine.
Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, smjer Opšta lingvistika.
Magistarsku odbranila je 1999. godine na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, smjer: Nauka o jeziku, mentor prof. dr Ranko Bugarski.
Doktorsku disertaciju odbranila je 2016. godine na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, naučna oblast: Lingvistika, uža naučna oblast: Analiza diskursa, mentor prof. dr Vesna Polovina.
Radila u svojstvu istraživača na Defektološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, na poziciji asistenta na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, katedra za Opštu lingvistiku, angažovana u svojstvu gostujućeg profesora na Univerzitetu "Apeiron", Banja Luka, docenta za užu naučnu oblast: Specifični jezici-srpski jezik. Izabrana je 2021. godine u naučno zvanje naučni saradnik na Institutu za srpsku kulturu Priština/Leposavić.
Učesnica je mnogih naučnih skupova i samostalni autor više radova iz oblasti lingvistike objavljenih u zbornicima sa nučnih skupova i u časopisima.
Član je recenzentskog odobra nekoliko naučnih časopisa i recenzent više naučnih radova i publikacija iz oblasti lingvistike i književnosti, stručni saradnik u izradi rječnika engleskog jezika, studija i autor je dvije samostalne autorske publikacije. Član je udruženja lektora Republike Srpske.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Lingvistička obeležja disursa javnih političkih debata

Datum završetka

18.06.2016

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Prihvatanje strukture standardnog srpskog jezika u jugoistočnoj Srbiji

Datum završetka

25.06.1999

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

04.09.1995

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA