slika radnika


Prof. dr JELENA ĆERANIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • jelena.l.ceranic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JELENA ĆERANIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Dr Jelena Ćeranić Perišić rođena je 26. februara 1979. u Beogradu gde je završila osnovnu školu "Vladislav Ribnikar" i Treću beogradsku gimnaziju. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je u akademskoj 1998/99. godini, a diplomirala je 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,54.

Poslediplomske specijalističke studije iz prava Evropske unije, koje su na Pravnom fakultetu u Beogradu zajednički organizovali Evropski univerzitetski centar Univerziteta u Nansiju (Francuska) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, upisala je 2003. godine. Specijalistički rad na temu "L'Europe ? géometrie variable" ("Evropa promenljive geometrije") odbranila je 2004. godine i stekla francusku diplomu trećeg stepena, koja je ekvivalentna diplomi specijaliste za pravo Evropske unije koju izdaje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Magistarske studije upisala je 2004. godine u Evropskom univerzitetskom centru Univerziteta u Nansiju. Magistarski rad na temu "La démocratie dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe" ("Demokratija u Ugovoru o ustavu Evropske unije") odbranila je 11. jula 2005. Magistarska diploma je nostrifikovana u oktobru 2006. godine na sednici Komisije Univerziteta u Beogradu za priznavanje visokoškolskih isprava.

Doktorsku disertaciju pod naslovom "Pravni i politički oblici povezivanja država unutar Evropske unije" odbranila je sa odlikom 22. marta 2010. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pred komisijom: prof. dr Branko Rakić (mentor), prof. dr Rodoljub Etinski (član) i prof. dr Jovica Trkulja (član)

Od oktobra 2006. godine zaposlena je u Institutu za uporedno pravo. U decembru 2010. godine izabrana je u naučno zvanje naučni saradnik. Dana 30. marta 2016. izabrana je u naučno zvanje viši naučni saradnik. Dana 14. jula 2021. godine izabrana je u naučno zvanje naučni savetnik.

Dr Jelena Ćeranić Perišić je u zvanje docenta izabrana 25. januara 2012. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci za užu naučnu oblast Međunarodno pravo, na nastavnom predmetu Pravo intelektualne svojine. Od 2012. do 2017. godine bila je angažovana je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci gde je izvodila nastavu iz predmeta Pravo intelektualne svojine.

U periodu 2015-2018. dr Jelena Ćeranić Perišić bila je angažovana u okviru master studija na Fakultetu za poslovnu ekonomiju iz Bara (Crna Gora), gde je izvodila nastavu iz predmeta Pravo Evropske unije.

U akademskoj 2017/18. godini dr Jelena Ćeranić Perišić bila je angažovana na master studijama na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na nastavnom predmetu Pravo intelektualne svojine.

Dr Jelena Ćeranić Perišić je u zvanje vanrednog profesora izabrana 29. novembra 2019. na Pravnom fakultetu Panevropskog niverziteta "Apeiron" u Banjaluci, za uže naučne oblasti međunarodno pravo, poslovno pravo. Godine 2022. izabrana je u zvanje na docenta za užu naučnu oblast građansko pravo. Prof. dr Ćeranić Perišić izvodi nastavu iz predmeta Evropska unija, Međunarodno poslovno pravo, Uvod u građansko pravo i Autorsko i patentno pravo.

Od akademske 2022/23. godine prof. dr Jelena Ćeranić Perišić angažovana je u zvanju redovnog profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu gde izvodi nastavu na doktorskim studijama iz predmeta Pravo intelektualne svojine.

Prof. dr Ćeranić Perišić član redakcije časopisa Strani pravni život, nacionalnog časopisa od međunarodnog značaja (M24) koji izdaje Institut za uporedno pravo.

Prof. dr Jelena Ćeranić Perišić član je Skupštine Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije. Takođe je član Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, kao i Udruženja za odštetno pravo.

Od novembra 2018. godine prof. dr Jelena Ćeranić Perišić na listi je arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Govori francuski i engleski jezik, a služi se španskim jezikom.


OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pravni i politički oblici povezivanja država unutar Evropske unije

Datum završetka

22.03.2010

 

Obrazovna ustanova

Evropski univerzitetski centar Univerziteta u Nansiju

Država

Francuska Republika

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Demokratija u Ugovoru o Ustavu Evropske unije

Datum završetka

11.07.2006

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.09.2003

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ćeranić Perišić, J.(2023). "L'évolution du concept de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire". Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 19-34.

 

 

Ћеранић Перишић, Ј.(2023). Унитарна патентна заштита – изазови почетка примене Споразума о Јединственом патентном суду. Право и привреда, 736-754.

 

 

Ћеранић Перишић, Ј.(2023). Решавање патентних спорова у Европи и forum shopping. Правна ријеч, 953-610.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2022). L’ enjeu de la citoyenneté européenne dans la vie politique de l’ Union européenne - quelques dilemmes théoriques. Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON, 38-51.

 

 

Ћеранић Перишић, Ј.(2022). Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти. Право и привреда, 636-654.

 

 

Ћеранић Перишић, Ј.(2022). Правни оквир за одговорност пружалаца услуга посредовања на интернету у Европској унији. Европско законодавство, 95-105.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2021). Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja. Pravo i privreda, 345-360.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2021). La typologie des modalités de l'intégration différenciée dans l'Union européenne. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 77-90.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2020). Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD. Pravo i privreda, 141-155.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2020). Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU. Srpska politička misao, 153-177.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2019). Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD - preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine. Pravo i privreda, 62-76.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2019). Bilateralni pristup procesu evropskih integracija - održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji. Pravni život, 391-406.

 

 

Ћеранић Перишић, Ј.(2019). Ка реформи режима одговорности интернет посредника за повреду жига – предмет Gucci v. Alibaba. Правна ријеч, 651-668.

 

 

Ћеранић Перишић, Ј.(2019). Ка реформи режима одговорности интернет посредника за повреду жига – предмет Gucci v. Alibaba. Правна ријеч, 651-668.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2018). Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu. Pravo i privreda, 90-104.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2018). Evropska unija deset godina nakon početka krize - sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu. Pravni život, 341-356.

 

 

Ћеранић, Ј.(2018). Повреда жига на сајтовима за претраживање – предмет Rosetta Stone v. Google. Правна ријеч, 575-592.

 

 

Ћеранић, Ј.(2017). Проширење дејства права ЕУ изван граница ЕУ – унитарна патентна заштита. Правна ријеч, 77-92.

 

 

Ćeranić Perišić, J., & Glintić, M.(2017). Evropska unija nakon Breksita - sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU. Pravni život, 397-411.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2017). Flexibility Concept in the Context of European Integration - Evolution, Survey and Perspectives. Strani pravni život, 9-24.

 

 

Ћеранић, Ј.(2017). Проширење дејства права ЕУ изван граница ЕУ – унитарна патентна заштита. Правна ријеч, 77-92.

 

 

Ćeranić, J.(2017). Perspektive unitarne patente zaštite nakon Breksita. Pravo i Privreda, 275-289.

 

 

Ćeranić, J.(2016). Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske Unije. Pravo i Privreda, 413-427.

 

 

Ćeranić, J.(2016). Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Saveta - režim prevođenja patentnih spisa unitarnog patenta. Revija za evropsko pravo, 93-114.

 

 

Ćeranić, J.(2016). Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda. Srpska pravna misao, 7-26.

 

 

Ćeranić, J., & Glintić, M.(2016). Vladavina prava u Evropskoj Uniji - preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja. Pravni Život, 295-307.

 

 

Ćeranić, J.(2015). Integracioni kapacitet Evropske Unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija. Pravni Život, 199-211.

 

 

Ćeranić, J.(2015). Primjena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patente zaštite. Pravo i Privreda, 73-87.

 

 

Ćeranić, J.(2015). Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta - unitarna patentna zaštita. Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, 105-121.

 

 

Ćeranić, J.(2014). Režim prevođenja unitarnog patenta : problemi, prioriteti i perspektive. Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, 671-686.

 

 

Ćeranić, J.(2014). O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi. Pravo i Privreda, 71-84.

 

 

Ćeranić, J.(2014). Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU : posledice na odnose između Švajcarske i EU. Strani Pravni Život, 141-155.

 

 

Ćeranić, J.(2014). istočno Partnerstvo - pregled i perspektive. Pravni Život, 343-356.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Institut evropskog građanstva - -aktuelna pitanja i perspektive. Pravni Život, 327-341.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Jedinstveni patentni sud - novi pravosudni organ za rješavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom. Strani Pravni Život, 121-135.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom. Pravo i Privreda, 762-778.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Prvi Kongres Evropskog Saveza - pokušaj uspostavljanja Evropske federacije. Revija za evropsko pravo, 81-96.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Patent Unije: aktuelna pitanja i perspektive. Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, 157-171.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije. Pravo i Privreda, 356-371.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Predlog jedinstvenog postupka rješavanja patentnih sporova u EU. Strani Pravni Život, 161-172.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Pravni Život, 461-476.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Institucionalni okvir spoljne politike EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. Pravni Život, 349-363.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Primena mehanizma bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU. Strani pravni život, 113-122.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Institucionalna strukutra Evropske unije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Srpska pravna misao, 53-68.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Permanenta strukturisana saradnja u okviru politike bezbjednosti i zajedničke odbrane Evropske Unije. Evropsko zakonodavstvo, 184-191.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Uredba Saveta 510/2006 o zaštiti oznaka geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Evropsko zakonodavstvo, 185-192.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji. Pravo i Privreda, 487-503.

 

 

Ćeranić, J.(2010). Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na osnovu Ugovora iz Lisabona. Evropsko zakonodavstvo, 9-18.

 

 

Ćeranić, J.(2010). Šengenska saradnja kao deo pravnog poretka Evropske unije. Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, 501-517.

 

 

Ćeranić, J.(2010). Mehanizam bliže saradnje - od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona. Pravni Život, 501-517.

 

 

Ćeranić, J., & Lepetić, J.(2009). EVROJUST - -jačanje pravosudne saradnje u Evropskoj Uniji. Pravni Život, 0-0.

 

 

Ćeranić, J.(2009). Ratifikacija Ugovora iz Lisabona - Reforma Evropske Unije. Strani Pravni Život, 7-25.

 

 

Ćeranić, J.(2009). Evropska pravosudna mreža u krivičnim stvarima. Evropsko Zakonodavstvo, 42-48.

 

 

Ћеранић, Ј.(2008). Уговор из Лисабона – институционална реформа Европске уније. Страни правни живот, 45-62.

 

 

Ћеранић, Ј.(2007). Институционализација Европског савета. Страни правни живот, 36-47.

 

 

Ćeranić, J.(2005). LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'UNION EUROPÉENNE. Revija za evropsko pravo, 5-35.

 

 

Ćeranić, J.(2005). LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE. Revija za evropsko pravo, 5-21.

 

 

Ћеранић, Ј.(2005). Облици интеграција у Европској унији. Страни правни живот (, 104-120.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ћеранић Перишић, Ј. (2023). Врсте одговорности за повреду жигом заштићених ознака у виртуелној реалности. Zbornik radova sa naučnog skupa-Упоредноправни изазови у савременом праву - In memoriam др Стефан Андоновић (pp. 587-601). Београд: Институт за упоредно право; Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2023). Бријанов пројекат: покушај стварања Eвропске федералне уније. Zbornik radova sa naučnog skupa-Актуелна питања савременог законодавства и правосуђа (pp. 365-381). Београд: Удружење правника Србије

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2023). Стварање европске федерације – између идеала и стварности. Zbornik radova sa naučnog skupa-Право између идеала и стварности (pp. 57-71). Приштина (Косовска Митровица): Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Институт за у

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2023). Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања – осврт на предмет Rogers v. Grimaldi. Zbornik radova sa naučnog skupa-Право између стварања и тумачења (pp. 463-476). Источно Сарајевo: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2023). Western Balkans - Integration perspectives. Zbornik radova sa naučnog skupa-European Integration Perspectives in Times of Global Crises (pp. 121-138). Zürich: EIZ Publishing, Zürich

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2023). Диференцирана интеграција – „Пловидба на отвореном мору” - реформа и проширење Европске уније за 21. век. Zbornik radova sa naučnog skupa-Сећање на др Јована Ћирића – Путеви права (pp. 375-397). Београд: Институт за упоредно право, Београд

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2023). Црква, дигиталне технологије и метаверзум – пледоаје за неопходност и начин правног регулисања. Zbornik radova sa naučnog skupa-Савремено државено-црквено право – упоредноправни изазови и националне перспективе, (pp. 0-0). Београд: Институт за упоредно право, Митрополија црногорско-приморска, Београд

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Развој заштите људских права у правном поретку Европске уније. Zbornik radova sa naučnog skupa-Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда (pp. 493-510). Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета, Косовска Митровица

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Иницијативе за стварање Европске политичке заједнице – од педесетих година 20. века до данас. Zbornik radova sa naučnog skupa-35. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић (pp. 499-514). Београд: Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Између флексибилности и дезинтеграције – диференцираност у праву Европске уније. Zbornik radova sa naučnog skupa-Актуелна питања савременог законодавства (pp. 219-234). Савез удружења правника Србије и Републике Српске: Савез удружења правника Србије и Републике Српске

 

 

Ђурић, В., & Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Накнада штете у случају управног утврђивања заједничког коришћења у области електронских комуникација. Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање (pp. 201-214). Београд-Ваљево: Институт за упоредно право

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Нова методологија проширења Европске уније – правни аспекти и изазови. Zbornik radova sa naučnog skupa-Европска унија и перспективе европских интеграција Србије (pp. 31-47). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности. Zbornik radova sa naučnog skupa-Интелектуална својина и интернет. (pp. 95-111). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Режим одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету у америчком, европском и међународном праву. Zbornik radova sa naučnog skupa-Противречја савременог права (pp. 109-128). Источно Сарајево: Правни факултет, Источно Сарајево

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2022). Спорт у Европској унији – на раскршћу надлежности – импликације примене члана 165. Zbornik radova sa naučnog skupa-Српски фудбал - упоредноправни изазови и перспективе II (pp. 9-21). Београд: Институт за упоредно право Београд

 

 

Ćeranić Perišić, J., Glintić, M., & Višekruna, A. (2022). Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prilozi državno crkvenom pravu Srbije (pp. 0-0). Beograd: Institutut za uporedno pravo

 

 

Ћеранић Перишић, Ј., & Глинтић, М. (2021). Европске интеграције земаља Западног Балкана у времену нове реалности. Zbornik radova sa naučnog skupa-Правни систем у времену нове реалности (pp. 23-44). Косовскоа Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2021). Изазови европских интеграција земаља Западног Балкана две деценије након почетка процеса. Zbornik radova sa naučnog skupa-Примена права и правна сигурност (pp. 399-412). Београд,: Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић

 

 

Ћеранић Перишић, Ј., & Ђурић, В. (2021). Коблер доктрина: одговорност државе за повреду права ЕУ одлуком националног суда у последњем степену. Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање. (pp. 105-119). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2020). „Нова методологија проширења Европске уније - инструмент за превазилажење умора од проширења ЕУ”. Zbornik radova sa naučnog skupa-Унификација права и правна сигурност (pp. 437-452). Београд: Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2020). Одговорност интернет посредника за штету насталу повредом жига у праву Републике Србије. Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање (pp. 47-60). Београд,: Институт за упоредно право

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2020). Prospects for Integration in the Western Balkans. Zbornik radova sa naučnog skupa-Current Challenges of European Integration (pp. 95-113). Zurich: EIZ Publishing

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2020). The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge - Legal Aspects. Zbornik radova sa naučnog skupa-Archibald Reiss Days (pp. 195-203). Beograd: University of Criminal Investigation and Police Studies

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2020). Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu - s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije (pp. 77-92). Kragujevac: Udruženje za Evropsko pravo

 

 

Ćeranić, J., & Rabrenović, A. (2019). EVROPOL - treći stub Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kontrola kriminaliteta i evropski standardi (pp. 275-292). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2019). Накнада штете за повреду жига на сајтовима за аукцијску продају робе – с посебним освртом на предмет Louis Vuitton Moët Henessy v. eBay. Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање (pp. 171-181). Београд-Ваљево: Удружење за одштетно право

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2019). Право Европске уније у функцији развоја европских интеграцијаћ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Право у функцији развоја друштва (pp. 409-424). Косовској Митровици: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

 

Ћеранић Перишић, Ј. (2019). Продаја кривотворене робе на интернету. Zbornik radova sa naučnog skupa-Продаја кривотворене робе на интернету (pp. 453-467). Београд,: Савез удружења правника Републике Србије и Републике Српске

 

 

Ћеранић, Ј. (2018). Диференцирана интеграција – инструмент за превазилажење различитости између држава чланица ЕУ – са посебним освртом на њене импликације на универзално и особено у праву ЕУ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Универзално и особено у праву (pp. 63-78). Косовска Митровица: Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

 

Ћеранић, Ј. (2018). Фрагментација патентне заштите проналазака у Европској унији. Zbornik radova sa naučnog skupa-Актуелна питања савременог законодавства (pp. 209-224). Београд: Савез удружења правника Републике Србије и Републике Српске

 

 

Ћеранић, Ј. (2018). Накнада штете пред Јединственим патентним судом. Zbornik radova sa naučnog skupa-Одговорност за штету, накнада штете и осигурање (pp. 171-184). Београд: Институт за упоредно право, Правосудна академија

 

 

Ћеранић, Ј. (2018). Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Интелектуална својина и интернет (pp. 37-52). Београд: Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2018). Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo (pp. 197-209). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić Perišić, J., & Stanić, M. (2018). Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo (pp. 0-0). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2018). Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU. Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i internet (pp. 37-52). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2018). Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa (pp. 201-215). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić, J. (2017). Redefinisanje koncepta evropskih integracija - -različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj Uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 201-214). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2017). The Unified Patent Court - a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union. Zbornik radova sa naučnog skupa-Procedural Aspects of EU Law (pp. 238-255). Osijek: Pravni Fakultet Univerziteta u Osijeku

 

 

Ćeranić, J. (2017). Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalno i međunarodno pravo - akteulna pitanja i teme (pp. 255-271). Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2017). Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Privredna krivična dela (pp. 187-201). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić, J. (2017). Le rôle du ‘couple Briand-Leger’ dans l’élaboration et la promotion du projet. Zbornik radova sa naučnog skupa-L’idée d’Union européenne de 1929 ŕ 2016: du projet Briand au retrait du Royaume-Uni. Faculté de Droit et Centre européen universitaire de Nancy (pp. 57-65). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Ćeranić, J. (2017). Trade Union, Multi-speed Europe, United States of Europe – Juncker's future integration models: Legal implications & reality check. Zbornik radova sa naučnog skupa-New dynamics in the European integration process – Europe post Brexit. (pp. 54-78). Zurich: Europa Institute at the University of Zurich

 

 

Ћеранић, Ј. (2017). Одговорност државе за накнаду штете појединцима због повреде права ЕУ. Zbornik radova sa naučnog skupa-Одговорност за штету, накнада штете и осигурање (pp. 89-102). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Ćeranić, J. (2016). Le role du couple Briand-Leger dans l elaboration et la promotion du projet L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni. Zbornik radova sa naučnog skupa-t L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Ćeranić, J. (2016). Rule of law in Europe - Rethinking the Concept in the Context of Enlargement. Zbornik radova sa naučnog skupa-8th Network Europe Conference (pp. 35-52). Zurich: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2016). Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga. Zbornik radova sa naučnog skupa-19. Međunarodni naučni skup Naknada štete i osiguranje (pp. 58-71). Kopaonik: Pravosudna Akademija

 

 

Ćeranić, J. (2016). Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 133-148). Budva: Savez Udrzženja pravnika Srbije i Republike Srpske

 

 

Ćeranić, J. (2016). Evolucija Europola - od nevladine organizacije do agencije Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava (pp. 227-236). Beograd: Institut za uporedno pravo, Fondacija Hans Zajdel

 

 

Ćeranić, J. (2016). Međunarodno-pravni okvir za prodaju krivotvorene robe putem Interneta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 123-138). Banja Luka: Pravna Riječ

 

 

Ćeranić, J. (2016). Zaštita pronalazaka u Evropskoj Uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Savjetovanje iz oblasti građanskog prava (pp. 75-88). Jahorina: -

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2016). Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i Internet (pp. 47-73). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Ćeranić, J. (2015). Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj Uniji - sa posebnim osvrtom na švajcarski model. Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 239-252). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2015). The Role of the European Union in Peacebuilding - with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as a Basis of Strategic Peacebuilding. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th Network Europe Conference (pp. 39-58). Zurich: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2014). The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Network Europe Conference (pp. 168-184). Zurich: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ћеранић, Ј. (2014). Место европског грађанина на политичкој сцени ЕУ на основу Уговора из Лисабона. Zbornik radova sa naučnog skupa-Европски грађанин у време кризе. (pp. 41-55). Београд: Факултет политичких наука

 

 

Rabrenović, A., Ćeranić, J., Vukadinović, J., Glintić, M., Ćorić, V., Knežević Bojović, A., Rakić, I., Đorđević, M., & Milošević, M. (2013). Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries. Zbornik radova sa naučnog skupa-Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries (pp. 13-36). Beograd: Institut za uporedno pravo, Beograd

 

 

Ćeranić, J. (2013). Parliamentary oversight of the defence sector. Zbornik radova sa naučnog skupa-Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe (pp. 37-67). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ћеранић, Ј. (2013). Француски државни савет. Zbornik radova sa naučnog skupa-Увод у право Француске (pp. 121-137). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Рабреновић, А., Ћеранић, Ј., Вукадиновић, Ј., Глинтић, М., Ћорић, В., Кнежевић Бојовић, А., Ракић, И., Ђорђевић, М., & Милошевић, М. (2013). Историјски развој механизама за спречавање корупције у земљама југоисточне Европе. Zbornik radova sa naučnog skupa-Правни механизми за спречавање корупције у Југоисточној Европи: са посебним освртом на сектор одбране (pp. 13-36). Beograd: Институт за упоредно право

 

 

Ћеранић, Ј. (2013). Механизам ближе сарадње као институционализовани облик диференциране интеграције. Zbornik radova sa naučnog skupa-Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, координацији у управљању економском и монетарном унијом (pp. 133-146). Београд: Службени гласник

 

 

Ћеранић, Ј. (2013). Парламентарна контрола сектора одбране. Zbornik radova sa naučnog skupa-Правни механизми спречавања корупције у Југоисточној Европи : са посебним освртом на сектор одбране (pp. 37-64). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Ćeranić, J. (2013). Serbia on the Path Towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th Network Europe Conference (pp. 289-313). Jerusalem: 978-3-7255-7027-0

 

 

Ćeranić, J. (2013). Ideja Evropskog državnog saveza u delima profesora Živojina M. Perića. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 235-249). Buda: -

 

 

Ćeranić, J. (2013). Zakonitost bliže saradnje u oblasti unitarnog patenta - slučaj Španja i Italija protiv Saveta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 111-126). Banja Luka: -

 

 

Ћеранић, Ј. (2013). Француски државни савет. Zbornik radova sa naučnog skupa-Увод у право Француске (pp. 121-137). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Rabrenović, A., Ćeranić, J., Vukadinović, J., Glintić, M., Ćorić, V., Knežević Bojović, A., Rakić, I., Đorđević, M., & Milošević, M. (2013). Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries. Zbornik radova sa naučnog skupa-Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe (pp. 13-36). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić, J. (2012). Differentiated Integration: A good Solution for increasing EU heterogeneity. Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Network Europe Conference (pp. 13-36). Chisinau: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2012). Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 133-146). -: -

 

 

Ćeranić, J. (2012). Pravna priroda EU na osnovu ugovora iz Lisabona. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 303-318). Budva: -

 

 

Ћеранић, Ј. (2012). Ближа сарадња држава чланица ЕУ у кривичној области. Zbornik radova sa naučnog skupa-Европске интеграције и међународна кривичноправна сарадња. (pp. 69-81). Београд: Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу

 

 

Ćeranić, J. (2011). Specifičan pravni položaj pojedinih država članica EU u okviru Ekonomske i monetarne unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 299-311). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2011). Zaštita oznaka geografskog porijekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 133-152). Banja Luka: Pravna riječ

 

 

Ћеранић, Ј. (2009). Еуропол - трећи стуб Европске Уније. Zbornik radova sa naučnog skupa-Контрола криминалитета и европски стандарди : стање у Србији (pp. 275-292). Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања

 

 

Ћеранић, Ј. (2008). Извори америчког права. Zbornik radova sa naučnog skupa-Увод у право САД (pp. 31-48). Београд: Институт за упоредно право

 

 

Ћеранић, Ј. (2007). Основе правног система Европске уније. Zbornik radova sa naučnog skupa-Педесет година Европске уније (pp. 45-73). Београд: Институт за упоредно право : Република Србија, Канцеларија за придруживање Европској унији

 

 

Ćeranić, J. (0). Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 41-55). Beograd: Fakultet političkih nauka

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Ćeranić Perišić, J. (2020). Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2015). Unitarni Patent. Beograd: Institut za uporedno pravo i Pravni Fakultet Univerziteta u Banja Luci.

 

 

Ćeranić, J. (2011). Oblici povezivanja džava u Evropskoj Uniji. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Ćeranić Perišić, ""L'évolution du concept de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire"", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 13, no. 13, pp. 19-34, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Унитарна патентна заштита – изазови почетка примене Споразума о Јединственом патентном суду", Право и привреда, vol. 61, no. 3, pp. 736-754, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Решавање патентних спорова у Европи и forum shopping", Правна ријеч, vol. 67, no. 1, pp. 953-610, 2023.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "L’ enjeu de la citoyenneté européenne dans la vie politique de l’ Union européenne - quelques dilemmes théoriques", Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON, vol. 12, no. 12, pp. 38-51, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти", Право и привреда, vol. 60, no. 4, pp. 636-654, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Правни оквир за одговорност пружалаца услуга посредовања на интернету у Европској унији", Европско законодавство, vol. 2022, no. 79, pp. 95-105, 2022.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja", Pravo i privreda, vol. 2021, no. 3, pp. 345-360, 2021.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "La typologie des modalités de l'intégration différenciée dans l'Union européenne", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 2021, no. 1, pp. 77-90, 2021.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD", Pravo i privreda, vol. 2020, no. 3, pp. 141-155, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU", Srpska politička misao, vol. 2020, no. 3, pp. 153-177, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD - preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine", Pravo i privreda, vol. 2019, no. 7, pp. 62-76, 2019.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Bilateralni pristup procesu evropskih integracija - održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji", Pravni život, vol. 2019, no. 12, pp. 391-406, 2019.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Ка реформи режима одговорности интернет посредника за повреду жига – предмет Gucci v. Alibaba", Правна ријеч, vol. 2019, no. 59, pp. 651-668, 2019.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Ка реформи режима одговорности интернет посредника за повреду жига – предмет Gucci v. Alibaba", Правна ријеч, vol. 2019, no. 59, pp. 651-668, 2019.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu", Pravo i privreda, vol. 2017, no. 10, pp. 90-104, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Evropska unija deset godina nakon početka krize - sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu", Pravni život, vol. 2018, no. 12, pp. 341-356, 2018.

 

 

Ј. Ћеранић, "Повреда жига на сајтовима за претраживање – предмет Rosetta Stone v. Google", Правна ријеч, vol. 2018, no. 55, pp. 575-592, 2018.

 

 

Ј. Ћеранић, "Проширење дејства права ЕУ изван граница ЕУ – унитарна патентна заштита", Правна ријеч, vol. 2017, no. 52, pp. 77-92, 2017.

 

 

J. Ćeranić Perišić and M. Glintić, "Evropska unija nakon Breksita - sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU", Pravni život, vol. 2017, no. 12, pp. 397-411, 2017.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Flexibility Concept in the Context of European Integration - Evolution, Survey and Perspectives", Strani pravni život, vol. 2017, no. 4, pp. 9-24, 2017.

 

 

Ј. Ћеранић, "Проширење дејства права ЕУ изван граница ЕУ – унитарна патентна заштита", Правна ријеч, vol. 2017, no. 52, pp. 77-92, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Perspektive unitarne patente zaštite nakon Breksita", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 275-289, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske Unije", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 413-427, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Saveta - režim prevođenja patentnih spisa unitarnog patenta", Revija za evropsko pravo, vol. 0, no. 0, pp. 93-114, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda", Srpska pravna misao, vol. 0, no. 0, pp. 7-26, 2016.

 

 

J. Ćeranić and M. Glintić, "Vladavina prava u Evropskoj Uniji - preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 295-307, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Integracioni kapacitet Evropske Unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 199-211, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "Primjena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patente zaštite", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 73-87, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta - unitarna patentna zaštita", Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, vol. 0, no. 0, pp. 105-121, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "Režim prevođenja unitarnog patenta : problemi, prioriteti i perspektive", Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, vol. 0, no. 0, pp. 671-686, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 71-84, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU : posledice na odnose između Švajcarske i EU", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 141-155, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "istočno Partnerstvo - pregled i perspektive", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 343-356, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "Institut evropskog građanstva - -aktuelna pitanja i perspektive", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 327-341, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Jedinstveni patentni sud - novi pravosudni organ za rješavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 121-135, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 762-778, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Prvi Kongres Evropskog Saveza - pokušaj uspostavljanja Evropske federacije", Revija za evropsko pravo, vol. 0, no. 0, pp. 81-96, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Patent Unije: aktuelna pitanja i perspektive", Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, vol. 0, no. 0, pp. 157-171, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 356-371, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Predlog jedinstvenog postupka rješavanja patentnih sporova u EU", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 161-172, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 461-476, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Institucionalni okvir spoljne politike EU na osnovu Ugovora iz Lisabona", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 349-363, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Primena mehanizma bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU", Strani pravni život, vol. 0, no. 0, pp. 113-122, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Institucionalna strukutra Evropske unije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona", Srpska pravna misao, vol. 34, no. 5, pp. 53-68, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Permanenta strukturisana saradnja u okviru politike bezbjednosti i zajedničke odbrane Evropske Unije", Evropsko zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 184-191, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Uredba Saveta 510/2006 o zaštiti oznaka geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode", Evropsko zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 185-192, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 487-503, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na osnovu Ugovora iz Lisabona", Evropsko zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 9-18, 2010.

 

 

J. Ćeranić, "Šengenska saradnja kao deo pravnog poretka Evropske unije", Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, vol. 0, no. 0, pp. 501-517, 2010.

 

 

J. Ćeranić, "Mehanizam bliže saradnje - od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 501-517, 2010.

 

 

J. Ćeranić and J. Lepetić, "EVROJUST - -jačanje pravosudne saradnje u Evropskoj Uniji", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2009.

 

 

J. Ćeranić, "Ratifikacija Ugovora iz Lisabona - Reforma Evropske Unije", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 7-25, 2009.

 

 

J. Ćeranić, "Evropska pravosudna mreža u krivičnim stvarima", Evropsko Zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 42-48, 2009.

 

 

Ј. Ћеранић, "Уговор из Лисабона – институционална реформа Европске уније", Страни правни живот, vol. 1, no. 2, pp. 45-62, 2008.

 

 

Ј. Ћеранић, "Институционализација Европског савета", Страни правни живот, vol. 1, no. 3, pp. 36-47, 2007.

 

 

J. Ćeranić, "LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'UNION EUROPÉENNE", Revija za evropsko pravo, vol. 6, no. 2, pp. 5-35, 2005.

 

 

J. Ćeranić, "LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE", Revija za evropsko pravo, vol. 7, no. 1, pp. 5-21, 2005.

 

 

Ј. Ћеранић, "Облици интеграција у Европској унији", Страни правни живот (, vol. 1, no. 3, pp. 104-120, 2005.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ј. Ћеранић Перишић, "Врсте одговорности за повреду жигом заштићених ознака у виртуелној реалности", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Упоредноправни изазови у савременом праву - In memoriam др Стефан Андоновић, Београд, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Бријанов пројекат: покушај стварања Eвропске федералне уније", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Актуелна питања савременог законодавства и правосуђа, Београд, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Стварање европске федерације – између идеала и стварности", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Право између идеала и стварности, Приштина (Косовска Митровица), 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања – осврт на предмет Rogers v. Grimaldi", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Право између стварања и тумачења, Источно Сарајевo, 2023.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Western Balkans - Integration perspectives", in Zbornik radova sa naučnog skupa-European Integration Perspectives in Times of Global Crises, Zürich, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Диференцирана интеграција – „Пловидба на отвореном мору” - реформа и проширење Европске уније за 21. век", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Сећање на др Јована Ћирића – Путеви права, Београд, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Црква, дигиталне технологије и метаверзум – пледоаје за неопходност и начин правног регулисања", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Савремено државено-црквено право – упоредноправни изазови и националне перспективе,, Београд, 2023.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Развој заштите људских права у правном поретку Европске уније", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда, Косовска Митровица, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Иницијативе за стварање Европске политичке заједнице – од педесетих година 20. века до данас", in Zbornik radova sa naučnog skupa-35. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић, Београд, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Између флексибилности и дезинтеграције – диференцираност у праву Европске уније", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Актуелна питања савременог законодавства, Савез удружења правника Србије и Републике Српске, 2022.

 

 

В. Ђурић and Ј. Ћеранић Перишић, "Накнада штете у случају управног утврђивања заједничког коришћења у области електронских комуникација", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Београд-Ваљево, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Нова методологија проширења Европске уније – правни аспекти и изазови", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Европска унија и перспективе европских интеграција Србије, Београд, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Интелектуална својина и интернет., Београд, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Режим одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету у америчком, европском и међународном праву", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Противречја савременог права, Источно Сарајево, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Спорт у Европској унији – на раскршћу надлежности – импликације примене члана 165", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Српски фудбал - упоредноправни изазови и перспективе II, Београд, 2022.

 

 

J. Ćeranić Perišić, M. Glintić and A. Višekruna, "Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prilozi državno crkvenom pravu Srbije, Beograd, 2022.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић and М. Глинтић, "Европске интеграције земаља Западног Балкана у времену нове реалности", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Правни систем у времену нове реалности, Косовскоа Митровица, 2021.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Изазови европских интеграција земаља Западног Балкана две деценије након почетка процеса", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Примена права и правна сигурност, Београд,, 2021.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић and В. Ђурић, "Коблер доктрина: одговорност државе за повреду права ЕУ одлуком националног суда у последњем степену", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање., Београд, 2021.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "„Нова методологија проширења Европске уније - инструмент за превазилажење умора од проширења ЕУ”", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Унификација права и правна сигурност, Београд, 2020.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Одговорност интернет посредника за штету насталу повредом жига у праву Републике Србије", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Београд,, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Prospects for Integration in the Western Balkans", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Current Challenges of European Integration, Zurich, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge - Legal Aspects", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Archibald Reiss Days, Beograd, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu - s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije, Kragujevac, 2020.

 

 

J. Ćeranić and A. Rabrenović, "EVROPOL - treći stub Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kontrola kriminaliteta i evropski standardi, Beograd, 2019.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Накнада штете за повреду жига на сајтовима за аукцијску продају робе – с посебним освртом на предмет Louis Vuitton Moët Henessy v. eBay", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Проузроковање штете, накнада штете и осигурање, Београд-Ваљево, 2019.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Право Европске уније у функцији развоја европских интеграцијаћ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Право у функцији развоја друштва, Косовској Митровици, 2019.

 

 

Ј. Ћеранић Перишић, "Продаја кривотворене робе на интернету", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Продаја кривотворене робе на интернету, Београд,, 2019.

 

 

Ј. Ћеранић, "Диференцирана интеграција – инструмент за превазилажење различитости између држава чланица ЕУ – са посебним освртом на њене импликације на универзално и особено у праву ЕУ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Универзално и особено у праву, Косовска Митровица, 2018.

 

 

Ј. Ћеранић, "Фрагментација патентне заштите проналазака у Европској унији", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Актуелна питања савременог законодавства, Београд, 2018.

 

 

Ј. Ћеранић, "Накнада штете пред Јединственим патентним судом", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Одговорност за штету, накнада штете и осигурање, Београд, 2018.

 

 

Ј. Ћеранић, "Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Интелектуална својина и интернет, Београд, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić and M. Stanić, "Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i internet, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić, "Redefinisanje koncepta evropskih integracija - -različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj Uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "The Unified Patent Court - a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Procedural Aspects of EU Law, Osijek, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalno i međunarodno pravo - akteulna pitanja i teme, Kosovska Mitrovica, 2017.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Privredna krivična dela, Beograd, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Le rôle du ‘couple Briand-Leger’ dans l’élaboration et la promotion du projet", in Zbornik radova sa naučnog skupa-L’idée d’Union européenne de 1929 ŕ 2016: du projet Briand au retrait du Royaume-Uni. Faculté de Droit et Centre européen universitaire de Nancy, Beograd, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Trade Union, Multi-speed Europe, United States of Europe – Juncker's future integration models: Legal implications & reality check", in Zbornik radova sa naučnog skupa-New dynamics in the European integration process – Europe post Brexit., Zurich, 2017.

 

 

Ј. Ћеранић, "Одговорност државе за накнаду штете појединцима због повреде права ЕУ", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Одговорност за штету, накнада штете и осигурање, Београд, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Le role du couple Briand-Leger dans l elaboration et la promotion du projet L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni", in Zbornik radova sa naučnog skupa-t L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni, Beograd, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Rule of law in Europe - Rethinking the Concept in the Context of Enlargement", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8th Network Europe Conference, Zurich, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19. Međunarodni naučni skup Naknada štete i osiguranje, Kopaonik, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Evolucija Europola - od nevladine organizacije do agencije Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava, Beograd, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Međunarodno-pravni okvir za prodaju krivotvorene robe putem Interneta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Zaštita pronalazaka u Evropskoj Uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2016.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i Internet, Beograd, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj Uniji - sa posebnim osvrtom na švajcarski model", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "The Role of the European Union in Peacebuilding - with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as a Basis of Strategic Peacebuilding", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th Network Europe Conference, Zurich, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Network Europe Conference, Zurich, 2014.

 

 

Ј. Ћеранић, "Место европског грађанина на политичкој сцени ЕУ на основу Уговора из Лисабона", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Европски грађанин у време кризе., Београд, 2014.

 

 

A. Rabrenović, J. Ćeranić, J. Vukadinović, M. Glintić, V. Ćorić, A. Knežević Bojović, I. Rakić, M. Đorđević and M. Milošević, "Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries, Beograd, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Parliamentary oversight of the defence sector", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe, Beograd, 2013.

 

 

Ј. Ћеранић, "Француски државни савет", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Увод у право Француске, Београд, 2013.

 

 

А. Рабреновић, Ј. Ћеранић, Ј. Вукадиновић, М. Глинтић, В. Ћорић, А. Кнежевић Бојовић, И. Ракић, М. Ђорђевић and М. Милошевић, "Историјски развој механизама за спречавање корупције у земљама југоисточне Европе", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Правни механизми за спречавање корупције у Југоисточној Европи: са посебним освртом на сектор одбране, Beograd, 2013.

 

 

Ј. Ћеранић, "Механизам ближе сарадње као институционализовани облик диференциране интеграције", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, координацији у управљању економском и монетарном унијом, Београд, 2013.

 

 

Ј. Ћеранић, "Парламентарна контрола сектора одбране", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Правни механизми спречавања корупције у Југоисточној Европи : са посебним освртом на сектор одбране, Београд, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Serbia on the Path Towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th Network Europe Conference, Jerusalem, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Ideja Evropskog državnog saveza u delima profesora Živojina M. Perića", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Buda, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Zakonitost bliže saradnje u oblasti unitarnog patenta - slučaj Španja i Italija protiv Saveta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2013.

 

 

Ј. Ћеранић, "Француски државни савет", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Увод у право Француске, Београд, 2013.

 

 

A. Rabrenović, J. Ćeranić, J. Vukadinović, M. Glintić, V. Ćorić, A. Knežević Bojović, I. Rakić, M. Đorđević and M. Milošević, "Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe, Beograd, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Differentiated Integration: A good Solution for increasing EU heterogeneity", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Network Europe Conference, Chisinau, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Pravna priroda EU na osnovu ugovora iz Lisabona", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2012.

 

 

Ј. Ћеранић, "Ближа сарадња држава чланица ЕУ у кривичној области", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Европске интеграције и међународна кривичноправна сарадња., Београд, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Specifičan pravni položaj pojedinih država članica EU u okviru Ekonomske i monetarne unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Zaštita oznaka geografskog porijekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2011.

 

 

Ј. Ћеранић, "Еуропол - трећи стуб Европске Уније", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Контрола криминалитета и европски стандарди : стање у Србији, Београд, 2009.

 

 

Ј. Ћеранић, "Извори америчког права", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Увод у право САД, Београд, 2008.

 

 

Ј. Ћеранић, "Основе правног система Европске уније", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Педесет година Европске уније, Београд, 2007.

 

 

J. Ćeranić, "Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

J. Ćeranić Perišić, Odgovornost internet posrednika za povredu žiga, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2020.

 

 

J. Ćeranić, Unitarni Patent, Beograd: Institut za uporedno pravo i Pravni Fakultet Univerziteta u Banja Luci, 2015.

 

 

J. Ćeranić, Oblici povezivanja džava u Evropskoj Uniji, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2011.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

"L'évolution du concept de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire"

Godina izdavanja

2023

Stranice

19-34

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

13

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv časopisa

Право и привреда

Naziv rada

Унитарна патентна заштита – изазови почетка примене Споразума о Јединственом патентном суду

Godina izdavanja

2023

Stranice

736-754

Godina_Vol_IEEE

61

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv časopisa

Правна ријеч

Naziv rada

Решавање патентних спорова у Европи и forum shopping

Godina izdavanja

2023

Stranice

953-610

Godina_Vol_IEEE

67

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka - APEIRON

Naziv rada

L’ enjeu de la citoyenneté européenne dans la vie politique de l’ Union européenne - quelques dilemmes théoriques

Godina izdavanja

2022

Stranice

38-51

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv časopisa

Право и привреда

Naziv rada

Метаверзум, незаменљиви токени и жигом заштићене ознаке – правни аспекти

Godina izdavanja

2022

Stranice

636-654

Godina_Vol_IEEE

60

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv časopisa

Европско законодавство

Naziv rada

Правни оквир за одговорност пружалаца услуга посредовања на интернету у Европској унији

Godina izdavanja

2022

Stranice

95-105

Godina_Vol_IEEE

2022

Br. časopisa

79

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja

Godina izdavanja

2021

Stranice

345-360

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

La typologie des modalités de l'intégration différenciée dans l'Union européenne

Godina izdavanja

2021

Stranice

77-90

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD

Godina izdavanja

2020

Stranice

141-155

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Srpska politička misao

Naziv rada

Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU

Godina izdavanja

2020

Stranice

153-177

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD - preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine

Godina izdavanja

2019

Stranice

62-76

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Bilateralni pristup procesu evropskih integracija - održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji

Godina izdavanja

2019

Stranice

391-406

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv časopisa

Правна ријеч

Naziv rada

Ка реформи режима одговорности интернет посредника за повреду жига – предмет Gucci v. Alibaba

Godina izdavanja

2019

Stranice

651-668

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

59

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv časopisa

Правна ријеч

Naziv rada

Ка реформи режима одговорности интернет посредника за повреду жига – предмет Gucci v. Alibaba

Godina izdavanja

2019

Stranice

651-668

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

59

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu

Godina izdavanja

2018

Stranice

90-104

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Glintić M.;

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Evropska unija deset godina nakon početka krize - sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu

Godina izdavanja

2018

Stranice

341-356

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv časopisa

Правна ријеч

Naziv rada

Повреда жига на сајтовима за претраживање – предмет Rosetta Stone v. Google

Godina izdavanja

2018

Stranice

575-592

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

55

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv časopisa

Правна ријеч

Naziv rada

Проширење дејства права ЕУ изван граница ЕУ – унитарна патентна заштита

Godina izdavanja

2017

Stranice

77-92

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

52

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Glintić, M.;

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Evropska unija nakon Breksita - sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU

Godina izdavanja

2017

Stranice

397-411

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Flexibility Concept in the Context of European Integration - Evolution, Survey and Perspectives

Godina izdavanja

2017

Stranice

9-24

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv časopisa

Правна ријеч

Naziv rada

Проширење дејства права ЕУ изван граница ЕУ – унитарна патентна заштита

Godina izdavanja

2017

Stranice

77-92

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

52

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Perspektive unitarne patente zaštite nakon Breksita

Godina izdavanja

2017

Stranice

275-289

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske Unije

Godina izdavanja

2016

Stranice

413-427

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Revija za evropsko pravo

Naziv rada

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Saveta - režim prevođenja patentnih spisa unitarnog patenta

Godina izdavanja

2016

Stranice

93-114

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda

Godina izdavanja

2016

Stranice

7-26

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Glintić, M;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Vladavina prava u Evropskoj Uniji - preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja

Godina izdavanja

2016

Stranice

295-307

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Integracioni kapacitet Evropske Unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija

Godina izdavanja

2015

Stranice

199-211

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Primjena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patente zaštite

Godina izdavanja

2015

Stranice

73-87

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani

Naziv rada

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta - unitarna patentna zaštita

Godina izdavanja

2015

Stranice

105-121

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani

Naziv rada

Režim prevođenja unitarnog patenta : problemi, prioriteti i perspektive

Godina izdavanja

2014

Stranice

671-686

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jeklena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi

Godina izdavanja

2014

Stranice

71-84

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU : posledice na odnose između Švajcarske i EU

Godina izdavanja

2014

Stranice

141-155

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

istočno Partnerstvo - pregled i perspektive

Godina izdavanja

2014

Stranice

343-356

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Institut evropskog građanstva - -aktuelna pitanja i perspektive

Godina izdavanja

2013

Stranice

327-341

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Jedinstveni patentni sud - novi pravosudni organ za rješavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom

Godina izdavanja

2013

Stranice

121-135

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom

Godina izdavanja

2013

Stranice

762-778

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Revija za evropsko pravo

Naziv rada

Prvi Kongres Evropskog Saveza - pokušaj uspostavljanja Evropske federacije

Godina izdavanja

2013

Stranice

81-96

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani

Naziv rada

Patent Unije: aktuelna pitanja i perspektive

Godina izdavanja

2012

Stranice

157-171

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije

Godina izdavanja

2012

Stranice

356-371

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Predlog jedinstvenog postupka rješavanja patentnih sporova u EU

Godina izdavanja

2012

Stranice

161-172

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji

Godina izdavanja

2012

Stranice

461-476

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Institucionalni okvir spoljne politike EU na osnovu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2011

Stranice

349-363

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Primena mehanizma bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU

Godina izdavanja

2011

Stranice

113-122

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Institucionalna strukutra Evropske unije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2011

Stranice

53-68

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Permanenta strukturisana saradnja u okviru politike bezbjednosti i zajedničke odbrane Evropske Unije

Godina izdavanja

2011

Stranice

184-191

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Uredba Saveta 510/2006 o zaštiti oznaka geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Godina izdavanja

2011

Stranice

185-192

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji

Godina izdavanja

2011

Stranice

487-503

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na osnovu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2010

Stranice

9-18

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani

Naziv rada

Šengenska saradnja kao deo pravnog poretka Evropske unije

Godina izdavanja

2010

Stranice

501-517

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Mehanizam bliže saradnje - od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2010

Stranice

501-517

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Lepetić, J;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

EVROJUST - -jačanje pravosudne saradnje u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Ratifikacija Ugovora iz Lisabona - Reforma Evropske Unije

Godina izdavanja

2009

Stranice

7-25

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko Zakonodavstvo

Naziv rada

Evropska pravosudna mreža u krivičnim stvarima

Godina izdavanja

2009

Stranice

42-48

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv časopisa

Страни правни живот

Naziv rada

Уговор из Лисабона – институционална реформа Европске уније

Godina izdavanja

2008

Stranice

45-62

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv časopisa

Страни правни живот

Naziv rada

Институционализација Европског савета

Godina izdavanja

2007

Stranice

36-47

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena

Naziv časopisa

Revija za evropsko pravo

Naziv rada

LA NOUVELLE ARCHITECTURE DE L'UNION EUROPÉENNE

Godina izdavanja

2005

Stranice

5-35

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena

Naziv časopisa

Revija za evropsko pravo

Naziv rada

LA VIE DÉMOCRATIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

Godina izdavanja

2005

Stranice

5-21

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv časopisa

Страни правни живот (

Naziv rada

Облици интеграција у Европској унији

Godina izdavanja

2005

Stranice

104-120

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Врсте одговорности за повреду жигом заштићених ознака у виртуелној реалности

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Упоредноправни изазови у савременом праву - In memoriam др Стефан Андоновић

Grad

Београд

Stranice

587-601

Izdavač

Институт за упоредно право; Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Бријанов пројекат: покушај стварања Eвропске федералне уније

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Актуелна питања савременог законодавства и правосуђа

Grad

Београд

Stranice

365-381

Izdavač

Удружење правника Србије

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Стварање европске федерације – између идеала и стварности

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Право између идеала и стварности

Grad

Приштина (Косовска Митровица)

Stranice

57-71

Izdavač

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Институт за у

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Употреба туђе жигом заштићене ознаке у контексту уметничког изражавања – осврт на предмет Rogers v. Grimaldi

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Право између стварања и тумачења

Grad

Источно Сарајевo

Stranice

463-476

Izdavač

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena

Naziv rada

Western Balkans - Integration perspectives

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

European Integration Perspectives in Times of Global Crises

Grad

Zürich

Stranice

121-138

Izdavač

EIZ Publishing, Zürich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Диференцирана интеграција – „Пловидба на отвореном мору” - реформа и проширење Европске уније за 21. век

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Сећање на др Јована Ћирића – Путеви права

Grad

Београд

Stranice

375-397

Izdavač

Институт за упоредно право, Београд

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена, Вишекруна Александра

Naziv rada

Црква, дигиталне технологије и метаверзум – пледоаје за неопходност и начин правног регулисања

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Савремено државено-црквено право – упоредноправни изазови и националне перспективе,

Grad

Београд

Stranice

0-0

Izdavač

Институт за упоредно право, Митрополија црногорско-приморска, Београд

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена, Тошић Ивана

Naziv rada

Развој заштите људских права у правном поретку Европске уније

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Заштита људских права и слобода у светлу међународних и националних стандарда

Grad

Косовска Митровица

Stranice

493-510

Izdavač

Правни факултет Универзитета, Косовска Митровица

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Иницијативе за стварање Европске политичке заједнице – од педесетих година 20. века до данас

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

35. сусрета Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић

Grad

Београд

Stranice

499-514

Izdavač

Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Између флексибилности и дезинтеграције – диференцираност у праву Европске уније

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Актуелна питања савременог законодавства

Grad

Савез удружења правника Србије и Републике Српске

Stranice

219-234

Izdavač

Савез удружења правника Србије и Републике Српске

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ђурић, Владимир, Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Накнада штете у случају управног утврђивања заједничког коришћења у области електронских комуникација

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Проузроковање штете, накнада штете и осигурање

Grad

Београд-Ваљево

Stranice

201-214

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Нова методологија проширења Европске уније – правни аспекти и изазови

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Европска унија и перспективе европских интеграција Србије

Grad

Београд

Stranice

31-47

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Правне последице коришћења жигом заштићених ознака у виртуелној реалности

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Интелектуална својина и интернет.

Grad

Београд

Stranice

95-111

Izdavač

Правни факултет Универзитета у Београду

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Режим одговорности за повреду жигом заштићене ознаке на интернету у америчком, европском и међународном праву

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Противречја савременог права

Grad

Источно Сарајево

Stranice

109-128

Izdavač

Правни факултет, Источно Сарајево

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Спорт у Европској унији – на раскршћу надлежности – импликације примене члана 165

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Српски фудбал - упоредноправни изазови и перспективе II

Grad

Београд

Stranice

9-21

Izdavač

Институт за упоредно право Београд

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Glintić, M., Višekruna, A.;

Naziv rada

Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Prilozi državno crkvenom pravu Srbije

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Institutut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена, Глинтић, Мирјана

Naziv rada

Европске интеграције земаља Западног Балкана у времену нове реалности

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Правни систем у времену нове реалности

Grad

Косовскоа Митровица

Stranice

23-44

Izdavač

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Изазови европских интеграција земаља Западног Балкана две деценије након почетка процеса

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Примена права и правна сигурност

Grad

Београд,

Stranice

399-412

Izdavač

Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена, Ђурић, Владимир

Naziv rada

Коблер доктрина: одговорност државе за повреду права ЕУ одлуком националног суда у последњем степену

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Проузроковање штете, накнада штете и осигурање.

Grad

Београд

Stranice

105-119

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

„Нова методологија проширења Европске уније - инструмент за превазилажење умора од проширења ЕУ”

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Унификација права и правна сигурност

Grad

Београд

Stranice

437-452

Izdavač

Копаоничка школа природног права – Слободан Перовић

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Одговорност интернет посредника за штету насталу повредом жига у праву Републике Србије

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Проузроковање штете, накнада штете и осигурање

Grad

Београд,

Stranice

47-60

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena

Naziv rada

Prospects for Integration in the Western Balkans

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Current Challenges of European Integration

Grad

Zurich

Stranice

95-113

Izdavač

EIZ Publishing

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge - Legal Aspects

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Archibald Reiss Days

Grad

Beograd

Stranice

195-203

Izdavač

University of Criminal Investigation and Police Studies

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu - s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije

Grad

Kragujevac

Stranice

77-92

Izdavač

Udruženje za Evropsko pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Rabrenović, A;

Naziv rada

EVROPOL - treći stub Evropske unije

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Kontrola kriminaliteta i evropski standardi

Grad

Beograd

Stranice

275-292

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Накнада штете за повреду жига на сајтовима за аукцијску продају робе – с посебним освртом на предмет Louis Vuitton Moët Henessy v. eBay

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Проузроковање штете, накнада штете и осигурање

Grad

Београд-Ваљево

Stranice

171-181

Izdavač

Удружење за одштетно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Право Европске уније у функцији развоја европских интеграцијаћ

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Право у функцији развоја друштва

Grad

Косовској Митровици

Stranice

409-424

Izdavač

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић Перишић, Јелена

Naziv rada

Продаја кривотворене робе на интернету

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Продаја кривотворене робе на интернету

Grad

Београд,

Stranice

453-467

Izdavač

Савез удружења правника Републике Србије и Републике Српске

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Диференцирана интеграција – инструмент за превазилажење различитости између држава чланица ЕУ – са посебним освртом на њене импликације на универзално и особено у праву ЕУ

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Универзално и особено у праву

Grad

Косовска Митровица

Stranice

63-78

Izdavač

Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Фрагментација патентне заштите проналазака у Европској унији

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Актуелна питања савременог законодавства

Grad

Београд

Stranice

209-224

Izdavač

Савез удружења правника Републике Србије и Републике Српске

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Накнада штете пред Јединственим патентним судом

