slika radnika


Prof. dr BORIS DAMJANOVIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • boris.s.damjanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BORIS DAMJANOVIĆ

 

Godina rođenja

1965

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka-organizacione nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Boris Damjanović je rođen 02.06.1965. godine u Banja Luci. Dana 13.07.2016. godine, Boris Damjanović je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "ADAPTIBILNA PRIMJENA AES ALGORITMA KOD SAVREMENIH OPERATIVNIH SISTEMA" čime je stekao naučni naziv DOKTOR NAUKA - ORGANIZACIONE NAUKE. Dana 12.09.2016. godine odlukom senata Univerziteta za poslovni inženjering u Banja Luci Boris Damjanović je izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Informacone nauke i bioinformatika. Odlukom senata Panevropskog univerziteta Apeiron Banja Luci Boris Damjanović je izabran u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Računarske nauke 28.03.2018. godine.
Programiranjem i razvojem informacionih sistema se bavi od 1988. godine. Autor je velikog broja multimediijalnih aplikacija i ERP rješenja korišćenjem većeg broja programskih jezika (C/C++, Java, Php, Pascal, Delphi, Javascript), različitih sistema za upravljanje bazama podataka (Firebird, MySQL, Oracle, MS SQL Server, MS Jet Database Engine, Borland Database Engine, MS Access, FoxPro, dBASE III plus, Clipper) i različitih internet prezentacija.
Tokom svog dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada, Boris Damjanović je objavio, u svojstvu prvog autora 2 rada u časopisima međunarodnog značaja (sa impakt faktorom), dvije knjige, te preko 30 radova u različitim časopisima, monografijama i na konferencijama.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet organizacionih nauka - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Adaptibilna primena AES algoritma kod savremenih operativnih sistema

Datum završetka

31.10.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet organizacionih nauka - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Studij II ciklusa u jednogodišnjem trajanju

Završni rad

Master rad

Tema

Implementacija i proširenje AES algoritma

Datum završetka

15.06.2010

 

Obrazovna ustanova

Visoka škola Koledž za informatiku i menadžment Janjoš

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

10.07.2008

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Damjanović, B., & Simić, D.(2015). Tweakable parallel OFB mode of operation with delayed thread synchonization. Security and Communication Networks, 1119-1131.

 

 

Damjanović, B., & Simić, D.(2013). Peformance evaluation of AES algorithm under LINUX operating system. Proceedings of the Romanian Academy - series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences, 0-0.

 

 

Damjanović, B., & Simić, D.(2013). Pregled primjenjenih pristupa za softversku enkripciju podataka u različitim operativnim sistemima. InfoM, 0-0.

 

 

Damjanović, B., & Simić, D.(2013). Eksperimenti sa mogućim modifikacijama AES algoritma. InfoM, 0-0.

 

 

Mikić, Đ., Mikić, N., & Damjanović, B.(2012). Ocjenjivanje relevantnosti kriterija upravljačkog protokola na bazi prioriteta i matrične analize. Tranzicija, 0-0.

 

 

Damjanović, B., & Simić, D.(2011). Comparative impelemntation analysis of AES algorithm. JITA, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Damjanović, B., Banjac, O., Tejić, B., & Kos, A. (2014). The Theoretical Framework for Face Detection with OpenCV Library. Zbornik radova sa naučnog skupa-16. International Scientific Conference on Industrial Systems (pp. 0-0). Novi Sad: Faculty Of Technical Sciences

 

 

Damjanović, B., & Simić, D. (2014). Modeliranje performansi različitih implementacija algoritma AES pomoću M5 metode. Zbornik radova sa naučnog skupa-InfoTech (pp. 0-0). Aranđelovac: -

 

 

Damjanović, B., & Marjanović, Z. (2013). Neki aspekti unutrašnje strukture SUBP Firebird baze podataka. Zbornik radova sa naučnog skupa-InfoTech (pp. 0-0). Aranđelovac: -

 

 

Damjanović, B., & Ranilović, M. (2010). Standardi, teoretske pretpostavke i napredni alati kao put ka poboljšanju efikasnosti izrade informacionih sistema. Zbornik radova sa naučnog skupa-Efikasnost u privredi 2010 (pp. 0-0). Zrenjanin: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

B. Damjanović and D. Simić, "Tweakable parallel OFB mode of operation with delayed thread synchonization", Security and Communication Networks, vol. 9, no. 10, pp. 1119-1131, 2015.

 

 

B. Damjanović and D. Simić, "Peformance evaluation of AES algorithm under LINUX operating system", Proceedings of the Romanian Academy - series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences, vol. 14, no. 2, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Damjanović and D. Simić, "Pregled primjenjenih pristupa za softversku enkripciju podataka u različitim operativnim sistemima", InfoM, vol. 47, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

B. Damjanović and D. Simić, "Eksperimenti sa mogućim modifikacijama AES algoritma", InfoM, vol. 46, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

Đ. Mikić, N. Mikić and B. Damjanović, "Ocjenjivanje relevantnosti kriterija upravljačkog protokola na bazi prioriteta i matrične analize", Tranzicija, vol. 14, no. 30, pp. 0-0, 2012.

 

 

B. Damjanović and D. Simić, "Comparative impelemntation analysis of AES algorithm", JITA, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2011.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Damjanović, O. Banjac, B. Tejić and A. Kos, "The Theoretical Framework for Face Detection with OpenCV Library", in Zbornik radova sa naučnog skupa-16. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad, 2014.

 

 

B. Damjanović and D. Simić, "Modeliranje performansi različitih implementacija algoritma AES pomoću M5 metode", in Zbornik radova sa naučnog skupa-InfoTech, Aranđelovac, 2014.

 

 

B. Damjanović and Z. Marjanović, "Neki aspekti unutrašnje strukture SUBP Firebird baze podataka", in Zbornik radova sa naučnog skupa-InfoTech, Aranđelovac, 2013.

 

 

B. Damjanović and M. Ranilović, "Standardi, teoretske pretpostavke i napredni alati kao put ka poboljšanju efikasnosti izrade informacionih sistema", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Efikasnost u privredi 2010, Zrenjanin, 2010.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Damjanović, B; Simić, D;

Naziv časopisa

Security and Communication Networks

Naziv rada

Tweakable parallel OFB mode of operation with delayed thread synchonization

Godina izdavanja

2015

Stranice

1119-1131

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Damjanović, B; Simić, D;

Naziv časopisa

Proceedings of the Romanian Academy - series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences

Naziv rada

Peformance evaluation of AES algorithm under LINUX operating system

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Damjanović, B; Simić, D;

Naziv časopisa

InfoM

Naziv rada

Pregled primjenjenih pristupa za softversku enkripciju podataka u različitim operativnim sistemima

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

47

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Damjanović, B; Simić, D;

Naziv časopisa

InfoM

Naziv rada

Eksperimenti sa mogućim modifikacijama AES algoritma

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

46

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Mikić, Đ; Mikić, N; Damjanović, B;

Naziv časopisa

Tranzicija

Naziv rada

Ocjenjivanje relevantnosti kriterija upravljačkog protokola na bazi prioriteta i matrične analize

Godina izdavanja

2012

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

30

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Damjanović, B; Simić, D;

Naziv časopisa

JITA

Naziv rada

Comparative impelemntation analysis of AES algorithm

Godina izdavanja

2011

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Damjanović, B; Banjac, O; Tejić, B; Kos, A;

Naziv rada

The Theoretical Framework for Face Detection with OpenCV Library

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

16. International Scientific Conference on Industrial Systems

Grad

Novi Sad

Stranice

0-0

Izdavač

Faculty Of Technical Sciences

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Damjanović, B; Simić, D;

Naziv rada

Modeliranje performansi različitih implementacija algoritma AES pomoću M5 metode

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

InfoTech

Grad

Aranđelovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Damjanović, B; Marjanović, Z;

Naziv rada

Neki aspekti unutrašnje strukture SUBP Firebird baze podataka

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

InfoTech

Grad

Aranđelovac

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Damjanović, B; Ranilović, M;

Naziv rada

Standardi, teoretske pretpostavke i napredni alati kao put ka poboljšanju efikasnosti izrade informacionih sistema

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Efikasnost u privredi 2010

Grad

Zrenjanin

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sistemski softver (operativni sistemi)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Programiranje u C++

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Sistemski softver (operativni sistemi)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Bezbjedonosna arhitektura zaštite u savremenim računarskim mrežama

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Računarska forenzika (Computer Forensics)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Forenzika mobilnih računarskih platformi (Mobile forensics)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI