slika radnika


Prof. dr LJUBINKO MITROVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • ljubinko.n.mitrovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

LJUBINKO MITROVIĆ

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Olovo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Poslovno pravo - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Poslovno pravo - 240 ECTS")

Dekan fakulteta (Org. jedinica: Fakultet pravnih nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Ljubinko MITROVIĆ je doktor pravnih nauka. Od 2016. godine u zvanju je redovnog profesora na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i krivično procesno pravo, a takođe od 2014. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Teorija države i prava, a od 2015. godine biran je i u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Upravno pravo i uprava.
Odlukom o sticanju naučnog zvanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj 660-01-00001/505 od 27. marta 2019. godine, ima naučno zvanje naučnog saradnika u oblasti društvenih nauka - pravo.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1981. godine, magistrirao na istom Fakultetu 1998. godine, a posjeduje dva doktorata, i to iz državnopravnih, odnosno krivičnopravnih nauka koje je stekao u Beogradu i Nišu.
U nastavi na Fakultetu pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci angažovan je od 2009. godine, a na poslovima dekana Fakulteta pravnih nauka nalazio se u periodu od 2014-2015. godine.
Izvodio je nastavu i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilištu/Univerzitetu Vitez u Vitezu, Fakultetu javne uprave Univerziteta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta SINERGIJA u Bijeljini, Visokoj poslovno- tehničkoj školi u Doboju i Pravnom fakultetu u Sarajevu.
Oženjen je i otac tri kćerke.
Član je i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine, te član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske.
Član je Savjeta časopisa "Revija za kriminologiju i krivično pravo" iz Beograda, te član Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON Banja Luka. Član je Izdavačkog savjeta i Naučnog odbora Časopisa za pravnu teoriju i praksu, Pravna riječ, glasila Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Predsjednik je Naučnog odbora Istraživačkog centra Banja Luka i glavni i odgovorni urednik zbornika Centra za lobiranje Banja Luka.
Učestvovao je u dvadesetak projekata od kojih su posebno važni oni iz oblasti maloljetničkog prestupništva.
Član je Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske. Član je Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda.
Na listi je domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH, kao i na listi eksperata za akreditaciju ustanova i studijskih programa (iz naučne oblasti pravno-ekonomskih nauka) Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore.
Učestvovao je u radu komisija za izradu desetak zakona (ističu se Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom).
Objavio je preko 250 naučnih i stručnih radova (objavljivao je i izlagao svoje radove u Banjoj Luci, Beogradu, Skoplju, Ohridu, Ljubljani, Sarajevu, Nišu, Budvi, Podgorici, Kosovskoj Mitrovici, Zenici, Bihaću, Neumu, Brčkom, Bijeljini, Trebinju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu, Prešovu (Slovačka), Novom Sadu, Vršcu, Vrnjačkoj Banji, Kemerovu (Rusija), Kladovu, Osijeku, Šangaju (Kina), Istanbulu (Turska), na Paliću, Tari, Zlatiboru, Jahorini i Kopaoniku i dr.).
Objavio je samostalno ili u koautorstvu 30 publikacija.
Sa vlastitim referatima učestvovao je na preko 150 međunarodnih i domaćih naučnih skupova i savjetovanja, a do sada je učestvovao na preko 300 konferencija i skupova.
Od kraja 2015. godine do septembra 2022. godine obavljao je dužnost Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Sistem kaznenih sankcija u Republici Srpskoj

Datum završetka

27.06.2012

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet Univerziteta UNION u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uloga ustavnog suda u zaštiti i kontroli ustavnosti

Datum završetka

27.06.2005

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Sistem i nosioci kontrole ustavnosti i zakonitost

Datum završetka

21.12.1998

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.06.1981

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

(2023). Kućni zatvor sa elektronskim nadzorom - privid ili stvarnost u Federaciji Bosne i Hercegovine. Časopis za pravnu teoriju i praksu - Pravo i pravda, 453-487.

 

 

(2023). Sistem alternativnih mjera i prekršajnih sankcija u maloljetničkim prekršajnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona. Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, 0-0.

 

 

(2023). Kazna doživotnog zatvora - stanje i očekivanja u Republici Srpskoj. Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, 0-0.

 

 

(2022). Međunarodnopravni standardi kojima se reguliše zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u digitalnom okruženju. Deca i izazovi digitalnog okruženja, 105-119.

 

 

(2022). Izvršenje kazne zatvora u Republici Srpskoj - principi izvršenja i ustanove u kojima se izvršava kazna zatvora. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, 66-78.

 

 

(2022). Gašenje prekršajnog kažnjavanja. Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, 538-554.

 

 

(2022). Gašenje prekršajnog kažnjavanja. Časopis "Izbor sudske prakse", 64-69.

 

 

(2021). HUMAN RIGHTS OMBUDSMENIN THE PANDEMIC - CHALLENGES IN PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS. ECLIC 5 - EU and comparative law issues and challenges series, 805-820.

 

 

(2021). Kriminološki skrining cyberbullyinga u adolescenciji sa osvrtom na krivičnopravne implikacije. Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, 737-759.

 

 

Mitrović, L., & Rendić, S.(2021). Poreski delikti u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2020). Ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, 35-47.

 

 

Mitrović, L., & Marić, T.(2020). Položaj žena u zatvorima s posebnim osvrtom na Republiku Srpsku. Pravna riječ, 503-521.

 

 

Mitrović, L., & Arambašić-Živanović, T.(2020). Rodno zasnovano nasilje - pojam i pravni okvir. Godišnjak Pravnog fakulteta sa II Naučne konferencije, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Karanović, T.(2019). Kazna zatvora u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na njenu primjenu u praksi Okružnog suda u Banjoj Luci. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron", 35-49.

 

 

Mitrović, L., Pavlović, G., & Grbić-Pavlović, N.(2019). Zajednički istražni timovi kao savremeni alat međunarodne saradnje u krivičnim stvarima. Pravna riječ, 389-406.

 

 

Mitrović, L.(2019). Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini - naša iskustva iz 2018. godine. Zbornik Institura za kriminološka i sociološka istraživanja, 107-119.

 

 

Mitrović, L., & Tomašević, S.(2019). Dječiji ustav i njegova uloga u Bosni i Hercegovini. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 93-118.

 

 

Mitrović, L., & Mitrović, J.(2019). O govoru mržnje uopšte, s posebnim osvrtom na govor mržnje u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Pravni život, 217-231.

 

 

Mitrović, L., & Kosić, D.(2018). Uloga policije u oduzimanju imovine koje je proistekla izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj. Pravna riječ, 33-53.

 

 

Mitrović, L., & Mitrović, J.(2018). Krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u Republici Srpskoj. Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, 96-112.

 

 

Mitrović, L., & Pavlović, G.(2018). Right to Privacy and Special Investigative Actions. Academic Journal of the Human Rights and Equality Institution of Turkey, 97-119.

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N.(2016). Hitne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici. Anali poslovne ekonomije, Časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikacije, 50-61.

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N.(2015). Policijsko upozorenje u novom prekršajnom zakonodavstvu i mogućnosti njegove praktične primjene. Pravna riječ, 307-325.

 

 

Mitrović, L.(2015). Stručnost procesnih učesnika u postupku prema maloljetnicima u Republici Srpskoj - dosadašnja iskustva i kako dalje. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 109-125.

 

 

Mitrović, L.(2015). Primjena uslovnog otpusta u Republici Srpskoj. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron", 5-22.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2015). Kaznenopravna zaštita prava iz radnih odnosa u kaznenom pravu Republike Srpske. Naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja VJEŠTAK, 341-348.

 

 

Mitrović, L.(2014). Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njen značaj po maloljetničko krivično pravo Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron", 5-17.

 

 

Mitrović, L., & Mirkonj, N.(2014). Maloljetničko krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. XIII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti "Aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini", 435-450.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2014). Alternativne sankcije za maloljetnike. Pravna riječ, 65-81.

 

 

Mitrović, L.(2014). Dokazna sredstva u prekršajnom postupku. Naučno stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja VJEŠTAK, 29-36.

 

 

Mitrović, L.(2014). Uslovni otpust u krivičnom pravu i praksi Republike Srpske. Pravni život, 5-19.

 

 

Mitrović, L.(2013). Vaspitne preporuke i njihova primjena u uporednom pravu. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panervropskog univerziteta "Apeiron", 19-34.

 

 

Mitrović, L.(2013). Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj - prekršajni nalog i sporazum o sankciji. Strani pravni život, 137-153.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2013). Neosnovano lišenje slobode u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Međunarodna konferencija "Razvoj naučne misli kao determinanta društvenog i tehnološkog razvoja", 295-306.

 

 

Mitrović, L.(2013). Kaznenopravna zaštita policijskih službenika u kaznenom pravu Republike Srpske. Pravna riječ, 287-301.

 

 

Mitrović, L.(2013). Biometrija i lična karta: potreba ili pomodarstvo. Moderna uprava, 97-109.

 

 

Mitrović, L.(2013). Za i protiv biometrijskih putnih isprava državljana Bosne i Hercegovine. Časopis za upravu i upravno pravo UPRAVA, 25-42.

 

 

Mitrović, L., & Forca, S.(2012). Izvršenje prekršajnih sankcija. Pravo i pravda, 287-301.

 

 

Mitrović, L.(2012). Javno okupljanje u pravu Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta APEIRON, 112-123.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2012). Pritvor u sudskoj praksi u Republici Srbiji. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta APEIRON, 308-333.

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N.(2012). Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj. Pravna riječ, 279-290.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2012). Međunarodna krivična djela prema Statutu Haškog tribunala i Rimskom statutu. Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 137-152.

 

 

Mitrović, L., & Pavlović, G.(2012). Pojmovno određenje bezbjednosti kao sistema, s prikazom sistema bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Godišnjak Evropskog defendologija centra, 148-156.

 

 

Mitrović, L.(2012). Mjere bezbjednosti u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 265-275.

 

 

Mitrović, L.(2012). Smrtna kazna. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 7-17.

 

 

Mitrović, L.(2011). Sadržaj prekršajnog naloga i postupak po zahtjevu za sudsko odlučivanje. Pravo i pravda, 425-442.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2011). Terorizam u krivičnom pravu. Izbor sudske prakse, 61-70.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2011). Kaznena odgovornost za učestvovanje u tuči u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta "Apeiron", 45-61.

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N.(2011). Zaštitne mjere iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Pravna riječ, 369-384.

 

 

Mitrović, L.(2011). Prekršajni nalog i njegova primjena. Perjanik, 59-69.

 

 

Mitrović, L.(2011). Dokazi i dokazni postupak u prekršajnom postupku. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 389-401.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - II dio rada. Bezbjednost, policija, građani, 121-133.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine - I deo. Izbor sudske prakse, 67-70.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine - II deo. Izbor sudske prakse, 63-70.

 

 

Mitrović, L.(2010). Javni skupovi u Republici Srpskoj. Pravna misao, 62-78.

 

 

Mitrović, L., & Đukić, B.(2010). Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela prema novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Pravo i Pravda, 41-52.

 

 

Mitrović, L.(2010). Izrada pravnih propisa. Izbor sudske prakse, 63-68.

 

 

Mitrović, L.(2010). Neka novarješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske. Sudska praksa, 66-71.

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N.(2010). Međunarodnopravni standardi u procesnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj. Pravna riječ, 477-488.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu - I deo. Izbor sudske prakse, 64-70.

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N.(2010). Međunarodnopravni standardi i posebna načela postupka prema maloljetnicima. XXIII susret PRAVO I PROSTOR - Harmonizacija i pravo na razliku, Pravni život, tom 1, 861-877.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu - II deo. Izbor sudske prakse, 64-70.

 

 

Mitrović, L.(2010). Privatizacija, tranzicija i oblici ispoljavanja korupcije. Poslovna ekonomija, 107-127.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - 2 dio. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2010). Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2010). Javni skupovi u Republici Srpskoj. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Đukić, B.(2010). Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela prema novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela. Pravo i pravda, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2010). Izrada pravnih propisa. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Falsifokovanje kao oblik napada na hartije od vrednosti. Poslovna ekonomija, 33-54.

 

 

Mitrović, L.(2009). Organizacija i nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izbor sudske prakse, 60-68.

 

 

Mitrović, L.(2009). Nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama. Socijalna misao, 23-34.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Krivično djelo razbojništva u teoriji i praksi Bosne i Hercegovine. Bezbjednost, policija, građani, 11-35.

 

 

Mitrović, L.(2009). Osvrt na izmjene i dopune Zakona o prekršajima Republike Srpske. Pravo i pravda, 455-469.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog djela. Pravna misao, 81-99.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja u teoriji i praksi. Sudska praksa, 58-64.

 

 

Mitrović, L.(2009). Nužnost izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske. Izbor sudske prakse, 70-75.

 

 

Mitrović, L.(2009). Maloljetničke krivične sankcije u novom Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske. Pravna riječ, 263-281.

 

 

Mitrović, L., Đukić, B., & Jovašević, D.(2009). Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj. Pravna riječ, 283-311.

 

 

Mitrović, L.(2009). Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 121-139.

 

 

Mitrović, L.(2009). Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu. TEME, 837-851.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - I dio rada. Bezbjednost, policija, građani, 73-95.

 

 

Mitrović, L.(2009). Ustavnost i zakonitost. Izbor sudske prakse, 64-69.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Krivična djela korupcije. Perjanik, 71-85.

 

 

Mitrović, L.(2009). Elementi i ciljevi oporezivanja u savremenom fiskalnom sistemu. Poslovna ekonomija, 59-74.

 

 

Ljubinko, M.(2009). Falsifikovanje kao oblik napada na hartije od vrednosti. Poslovna ekonomija, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Organizacija i nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Nasilje na sportskim prireddbama. Socijalna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Krivično djelo razbojništva u teoriji i praksi BiH. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Osvrt na izmjene i dopune Zakona o prekršajima Republike Srpske. Pravo i pravda, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog djela. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja. Sudska praksa, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Nužnost izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Maloljetničke krivične sankcije u novom Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicama u krivičnom postupku Republike Srpske. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Đukić, B., Jovašević, D., & Mitrović, L.(2009). Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o Zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu. TEME, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - 1 dio. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Ustavnost i zakonitost. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2009). Krivična djela korupcije. Perjanik, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2009). Elementi i ciljevi oporezivanja u savremenom fiskalnom sistemu. Poslovna ekonomija, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Defendologija, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2008). Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Lična karta državljana Bosne i Hercegovine. Nauka - Bezbednost - Policija, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Grbić, N.(2008). Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - Maloljetničke krivične i prekršajne sankcije. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Radni odnosi zaposlenih u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2008). O pomilovanju uopšte, s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu BiH. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2008). Amnestija u krivičnom pravu BiH. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Detektivska djelatnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na obuku privatnih detektiva. Defendologija, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske. Perjanik, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Uporedno pravni aspekti korupcije. Poslovna ekonomija, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2008). Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Defendologija, 43-52.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2008). Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Bezbjednost, policija, građani, 5-21.

 

 

Mitrović, L.(2008). Lična karta državljana Bosne i Hercegovine. Nauka-Bezbednost-Policija, 155-171.

 

 

Mitrović, L., & Grbić, N.(2008). Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - Maloljetničke krivične i prekršajne sankcije. Pravna riječ, 537-555.

 

 

Mitrović, L.(2008). Radni odnosti zaposlenih u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini. Izbor sudske prakse, 62-70.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2008). O pomilovanju uopšte, s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Pravna misao, 27-42.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2008). Karakteristike amnestije u Bosni i Hercegovini. Bezbjednost, policija, građani, 15-31.

 

 

Mitrović, L.(2008). Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske. Rerjanik, 92-100.

 

 

Mitrović, L.(2008). Uporedno pravni aspekti korupcije. Poslovna ekonomija, 43-64.

 

 

Mitrović, L.(2007). Saobraćajni prekršaji i novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Defendologija, 173-183.

 

 

Mitrović, L.(2007). Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku. Izbor sudske prakse, 60-68.

 

 

Mitrović, L.(2007). Žalba protiv prvostepenog rješenja donesenog u upravnom postupku. Bezbjednost, policija, građani, 864-877.

 

 

Mitrović, L.(2007). Nasilje nad djecom i prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - Violence against children and breaches of the law on protection from domestic violence. Nauka-Bezbednost-Policija, 163-175.

 

 

Mitrović, L.(2007). Nasilje nad djecom. Pravna riječ, 363-376.

 

 

Mitrović, L.(2007). Prekršaji protiv javnog reda i mira. Bezbjednost, policija, građani, 1037-1054.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2007). Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini. Sudska praksa, 66-75.

 

 

Mitrović, L.(2007). Saobraćajni prekršaji i novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Defendologija, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2007). Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2007). Žalba protiv prvostepenog rješenja donesenog u upravnom postupku. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2007). Nasilje nad djecom i prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - Violence against children and breaches of the law on protection from domestic violence. Nauka - Bezbednost - Policija, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2007). Nasilje nad djecom. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2007). Prekršaji protiv javnog reda i mira. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D.(2007). Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini. Sudska praksa, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2006). Pokretanje prekršajnog postupka. Bezbjednost, policija, građani, 493-505.

 

 

Mitrović, L.(2006). Žalba na rješenje o prekršaju. Pravna riječ, 437-448.

 

 

Mitrović, L.(2006). Usmeni pretres u prekršajnom postupku. Pravna misao, 81-85.

 

 

Mitrović, L.(2006). Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Bezbjednost, policija, građani, 653-664.

 

 

Mitrović, L.(2006). Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravna misao, 21-33.

 

 

Mitrović, L.(2006). Pokretanje prekršajnog postupka. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2006). Žalba na rješenje o prekršaju. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2006). Usmeni pretres u prekršajnom postupku. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2006). Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2006). Ovlašćeni organ u prekršajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Savremeni aspekti policijskog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Status sudija ustavnih sudova kao garancija njihove nezavisnosti. Bezbjednost, policija, građani, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Prekršajne sankcije u Nacrtu Zakona o prekršajima RS. Izbor sudske prakse, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Prekršajne sankcije. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Prekršajni nalog kao način pokretanja prekršajnog postupka. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Status sudija ustavnih sudova. Pravna misao, 0-0.

 

 

Mitrović, L.(2005). Savremeni aspekti policijskog obrazovanja. Bezbjednost, policija, građani, 145-151.

 

 

Mitrović, L.(2005). Status sudija ustavnih sudova kao garancija njihove nezavisnosti. Bezbjednost, policija, građani, 263-268.

 

 

Mitrović, L.(2005). Prekršajne sankcije u Nacrtu Zakona o prekršajima Republike Srpske. Izbor sudske prakse, 68-71.

 

 

Mitrović, L.(2005). Prekršajne sankcije u nacrtu Zakona o prekršajima Republike Srpske. Pravna riječ, 437-443.

 

 

Mitrović, L.(2005). Prekršajni nalog kao način pokretanja prekršajnog postupka. Pravna misao, 47-51.

 

 

Mitrović, L.(2005). Status sudija ustavnih sudova. Pravna misao, 48-52.

 

 

Mitrović, L.(2003). Ustavni sud - stvaralac ili zaštitnik ustava. Izbor sudske prakse, 68-70.

 

 

Mitrović, L.(1999). Obaveznost i izvršnost odluka ustavnih sudova. Poslovne novine, 20-21.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

(2023). Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Narko kriminalitet - prevencija i represija (pp. 7-26). Višegrad: -

 

 

(2023). Krivično zakonodavstvo Republike Srpske - Koliko smo daleko od idealnog stanja???. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo između ideala i stvarnosti (pp. 195-215). -: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini i Institut za uporedno pravo iz Beograda

 

 

(2023). Posebne obaveze i njihova primjena u krivičnim postupcima prema maloljetnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

(2023). Pravo na slobodu kretanja - kada su interesi pojedinca i društva suprostavljeni. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

(2023). Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama. Zbornik radova sa naučnog skupa-Dve decenije reforme kaznenog zakonodavstva - iskustva i pouke (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

(2023). Zašto je državna imovina kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini - Ima li rješenja kojim bi bile zadovoljne sve strane?. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: BiH u procjepu Dejtonsko-Briselskih politika (pp. 0-0). Banja Luka: Centar za lobiranje

 

 

(2022). Prekršaji u privredi Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-KRIVIČNOPROCESNI INSTRUMENTI EFIKASNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET (NORME I PRAKSA) (pp. 304-328). Bijeljina: -

 

 

(2022). WORK IN THE PUBLIC INTEREST IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 1-17). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

(2022). Sistem krivičnih sankcija prema Krivičnom zakoniku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 27. januara 1929. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Vaninstitucionalne mere, pojednostavljenje forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavs (pp. 535-546). Zlatibor: -

 

 

(2021). Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Dvanaeste međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom: Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sre (pp. 7-27). Bijeljina: -

 

 

(2021). Jemstvo u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović-UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST (pp. 563-580). Beograd: -

 

 

(2021). Uloga Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa VI Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta (pp. 141-157). Beograd: -

 

 

Mitrović, L. (2021). O suverenitetu uopšte - postoje li suverene države. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: Centar za lobiranje Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Raosavljević, P. (2021). Human Rights Ombudsmenin the Pandemic - Challenges in Protection of Vulnerable Groups. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "EU 2021 - The future of the EU in and after the pandemic" (pp. 805-820). Osijek: Pravni fakultet u Osijeku

 

 

Mitrović, L. (2021). Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Adekvatnost državne redakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku" (pp. 7-27). Bijeljina: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2020). Komunikacijske procedure uz Konvenciju o pravima djeteta. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije (pp. 14-29). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2020). Nasilje u porodici - novine u pravnoj regulativi Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodna naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta" (pp. 83-97). Trebinje: -

 

 

Mitrović, L., & Raosavljević, P. (2020). Challenges in Pre-accession Harmonization of Anti-discrimination Laws in Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna naučna konferencija "EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC 4) (pp. 1119-1134). Osijek: Pravni fakultet u Osijeku

 

 

Mitrović, L., & Ikanović, V. (2020). Droge u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII Međunarodni naučni tematski skup "Droga i narkomanija" (pp. 187-203). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Pavlović, G. (2020). Uslovi za izbor, sastav i mandat sudija ustavnih sudova. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti" (pp. 82-95). Banja Luka: --

 

 

Mitrović, L., Gajić, G., & Marić, T. (2020). Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-LX Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda (pp. 538-554). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Raosavljević, P. (2020). Right to Peaceful Assembly from Perspective of Human Rights Ombudsmen of Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodna naučno-stručna konferencija u organizaciji Zaštitnika građana - Autonomne pokrajine Vojvodine (pp. 421-445). Novi Sad: -

 

 

Mitrović, L. (2020). Ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Dejtonski mirovni sporazum. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna-stručna konferencija "Dvadesetpet godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma" (pp. 97-110). Banja Luka: Centar za lobiranje Banja Luka

 

 

Mitrović, L., Gajić, G., & Tomašević, S. (2020). Mjere bezbjednosti nekad. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Unifikacija prava i pravna sigurnost" (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Mitrović, L. (2020). Četrnaest prioriteta za vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije" (pp. 0-0). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Pavlović, G. (2019). Standardi u postupanjima organa bezbjednosti s ciljem poštovanja i zaštite ljudskih prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 11-37). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2019). Izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitni centar u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodna naučno-stručna konferencija "Kaznena politika i prevencija kriminaliteta" (pp. 25-43). Trebinje: -

 

 

Mitrović, L., & Zivlak-Radulović, N. (2019). Medicinske mjere bezbjednosti u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina" (pp. 105-121). Palić: -

 

 

Mitrović, L. (2019). Pritvor i druga ograničenja slobode radi obezbjeđenja prisustva okrivljenog u kaznenim postupcima i slobode i prava lica lišenih - ograničenih slobode kretanja i komuniciranja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna konferencija "Pritvor i druge mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku (pp. 183-200). Beograd: -

 

 

Mitrović, L. (2019). Ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti" (pp. 0-0). Banja Luka: Centar za lobiranje Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Tomašević, S. (2019). Modaliteti lišenja slobode u prekršajnim zakonodavstvima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-LIX Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda (pp. 625-647). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2019). Krivičnopravna zaštita crkve i religije u Dušanovom zakoniku. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija "Državno-crkveno pravo kroz vekove" (pp. 73-82). Budva: -

 

 

Mitrović, L., Ajdinović, A., & Jusufbegović, I. (2019). Inspekcijski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava (pp. 433-450). Jahorina: Udruženje sudija Republike Srpske

 

 

Mitrović, L., & Tomašević, S. (2019). Primanje i davanje mita u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija "Finansijski mriminalitet i korupcija u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda" (pp. 81-103). Vršac: -

 

 

Mitrović, L. (2018). Izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-LVIII Redovni godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravu teoriju i praksu iz Beograda (pp. 522-534). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L. (2018). Protection of Human Rights and Freedom of Persons Deprived of Their Liberty from the Perspective of Ombudsam for Human Rights of Bosnia and Herzegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Organizacija zaštitnika građana - Ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu (pp. 221-239). Novi Sad: -

 

 

Mitrović, L., & Perić, M. (2015). Primjena alternativnih mjera i krivičnih sankcija prema maloljetnicima na primjeru Bijeljinske regije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda" (pp. 351-363). Prijedor: -

 

 

Mitrović, L. (2015). Alternativne mjere i prekšajne sankcije prema maloljetnicima u najnovijem Zakonu o prekšajima Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekšaja" (pp. 157-169). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2015). Oblici lišenja slobode u najnovijem prekšajnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-LV Redovno godišnje međunarodno savetovanje "Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije" (pp. 663-679). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2014). Suzbijanje nasilja navijača na sportskim priredbama u Republici Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 218-228). Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron"

 

 

Mitrović, L. (2014). Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet" (pp. 275-289). Trebinje: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

 

 

Mitrović, L. (2014). Normativnopravni okvir oduzimanja imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-EU Support to Law Enforcement (pp. 131-139). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2014). Sankcionisanje pravnih lica: de lege lata et de lege ferenda. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet" (pp. 277-290). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2014). Neosnovano lišenje slobode u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Evropska Unija - izazovi proširenja i Zapadni Balkan" (pp. 295-305). Banja Luka: Banja Luka College

 

 

Mitrović, L., Grbić-Pavlović, N., & Pavlović, G. (2014). The Fundamental Principles of the Protection of Human Rights in a Minor Offence Proceeding. Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference "Macedonia and the Balkans, a Hundred Years After the WWI - Security and Euro-Atlantic Integrations (pp. 470-485). Ohrid: Fakultet bezbednosti Skopje

 

 

Mitrović, L., & Marić, T. (2014). Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVI Naučni skup "Prestup i Kazna: De Lege Et De Lege Ferenda" (pp. 189-204). Palić: -

 

 

Mitrović, L. (2014). Tužilački koncept istrage i maloljetni učinioci krivičnih djela - pravo i praksa u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna konferencija "Tužilačka istraga: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, OSCE Mission to Serbia" (pp. 363-372). Beograd: -

 

 

Mitrović, L. (2014). Prosecutorial Model of Investigation and Juvenile Offenders. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislation and experiences in application, OSCE Mission to Serbia (pp. 407-416). Beograd: -

 

 

Mitrović, L. (2014). Branilac u postupku prema maloljetnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pedesetprvo međunarodno savetovanje "Optuženje i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet (pp. 663-675). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L. (2014). Imovinskopravni zahtjevi u kaznenim postupcima u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup "Osiguranje, naknada štete i parnični postupak" (pp. 387-405). Vršac: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2014). Odmeravanje kazne pravnom licu. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodni naučni skup "Sinergija 2014 - Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje" (pp. 14-18). Bijeljina: Univerzitet Sinergija u Bijeljini

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2014). Zloupotreba opojnih drogau krivičnom pravu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka" (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L. (2013). Prekršaji maloljetnika protiv javnog reda i mira. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup "Vršnjačko nasilje" (pp. 211-222). Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova

 

 

Mitrović, L. (2013). Primjer kako se lošim zakonskim rješenjima može upropastiti državna reakcija na kriminalitet. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija" (pp. 99-112). Trebinje: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2013). Security and Protection Measures in the Republic of Srpska Juvenal Criminal Law. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "The Balkans between Past and future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration (pp. 699-713). Ohrid: Fakultet za bezbednost Skopje

 

 

Mitrović, L. (2013). Nasilje u porodici prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske iz 2012. godine. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXV Naučni skup "Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima" (pp. 231-248). Palić: -

 

 

Mitrović, L. (2013). Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regional Conference: "Simplified forms of procedure in criminal matters (pp. 340-348). Beograd: -

 

 

Mitrović, L. (2013). Types of Simplified Procedure Used in Misdemeanour Matters in BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Regional Conference: "Simplified forms of procedure in criminal matters" (pp. 372-380). Beograd: -

 

 

Mitrović, L., & Forca, S. (2013). Žalbeni osnovi i žalbeni razlozi u prekršajnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pedeseto redovno međunarodno savetovanje "Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena" (pp. 516-533). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2013). Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnom postupku u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Kriminalistički i krivično procesni aspekti dokaza i dokazivanja" (pp. 141-154). Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L. (2013). Sporazumijevanje o sankciji kao pojednostavljena forma postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije (pp. 75-84). Kopaonik: Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

 

 

Mitrović, L., & Janković, M. (2013). Pravni propisi i njihovo stvaranje u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Međunarodni naučni skup "Sinergija 2013 - Globalizacija i savremeno poslovanje" (pp. 402-411). Bijeljina: Univerzitet Sinergija u Bijeljini

 

 

Mitrović, L., Grbić-Pavlović, N., & Pavlović, G. (2012). Hate Speech as a Cause of Social and Political Crisis in Bosnia and Hercegovina. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Medzinarodnej vedeckej konferencie inštitut politologie FF PU v Prešove: "Kriza v politike - politika vkrize" (pp. 99-117). Prešov: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2012). Saobraćajni delitki i kaznena politika. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kaznena politika - raskol između zakona i njegove primjene" (pp. 157-174). Istočno Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2012). Zloupotreba opojnih droga u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Naučni skup "Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti" (pp. 281-291). Banja Luka: FBZ Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2012). Education of Police Officers Involved in Juvenile Proceedings. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Bezbednosta i evroatlantskite prespektivi na Balkanot" (pp. 305-318). Ohrid: Fakultet za bezbednost Skopje

 

 

Mitrović, L. (2012). Primanje i davanje mita u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodne naučne konferencije "Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2012). Maloljetnici u prekršajnom pravu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIV Tematski naučni skup "Delikt, kazna i mogučnosti socijalne profilakse" (pp. 231-244). Palić: -

 

 

Mitrović, L. (2012). Vaspitne preporuke - krivičnopravne mjere sui generis. Zbornik radova sa naučnog skupa-XLIX Redovnog godišnjeg međunarodnog savjetovanja "Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva - normativni i praktični aspekt" (pp. 276-287). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L. (2012). Prekršajna reforma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske "Republika Srpska - dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive" (pp. 859-877). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2012). Pritvor - pojam, vrste, svrha, pravna priroda i međunarodnopravni standardi o pritvoru. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodno naučna stručna konferencija "Kriminalističko - krivično procesne karakteristike istrage prema Zakonu o krivičnom postupku" (pp. 107-117). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L. (2012). Dobre i loše strane prekršajnog naloga. Zbornik radova sa naučnog skupa-Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije (pp. 1-11). Kladovo: Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

 

 

Mitrović, L. (2012). Normativno-pravni okvir oduzimanja predmeta, imovinske koristi i imovine stečene izvršenjem krivičnih djela i prekšaja u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija "Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini - sadašnjost i izazovi za budućnost" (pp. 131-147). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Mitrović, G. (2011). Specijalizacija svih službenih učesnika u postupku prema maloljetnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Aktuelna pitanja u primjeni krivičnog zakonodavstva (pp. 279-290). Banja Luka: Pravni fakultet u Banjoj Luci

 

 

Mitrović, L. (2011). Nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" (pp. 125-138). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2011). Terorizam u međunarodnom i krivičnom pravu nekih zemalja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa (pp. 429-443). Mrakovica: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

 

 

Mitrović, L. (2011). Uloga organa starateljstva u postupku prema maloljetnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Krivično zakonovodanstvo i prevencija kriminaliteta" (pp. 323-335). Brčko: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2011). Oblici povrede i ugrožavanja životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju "Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta" (pp. 136-146). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2011). New Juvenile Criminal Law in the Republic of Srpska (Meeting International Standards). Zbornik radova sa naučnog skupa-Security in the Post-conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia (pp. 194-203). Skopje: Fakultet bezbednosti Skopje

 

 

Mitrović, L., & Filipić, G. (2011). Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u sudu i plaćanje novčane kazne u prekršajnom postupku. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII tematski naučni skup "Kriminal i država reakcija: Fenomenologija, mogućnosti, perspektive (pp. 383-392). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2011). Nasilje kao oblik ugrožavanja javnog reda i mira. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje" (pp. 127-143). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2011). Ubistvo iz koristoljublja kao oblik kriminaliteta nasilja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje" (pp. 75-90). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2011). Pravna regulativa nasilja u sportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja" (pp. 287-301). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2011). Pravna regulativa nasilja u sportu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni-skup "Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja" (pp. 287-301). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2011). Uloga policije u postupku prema maloljetnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje" (pp. 139-148). Tara: -

 

 

Mitrović, L. (2011). Poreski prekršaji u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Prve međunarodne konferencije Fakulteta poslovne ekonomije (pp. 384-393). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Mitrović, L. (2011). Maloljetničko krivično zakonodavstvo Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XLVIII Redovno godišnje međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu (pp. 325-336). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2011). Combat Against Terrorism in Light of the European Security Strategy. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU" (pp. 447-462). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu

 

 

Mitrović, L. (2011). Neophodnost edukacije i specijalizacije svih službenih učesnika u kaznenim postupcima prema maloljetnicima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvo savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije (pp. 101-110). Kladovo: Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

 

 

Mitrović, L. (2011). Nasilje u porodici kao prekršaj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik na Pravniot fakultet Justinijan Prvi, vo Skopje, vo čest na Nikola Matovski (pp. 173-184). Skopje: Pravniot fakultet Justinijan Prvi

 

 

Mitrović, L. (2010). Organi maloljetničkog krivičnog pravosuđa u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tendencije krivične represije kao instrumenti suzbijanja kriminaliteta (pp. 0-0). Bijeljina: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2010). Zločin genocida između međunarodnog prava i politike. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L. (2010). Mržnja u novom krivičnom zakonodavstvu BiH i RS. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Pavlović-Grbić, N. (2010). Prekršajnopravni aspekt nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Tematsko naučni skup "Nasilnički kriminalitet: etiologija, fenomenologija, prevencija" (pp. 0-0). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Pavlović-Grbić, N. (2010). Međunarodnopravni standardi u materijalnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Suzbijanje kriminala i evropske integracije" (pp. 0-0). Tara: -

 

 

Mitrović, L. (2010). Organi maloljetničkog krivičnog pravosuđa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tendencije krivične represije kao instrumenti suzbijanja kriminaliteta (pp. 139-153). Bijeljina: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2010). Zločin genocida između međunarodnog prava i politike. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata (pp. 301-321). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L. (2010). Mržnja u novom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata (pp. 134-140). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2010). Prekršajnopravni aspekt nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XXII tematskog naučnog skupa "Nasilnički kriminalitet: etiologija, fenomenologija, prevencija (pp. 213-231). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2010). Međunarodnopravni standardi u materijalnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup "Suzbijanje kriminala i evropske integracije" (pp. 266-276). Tara: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić-Pavlović, N. (2010). Međunarodni standardi u novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XLVII Redovno godišnje međunarodno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu (pp. 271-282). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2010). Aktivnosti Evropske unije u suprotstavljanju pranju novca. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama u suzbijanju korupcije" (pp. 283-301). Banja Luka: Visola škola unutrašnjih poslova

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Evropski standardi u zaštiti životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja" (pp. 0-0). Podgorica: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije i stanje i perspektive" (pp. 0-0). Niš: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i "budućem" maloljetničkom kaznenom pravu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXI Tematski naučni skup "Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji" (pp. 0-0). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Imovinski kriminalitet i siromaštvo. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematsko savetovanje "Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH (pp. 0-0). Teslić: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Alternativne krivične sankcije u krivičnom zakonodavstvu BiH i iskustva u njihovoj primjeni. Zbornik radova sa naučnog skupa-XLVI Redovno godišnje međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Falsifikovanje službene isprave u pravu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Bihaću (pp. 0-0). Bihać: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na prutevima u Bosni i Hercegovini - kanzeno-pravni aspekti. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski skup "Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (pp. 0-0). Vrnjačka Banja: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Pojam, karakteristike i vrste pokušaja krivičnog djela u krivičnom pravu BiH. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Prekršajna reforma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Okruglog stola pod nazivom "Reforma krivičnom pravosuđa" (pp. 0-0). Niš: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Evropski standardi u zaštiti životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodne konferencije pod nazivom: Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja (pp. 135-153). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije pod nazivom: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive (pp. 9-21). Niš: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i "budućem" maloljetničkom kaznenom pravu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-XXI Tematski naučni skup pod nazivom: Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji (pp. 243-259). Palić: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Imovinski kriminalitet i siromaštvo. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kiminološka istraživanja (pp. 145-160). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematsko savetovanje pon nazivom: Primena i ostvarivanje prava u oblastin (pp. 90-106). Beograd, Teslić: Glosarijum

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Alternativne krivične sankcije u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i iskustva u njihovoj primjeni. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XLVI Redovnog godišnjeg međunarodnog savetovanja Srpskog udruženja za krivičnompravnu teoriju i praksu (pp. 281-303). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Falsifikovanje službene isprave u pravu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Bihaću (pp. 81-96). Bihać: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - kazneno-pravni aspekt. Zbornik radova sa naučnog skupa-Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (pp. 173-191). Vrnjačka Banja: -

 

 

Mitrović, L., & Jovašević, D. (2009). Pojam, karakteristike i vrste pokušaja krivičnog djela u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (pp. 211-226). Istočno Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L. (2009). Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Okruglog stola pod nazivom: Reforma krivičnog pravosuđa (pp. 269-288). Niš: -

 

 

Mitrović, L. (2008). Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na neka, eventualno neprihvatljiva rješenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-XLV Međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu (pp. 0-0). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., & Grbić, N. (2008). Prekršajne sankcije koje se izriču maloljetnim učioniocima prekršaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski naučni skup "Maloljetnička delikvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja mladih (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L., Jovašević, D., & Simović, M. (2008). Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (pp. 0-0). Istočno Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L. (2008). Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XX tematskog naučnog skupa pod nazivom Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta (pp. 283-297). Palić: -

 

 

Mitrović, L. (2008). Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na neka, eventualno neprihvatljiva rješenja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XLV Redovnog godišnjeg međunarodnoga savetovanja Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu (pp. 282-302). Zlatibor: -

 

 

Mitrović, L., Jovašević, D., & Simović, M. (2008). Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (pp. 145-197). Istočno Sarajevo: -

 

 

Mitrović, L., & Rakić, M. (2007). Nužnost teorijskog razvoja bezbednosne preventive. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: Uloga i značaj nauke u savremenom društvu (pp. 90-101). Banja Luka: -

 

 

Mitrović, L. (219). Paying and Receiving Bribes in Bosnia and Herzegovina - Economic Criminology 18. Zbornik radova sa naučnog skupa-Shanghai Academy of Social Sciences Press (pp. 342-349). Šangaj: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Mitrović, L. (2012). Sistem kaznenih sankcija u Republici Srpskoj. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

(2023). Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske. Banja Luka: Istraživački centar Think-tank.

 

 

(2022). Upravno procesno pravo. Sarajevo: Fakultet za upravu, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu.

 

 

Mitrović, L., Simović, M., Jovašević, D., & Simović, M. (2021). Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske. Banja Luka: JU Službeni glasnik Republike Srpske.

 

 

Mitrović, L., Simović, M., Jovašević, D., & Simović, M. (2021). Maloljetničko krivično pravo, treće izdanje. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Jovašević, D., Mitrović, L., & Ikanović, V. (2021). Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Banja Luka: JU Službeni glasnik Banja Luka.

 

 

Jovašević, D., Mitrović, L., & Ikanović, V. (2018). Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, prvo izdanje. Banja Luka: JU Službeni glasnik Banja Luka.

 

 

Jovašević, D., Mitrović, L., & Ikanović, V. (2017). Krivično pravo Republike Srpske - Opšti dio. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Jovašević, D., Mitrović, L., & Ikanović, V. (2017). Krivično pravo Republike Srpske - Posebni dio. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mitrović, L., & Jokić, M. (2015). Pravo unutrašnjih poslova. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka.

 

 

Mitrović, L., Simović, M., Jovašević, D., & Simović, M. (2015). Maloljetničko krivično pravo, drugo izdanje. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Mitrović, L. (2014). Prekršajno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mitrović, L., Simović, M., Jovašević, D., & Simović, M. (2013). Maloljetničko krivično pravo, prvo izdanje. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu.

 

 

Mitrović, L. (2013). Zaštita i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske - Save the Children.

 

 

Mitrović, L. (2012). Maloljetnici u krivičnom postupku sa zbirkom propisa iz oblasti maloljetničkog pravosuđa. Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske - UNICEF.

 

 

Mitrović, L., & Mandić, M. (2012). Upravno procesno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mitrović, L. (2012). Maloljetnički zatvor i druge varijante kažnjavanja maloljetnih učinilaca krivičnih djela ograničenjem slobode. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Mitrović, L., & Pavlović, G. (2012). Sistem bezbjednosti u Bosni i Hercegovini - pravni aspekti i aktuelno stanje. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Mitrović, L., & Mandić, M. (2011). Upravni postupak i upravni spor. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mitrović, L. (2011). Prekršajno pravo. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Mitrović, L. (2011). Priručnik za izradu seminarskih, diplomskih, specijalističkih i drugih pisanih radova. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mitrović, L. (2010). Prekršajno pravo - materijalno i procesno. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Mitrović, L. (2010). Postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske - UNICEF.

 

 

Mitrović, L. (2010). Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, prvo izdanje. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Mitrović, L. (2009). Prekršajno pravo - poseban dio. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka.

 

 

Mitrović, L. (2008). Policijsko pravo - pravo unutrašnjih poslova. Banja Luka: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka.

 

 

Mitrović, L. (2008). Maloljetnička delinkvencija u Republici Srpskoj - stanje i perspektive prevencije, suzbijanja, sprečavanja i sankcionisanja. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka.

 

 

Mitrović, L., & Mrvić-Petrović, N. (2007). Prekršajno pravo. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka.

 

 

Mitrović, L., & Grbić, N. (2007). Priručnik za izradu seminarskih i diplomskih radova u oblasti pravnih, bezbjednosnih i policijskih predmeta. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka.

 

 

Mitrović, L., & Ivetić, S. (2007). Zbirka propisa o prekršajima. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka.

 

 

Mitrović, L. (2006). Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske. Banja Luka: Comesgrafica.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

, "Kućni zatvor sa elektronskim nadzorom - privid ili stvarnost u Federaciji Bosne i Hercegovine", Časopis za pravnu teoriju i praksu - Pravo i pravda, vol. XXI , no. 1, pp. 453-487, 2023.

 

 

, "Sistem alternativnih mjera i prekršajnih sankcija u maloljetničkim prekršajnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona", Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, vol. 23, no. 13, pp. 0-0, 2023.

 

 

, "Kazna doživotnog zatvora - stanje i očekivanja u Republici Srpskoj", Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. XX, no. 1, pp. 0-0, 2023.

 

 

, "Međunarodnopravni standardi kojima se reguliše zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u digitalnom okruženju", Deca i izazovi digitalnog okruženja, vol. 1, no. 1, pp. 105-119, 2022.

 

 

, "Izvršenje kazne zatvora u Republici Srpskoj - principi izvršenja i ustanove u kojima se izvršava kazna zatvora", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON, vol. 2022, no. 12, pp. 66-78, 2022.

 

 

, "Gašenje prekršajnog kažnjavanja", Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. XIX, no. 65, pp. 538-554, 2022.

 

 

, "Gašenje prekršajnog kažnjavanja", Časopis "Izbor sudske prakse", vol. -, no. 11, pp. 64-69, 2022.

 

 

, "HUMAN RIGHTS OMBUDSMENIN THE PANDEMIC - CHALLENGES IN PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS", ECLIC 5 - EU and comparative law issues and challenges series, vol. 2021, no. 1, pp. 805-820, 2021.

 

 

, "Kriminološki skrining cyberbullyinga u adolescenciji sa osvrtom na krivičnopravne implikacije", Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. XVIII, no. 64, pp. 737-759, 2021.

 

 

L. Mitrović and S. Rendić, "Poreski delikti u Bosni i Hercegovini", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci, vol. 11, no. 11, pp. 0-0, 2021.

 

 

L. Mitrović, "Ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, vol. 1, no. 10, pp. 35-47, 2020.

 

 

L. Mitrović and T. Marić, "Položaj žena u zatvorima s posebnim osvrtom na Republiku Srpsku", Pravna riječ, vol. 17, no. 63, pp. 503-521, 2020.

 

 

L. Mitrović and T. Arambašić-Živanović, "Rodno zasnovano nasilje - pojam i pravni okvir", Godišnjak Pravnog fakulteta sa II Naučne konferencije, vol. 4, no. 4, pp. 0-0, 2020.

 

 

L. Mitrović and T. Karanović, "Kazna zatvora u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na njenu primjenu u praksi Okružnog suda u Banjoj Luci", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron", vol. 9, no. 9, pp. 35-49, 2019.

 

 

L. Mitrović, G. Pavlović and N. Grbić-Pavlović, "Zajednički istražni timovi kao savremeni alat međunarodne saradnje u krivičnim stvarima", Pravna riječ, vol. 1, no. 60, pp. 389-406, 2019.

 

 

L. Mitrović, "Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini - naša iskustva iz 2018. godine", Zbornik Institura za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 38, no. 2, pp. 107-119, 2019.

 

 

L. Mitrović and S. Tomašević, "Dječiji ustav i njegova uloga u Bosni i Hercegovini", Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 38, no. 3, pp. 93-118, 2019.

 

 

L. Mitrović and J. Mitrović, "O govoru mržnje uopšte, s posebnim osvrtom na govor mržnje u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Pravni život, vol. 68, no. 9, pp. 217-231, 2019.

 

 

L. Mitrović and D. Kosić, "Uloga policije u oduzimanju imovine koje je proistekla izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj", Pravna riječ, vol. 1, no. 56, pp. 33-53, 2018.

 

 

L. Mitrović and J. Mitrović, "Krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u Republici Srpskoj", Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, vol. 35, no. 44, pp. 96-112, 2018.

 

 

L. Mitrović and G. Pavlović, "Right to Privacy and Special Investigative Actions", Academic Journal of the Human Rights and Equality Institution of Turkey, vol. 1, no. 1, pp. 97-119, 2018.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Hitne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici", Anali poslovne ekonomije, Časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikacije, vol. 8, no. 14, pp. 50-61, 2016.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Policijsko upozorenje u novom prekršajnom zakonodavstvu i mogućnosti njegove praktične primjene", Pravna riječ, vol. 1, no. 44, pp. 307-325, 2015.

 

 

L. Mitrović, "Stručnost procesnih učesnika u postupku prema maloljetnicima u Republici Srpskoj - dosadašnja iskustva i kako dalje", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 1, no. 2, pp. 109-125, 2015.

 

 

L. Mitrović, "Primjena uslovnog otpusta u Republici Srpskoj", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron", vol. 1, no. 5, pp. 5-22, 2015.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Kaznenopravna zaštita prava iz radnih odnosa u kaznenom pravu Republike Srpske", Naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja VJEŠTAK, vol. 1, no. 3, pp. 341-348, 2015.

 

 

L. Mitrović, "Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njen značaj po maloljetničko krivično pravo Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron", vol. 1, no. 4, pp. 5-17, 2014.

 

 

L. Mitrović and N. Mirkonj, "Maloljetničko krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine", XIII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti "Aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini", vol. 1, no. 1, pp. 435-450, 2014.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Alternativne sankcije za maloljetnike", Pravna riječ, vol. 1, no. 40, pp. 65-81, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Dokazna sredstva u prekršajnom postupku", Naučno stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja VJEŠTAK, vol. 1, no. 1, pp. 29-36, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Uslovni otpust u krivičnom pravu i praksi Republike Srpske", Pravni život, vol. 1, no. 7, pp. 5-19, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Vaspitne preporuke i njihova primjena u uporednom pravu", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panervropskog univerziteta "Apeiron", vol. 1, no. 3, pp. 19-34, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj - prekršajni nalog i sporazum o sankciji", Strani pravni život, vol. 1, no. 2, pp. 137-153, 2013.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Neosnovano lišenje slobode u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije", Međunarodna konferencija "Razvoj naučne misli kao determinanta društvenog i tehnološkog razvoja", vol. 1, no. 1, pp. 295-306, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Kaznenopravna zaštita policijskih službenika u kaznenom pravu Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 1, no. 37, pp. 287-301, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Biometrija i lična karta: potreba ili pomodarstvo", Moderna uprava, vol. 1, no. 9, pp. 97-109, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Za i protiv biometrijskih putnih isprava državljana Bosne i Hercegovine", Časopis za upravu i upravno pravo UPRAVA, vol. 1, no. 1, pp. 25-42, 2013.

 

 

L. Mitrović and S. Forca, "Izvršenje prekršajnih sankcija", Pravo i pravda, vol. 11, no. 1, pp. 287-301, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Javno okupljanje u pravu Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta APEIRON, vol. 1, no. 1, pp. 112-123, 2012.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pritvor u sudskoj praksi u Republici Srbiji", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta APEIRON, vol. 1, no. 1, pp. 308-333, 2012.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj", Pravna riječ, vol. 1, no. 33, pp. 279-290, 2012.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Međunarodna krivična djela prema Statutu Haškog tribunala i Rimskom statutu", Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, vol. 1, no. 10, pp. 137-152, 2012.

 

 

L. Mitrović and G. Pavlović, "Pojmovno određenje bezbjednosti kao sistema, s prikazom sistema bezbjednosti Bosne i Hercegovine", Godišnjak Evropskog defendologija centra, vol. 1, no. 1, pp. 148-156, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Mjere bezbjednosti u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 1, no. 2, pp. 265-275, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Smrtna kazna", Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 1, no. 1, pp. 7-17, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Sadržaj prekršajnog naloga i postupak po zahtjevu za sudsko odlučivanje", Pravo i pravda, vol. 10, no. 1, pp. 425-442, 2011.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Terorizam u krivičnom pravu", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 6, pp. 61-70, 2011.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Kaznena odgovornost za učestvovanje u tuči u Bosni i Hercegovini", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta "Apeiron", vol. 1, no. 1, pp. 45-61, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Zaštitne mjere iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici", Pravna riječ, vol. 1, no. 29, pp. 369-384, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajni nalog i njegova primjena", Perjanik, vol. 1, no. 26, pp. 59-69, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Dokazi i dokazni postupak u prekršajnom postupku", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 1, no. 2, pp. 389-401, 2011.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - II dio rada", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 121-133, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine - I deo", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 3, pp. 67-70, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine - II deo", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 4, pp. 63-70, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Javni skupovi u Republici Srpskoj", Pravna misao, vol. 1, no. 5, pp. 62-78, 2010.

 

 

L. Mitrović and B. Đukić, "Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela prema novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela", Pravo i Pravda, vol. 9, no. 1, pp. 41-52, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Izrada pravnih propisa", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 6, pp. 63-68, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Neka novarješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske", Sudska praksa, vol. 1, no. 7, pp. 66-71, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Međunarodnopravni standardi u procesnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj", Pravna riječ, vol. 1, no. 23, pp. 477-488, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu - I deo", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 10, pp. 64-70, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Međunarodnopravni standardi i posebna načela postupka prema maloljetnicima", XXIII susret PRAVO I PROSTOR - Harmonizacija i pravo na razliku, Pravni život, tom 1, vol. 1, no. 1, pp. 861-877, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu - II deo", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 11, pp. 64-70, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Privatizacija, tranzicija i oblici ispoljavanja korupcije", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 2, pp. 107-127, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - 2 dio", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 3, pp. 0-0, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Javni skupovi u Republici Srpskoj", Pravna misao, vol. 5, no. 10, pp. 0-0, 2010.

 

 

L. Mitrović and B. Đukić, "Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela prema novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela", Pravo i pravda, vol. 9, no. 1, pp. 0-0, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Izrada pravnih propisa", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 6, pp. 0-0, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Falsifokovanje kao oblik napada na hartije od vrednosti", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 1, pp. 33-54, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Organizacija i nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 3, pp. 60-68, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama", Socijalna misao, vol. 1, no. 1, pp. 23-34, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivično djelo razbojništva u teoriji i praksi Bosne i Hercegovine", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 11-35, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Osvrt na izmjene i dopune Zakona o prekršajima Republike Srpske", Pravo i pravda, vol. 8, no. 1, pp. 455-469, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog djela", Pravna misao, vol. 1, no. 5, pp. 81-99, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja u teoriji i praksi", Sudska praksa, vol. 1, no. 5, pp. 58-64, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Nužnost izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 7, pp. 70-75, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Maloljetničke krivične sankcije u novom Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 1, no. 19, pp. 263-281, 2009.

 

 

L. Mitrović, B. Đukić and D. Jovašević, "Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj", Pravna riječ, vol. 1, no. 19, pp. 283-311, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 1, no. 2, pp. 121-139, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu", TEME, vol. 1, no. 2, pp. 837-851, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - I dio rada", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2, pp. 73-95, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Ustavnost i zakonitost", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 11, pp. 64-69, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivična djela korupcije", Perjanik, vol. 1, no. 21, pp. 71-85, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Elementi i ciljevi oporezivanja u savremenom fiskalnom sistemu", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 2, pp. 59-74, 2009.

 

 

M. Ljubinko, "Falsifikovanje kao oblik napada na hartije od vrednosti", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Organizacija i nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine", Izbor sudske prakse, vol. 3, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje na sportskim prireddbama", Socijalna misao, vol. 1, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivično djelo razbojništva u teoriji i praksi BiH", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Osvrt na izmjene i dopune Zakona o prekršajima Republike Srpske", Pravo i pravda, vol. 8, no. 1, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog djela", Pravna misao, vol. 5, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja", Sudska praksa, vol. 5, no. 6, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Nužnost izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske", Izbor sudske prakse, vol. 7, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Maloljetničke krivične sankcije u novom Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicama u krivičnom postupku Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 1, no. 19, pp. 0-0, 2009.

 

 

B. Đukić, D. Jovašević and L. Mitrović, "Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj", Pravna riječ, vol. 0, no. 19, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o Zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu", TEME, vol. 1, no. 3, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - 1 dio", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Ustavnost i zakonitost", Izbor sudske prakse, vol. 11, no. 9, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivična djela korupcije", Perjanik, vol. 1, no. 21, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Elementi i ciljevi oporezivanja u savremenom fiskalnom sistemu", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", Defendologija, vol. 21, no. 22, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 8, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Lična karta državljana Bosne i Hercegovine", Nauka - Bezbednost - Policija, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić, "Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - Maloljetničke krivične i prekršajne sankcije", Pravna riječ, vol. 1, no. 15, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Radni odnosi zaposlenih u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini", Izbor sudske prakse, vol. 10, no. 8, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "O pomilovanju uopšte, s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu BiH", Pravna misao, vol. 9, no. 8, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Amnestija u krivičnom pravu BiH", Bezbjednost, policija, građani, vol. 2, no. 8, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Detektivska djelatnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na obuku privatnih detektiva", Defendologija, vol. 23, no. 24, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske", Perjanik, vol. 17, no. 18, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Uporedno pravni aspekti korupcije", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", Defendologija, vol. 1, no. 21, pp. 43-52, 2008.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 5-21, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Lična karta državljana Bosne i Hercegovine", Nauka-Bezbednost-Policija, vol. 1, no. 1, pp. 155-171, 2008.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić, "Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - Maloljetničke krivične i prekršajne sankcije", Pravna riječ, vol. 1, no. 15, pp. 537-555, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Radni odnosti zaposlenih u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 10, pp. 62-70, 2008.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "O pomilovanju uopšte, s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", Pravna misao, vol. 1, no. 9, pp. 27-42, 2008.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Karakteristike amnestije u Bosni i Hercegovini", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2, pp. 15-31, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske", Rerjanik, vol. 1, no. 17, pp. 92-100, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Uporedno pravni aspekti korupcije", Poslovna ekonomija, vol. 1, no. 2, pp. 43-64, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Saobraćajni prekršaji i novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini", Defendologija, vol. 1, no. 19, pp. 173-183, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 2, pp. 60-68, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Žalba protiv prvostepenog rješenja donesenog u upravnom postupku", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 864-877, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje nad djecom i prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - Violence against children and breaches of the law on protection from domestic violence", Nauka-Bezbednost-Policija, vol. 1, no. 1, pp. 163-175, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje nad djecom", Pravna riječ, vol. 1, no. 12, pp. 363-376, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Prekršaji protiv javnog reda i mira", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2, pp. 1037-1054, 2007.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini", Sudska praksa, vol. 1, no. 11, pp. 66-75, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Saobraćajni prekršaji i novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini", Defendologija, vol. 19, no. 20, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku", Izbor sudske prakse, vol. 2, no. 7, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Žalba protiv prvostepenog rješenja donesenog u upravnom postupku", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 7, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje nad djecom i prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - Violence against children and breaches of the law on protection from domestic violence", Nauka - Bezbednost - Policija, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje nad djecom", Pravna riječ, vol. 1, no. 12, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Prekršaji protiv javnog reda i mira", Bezbjednost, policija, građani, vol. 2, no. 7, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini", Sudska praksa, vol. 11, no. 12, pp. 0-0, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Pokretanje prekršajnog postupka", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 493-505, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Žalba na rješenje o prekršaju", Pravna riječ, vol. 1, no. 7, pp. 437-448, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Usmeni pretres u prekršajnom postupku", Pravna misao, vol. 1, no. 9, pp. 81-85, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2, pp. 653-664, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine", Pravna misao, vol. 1, no. 11, pp. 21-33, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Pokretanje prekršajnog postupka", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 6, pp. 0-0, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Žalba na rješenje o prekršaju", Pravna riječ, vol. 1, no. 7, pp. 0-0, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Usmeni pretres u prekršajnom postupku", Pravna misao, vol. 9, no. 10, pp. 0-0, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama", Bezbjednost, policija, građani, vol. 2, no. 6, pp. 0-0, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Ovlašćeni organ u prekršajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine", Pravna misao, vol. 11, no. 12, pp. 0-0, 2006.

 

 

L. Mitrović, "Savremeni aspekti policijskog obrazovanja", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Status sudija ustavnih sudova kao garancija njihove nezavisnosti", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2, pp. 0-0, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajne sankcije u Nacrtu Zakona o prekršajima RS", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 10, pp. 0-0, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajne sankcije", Pravna riječ, vol. 1, no. 4, pp. 0-0, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajni nalog kao način pokretanja prekršajnog postupka", Pravna misao, vol. 9, no. 10, pp. 0-0, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Status sudija ustavnih sudova", Pravna misao, vol. 11, no. 12, pp. 0-0, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Savremeni aspekti policijskog obrazovanja", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 1, pp. 145-151, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Status sudija ustavnih sudova kao garancija njihove nezavisnosti", Bezbjednost, policija, građani, vol. 1, no. 2, pp. 263-268, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajne sankcije u Nacrtu Zakona o prekršajima Republike Srpske", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 10, pp. 68-71, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajne sankcije u nacrtu Zakona o prekršajima Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 1, no. 4, pp. 437-443, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajni nalog kao način pokretanja prekršajnog postupka", Pravna misao, vol. 1, no. 9, pp. 47-51, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Status sudija ustavnih sudova", Pravna misao, vol. 1, no. 11, pp. 48-52, 2005.

 

 

L. Mitrović, "Ustavni sud - stvaralac ili zaštitnik ustava", Izbor sudske prakse, vol. 1, no. 12, pp. 68-70, 2003.

 

 

L. Mitrović, "Obaveznost i izvršnost odluka ustavnih sudova", Poslovne novine, vol. 1, no. 5, pp. 20-21, 1999.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

, "Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Narko kriminalitet - prevencija i represija, Višegrad, 2023.

 

 

, "Krivično zakonodavstvo Republike Srpske - Koliko smo daleko od idealnog stanja???", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo između ideala i stvarnosti, -, 2023.

 

 

, "Posebne obaveze i njihova primjena u krivičnim postupcima prema maloljetnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama, Banja Luka, 2023.

 

 

, "Pravo na slobodu kretanja - kada su interesi pojedinca i društva suprostavljeni", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije, Banja Luka, 2023.

 

 

, "Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Dve decenije reforme kaznenog zakonodavstva - iskustva i pouke, Zlatibor, 2023.

 

 

, "Zašto je državna imovina kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini - Ima li rješenja kojim bi bile zadovoljne sve strane?", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: BiH u procjepu Dejtonsko-Briselskih politika, Banja Luka, 2023.

 

 

, "Prekršaji u privredi Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-KRIVIČNOPROCESNI INSTRUMENTI EFIKASNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET (NORME I PRAKSA), Bijeljina, 2022.

 

 

, "WORK IN THE PUBLIC INTEREST IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2022.

 

 

, "Sistem krivičnih sankcija prema Krivičnom zakoniku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 27. januara 1929. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Vaninstitucionalne mere, pojednostavljenje forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavs, Zlatibor, 2022.

 

 

, "Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Dvanaeste međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom: Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sre, Bijeljina, 2021.

 

 

, "Jemstvo u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović-UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST, Beograd, 2021.

 

 

, "Uloga Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa VI Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta, Beograd, 2021.

 

 

L. Mitrović, "O suverenitetu uopšte - postoje li suverene države", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2021.

 

 

L. Mitrović and P. Raosavljević, "Human Rights Ombudsmenin the Pandemic - Challenges in Protection of Vulnerable Groups", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "EU 2021 - The future of the EU in and after the pandemic", Osijek, 2021.

 

 

L. Mitrović, "Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Adekvatnost državne redakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku", Bijeljina, 2021.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Komunikacijske procedure uz Konvenciju o pravima djeteta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije, Banja Luka, 2020.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Nasilje u porodici - novine u pravnoj regulativi Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Međunarodna naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta", Trebinje, 2020.

 

 

L. Mitrović and P. Raosavljević, "Challenges in Pre-accession Harmonization of Anti-discrimination Laws in Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna naučna konferencija "EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC 4), Osijek, 2020.

 

 

L. Mitrović and V. Ikanović, "Droge u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXII Međunarodni naučni tematski skup "Droga i narkomanija", Palić, 2020.

 

 

L. Mitrović and G. Pavlović, "Uslovi za izbor, sastav i mandat sudija ustavnih sudova", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti", Banja Luka, 2020.

 

 

L. Mitrović, G. Gajić and T. Marić, "Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LX Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda, Zlatibor, 2020.

 

 

L. Mitrović and P. Raosavljević, "Right to Peaceful Assembly from Perspective of Human Rights Ombudsmen of Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IV Međunarodna naučno-stručna konferencija u organizaciji Zaštitnika građana - Autonomne pokrajine Vojvodine, Novi Sad, 2020.

 

 

L. Mitrović, "Ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Dejtonski mirovni sporazum", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna-stručna konferencija "Dvadesetpet godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma", Banja Luka, 2020.

 

 

L. Mitrović, G. Gajić and S. Tomašević, "Mjere bezbjednosti nekad", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Unifikacija prava i pravna sigurnost", Beograd, 2020.

 

 

L. Mitrović, "Četrnaest prioriteta za vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Evropskoj uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-V Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije", Banja Luka, 2020.

 

 

L. Mitrović and G. Pavlović, "Standardi u postupanjima organa bezbjednosti s ciljem poštovanja i zaštite ljudskih prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa-III Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitni centar u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-IX Međunarodna naučno-stručna konferencija "Kaznena politika i prevencija kriminaliteta", Trebinje, 2019.

 

 

L. Mitrović and N. Zivlak-Radulović, "Medicinske mjere bezbjednosti u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina", Palić, 2019.

 

 

L. Mitrović, "Pritvor i druga ograničenja slobode radi obezbjeđenja prisustva okrivljenog u kaznenim postupcima i slobode i prava lica lišenih - ograničenih slobode kretanja i komuniciranja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna konferencija "Pritvor i druge mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, Beograd, 2019.

 

 

L. Mitrović, "Ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručna konferencija "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti", Banja Luka, 2019.

 

 

L. Mitrović and S. Tomašević, "Modaliteti lišenja slobode u prekršajnim zakonodavstvima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LIX Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda, Zlatibor, 2019.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Krivičnopravna zaštita crkve i religije u Dušanovom zakoniku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija "Državno-crkveno pravo kroz vekove", Budva, 2019.

 

 

L. Mitrović, A. Ajdinović and I. Jusufbegović, "Inspekcijski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2019.

 

 

L. Mitrović and S. Tomašević, "Primanje i davanje mita u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Konferencija "Finansijski mriminalitet i korupcija u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda", Vršac, 2019.

 

 

L. Mitrović, "Izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LVIII Redovni godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravu teoriju i praksu iz Beograda, Zlatibor, 2018.

 

 

L. Mitrović, "Protection of Human Rights and Freedom of Persons Deprived of Their Liberty from the Perspective of Ombudsam for Human Rights of Bosnia and Herzegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Organizacija zaštitnika građana - Ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, Novi Sad, 2018.

 

 

L. Mitrović and M. Perić, "Primjena alternativnih mjera i krivičnih sankcija prema maloljetnicima na primjeru Bijeljinske regije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda", Prijedor, 2015.

 

 

L. Mitrović, "Alternativne mjere i prekšajne sankcije prema maloljetnicima u najnovijem Zakonu o prekšajima Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekšaja", Palić, 2015.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Oblici lišenja slobode u najnovijem prekšajnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-LV Redovno godišnje međunarodno savetovanje "Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije", Zlatibor, 2015.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Suzbijanje nasilja navijača na sportskim priredbama u Republici Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet", Trebinje, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Normativnopravni okvir oduzimanja imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-EU Support to Law Enforcement, Banja Luka, 2014.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Sankcionisanje pravnih lica: de lege lata et de lege ferenda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet", Banja Luka, 2014.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Neosnovano lišenje slobode u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Evropska Unija - izazovi proširenja i Zapadni Balkan", Banja Luka, 2014.

 

 

L. Mitrović, N. Grbić-Pavlović and G. Pavlović, "The Fundamental Principles of the Protection of Human Rights in a Minor Offence Proceeding", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International scientific conference "Macedonia and the Balkans, a Hundred Years After the WWI - Security and Euro-Atlantic Integrations, Ohrid, 2014.

 

 

L. Mitrović and T. Marić, "Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXVI Naučni skup "Prestup i Kazna: De Lege Et De Lege Ferenda", Palić, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Tužilački koncept istrage i maloljetni učinioci krivičnih djela - pravo i praksa u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regionalna konferencija "Tužilačka istraga: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, OSCE Mission to Serbia", Beograd, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Prosecutorial Model of Investigation and Juvenile Offenders", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislation and experiences in application, OSCE Mission to Serbia, Beograd, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Branilac u postupku prema maloljetnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pedesetprvo međunarodno savetovanje "Optuženje i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet, Zlatibor, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Imovinskopravni zahtjevi u kaznenim postupcima u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XVII Međunarodni naučni skup "Osiguranje, naknada štete i parnični postupak", Vršac, 2014.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Odmeravanje kazne pravnom licu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV Međunarodni naučni skup "Sinergija 2014 - Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje", Bijeljina, 2014.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Zloupotreba opojnih drogau krivičnom pravu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka", Istočno Sarajevo, 2014.

 

 

L. Mitrović, "Prekršaji maloljetnika protiv javnog reda i mira", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup "Vršnjačko nasilje", Banja Luka, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Primjer kako se lošim zakonskim rješenjima može upropastiti državna reakcija na kriminalitet", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija", Trebinje, 2013.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Security and Protection Measures in the Republic of Srpska Juvenal Criminal Law", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "The Balkans between Past and future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, Ohrid, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje u porodici prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske iz 2012. godine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXV Naučni skup "Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima", Palić, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regional Conference: "Simplified forms of procedure in criminal matters, Beograd, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Types of Simplified Procedure Used in Misdemeanour Matters in BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Regional Conference: "Simplified forms of procedure in criminal matters", Beograd, 2013.

 

 

L. Mitrović and S. Forca, "Žalbeni osnovi i žalbeni razlozi u prekršajnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pedeseto redovno međunarodno savetovanje "Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena", Zlatibor, 2013.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnom postupku u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Kriminalistički i krivično procesni aspekti dokaza i dokazivanja", Sarajevo, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Sporazumijevanje o sankciji kao pojednostavljena forma postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Kopaonik, 2013.

 

 

L. Mitrović and M. Janković, "Pravni propisi i njihovo stvaranje u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIV Međunarodni naučni skup "Sinergija 2013 - Globalizacija i savremeno poslovanje", Bijeljina, 2013.

 

 

L. Mitrović, N. Grbić-Pavlović and G. Pavlović, "Hate Speech as a Cause of Social and Political Crisis in Bosnia and Hercegovina", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Medzinarodnej vedeckej konferencie inštitut politologie FF PU v Prešove: "Kriza v politike - politika vkrize", Prešov, 2012.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Saobraćajni delitki i kaznena politika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kaznena politika - raskol između zakona i njegove primjene", Istočno Sarajevo, 2012.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Zloupotreba opojnih droga u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Naučni skup "Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti", Banja Luka, 2012.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Education of Police Officers Involved in Juvenile Proceedings", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Bezbednosta i evroatlantskite prespektivi na Balkanot", Ohrid, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Primanje i davanje mita u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodne naučne konferencije "Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja, Beograd, 2012.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Maloljetnici u prekršajnom pravu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIV Tematski naučni skup "Delikt, kazna i mogučnosti socijalne profilakse", Palić, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Vaspitne preporuke - krivičnopravne mjere sui generis", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XLIX Redovnog godišnjeg međunarodnog savjetovanja "Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva - normativni i praktični aspekt", Zlatibor, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajna reforma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske "Republika Srpska - dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive", Banja Luka, 2012.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pritvor - pojam, vrste, svrha, pravna priroda i međunarodnopravni standardi o pritvoru", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodno naučna stručna konferencija "Kriminalističko - krivično procesne karakteristike istrage prema Zakonu o krivičnom postupku", Banja Luka, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Dobre i loše strane prekršajnog naloga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Kladovo, 2012.

 

 

L. Mitrović, "Normativno-pravni okvir oduzimanja predmeta, imovinske koristi i imovine stečene izvršenjem krivičnih djela i prekšaja u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučna konferencija "Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini - sadašnjost i izazovi za budućnost", Banja Luka, 2012.

 

 

L. Mitrović and G. Mitrović, "Specijalizacija svih službenih učesnika u postupku prema maloljetnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Aktuelna pitanja u primjeni krivičnog zakonodavstva, Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje", Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Terorizam u međunarodnom i krivičnom pravu nekih zemalja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa, Mrakovica, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Uloga organa starateljstva u postupku prema maloljetnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Krivično zakonovodanstvo i prevencija kriminaliteta", Brčko, 2011.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Oblici povrede i ugrožavanja životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prva međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju "Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta", Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "New Juvenile Criminal Law in the Republic of Srpska (Meeting International Standards)", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Security in the Post-conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia, Skopje, 2011.

 

 

L. Mitrović and G. Filipić, "Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u sudu i plaćanje novčane kazne u prekršajnom postupku", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXIII tematski naučni skup "Kriminal i država reakcija: Fenomenologija, mogućnosti, perspektive, Palić, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Nasilje kao oblik ugrožavanja javnog reda i mira", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje", Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Ubistvo iz koristoljublja kao oblik kriminaliteta nasilja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučno-stručna konferencija "Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje", Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Pravna regulativa nasilja u sportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja", Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Pravna regulativa nasilja u sportu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni-skup "Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja", Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Uloga policije u postupku prema maloljetnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje", Tara, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Poreski prekršaji u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Prve međunarodne konferencije Fakulteta poslovne ekonomije, Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Maloljetničko krivično zakonodavstvo Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XLVIII Redovno godišnje međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2011.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Combat Against Terrorism in Light of the European Security Strategy", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU", Beograd, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Neophodnost edukacije i specijalizacije svih službenih učesnika u kaznenim postupcima prema maloljetnicima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prvo savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, Kladovo, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Nasilje u porodici kao prekršaj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik na Pravniot fakultet Justinijan Prvi, vo Skopje, vo čest na Nikola Matovski, Skopje, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Organi maloljetničkog krivičnog pravosuđa u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tendencije krivične represije kao instrumenti suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Zločin genocida između međunarodnog prava i politike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata, Banja Luka, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Mržnja u novom krivičnom zakonodavstvu BiH i RS", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata, Banja Luka, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Pavlović-Grbić, "Prekršajnopravni aspekt nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXII Tematsko naučni skup "Nasilnički kriminalitet: etiologija, fenomenologija, prevencija", Palić, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Pavlović-Grbić, "Međunarodnopravni standardi u materijalnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Suzbijanje kriminala i evropske integracije", Tara, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Organi maloljetničkog krivičnog pravosuđa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tendencije krivične represije kao instrumenti suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Zločin genocida između međunarodnog prava i politike", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata, Banja Luka, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Mržnja u novom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata, Banja Luka, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Prekršajnopravni aspekt nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XXII tematskog naučnog skupa "Nasilnički kriminalitet: etiologija, fenomenologija, prevencija, Palić, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Međunarodnopravni standardi u materijalnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučno-stručni skup "Suzbijanje kriminala i evropske integracije", Tara, 2010.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić-Pavlović, "Međunarodni standardi u novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XLVII Redovno godišnje međunarodno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Aktivnosti Evropske unije u suprotstavljanju pranju novca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama u suzbijanju korupcije", Banja Luka, 2010.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Evropski standardi u zaštiti životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja", Podgorica, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija "Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije i stanje i perspektive", Niš, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i "budućem" maloljetničkom kaznenom pravu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXI Tematski naučni skup "Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji", Palić, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Imovinski kriminalitet i siromaštvo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup "Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematsko savetovanje "Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH, Teslić, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Alternativne krivične sankcije u krivičnom zakonodavstvu BiH i iskustva u njihovoj primjeni", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XLVI Redovno godišnje međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Falsifikovanje službene isprave u pravu Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Bihaću, Bihać, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na prutevima u Bosni i Hercegovini - kanzeno-pravni aspekti", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski skup "Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Vrnjačka Banja, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pojam, karakteristike i vrste pokušaja krivičnog djela u krivičnom pravu BiH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajna reforma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Okruglog stola pod nazivom "Reforma krivičnom pravosuđa", Niš, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Evropski standardi u zaštiti životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodne konferencije pod nazivom: Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja, Banja Luka, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije pod nazivom: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive, Niš, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i "budućem" maloljetničkom kaznenom pravu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XXI Tematski naučni skup pod nazivom: Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji, Palić, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Imovinski kriminalitet i siromaštvo", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni skup Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kiminološka istraživanja, Banja Luka, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematsko savetovanje pon nazivom: Primena i ostvarivanje prava u oblastin, Beograd, Teslić, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Alternativne krivične sankcije u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i iskustva u njihovoj primjeni", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XLVI Redovnog godišnjeg međunarodnog savetovanja Srpskog udruženja za krivičnompravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Falsifikovanje službene isprave u pravu Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta u Bihaću, Bihać, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - kazneno-pravni aspekt", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Vrnjačka Banja, 2009.

 

 

L. Mitrović and D. Jovašević, "Pojam, karakteristike i vrste pokušaja krivičnog djela u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Okruglog stola pod nazivom: Reforma krivičnog pravosuđa, Niš, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na neka, eventualno neprihvatljiva rješenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XLV Međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2008.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić, "Prekršajne sankcije koje se izriču maloljetnim učioniocima prekršaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Tematski naučni skup "Maloljetnička delikvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja mladih, Banja Luka, 2008.

 

 

L. Mitrović, D. Jovašević and M. Simović, "Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XX tematskog naučnog skupa pod nazivom Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta, Palić, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na neka, eventualno neprihvatljiva rješenja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa XLV Redovnog godišnjeg međunarodnoga savetovanja Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Zlatibor, 2008.

 

 

L. Mitrović, D. Jovašević and M. Simović, "Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, 2008.

 

 

L. Mitrović and M. Rakić, "Nužnost teorijskog razvoja bezbednosne preventive", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: Uloga i značaj nauke u savremenom društvu, Banja Luka, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Paying and Receiving Bribes in Bosnia and Herzegovina - Economic Criminology 18", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Shanghai Academy of Social Sciences Press, Šangaj, 219.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

L. Mitrović, Sistem kaznenih sankcija u Republici Srpskoj, Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2012.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

, "Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske", Banja Luka: Istraživački centar Think-tank, 2023.

 

 

, "Upravno procesno pravo", Sarajevo: Fakultet za upravu, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, 2022.

 

 

L. Mitrović, M. Simović, D. Jovašević and M. Simović, "Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske", Banja Luka: JU Službeni glasnik Republike Srpske, 2021.

 

 

L. Mitrović, M. Simović, D. Jovašević and M. Simović, "Maloljetničko krivično pravo, treće izdanje", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2021.

 

 

D. Jovašević, L. Mitrović and V. Ikanović, "Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje", Banja Luka: JU Službeni glasnik Banja Luka, 2021.

 

 

D. Jovašević, L. Mitrović and V. Ikanović, "Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, prvo izdanje", Banja Luka: JU Službeni glasnik Banja Luka, 2018.

 

 

D. Jovašević, L. Mitrović and V. Ikanović, "Krivično pravo Republike Srpske - Opšti dio", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

D. Jovašević, L. Mitrović and V. Ikanović, "Krivično pravo Republike Srpske - Posebni dio", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

L. Mitrović and M. Jokić, "Pravo unutrašnjih poslova", Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2015.

 

 

L. Mitrović, M. Simović, D. Jovašević and M. Simović, "Maloljetničko krivično pravo, drugo izdanje", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2015.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajno pravo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2014.

 

 

L. Mitrović, M. Simović, D. Jovašević and M. Simović, "Maloljetničko krivično pravo, prvo izdanje", Istočno Sarajevo: Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Zaštita i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske - Save the Children, 2013.

 

 

L. Mitrović, "Maloljetnici u krivičnom postupku sa zbirkom propisa iz oblasti maloljetničkog pravosuđa", Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske - UNICEF, 2012.

 

 

L. Mitrović and M. Mandić, "Upravno procesno pravo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2012.

 

 

L. Mitrović, "Maloljetnički zatvor i druge varijante kažnjavanja maloljetnih učinilaca krivičnih djela ograničenjem slobode", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2012.

 

 

L. Mitrović and G. Pavlović, "Sistem bezbjednosti u Bosni i Hercegovini - pravni aspekti i aktuelno stanje", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2012.

 

 

L. Mitrović and M. Mandić, "Upravni postupak i upravni spor", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2011.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajno pravo", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2011.

 

 

L. Mitrović, "Priručnik za izradu seminarskih, diplomskih, specijalističkih i drugih pisanih radova", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2011.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajno pravo - materijalno i procesno", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2010.

 

 

L. Mitrović, "Postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", Banja Luka: Ministarstvo pravde Republike Srpske - UNICEF, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, prvo izdanje", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2010.

 

 

L. Mitrović, "Prekršajno pravo - poseban dio", Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka, 2009.

 

 

L. Mitrović, "Policijsko pravo - pravo unutrašnjih poslova", Banja Luka: Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka, 2008.

 

 

L. Mitrović, "Maloljetnička delinkvencija u Republici Srpskoj - stanje i perspektive prevencije, suzbijanja, sprečavanja i sankcionisanja", Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2008.

 

 

L. Mitrović and N. Mrvić-Petrović, "Prekršajno pravo", Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2007.

 

 

L. Mitrović and N. Grbić, "Priručnik za izradu seminarskih i diplomskih radova u oblasti pravnih, bezbjednosnih i policijskih predmeta", Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2007.

 

 

L. Mitrović and S. Ivetić, "Zbirka propisa o prekršajima", Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, 2007.

 

 

L. Mitrović, "Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske", Banja Luka: Comesgrafica, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Lj. Mitrović - H. Memić - J. Omerbegović

Naziv časopisa

Časopis za pravnu teoriju i praksu - Pravo i pravda

Naziv rada

Kućni zatvor sa elektronskim nadzorom - privid ili stvarnost u Federaciji Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2023

Stranice

453-487

Godina_Vol_IEEE

XXI

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - J. Baričanin

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON

Naziv rada

Sistem alternativnih mjera i prekršajnih sankcija u maloljetničkim prekršajnim zakonodavstvima u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

23

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - M. Janjić - J. Mitrović

Naziv časopisa

Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Kazna doživotnog zatvora - stanje i očekivanja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2023

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

XX

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - N. Grbić-Pavlović - S. Tomašević

Naziv časopisa

Deca i izazovi digitalnog okruženja

Naziv rada

Međunarodnopravni standardi kojima se reguliše zaštita od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece u digitalnom okruženju

Godina izdavanja

2022

Stranice

105-119

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - P. Dunjić

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON

Naziv rada

Izvršenje kazne zatvora u Republici Srpskoj - principi izvršenja i ustanove u kojima se izvršava kazna zatvora

Godina izdavanja

2022

Stranice

66-78

Godina_Vol_IEEE

2022

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - J. Mitrović

Naziv časopisa

Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Gašenje prekršajnog kažnjavanja

Godina izdavanja

2022

Stranice

538-554

Godina_Vol_IEEE

XIX

Br. časopisa

65

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - J. Mitrović

Naziv časopisa

Časopis "Izbor sudske prakse"

Naziv rada

Gašenje prekršajnog kažnjavanja

Godina izdavanja

2022

Stranice

64-69

Godina_Vol_IEEE

-

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - P. Raosavljević

Naziv časopisa

ECLIC 5 - EU and comparative law issues and challenges series

Naziv rada

HUMAN RIGHTS OMBUDSMENIN THE PANDEMIC - CHALLENGES IN PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS

Godina izdavanja

2021

Stranice

805-820

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Lj. Mitrović - B. Dimitrić

Naziv časopisa

Pravna riječ, Časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Kriminološki skrining cyberbullyinga u adolescenciji sa osvrtom na krivičnopravne implikacije

Godina izdavanja

2021

Stranice

737-759

Godina_Vol_IEEE

XVIII

Br. časopisa

64

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Rendić, S

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta APEIRON u Banjoj Luci

Naziv rada

Poreski delikti u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2021

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci

Naziv rada

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava

Godina izdavanja

2020

Stranice

35-47

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Marić, T

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Položaj žena u zatvorima s posebnim osvrtom na Republiku Srpsku

Godina izdavanja

2020

Stranice

503-521

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

63

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Arambašić-Živanović, T

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta sa II Naučne konferencije

Naziv rada

Rodno zasnovano nasilje - pojam i pravni okvir

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Karanović, T

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron"

Naziv rada

Kazna zatvora u Republici Srpskoj s posebnim osvrtom na njenu primjenu u praksi Okružnog suda u Banjoj Luci

Godina izdavanja

2019

Stranice

35-49

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Pavlović, G; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Zajednički istražni timovi kao savremeni alat međunarodne saradnje u krivičnim stvarima

Godina izdavanja

2019

Stranice

389-406

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

60

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Zbornik Institura za kriminološka i sociološka istraživanja

Naziv rada

Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini - naša iskustva iz 2018. godine

Godina izdavanja

2019

Stranice

107-119

Godina_Vol_IEEE

38

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Tomašević, S

Naziv časopisa

Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Naziv rada

Dječiji ustav i njegova uloga u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2019

Stranice

93-118

Godina_Vol_IEEE

38

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mitrović, J

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

O govoru mržnje uopšte, s posebnim osvrtom na govor mržnje u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2019

Stranice

217-231

Godina_Vol_IEEE

68

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Kosić, D

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Uloga policije u oduzimanju imovine koje je proistekla izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

33-53

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

56

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mitrović, J

Naziv časopisa

Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici

Naziv rada

Krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Stranice

96-112

Godina_Vol_IEEE

35

Br. časopisa

44

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Pavlović, G

Naziv časopisa

Academic Journal of the Human Rights and Equality Institution of Turkey

Naziv rada

Right to Privacy and Special Investigative Actions

Godina izdavanja

2018

Stranice

97-119

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

Anali poslovne ekonomije, Časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikacije

Naziv rada

Hitne mjere zaštite žrtava nasilja u porodici

Godina izdavanja

2016

Stranice

50-61

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

14

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Policijsko upozorenje u novom prekršajnom zakonodavstvu i mogućnosti njegove praktične primjene

Godina izdavanja

2015

Stranice

307-325

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

44

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Stručnost procesnih učesnika u postupku prema maloljetnicima u Republici Srpskoj - dosadašnja iskustva i kako dalje

Godina izdavanja

2015

Stranice

109-125

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron"

Naziv rada

Primjena uslovnog otpusta u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2015

Stranice

5-22

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja VJEŠTAK

Naziv rada

Kaznenopravna zaštita prava iz radnih odnosa u kaznenom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Stranice

341-348

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron"

Naziv rada

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i njen značaj po maloljetničko krivično pravo Republike Srpske

Godina izdavanja

2014

Stranice

5-17

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mirkonj, N

Naziv časopisa

XIII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti "Aktivnosti na suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini"

Naziv rada

Maloljetničko krivično zakonodavstvo Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2014

Stranice

435-450

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Alternativne sankcije za maloljetnike

Godina izdavanja

2014

Stranice

65-81

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

40

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Naučno stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja VJEŠTAK

Naziv rada

Dokazna sredstva u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2014

Stranice

29-36

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Uslovni otpust u krivičnom pravu i praksi Republike Srpske

Godina izdavanja

2014

Stranice

5-19

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panervropskog univerziteta "Apeiron"

Naziv rada

Vaspitne preporuke i njihova primjena u uporednom pravu

Godina izdavanja

2013

Stranice

19-34

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj - prekršajni nalog i sporazum o sankciji

Godina izdavanja

2013

Stranice

137-153

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Međunarodna konferencija "Razvoj naučne misli kao determinanta društvenog i tehnološkog razvoja"

Naziv rada

Neosnovano lišenje slobode u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije

Godina izdavanja

2013

Stranice

295-306

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Kaznenopravna zaštita policijskih službenika u kaznenom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2013

Stranice

287-301

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

37

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Moderna uprava

Naziv rada

Biometrija i lična karta: potreba ili pomodarstvo

Godina izdavanja

2013

Stranice

97-109

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Časopis za upravu i upravno pravo UPRAVA

Naziv rada

Za i protiv biometrijskih putnih isprava državljana Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2013

Stranice

25-42

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Forca, S

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Izvršenje prekršajnih sankcija

Godina izdavanja

2012

Stranice

287-301

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta APEIRON

Naziv rada

Javno okupljanje u pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2012

Stranice

112-123

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta APEIRON

Naziv rada

Pritvor u sudskoj praksi u Republici Srbiji

Godina izdavanja

2012

Stranice

308-333

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Kazna maloljetničkog zatvora u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2012

Stranice

279-290

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

33

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

Naziv rada

Međunarodna krivična djela prema Statutu Haškog tribunala i Rimskom statutu

Godina izdavanja

2012

Stranice

137-152

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Pavlović, G

Naziv časopisa

Godišnjak Evropskog defendologija centra

Naziv rada

Pojmovno određenje bezbjednosti kao sistema, s prikazom sistema bezbjednosti Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2012

Stranice

148-156

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Mjere bezbjednosti u maloljetničkom krivičnom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2012

Stranice

265-275

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Naziv rada

Smrtna kazna

Godina izdavanja

2012

Stranice

7-17

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Sadržaj prekršajnog naloga i postupak po zahtjevu za sudsko odlučivanje

Godina izdavanja

2011

Stranice

425-442

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Terorizam u krivičnom pravu

Godina izdavanja

2011

Stranice

61-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta "Apeiron"

Naziv rada

Kaznena odgovornost za učestvovanje u tuči u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2011

Stranice

45-61

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Zaštitne mjere iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Godina izdavanja

2011

Stranice

369-384

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

29

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Perjanik

Naziv rada

Prekršajni nalog i njegova primjena

Godina izdavanja

2011

Stranice

59-69

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

26

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Dokazi i dokazni postupak u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2011

Stranice

389-401

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - II dio rada

Godina izdavanja

2010

Stranice

121-133

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine - I deo

Godina izdavanja

2010

Stranice

67-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine - II deo

Godina izdavanja

2010

Stranice

63-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Javni skupovi u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Stranice

62-78

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Đukić, B

Naziv časopisa

Pravo i Pravda

Naziv rada

Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela prema novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela

Godina izdavanja

2010

Stranice

41-52

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Izrada pravnih propisa

Godina izdavanja

2010

Stranice

63-68

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Sudska praksa

Naziv rada

Neka novarješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2010

Stranice

66-71

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Međunarodnopravni standardi u procesnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Stranice

477-488

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

23

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu - I deo

Godina izdavanja

2010

Stranice

64-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv časopisa

XXIII susret PRAVO I PROSTOR - Harmonizacija i pravo na razliku, Pravni život, tom 1

Naziv rada

Međunarodnopravni standardi i posebna načela postupka prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2010

Stranice

861-877

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Sistem krivičnih djela u međunarodnom krivičnom pravu - II deo

Godina izdavanja

2010

Stranice

64-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Privatizacija, tranzicija i oblici ispoljavanja korupcije

Godina izdavanja

2010

Stranice

107-127

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - 2 dio

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Javni skupovi u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Đukić, B

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Oduzimanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela prema novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Izrada pravnih propisa

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Falsifokovanje kao oblik napada na hartije od vrednosti

Godina izdavanja

2009

Stranice

33-54

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Organizacija i nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2009

Stranice

60-68

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Socijalna misao

Naziv rada

Nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama

Godina izdavanja

2009

Stranice

23-34

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Krivično djelo razbojništva u teoriji i praksi Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2009

Stranice

11-35

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Osvrt na izmjene i dopune Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

455-469

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog djela

Godina izdavanja

2009

Stranice

81-99

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Sudska praksa

Naziv rada

Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja u teoriji i praksi

Godina izdavanja

2009

Stranice

58-64

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Nužnost izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

70-75

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Maloljetničke krivične sankcije u novom Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

263-281

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

19

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Đukić, B; Jovašević, D

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2009

Stranice

283-311

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

19

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

121-139

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

TEME

Naziv rada

Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2009

Stranice

837-851

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - I dio rada

Godina izdavanja

2009

Stranice

73-95

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Ustavnost i zakonitost

Godina izdavanja

2009

Stranice

64-69

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Perjanik

Naziv rada

Krivična djela korupcije

Godina izdavanja

2009

Stranice

71-85

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

21

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Elementi i ciljevi oporezivanja u savremenom fiskalnom sistemu

Godina izdavanja

2009

Stranice

59-74

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ljubinko, Mitrović

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Falsifikovanje kao oblik napada na hartije od vrednosti

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Organizacija i nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

3

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Socijalna misao

Naziv rada

Nasilje na sportskim prireddbama

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Krivično djelo razbojništva u teoriji i praksi BiH

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Osvrt na izmjene i dopune Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Nužna odbrana kao osnov isključenja postojanja krivičnog djela

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Sudska praksa

Naziv rada

Krivična dela ugrožavanja javnog saobraćaja

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Nužnost izmjena Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Maloljetničke krivične sankcije u novom Zakonu o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicama u krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

19

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Đukić, B; Jovašević, D; Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Izvršenje kazne zatvora u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na izvršenje u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

19

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Krivične sankcije prema maloljetnicima u Zakonu o Zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

TEME

Naziv rada

Problem korupcije u međunarodnom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Pojam, naziv, predmet i pravna priroda međunarodnog krivičnog prava - 1 dio

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Ustavnost i zakonitost

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Perjanik

Naziv rada

Krivična djela korupcije

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

21

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Elementi i ciljevi oporezivanja u savremenom fiskalnom sistemu

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Defendologija

Naziv rada

Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

22

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Nauka - Bezbednost - Policija

Naziv rada

Lična karta državljana Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - Maloljetničke krivične i prekršajne sankcije

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Radni odnosi zaposlenih u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

O pomilovanju uopšte, s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu BiH

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Amnestija u krivičnom pravu BiH

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Defendologija

Naziv rada

Detektivska djelatnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na obuku privatnih detektiva

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

23

Br. časopisa

24

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Perjanik

Naziv rada

Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

18

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Uporedno pravni aspekti korupcije

Godina izdavanja

2008

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Defendologija

Naziv rada

Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

43-52

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

21

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Ubistvo policajca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

5-21

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Nauka-Bezbednost-Policija

Naziv rada

Lična karta državljana Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

155-171

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić, N

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine - Maloljetničke krivične i prekršajne sankcije

Godina izdavanja

2008

Stranice

537-555

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Radni odnosti zaposlenih u organima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Stranice

62-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

O pomilovanju uopšte, s posebnim osvrtom na pomilovanje u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2008

Stranice

27-42

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Karakteristike amnestije u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2008

Stranice

15-31

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Rerjanik

Naziv rada

Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Stranice

92-100

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

17

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovna ekonomija

Naziv rada

Uporedno pravni aspekti korupcije

Godina izdavanja

2008

Stranice

43-64

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Defendologija

Naziv rada

Saobraćajni prekršaji i novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Stranice

173-183

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

19

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2007

Stranice

60-68

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Žalba protiv prvostepenog rješenja donesenog u upravnom postupku

Godina izdavanja

2007

Stranice

864-877

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Nauka-Bezbednost-Policija

Naziv rada

Nasilje nad djecom i prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - Violence against children and breaches of the law on protection from domestic violence

Godina izdavanja

2007

Stranice

163-175

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Nasilje nad djecom

Godina izdavanja

2007

Stranice

363-376

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Prekršaji protiv javnog reda i mira

Godina izdavanja

2007

Stranice

1037-1054

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Sudska praksa

Naziv rada

Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Stranice

66-75

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Defendologija

Naziv rada

Saobraćajni prekršaji i novi Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

20

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Žalba protiv prvostepenog rješenja donesenog u upravnom postupku

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Nauka - Bezbednost - Policija

Naziv rada

Nasilje nad djecom i prekršaji iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - Violence against children and breaches of the law on protection from domestic violence

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Nasilje nad djecom

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Prekršaji protiv javnog reda i mira

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv časopisa

Sudska praksa

Naziv rada

Prekršaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2007

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Pokretanje prekršajnog postupka

Godina izdavanja

2006

Stranice

493-505

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Žalba na rješenje o prekršaju

Godina izdavanja

2006

Stranice

437-448

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Usmeni pretres u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2006

Stranice

81-85

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Godina izdavanja

2006

Stranice

653-664

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Uloga ovlašćenog organa u prekršajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2006

Stranice

21-33

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Pokretanje prekršajnog postupka

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Žalba na rješenje o prekršaju

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Usmeni pretres u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Ovlašćeni organ u prekršajnom postupku u Federaciji Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Savremeni aspekti policijskog obrazovanja

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Status sudija ustavnih sudova kao garancija njihove nezavisnosti

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Prekršajne sankcije u Nacrtu Zakona o prekršajima RS

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Prekršajne sankcije

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Prekršajni nalog kao način pokretanja prekršajnog postupka

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Status sudija ustavnih sudova

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Savremeni aspekti policijskog obrazovanja

Godina izdavanja

2005

Stranice

145-151

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Bezbjednost, policija, građani

Naziv rada

Status sudija ustavnih sudova kao garancija njihove nezavisnosti

Godina izdavanja

2005

Stranice

263-268

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Prekršajne sankcije u Nacrtu Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2005

Stranice

68-71

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Prekršajne sankcije u nacrtu Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2005

Stranice

437-443

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Prekršajni nalog kao način pokretanja prekršajnog postupka

Godina izdavanja

2005

Stranice

47-51

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Status sudija ustavnih sudova

Godina izdavanja

2005

Stranice

48-52

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

11

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Izbor sudske prakse

Naziv rada

Ustavni sud - stvaralac ili zaštitnik ustava

Godina izdavanja

2003

Stranice

68-70

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv časopisa

Poslovne novine

Naziv rada

Obaveznost i izvršnost odluka ustavnih sudova

Godina izdavanja

1999

Stranice

20-21

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Lj. Mitrović - N. Grbić-Pavlović - S. Tomašević

Naziv rada

Opojne droge u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Narko kriminalitet - prevencija i represija

Grad

Višegrad

Stranice

7-26

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - V. Ikanović

Naziv rada

Krivično zakonodavstvo Republike Srpske - Koliko smo daleko od idealnog stanja???

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Pravo između ideala i stvarnosti

Grad

-

Stranice

195-215

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini i Institut za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - V. Mitrović - J. Mitrović

Naziv rada

Posebne obaveze i njihova primjena u krivičnim postupcima prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - T. Marić

Naziv rada

Pravo na slobodu kretanja - kada su interesi pojedinca i društva suprostavljeni

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - J. Mitrović

Naziv rada

Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Dve decenije reforme kaznenog zakonodavstva - iskustva i pouke

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović

Naziv rada

Zašto je državna imovina kamen spoticanja u Bosni i Hercegovini - Ima li rješenja kojim bi bile zadovoljne sve strane?

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: BiH u procjepu Dejtonsko-Briselskih politika

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar za lobiranje

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - G. Maričić - G. Pavlović

Naziv rada

Prekršaji u privredi Republike Srpske

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

KRIVIČNOPROCESNI INSTRUMENTI EFIKASNOSTI DRŽAVNE REAKCIJE NA KRIMINALITET (NORME I PRAKSA)

Grad

Bijeljina

Stranice

304-328

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - T. Marić

Naziv rada

WORK IN THE PUBLIC INTEREST IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

1-17

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - J. Mitrović

Naziv rada

Sistem krivičnih sankcija prema Krivičnom zakoniku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 27. januara 1929. godine

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Vaninstitucionalne mere, pojednostavljenje forme postupanja i drugi krivičnopravni instrumenti reakcije na kriminalitet i pozitivno kazneno zakonodavs

Grad

Zlatibor

Stranice

535-546

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - V. Ikanović

Naziv rada

Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Dvanaeste međunarodne naučno-stručne konferencije pod nazivom: Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sre

Grad

Bijeljina

Stranice

7-27

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - V. Ikanović

Naziv rada

Jemstvo u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova sa 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović-UNIFIKACIJA PRAVA I PRAVNA SIGURNOST

Grad

Beograd

Stranice

563-580

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Lj. Mitrović - G. Pavlović

Naziv rada

Uloga Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Zbornik radova sa VI Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: Institucije i prevencija finansijskog kriminaliteta

Grad

Beograd

Stranice

141-157

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

O suverenitetu uopšte - postoje li suverene države

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar za lobiranje Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Raosavljević, P

Naziv rada

Human Rights Ombudsmenin the Pandemic - Challenges in Protection of Vulnerable Groups

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

International Scientific Conference "EU 2021 - The future of the EU in and after the pandemic"

Grad

Osijek

Stranice

805-820

Izdavač

Pravni fakultet u Osijeku

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

XII Međunarodna naučno-stručna konferencija "Adekvatnost državne redakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku"

Grad

Bijeljina

Stranice

7-27

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Komunikacijske procedure uz Konvenciju o pravima djeteta

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

IV Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije

Grad

Banja Luka

Stranice

14-29

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Nasilje u porodici - novine u pravnoj regulativi Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XI Međunarodna naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta"

Grad

Trebinje

Stranice

83-97

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Raosavljević, P

Naziv rada

Challenges in Pre-accession Harmonization of Anti-discrimination Laws in Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Četvrta međunarodna naučna konferencija "EU and Comparative Law Issues and Challenges Series (ECLIC 4)

Grad

Osijek

Stranice

1119-1134

Izdavač

Pravni fakultet u Osijeku

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Ikanović, V

Naziv rada

Droge u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XXXII Međunarodni naučni tematski skup "Droga i narkomanija"

Grad

Palić

Stranice

187-203

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Pavlović, G

Naziv rada

Uslovi za izbor, sastav i mandat sudija ustavnih sudova

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti"

Grad

Banja Luka

Stranice

82-95

Izdavač

--

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Gajić, G; Marić, T

Naziv rada

Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

LX Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda

Grad

Zlatibor

Stranice

538-554

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Raosavljević, P

Naziv rada

Right to Peaceful Assembly from Perspective of Human Rights Ombudsmen of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

IV Međunarodna naučno-stručna konferencija u organizaciji Zaštitnika građana - Autonomne pokrajine Vojvodine

Grad

Novi Sad

Stranice

421-445

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Dejtonski mirovni sporazum

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Naučna-stručna konferencija "Dvadesetpet godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma"

Grad

Banja Luka

Stranice

97-110

Izdavač

Centar za lobiranje Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Gajić, G; Tomašević, S

Naziv rada

Mjere bezbjednosti nekad

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Unifikacija prava i pravna sigurnost"

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Četrnaest prioriteta za vlasti u Bosni i Hercegovini u procesu pridruživanja Evropskoj uniji

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

V Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Pavlović, G

Naziv rada

Standardi u postupanjima organa bezbjednosti s ciljem poštovanja i zaštite ljudskih prava

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

III Međunarodni naučni skup "Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

11-37

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitni centar u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

IX Međunarodna naučno-stručna konferencija "Kaznena politika i prevencija kriminaliteta"

Grad

Trebinje

Stranice

25-43

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Zivlak-Radulović, N

Naziv rada

Medicinske mjere bezbjednosti u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XXXI Međunarodni naučni tematski skup "Kazneno pravo i medicina"

Grad

Palić

Stranice

105-121

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Pritvor i druga ograničenja slobode radi obezbjeđenja prisustva okrivljenog u kaznenim postupcima i slobode i prava lica lišenih - ograničenih slobode kretanja i komuniciranja

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Regionalna konferencija "Pritvor i druge mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku

Grad

Beograd

Stranice

183-200

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Naučno-stručna konferencija "BiH i Evropski okvir pravosuđa, pravde, slobode i bezbjednosti"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Centar za lobiranje Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Tomašević, S

Naziv rada

Modaliteti lišenja slobode u prekršajnim zakonodavstvima Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

LIX Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda

Grad

Zlatibor

Stranice

625-647

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Krivičnopravna zaštita crkve i religije u Dušanovom zakoniku

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Naučna konferencija "Državno-crkveno pravo kroz vekove"

Grad

Budva

Stranice

73-82

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Ajdinović, A; Jusufbegović, I

Naziv rada

Inspekcijski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XIV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

433-450

Izdavač

Udruženje sudija Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Tomašević, S

Naziv rada

Primanje i davanje mita u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Konferencija "Finansijski mriminalitet i korupcija u organizaciji Instituta za uporedno pravo iz Beograda"

Grad

Vršac

Stranice

81-103

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Izvršenje vaspitne mjere upućivanja u vaspitno-popravni dom u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

LVIII Redovni godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravu teoriju i praksu iz Beograda

Grad

Zlatibor

Stranice

522-534

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Protection of Human Rights and Freedom of Persons Deprived of Their Liberty from the Perspective of Ombudsam for Human Rights of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Organizacija zaštitnika građana - Ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

Grad

Novi Sad

Stranice

221-239

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Perić, M

Naziv rada

Primjena alternativnih mjera i krivičnih sankcija prema maloljetnicima na primjeru Bijeljinske regije

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda"

Grad

Prijedor

Stranice

351-363

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Alternativne mjere i prekšajne sankcije prema maloljetnicima u najnovijem Zakonu o prekšajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

XXVII Tematski naučni skup "Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekšaja"

Grad

Palić

Stranice

157-169

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Oblici lišenja slobode u najnovijem prekšajnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

LV Redovno godišnje međunarodno savetovanje "Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije"

Grad

Zlatibor

Stranice

663-679

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Suzbijanje nasilja navijača na sportskim priredbama u Republici Srbiji

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Četvrta međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

218-228

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Zaštita životne sredine u krivičnom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet"

Grad

Trebinje

Stranice

275-289

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Normativnopravni okvir oduzimanja imovine stečene izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

EU Support to Law Enforcement

Grad

Banja Luka

Stranice

131-139

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Sankcionisanje pravnih lica: de lege lata et de lege ferenda

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet"

Grad

Banja Luka

Stranice

277-290

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Neosnovano lišenje slobode u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Evropska Unija - izazovi proširenja i Zapadni Balkan"

Grad

Banja Luka

Stranice

295-305

Izdavač

Banja Luka College

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N; Pavlović, G

Naziv rada

The Fundamental Principles of the Protection of Human Rights in a Minor Offence Proceeding

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

International scientific conference "Macedonia and the Balkans, a Hundred Years After the WWI - Security and Euro-Atlantic Integrations

Grad

Ohrid

Stranice

470-485

Izdavač

Fakultet bezbednosti Skopje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Marić, T

Naziv rada

Novčana kazna - de lege lata et de lege ferenda

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XXVI Naučni skup "Prestup i Kazna: De Lege Et De Lege Ferenda"

Grad

Palić

Stranice

189-204

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Tužilački koncept istrage i maloljetni učinioci krivičnih djela - pravo i praksa u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Regionalna konferencija "Tužilačka istraga: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, OSCE Mission to Serbia"

Grad

Beograd

Stranice

363-372

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Prosecutorial Model of Investigation and Juvenile Offenders

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Prosecutorial investigation: regional criminal procedure legislation and experiences in application, OSCE Mission to Serbia

Grad

Beograd

Stranice

407-416

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Branilac u postupku prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Pedesetprvo međunarodno savetovanje "Optuženje i drugi krivičnopravni instrumenti državne reakcije na kriminalitet

Grad

Zlatibor

Stranice

663-675

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Imovinskopravni zahtjevi u kaznenim postupcima u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XVII Međunarodni naučni skup "Osiguranje, naknada štete i parnični postupak"

Grad

Vršac

Stranice

387-405

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Odmeravanje kazne pravnom licu

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

XV Međunarodni naučni skup "Sinergija 2014 - Privredni kriminalitet i savremeno poslovanje"

Grad

Bijeljina

Stranice

14-18

Izdavač

Univerzitet Sinergija u Bijeljini

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Zloupotreba opojnih drogau krivičnom pravu s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka"

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Prekršaji maloljetnika protiv javnog reda i mira

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup "Vršnjačko nasilje"

Grad

Banja Luka

Stranice

211-222

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Primjer kako se lošim zakonskim rješenjima može upropastiti državna reakcija na kriminalitet

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija"

Grad

Trebinje

Stranice

99-112

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Security and Protection Measures in the Republic of Srpska Juvenal Criminal Law

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "The Balkans between Past and future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration

Grad

Ohrid

Stranice

699-713

Izdavač

Fakultet za bezbednost Skopje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Nasilje u porodici prema Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske iz 2012. godine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

XXV Naučni skup "Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima"

Grad

Palić

Stranice

231-248

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Pojednostavljene forme postupanja u prekršajnim stvarima u BiH

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Regional Conference: "Simplified forms of procedure in criminal matters

Grad

Beograd

Stranice

340-348

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Types of Simplified Procedure Used in Misdemeanour Matters in BiH

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Regional Conference: "Simplified forms of procedure in criminal matters"

Grad

Beograd

Stranice

372-380

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Forca, S

Naziv rada

Žalbeni osnovi i žalbeni razlozi u prekršajnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Pedeseto redovno međunarodno savetovanje "Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena"

Grad

Zlatibor

Stranice

516-533

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Mjere za obezbjeđenje prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnom postupku u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Kriminalistički i krivično procesni aspekti dokaza i dokazivanja"

Grad

Sarajevo

Stranice

141-154

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Sporazumijevanje o sankciji kao pojednostavljena forma postupanja u prekršajnim stvarima u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Grad

Kopaonik

Stranice

75-84

Izdavač

Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Janković, M

Naziv rada

Pravni propisi i njihovo stvaranje u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

XIV Međunarodni naučni skup "Sinergija 2013 - Globalizacija i savremeno poslovanje"

Grad

Bijeljina

Stranice

402-411

Izdavač

Univerzitet Sinergija u Bijeljini

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N; Pavlović, G

Naziv rada

Hate Speech as a Cause of Social and Political Crisis in Bosnia and Hercegovina

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Medzinarodnej vedeckej konferencie inštitut politologie FF PU v Prešove: "Kriza v politike - politika vkrize"

Grad

Prešov

Stranice

99-117

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Saobraćajni delitki i kaznena politika

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Kaznena politika - raskol između zakona i njegove primjene"

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

157-174

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Zloupotreba opojnih droga u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

VI Naučni skup "Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti"

Grad

Banja Luka

Stranice

281-291

Izdavač

FBZ Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Education of Police Officers Involved in Juvenile Proceedings

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Bezbednosta i evroatlantskite prespektivi na Balkanot"

Grad

Ohrid

Stranice

305-318

Izdavač

Fakultet za bezbednost Skopje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Primanje i davanje mita u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodne naučne konferencije "Borba protiv korupcije - iskustva i poređenja

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Maloljetnici u prekršajnom pravu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

XXIV Tematski naučni skup "Delikt, kazna i mogučnosti socijalne profilakse"

Grad

Palić

Stranice

231-244

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Vaspitne preporuke - krivičnopravne mjere sui generis

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

XLIX Redovnog godišnjeg međunarodnog savjetovanja "Aktuelna pitanja krivičnog zakonodavstva - normativni i praktični aspekt"

Grad

Zlatibor

Stranice

276-287

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Prekršajna reforma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Naučni skup Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske "Republika Srpska - dvadeset godina razvoja - dostignuća, izazovi i perspektive"

Grad

Banja Luka

Stranice

859-877

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Pritvor - pojam, vrste, svrha, pravna priroda i međunarodnopravni standardi o pritvoru

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Međunarodno naučna stručna konferencija "Kriminalističko - krivično procesne karakteristike istrage prema Zakonu o krivičnom postupku"

Grad

Banja Luka

Stranice

107-117

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Dobre i loše strane prekršajnog naloga

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Godišnje savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Grad

Kladovo

Stranice

1-11

Izdavač

Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Normativno-pravni okvir oduzimanja predmeta, imovinske koristi i imovine stečene izvršenjem krivičnih djela i prekšaja u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Naučna konferencija "Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini - sadašnjost i izazovi za budućnost"

Grad

Banja Luka

Stranice

131-147

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mitrović, G

Naziv rada

Specijalizacija svih službenih učesnika u postupku prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Aktuelna pitanja u primjeni krivičnog zakonodavstva

Grad

Banja Luka

Stranice

279-290

Izdavač

Pravni fakultet u Banjoj Luci

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Nasilje i nedolično ponašanje na sportskim priredbama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prva međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje"

Grad

Banja Luka

Stranice

125-138

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Terorizam u međunarodnom i krivičnom pravu nekih zemalja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa

Grad

Mrakovica

Stranice

429-443

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Uloga organa starateljstva u postupku prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Krivično zakonovodanstvo i prevencija kriminaliteta"

Grad

Brčko

Stranice

323-335

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Oblici povrede i ugrožavanja životne sredine

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prva međunarodna konferencija o dostignućima u održivom razvoju "Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta"

Grad

Banja Luka

Stranice

136-146

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

New Juvenile Criminal Law in the Republic of Srpska (Meeting International Standards)

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Security in the Post-conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia

Grad

Skopje

Stranice

194-203

Izdavač

Fakultet bezbednosti Skopje

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Filipić, G

Naziv rada

Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u sudu i plaćanje novčane kazne u prekršajnom postupku

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

XXIII tematski naučni skup "Kriminal i država reakcija: Fenomenologija, mogućnosti, perspektive

Grad

Palić

Stranice

383-392

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Nasilje kao oblik ugrožavanja javnog reda i mira

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje"

Grad

Banja Luka

Stranice

127-143

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Ubistvo iz koristoljublja kao oblik kriminaliteta nasilja

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodna naučno-stručna konferencija "Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje"

Grad

Banja Luka

Stranice

75-90

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Pravna regulativa nasilja u sportu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja"

Grad

Banja Luka

Stranice

287-301

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Pravna regulativa nasilja u sportu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodni naučni-skup "Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj - Bosni i Hercegovini i obezbjeđenje sportskih događaja"

Grad

Banja Luka

Stranice

287-301

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Uloga policije u postupku prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje"

Grad

Tara

Stranice

139-148

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Poreski prekršaji u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Prve međunarodne konferencije Fakulteta poslovne ekonomije

Grad

Banja Luka

Stranice

384-393

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Maloljetničko krivično zakonodavstvo Republike Srpske

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

XLVIII Redovno godišnje međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Grad

Zlatibor

Stranice

325-336

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Combat Against Terrorism in Light of the European Security Strategy

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU"

Grad

Beograd

Stranice

447-462

Izdavač

Institut za međunarodnu politiku i privredu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Neophodnost edukacije i specijalizacije svih službenih učesnika u kaznenim postupcima prema maloljetnicima

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Prvo savetovanje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Grad

Kladovo

Stranice

101-110

Izdavač

Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Nasilje u porodici kao prekršaj

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Zbornik na Pravniot fakultet Justinijan Prvi, vo Skopje, vo čest na Nikola Matovski

Grad

Skopje

Stranice

173-184

Izdavač

Pravniot fakultet Justinijan Prvi

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Organi maloljetničkog krivičnog pravosuđa u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Savremene tendencije krivične represije kao instrumenti suzbijanja kriminaliteta

Grad

Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Zločin genocida između međunarodnog prava i politike

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Mržnja u novom krivičnom zakonodavstvu BiH i RS

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinka; Pavlović-Grbić, N

Naziv rada

Prekršajnopravni aspekt nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

XXII Tematsko naučni skup "Nasilnički kriminalitet: etiologija, fenomenologija, prevencija"

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinka; Pavlović-Grbić, N

Naziv rada

Međunarodnopravni standardi u materijalnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "Suzbijanje kriminala i evropske integracije"

Grad

Tara

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Organi maloljetničkog krivičnog pravosuđa

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Savremene tendencije krivične represije kao instrumenti suzbijanja kriminaliteta

Grad

Bijeljina

Stranice

139-153

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Zločin genocida između međunarodnog prava i politike

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata

Grad

Banja Luka

Stranice

301-321

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Mržnja u novom krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Kako prevazići govor mržnje i netoleranciju u interesu što bolje političke kampanje i demokratskih rezultata

Grad

Banja Luka

Stranice

134-140

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Prekršajnopravni aspekt nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Zbornik radova sa XXII tematskog naučnog skupa "Nasilnički kriminalitet: etiologija, fenomenologija, prevencija

Grad

Palić

Stranice

213-231

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Međunarodnopravni standardi u materijalnom dijelu novog Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Naučno-stručni skup "Suzbijanje kriminala i evropske integracije"

Grad

Tara

Stranice

266-276

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić-Pavlović, N

Naziv rada

Međunarodni standardi u novom Zakonu o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela Republike Srpske

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

XLVII Redovno godišnje međunarodno savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Grad

Zlatibor

Stranice

271-282

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Aktivnosti Evropske unije u suprotstavljanju pranju novca

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama u suzbijanju korupcije"

Grad

Banja Luka

Stranice

283-301

Izdavač

Visola škola unutrašnjih poslova

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Evropski standardi u zaštiti životne sredine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodna konferencija "Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja"

Grad

Podgorica

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko, Jovašević, D

Naziv rada

Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija "Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije i stanje i perspektive"

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i "budućem" maloljetničkom kaznenom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

XXI Tematski naučni skup "Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji"

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Imovinski kriminalitet i siromaštvo

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup "Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Tematsko savetovanje "Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH

Grad

Teslić

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Alternativne krivične sankcije u krivičnom zakonodavstvu BiH i iskustva u njihovoj primjeni

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

XLVI Redovno godišnje međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Falsifikovanje službene isprave u pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Bihaću

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na prutevima u Bosni i Hercegovini - kanzeno-pravni aspekti

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Tematski skup "Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Pojam, karakteristike i vrste pokušaja krivičnog djela u krivičnom pravu BiH

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Prekršajna reforma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Okruglog stola pod nazivom "Reforma krivičnom pravosuđa"

Grad

Niš

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Evropski standardi u zaštiti životne sredine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Međunarodne konferencije pod nazivom: Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja

Grad

Banja Luka

Stranice

135-153

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Evropski standardi i pravo Republike Srbije u oblasti suzbijanja pranja novca

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije pod nazivom: Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive

Grad

Niš

Stranice

9-21

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Standardi UN i drugi međunarodni dokumenti u pozitivnom i "budućem" maloljetničkom kaznenom pravu Republike Srpske

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

XXI Tematski naučni skup pod nazivom: Kontrola kriminaliteta i evropski standardi: stanje u Srbiji

Grad

Palić

Stranice

243-259

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Imovinski kriminalitet i siromaštvo

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Međunarodni naučni skup Defendologija centra za bezbjednosna, sociološka i kiminološka istraživanja

Grad

Banja Luka

Stranice

145-160

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, odnosno policijskim organima

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Tematsko savetovanje pon nazivom: Primena i ostvarivanje prava u oblastin

Grad

Beograd, Teslić

Stranice

90-106

Izdavač

Glosarijum

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Alternativne krivične sankcije u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i iskustva u njihovoj primjeni

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova sa XLVI Redovnog godišnjeg međunarodnog savetovanja Srpskog udruženja za krivičnompravnu teoriju i praksu

Grad

Zlatibor

Stranice

281-303

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Falsifikovanje službene isprave u pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Bihaću

Grad

Bihać

Stranice

81-96

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Primjena Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini - kazneno-pravni aspekt

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Praktična primena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Grad

Vrnjačka Banja

Stranice

173-191

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D

Naziv rada

Pojam, karakteristike i vrste pokušaja krivičnog djela u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

211-226

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Okruglog stola pod nazivom: Reforma krivičnog pravosuđa

Grad

Niš

Stranice

269-288

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na neka, eventualno neprihvatljiva rješenja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

XLV Međunarodno savjetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Grad

Zlatibor

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić, N

Naziv rada

Prekršajne sankcije koje se izriču maloljetnim učioniocima prekršaja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Tematski naučni skup "Maloljetnička delikvencija kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja mladih

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D; Simović, M

Naziv rada

Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Neka nova rješenja u prekršajnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Zbornik radova sa XX tematskog naučnog skupa pod nazivom Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta

Grad

Palić

Stranice

283-297

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Reforma prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na neka, eventualno neprihvatljiva rješenja

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Zbornik radova sa XLV Redovnog godišnjeg međunarodnoga savetovanja Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Grad

Zlatibor

Stranice

282-302

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jovašević, D; Simović, M

Naziv rada

Korupcija u međunarodnom i uporednom krivičnom pravu

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

145-197

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Rakić, M

Naziv rada

Nužnost teorijskog razvoja bezbednosne preventive

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa pod nazivom: Uloga i značaj nauke u savremenom društvu

Grad

Banja Luka

Stranice

90-101

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Paying and Receiving Bribes in Bosnia and Herzegovina - Economic Criminology 18

Godina izdavanja

219

Naziv konferencije

Shanghai Academy of Social Sciences Press

Grad

Šangaj

Stranice

342-349

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Sistem kaznenih sankcija u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Lj. Mitrović - M. Čodo - D. Erdelić

Naslov

Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2023

Grad

Banja Luka

Izdavač

Istraživački centar Think-tank

Tip

Knjiga

 

Autori

Lj. Mitrović - M. Tanović

Naslov

Upravno procesno pravo

Godina izdavanja

2022

Grad

Sarajevo

Izdavač

Fakultet za upravu, pridružena članica Univerziteta u Sarajevu

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Simović, M; Jovašević, D; Simović, M

Naslov

Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

JU Službeni glasnik Republike Srpske

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Simović, M; Jovašević, D; Simović, M

Naslov

Maloljetničko krivično pravo, treće izdanje

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Jovašević, D; Mitrović, Ljubinko; Ikanović, V

Naslov

Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

JU Službeni glasnik Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Jovašević, D; Mitrović, Ljubinko; Ikanović, V

Naslov

Komentar Krivičnog zakonika Republike Srpske, prvo izdanje

Godina izdavanja

2018

Grad

Banja Luka

Izdavač

JU Službeni glasnik Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Jovašević, D; Mitrović, Ljubinko; Ikanović, V

Naslov

Krivično pravo Republike Srpske - Opšti dio

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Jovašević, D; Mitrović, Ljubinko; Ikanović, V

Naslov

Krivično pravo Republike Srpske - Posebni dio

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Jokić, M

Naslov

Pravo unutrašnjih poslova

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Simović, M; Jovašević, D; Simović, M

Naslov

Maloljetničko krivično pravo, drugo izdanje

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Prekršajno pravo

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Simović, M; Jovašević, D; Simović, M

Naslov

Maloljetničko krivično pravo, prvo izdanje

Godina izdavanja

2013

Grad

Istočno Sarajevo

Izdavač

Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Zaštita i postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

Godina izdavanja

2013

Grad

Banja Luka

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske - Save the Children

Tip

Praktikum

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Maloljetnici u krivičnom postupku sa zbirkom propisa iz oblasti maloljetničkog pravosuđa

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske - UNICEF

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mandić, M

Naslov

Upravno procesno pravo

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Maloljetnički zatvor i druge varijante kažnjavanja maloljetnih učinilaca krivičnih djela ograničenjem slobode

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Pavlović, G

Naslov

Sistem bezbjednosti u Bosni i Hercegovini - pravni aspekti i aktuelno stanje

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mandić, M

Naslov

Upravni postupak i upravni spor

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Prekršajno pravo

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Priručnik za izradu seminarskih, diplomskih, specijalističkih i drugih pisanih radova

Godina izdavanja

2011

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Praktikum

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Prekršajno pravo - materijalno i procesno

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Postupanje sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske - UNICEF

Tip

Vodič

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Komentar Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, prvo izdanje

Godina izdavanja

2010

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Prekršajno pravo - poseban dio

Godina izdavanja

2009

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS - Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Policijsko pravo - pravo unutrašnjih poslova

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Maloljetnička delinkvencija u Republici Srpskoj - stanje i perspektive prevencije, suzbijanja, sprečavanja i sankcionisanja

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Mrvić-Petrović, N

Naslov

Prekršajno pravo

Godina izdavanja

2007

Grad

Banja Luka

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Grbić, N

Naslov

Priručnik za izradu seminarskih i diplomskih radova u oblasti pravnih, bezbjednosnih i policijskih predmeta

Godina izdavanja

2007

Grad

Banja Luka

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Tip

Praktikum

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Ivetić, S

Naslov

Zbirka propisa o prekršajima

Godina izdavanja

2007

Grad

Banja Luka

Izdavač

Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka

Tip

Knjiga

 

Autori

Mitrović, Ljubinko

Naslov

Komentar Zakona o prekršajima Republike Srpske

Godina izdavanja

2006

Grad

Banja Luka

Izdavač

Comesgrafica

Tip

Knjiga

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Administrativno i kancelarijsko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krivično pravo - opšti dio

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krivično pravo - posebni dio

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Maloljetničko kazneno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Primjena upravnog procesnog prava i upravnog postupka u sanitarnom inženjerstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Administrativno i kancelarijsko poslovanje

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krivično pravo - opšti dio

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krivično pravo - posebni dio

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Maloljetničko kazneno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Primjena upravnog procesnog prava i upravnog postupka u sanitarnom inženjerstvu

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

Član Predsjedništva Udruženja pravnika Republike Srpske i dobitnik Zahvalnice za ukupnu podršku radu, afirmaciji i međunarodnoj promociji Udruženja pravnika Republike Srpske, kao i doprinos organizovanju Međunarodnog savjetovanja pravnika pod nazivom: "Oktobarski pravnički dani", a povodom deset godina postojanja Udruženja pravnika.

Dobitnik Zahvalnice Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu za izuzetne doprinose naučnom i stručnom radu Instituta, a povodom 50 godina postojanja Instituta.

Član Predsjedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu iz Beograda i dobitnik Povelje Udruženja za dugogodišnji rad u Udruženju, doprinos njegovom radu i afirmaciji i afirmaciji Krivičnog prava. Dobitnik sam Zahvalnice Kluba studenata Fakulteta političkih nauka Banja Luka za uspješnu saradnju i nesebičan doprinos u realizaciji njihovih aktivnosti.

Dobitnik Zahvalnice JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona za podršku njihovom radu.

Član Komisiji za polaganje pravosudnih ispita u Republici Srpskoj od 2005. godine do danas.

Od 2008 do avgusta 2017. godine član Republičke izborne komisije Republike Srpske u periodu od 2008. do 2017.

Nalazi se na Listi stručnjaka za izbor državnih službeniak u organima uprave u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske.

Član Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske od 2103,

Predsjednik Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za sekretara u vaspitno-popravnim ustanovama od 2023.

Nalazi se na listi domaćih i međunarodnih stručnjaka/eksperata Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Bosni i Hercegovini.

Nalazi se na listi recenzenata Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, naučna oblast: društvene nauke

Od 2011. godine prema rješenju Ministarstva prosvjete i sporta Crne Gore nalazi se na listi eksperata za akreditaciju ustanova i studijskih programa.

Od 2018. godine Odlukom Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore,nalazi se na listi eksperata za akreditaciju studijskih programa, odnosno reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Odlukom Vijeća Pravnog fakulteta u Podgorici od 2019. godine imenovan je za Ekspertsku komisiju za provjeru originalnosti, samostalnosti i naučnog doprinosa magistarskog rada "Međunarodno priznanje države u međunarodno-javnom pravu".

Po rješenjima Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, u periodu od 2012 do 2017. godine učestvovao u radu nekoliko Komisija za licenciranje

Člana Komisije za pomilovanje od 2015.

Bio je zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske: "Bezbjednost, policija, građani", Banja Luka i član Savjeta teorijsko-stručnog časopisa: "Defendologija" Banja Luka.

Član Savjeta časopisa "Revija za kriminologiju i krivično pravo" iz Beograda.

Član je Izdavačkog savjeta i Uređivačkog odbora, te glavni i odgovorni urednik Naučno-stručnog časopisa iz oblasti pravnih nauka - Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Panevropskog Univerziteta APEIRON Banja Luka.

Član Izdavačkog savjeta i Naučnog odbora Časopisa za pravnu teoriju i praksu, Pravna riječ, glasila Udruženja pravnika Republike Srpske.

Član Redakcije Zbornika Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda.

Predsjednik Naučnog i Programskog odbora, te Recenzentskog odbora Istraživačkog centra Banja Luka.

Glavni i odgovorni urednik zbornika radova Udruženja Centar za lobiranje Banja Luka.

U svojstvu konsultanta učestvovao u Programu edukacije republičkih i opštinskih/gradskih inspektora o primjeni novog Zakona o inspekcijama.

PROJEKTI
Po Međunarodnom programu razmjene posjetilaca Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, a po projektu Trgovina ženama i djecom tokom 2002. godine boravi tri sedmice u SAD.

U organizaciji Ministarstva trezora i Ministarstva pravde SAD završio obuku na temu: "Finansijske istrage-trgovina ljudima".

Tokom 2004. godine završio modul obuke pod nazivom: "Šema za obuku pravosuđa i policije za donosioce odluka sa visokog i srednjeg nivoa u zemljama Jugoistočne Evrope - Regionalni projekat za pravosuđe i unutrašnje poslove pod Regionalnim CARDS programom 2001 Evropske komisije" organizovan u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj.

Tokom maja 2009. godine u organizaciji Evropske komisije boravio sam u višednevnoj studijskoj posjeti Ministarstvu pravde Švedske i gradu Stokholmu, a s ciljem upoznavanja sa zakonodavstvom i praksom Švedske u oblasti maloljetničke delinkvencije.

Tokom 2006. godine u svojstvu eksperta za Prekršajno pravo, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine učestvovao u višemjesečnoj edukaciji rukovodećih radnika MUP-a Republike Srpske, MUP-a Federacije Bosne i Hercegovine, Poreskih uprava Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz novog Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Tokom 2008, 2009 i 2010. godine u svojstvu eksperta za kaznena prava, u organizaciji Ministarstva pravde Republike Srpske učestvovao u edukaciji zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj.

Član Projektnog tima Ministarstva pravde Republike Srpske po projektu: "Maloljetnička delinkvencija i maloljetnici u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske".

Tokom 2011. godine u svojstvu eksperta za izradu pravnih propisa, u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i međunarodne organizacije SIDA učestvovao sam u edukaciji osoblja Saveza.

U svojstvu eksperta za javnu bezbjednost i pravosuđe, od strane Ekonomskog instituta u Banjoj Luci, tokom 2010 i 2011. godine bio je angažovan na izradi Strategije razvoja Republike Srpske za period 2011-2015. godina.

U periodu 2012-2013. godina u svojstvu eksperta, u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske, Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Ambasade Švajcarske (Švajcarska razvojna agencija - SDC) bio je angažovan u projektu pod nazivom: "Načelnici za razvoj lokalne samouprave".

Prema Ugovoru broj 487/2012 u organizaciji ICMPD iz Beča bio je angažovan u svojstvu stručnjaka za kratkoročno oduzimanje imovine (Short Term Assets Seizure Expert - STE).

Bio je član ekspertne grupe u Projektu podrške EU u oblasti provođenja zakona - Komponenta IV - oduzimanje nelegalno stečene imovine. Prema odluci ministra pravde Bosne i Hercegovine, broj: 14-34-12-348-2/16 od 25.8.2016. godine imenovan sam na Listu edukatora Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Odsjek za edukaciju u kaznenim stvarima pred Sudom BiH, u svojstvu viši edukator za pravna područja: kaznenopravno područje BiH, međunarodno kazneno pravo i ljudska prava i slobode. Po projektu Evropske unije pod nazivom: "Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH (IPA 2019)".

Po projektu UNICEF BiH i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH tokom 2021. godine učestvovao je u izradi dokumenta pod nazivom Analiza stanja u ustanovama u kojima su smještena djeca u sukobu sa zakonom.

Po projektu Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija tokom 2020. godine učestvovao sam kao vanjski saradnik, u sprovođenju aktivnosti povećanja kapaciteta državnih i entitetskih ustanova i civilnog sektora za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i pružanja multisektoralnih usluga u izradi dokumenta pod nazivom Integrisane usluge polnog i reproduktivnog zdravlja u BiH.

Po projektu Savjeta Evrope i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH tokom 2021-2022. godine učestvovao sam u nizu gradova u Bosni i Hercegovini kao predavač na temu Prepoznavanje i postupanje u slučajevima govora mržnje.

Učestvovao je u svojstvu konsultanta u projektu finansiranom od Evropske unije pod nazivom: Studentskom praksom brže do posla, nosilac projekta UG Budućnost iz Modriče. Prema odluci Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 05-34-33-04/23 od 23.01.2023. godine na imenovan sam na Listu stalnih edukatora Centra, za krivičnu oblast, te ustavno pravo, prekršajno pravo, EKLJP i upravno pravo.

Prema odluci Upravnog odbora Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, broj: 06-615-01-112/23 od 16.02.2023. godine imenovan je na Jedinstvenu listu edukatora Centra, za krivičnopravnu oblast.

Po odluci OHR Bosne i Hercegovine, od aprila do jula 2023. godine učestvovao je kao domaći pravni stručnjak u radu Stručne radne grupe u Procesu stručnih konsultacija o državnoj imovini.

U organizaciji Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, u svojstvu mentora učestvovao u Projektu pod nazivom "Jačanje kapaciteta krivičnog pravosuđa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u Jugoistočnoj Evropi" Obuka za rodno osjetljivo policijsko postupanje u predmetima nasilja nad ženama i djevojčicama (NNŽD) održanom od 24-28. aprila 2023. godine.

Bio je član Projektnog tima Naučno-istraživačkog projekta pod nazivom: "Rad policije u zajednici" u organizaciji Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci;

Zamjenik rukovodioca Naučno-istraživačkog projekta pod nazivom: "Utvrđivanje modela obrazovanja i profila diplomiranih studenata Visoke škole unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske - Banja Luka", te tokom 2008. godine rukovodilac Naučno-istraživačkog projekta od nazivom: "Maloljetnička delinkvencija u Republici Srpskoj - stanje i perspektive prevencije, suzbijanja, sprečavanja i sankcionisanja" u organizaciji Visoke škole unutrašnjih poslova u Banjoj Luci.

Koordinator Naučno-istraživačkog projekta pod nazivom: "Maloljetnički zatvor i druge varijante kažnjavanja maloljetnih učinilaca krivičnih djela ograničenjem slobode" u Po zajedničkom projektu Ministarstva pravde Republike Srpske i Ambasade Italije.

Član radne grupe za provođenje edukacije svih učesnika u postupku prema maloljetnicima propisane Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske (I ciklus edukacije je realizovan u drugoj polovini 2010. godine uz finansijsku pomoć i pokroviteljstvo Ambasade Italije, dok su II i III ciklus organizovani tokom 2013. godine).

Član Radne grupe za izradu Strateškog dokumenta Republike Srpske u oblasti maloljetničkog prestupništva osnovane od strane Ministarstva pravde Republike Srpske. Po zajedničkom projektu Ministarstva pravde Republike Srpske, UNICEF-a i Save the children.

Član radne grupe za provođenje edukacije svih učesnika u postupku prema maloljetnicima propisane Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske.

Po zajedničkom projektu Ministarstva pravde Republike Srpske i UNICEF-a, rješenjima ministra pravde Republike Srpske član Radne grupu predavača) za provođenje edukacije svih učesnika u postupku prema maloljetnicima propisane Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske.organizaciji Udruženja za penologiju Republike Srpske

U svojstvu eksperta, učestvovao je u radu komisija za izradu niza zakonskih tekstova, od kojih posebno izdvajamo sljedeće:
1. Zakon o unutrašnjim poslovima,
2. Zakon o finansiranju jedinica lokalne samouprave,
3. Zakon o javnom redu i miru,
4. Zakon o oružju i municiji,
5. Zakon o prekršajima Republike Srpske,
6. Zakon o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija,
7. Zakon o pravosudnom ispitu,
8. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku,
9. Izborni zakon Republike Srpske,
10. Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom,
11. Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske,
12. Krivični zakon Republike Srpske.