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Одговорност за штету, накнада штете и осигурање

Grad

Београд

Stranice

171-184

Izdavač

Институт за упоредно право, Правосудна академија

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Специфичности режима одговорности интернет посредника за повреду жига у праву САД и ЕУ

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Интелектуална својина и интернет

Grad

Београд

Stranice

37-52

Izdavač

Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Institut za uporedno pravo

Grad

Beograd

Stranice

197-209

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Stanić, M.;

Naziv rada

Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Institut za uporedno pravo

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Intelektualna svojina i internet

Grad

Beograd

Stranice

37-52

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa

Grad

Beograd

Stranice

201-215

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Redefinisanje koncepta evropskih integracija - -različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

201-214

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

The Unified Patent Court - a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Procedural Aspects of EU Law

Grad

Osijek

Stranice

238-255

Izdavač

Pravni Fakultet Univerziteta u Osijeku

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Nacionalno i međunarodno pravo - akteulna pitanja i teme

Grad

Kosovska Mitrovica

Stranice

255-271

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Privredna krivična dela

Grad

Beograd

Stranice

187-201

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena

Naziv rada

Le rôle du ‘couple Briand-Leger’ dans l’élaboration et la promotion du projet

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

L’idée d’Union européenne de 1929 ŕ 2016: du projet Briand au retrait du Royaume-Uni. Faculté de Droit et Centre européen universitaire de Nancy

Grad

Beograd

Stranice

57-65

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena

Naziv rada

Trade Union, Multi-speed Europe, United States of Europe – Juncker's future integration models: Legal implications & reality check

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

New dynamics in the European integration process – Europe post Brexit.

Grad

Zurich

Stranice

54-78

Izdavač

Europa Institute at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Одговорност државе за накнаду штете појединцима због повреде права ЕУ

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Одговорност за штету, накнада штете и осигурање

Grad

Београд

Stranice

89-102

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Le role du couple Briand-Leger dans l elaboration et la promotion du projet L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

t L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Rule of law in Europe - Rethinking the Concept in the Context of Enlargement

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

8th Network Europe Conference

Grad

Zurich

Stranice

35-52

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

19. Međunarodni naučni skup Naknada štete i osiguranje

Grad

Kopaonik

Stranice

58-71

Izdavač

Pravosudna Akademija

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

133-148

Izdavač

Savez Udrzženja pravnika Srbije i Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Evolucija Europola - od nevladine organizacije do agencije Evropske unije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava

Grad

Beograd

Stranice

227-236

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Fondacija Hans Zajdel

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Međunarodno-pravni okvir za prodaju krivotvorene robe putem Interneta

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

123-138

Izdavač

Pravna Riječ

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Zaštita pronalazaka u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

11. Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

75-88

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Intelektualna svojina i Internet

Grad

Beograd

Stranice

47-73

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj Uniji - sa posebnim osvrtom na švajcarski model

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

239-252

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

The Role of the European Union in Peacebuilding - with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as a Basis of Strategic Peacebuilding

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

7th Network Europe Conference

Grad

Zurich

Stranice

39-58

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

6th Network Europe Conference

Grad

Zurich

Stranice

168-184

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Место европског грађанина на политичкој сцени ЕУ на основу Уговора из Лисабона

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Европски грађанин у време кризе.

Grad

Београд

Stranice

41-55

Izdavač

Факултет политичких наука

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Rabrenović, Aleksandra, Ćeranić, Jelena, Vukadinović, Jelena, Glintić, Mirjana, Ćorić, Vesna, Knežević Bojović, Ana, Rakić, Ivana, Đorđević, Miroslav, Milošević, Milan

Naziv rada

Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries

Grad

Beograd

Stranice

13-36

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Beograd

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena

Naziv rada

Parliamentary oversight of the defence sector

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe

Grad

Beograd

Stranice

37-67

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Француски државни савет

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Увод у право Француске

Grad

Београд

Stranice

121-137

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Рабреновић, Александра, Ћеранић, Јелена, Вукадиновић, Јелена, Глинтић, Мирјана, Ћорић, Весна, Кнежевић Бојовић, Ана, Ракић, Ивана, Ђорђевић, Мирослав, Милошевић, Милан

Naziv rada

Историјски развој механизама за спречавање корупције у земљама југоисточне Европе

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Правни механизми за спречавање корупције у Југоисточној Европи: са посебним освртом на сектор одбране

Grad

Beograd

Stranice

13-36

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Механизам ближе сарадње као институционализовани облик диференциране интеграције

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Криза Европске уније: шта доноси Уговор о стабилности, координацији у управљању економском и монетарном унијом

Grad

Београд

Stranice

133-146

Izdavač

Службени гласник

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Парламентарна контрола сектора одбране

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Правни механизми спречавања корупције у Југоисточној Европи : са посебним освртом на сектор одбране

Grad

Београд

Stranice

37-64

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Serbia on the Path Towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

5th Network Europe Conference

Grad

Jerusalem

Stranice

289-313

Izdavač

978-3-7255-7027-0

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Ideja Evropskog državnog saveza u delima profesora Živojina M. Perića

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Buda

Stranice

235-249

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Zakonitost bliže saradnje u oblasti unitarnog patenta - slučaj Španja i Italija protiv Saveta

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

111-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Француски државни савет

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Увод у право Француске

Grad

Београд

Stranice

121-137

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Rabrenović, Aleksandra, Ćeranić, Jelena, Vukadinović, Jelena, Glintić, Mirjana, Ćorić, Vesna, Knežević Bojović, Ana, Rakić, Ivana, Đorđević, Miroslav, Milošević, Milan

Naziv rada

Historical development od the corupption prevention mechanisms in Southeast European countries

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Legal mechanisms for prevention of corruption in Southeast Europe

Grad

Beograd

Stranice

13-36

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Differentiated Integration: A good Solution for increasing EU heterogeneity

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

4th Network Europe Conference

Grad

Chisinau

Stranice

13-36

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

133-146

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Pravna priroda EU na osnovu ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

303-318

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Ближа сарадња држава чланица ЕУ у кривичној области

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Европске интеграције и међународна кривичноправна сарадња.

Grad

Београд

Stranice

69-81

Izdavač

Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Specifičan pravni položaj pojedinih država članica EU u okviru Ekonomske i monetarne unije

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

299-311

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Zaštita oznaka geografskog porijekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

133-152

Izdavač

Pravna riječ

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Еуропол - трећи стуб Европске Уније

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Контрола криминалитета и европски стандарди : стање у Србији

Grad

Београд

Stranice

275-292

Izdavač

Институт за криминолошка и социолошка истраживања

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Извори америчког права

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Увод у право САД

Grad

Београд

Stranice

31-48

Izdavač

Институт за упоредно право

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ћеранић, Јелена

Naziv rada

Основе правног система Европске уније

Godina izdavanja

2007

Naziv konferencije

Педесет година Европске уније

Grad

Београд

Stranice

45-73

Izdavač

Институт за упоредно право : Република Србија, Канцеларија за придруживање Европској унији

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

41-55

Izdavač

Fakultet političkih nauka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naslov

Odgovornost internet posrednika za povredu žiga

Godina izdavanja

2020

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Unitarni Patent

Godina izdavanja

2015

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo i Pravni Fakultet Univerziteta u Banja Luci

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Oblici povezivanja džava u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2011

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno poslovno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uvod u građansko pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Evropska unija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Autorsko & patentno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno poslovno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uvod u građansko pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Evropska unija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Autorsko & patentno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

ČLANSTVA I PROJEKTINaziv udruženja

-

Grad

Država

Datum učlanjenja

-

Opis

- Član redakcije časopisa Strani pravni život, nacionalnog časopisa od međunarodnog značaja (M24) koji izdaje Institut za uporedno pravo.
- Član je Skupštine Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije. Takođe je član Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, kao i Udruženja za odštetno pravo.
- Od novembra 2018. godine na listi je arbitara Spoljnotrgovinske arbitraže pri Privrednoj komori Republike Srpske.