slika radnika


Prof. dr BRANISLAV MIHAJLOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • branislav.r.mihajlovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

BRANISLAV MIHAJLOVIĆ

 

Godina rođenja

1970

Mjesto rođenja

Banja Luka

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor zdravstvenih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Sestrinstvo - 180 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Sestrinstvo - 240 ECTS")

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Sestrinstvo - 120 ECTS" II ciklus)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Master studijski program "Sestrinstvo - 60 ECTS" II ciklus)

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Fakultet zdravstvenih nauka - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija


Branislav Mihajlović, doktor zdravstvenih nauka, vanredni profesor, rođen je 1970. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci 2009. godine, odbranivši magistarsku tezu "Rizikofaktori koronarne bolesti srca kod stanovnika opštine Laktaši". Doktorsku tezu pod nazivom " Uticaj ishrane na nivo serumskog holesterola i triglicerida" odbranio je 2011. godine na Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta "Apeiron". Promovisan je u zvanje docenta 2011. godine na užim naučnim oblastima "Javno zdravlje i zdravlje životne sredine" i "Ishrana i dijetetika", a 2016. godine je izabran u zvanje vanrednog profesora. Od 2011. je nastavnik na predmetima "Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika" i "Uvod u medicinu" na Fakultetu zdravstvenih nauka Univerziteta "Apeiron" u Banja Luci. Oblast njegovog interesovanja su ishrana, dijetetika, farmakologija, preventiva, itd. Autor je ili koautor više monografija i knjiga iz ovih oblasti, među kojima se ističu knjige "Ishrana i zdravlje" i "Zakoni zdravlja" i "Zdravlje počinje danas".


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet zdravstvenih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj ishrane na serumski nivo holesterola i triglicerida

Datum završetka

06.10.2011

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Riziko faktori koronarne bolesti srca kod stanovnika opštine Laktaši

Datum završetka

10.07.2009

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Petogodišnji studij - dodiplomski - BACHELER

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

11.07.2000

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Mrkobrada, N., Mihajlović, B., Šormaz, L., Lazarević, A., Rodić, D., & Unčanin, D.(2006). Prevalencija gojaznosti na teritoriji opštine Laktaši. Naučne medicinske komunikacije, 0-0.

 

 

Mrkobrada, N., Mihajlović, B., Šormaz, L., Rodić, D., & Unčanin, D.(2006). Prevalencija arterijske hipertenzije na teritoriji opštine Laktaši. Naučne medicinske komunikacije, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Mihajlović, B. (2011). Prevalencija hiperholesterolemije kod stanovnika opštine Laktaši. Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Mrkobrada, N., Mihajlović, B., Šormaz, L., Lazarević, A., Rodić, D., Arnautović, R., Čađo, M., & Turić, M. (2006). Pušenje-prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši. Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski pulmološki dani (pp. 0-0). Banja Luka: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

N. Mrkobrada, B. Mihajlović, L. Šormaz, A. Lazarević, D. Rodić and D. Unčanin, "Prevalencija gojaznosti na teritoriji opštine Laktaši", Naučne medicinske komunikacije, vol. 2, no. 8, pp. 0-0, 2006.

 

 

N. Mrkobrada, B. Mihajlović, L. Šormaz, D. Rodić and D. Unčanin, "Prevalencija arterijske hipertenzije na teritoriji opštine Laktaši", Naučne medicinske komunikacije, vol. 2, no. 8, pp. 0-0, 2006.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

B. Mihajlović, "Prevalencija hiperholesterolemije kod stanovnika opštine Laktaši", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka, 2011.

 

 

N. Mrkobrada, B. Mihajlović, L. Šormaz, A. Lazarević, D. Rodić, R. Arnautović, M. Čađo and M. Turić, "Pušenje-prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Majski pulmološki dani, Banja Luka, 2006.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Mrkobrada, N ; Mihajlović, Branislav ; Šormaz, Lj ; Lazarević, A ; Rodić, D ; Unčanin, D

Naziv časopisa

Naučne medicinske komunikacije

Naziv rada

Prevalencija gojaznosti na teritoriji opštine Laktaši

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Mrkobrada, N ; Mihajlović, Branislav ; Šormaz, Lj ; Rodić, D ; Unčanin, D

Naziv časopisa

Naučne medicinske komunikacije

Naziv rada

Prevalencija arterijske hipertenzije na teritoriji opštine Laktaši

Godina izdavanja

2006

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Mihajlović, Branislav

Naziv rada

Prevalencija hiperholesterolemije kod stanovnika opštine Laktaši

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Četvrti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mrkobrada, N ; Mihajlović, Branislav ; Šormaz, Lj ; Lazarević, A ; Rodić, D ; Arnautović, R ; Čađo, M ; Turić, M

Naziv rada

Pušenje-prevalencija pušenja na teritoriji opštine Laktaši

Godina izdavanja

2006

Naziv konferencije

Majski pulmološki dani

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Epidemiologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega zaraznih bolesnika i infektivne bolesti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Nauka o ishrani – osnove

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Epidemiologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Njega zaraznih bolesnika i infektivne bolesti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Nauka o ishrani – osnove

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI