slika radnika


Doc. dr RADMILA PEJIĆ

docent

  • Fakultet poslovne ekonomije
  • radmila.v.pejic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

RADMILA PEJIĆ

 

Godina rođenja

1957

Mjesto rođenja

Sarajevo

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor socioloških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Biografija
Rođena je 11.11.1957. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Čajniču. Diplomirala je 1980. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Magistarski rad pod nazivom "Socijalni značaj evropskih standarda u obrazovanju" odbranila je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Doktorsku disertaciju na temu "Sportovi oko bolonjskog koncepta univerziteta" odbranila je 2016. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci.
Prvi radni odnos zasnovala je u Gimnaziji u Sanskom Mostu 1980. godine, gdje je radila kao profesor filozofije i sociologije do 1986. godine. Od 1986. do 1994. godine radila je kao opštinski prosvjetni inspektor u SO Gradiška. U Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske radi od 1994. do 2008. godine na poslovima republičkog prosvjetnog inspektora i načelnika Odjeljenja prosvjetne inspekcije. Od 2008. do 2013. godine, zaposlena je u Inspektoratu Republike Srpske, na poslovima glavnog republičkog prosvjetnog inspektora-pomoćnika direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove. Od 2013. do 2020. godine radi na poslovima pomoćnika ministra za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske i u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka bila je angažovana 2021. godine, a od oktobra 2021. godine u radnom odnosu je na Panevrpskom univerzitetu Apeiron Banja Luka.
Učestvovala je u više projekata iz oblasti reforme visokog obrazovanja, osiguranja kvaliteta, izrade kvalifikacionog okvira itd, kao i na međunarodnim konferencijama o visokom obrazovanju. Bila je članica više ekspertskih timova za reformu visokog obrazovanja i izradu strategija, zakona i drugih propisa iz oblasti visokog obrazovanja. Ekspert HERE grupe za reformu visokog obrazovanja u BiH. Član grupe za evropske integracije u sistemu kordinacije i pristupanja Evropskoj uniji. Kordinator Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj-OECD za Republiku Srpsku. Član radne grupe za reformu javne uprave. Član odbora za visoko obrazovanje pri Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Živi u Banjoj Luci, Udata je i majka dvije kćerke.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Sporovi oko bolonjskog koncepta univerziteta

Datum završetka

13.12.2016

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Socijalni značaj evropskih standarda u obrazovanju

Datum završetka

28.12.2007

 

Obrazovna ustanova

Filozofski fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

15.09.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Pejić, R.(2020). Trаnsfоrmаciја ulоgе i idеје univеrzitеtа оd nаstаnkа dо bоlоnjskоg kоncеpta. Sоciоlоški gоdišnjаk, 0-0.

 

 

Pejić, R.(2018). Bоlоnjski prоcеs nа visоkоškоlskim ustаnоvаmа u Rеpublici Srpskој. Sоciоlоški gоdišnjаk, 0-0.

 

 

Pejić, R.(2009). Sоciјаlni znаčај еvrоpskih stаndаrdа u оbrаzоvаnju. Rаdоvi, 0-0.

 

 

Pejić, R.(2009). Rаzlikе u stаvоvimа о еvrоpskim stаndаrdimа u оbrаzоvаnju. Znаčеnjа, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

R. Pejić, "Trаnsfоrmаciја ulоgе i idеје univеrzitеtа оd nаstаnkа dо bоlоnjskоg kоncеpta", Sоciоlоški gоdišnjаk, vol. 1, no. 15, pp. 0-0, 2020.

 

 

R. Pejić, "Bоlоnjski prоcеs nа visоkоškоlskim ustаnоvаmа u Rеpublici Srpskој", Sоciоlоški gоdišnjаk, vol. 1, no. 13, pp. 0-0, 2018.

 

 

R. Pejić, "Sоciјаlni znаčај еvrоpskih stаndаrdа u оbrаzоvаnju", Rаdоvi, vol. 1, no. 12, pp. 0-0, 2009.

 

 

R. Pejić, "Rаzlikе u stаvоvimа о еvrоpskim stаndаrdimа u оbrаzоvаnju", Znаčеnjа, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, 2009.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Pejić, Radmila;

Naziv časopisa

Sоciоlоški gоdišnjаk

Naziv rada

Trаnsfоrmаciја ulоgе i idеје univеrzitеtа оd nаstаnkа dо bоlоnjskоg kоncеpta

Godina izdavanja

2020

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

15

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pejić, Radmila;

Naziv časopisa

Sоciоlоški gоdišnjаk

Naziv rada

Bоlоnjski prоcеs nа visоkоškоlskim ustаnоvаmа u Rеpublici Srpskој

Godina izdavanja

2018

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pejić, Radmila;

Naziv časopisa

Rаdоvi

Naziv rada

Sоciјаlni znаčај еvrоpskih stаndаrdа u оbrаzоvаnju

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Pejić, Radmila;

Naziv časopisa

Znаčеnjа

Naziv rada

Rаzlikе u stаvоvimа о еvrоpskim stаndаrdimа u оbrаzоvаnju

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mundologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Filozofija života (akademske vještine)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Mundologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Filozofija života (akademske vještine)

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI