slika radnika


Prof. dr JELENA ĆERANIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • jelena.l.ceranic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

JELENA ĆERANIĆ

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Beograd

Država rođenja

Republika Srbija

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Jelena Ćeranić rođena je 1979. godine.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,54. Specijalističke studije iz predmeta „Pravo Evropske unije”, koje su zajednički organizovali Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Evropski univerzitetski centar Univerziteta u Nansiju završila je 2004. godine. Magistrirala je u Evropskom univerzitetskom centru Univerziteta u Nansiju 2005. godine, odbranivši magistarsku tezu „Demokratija u Ugovoru o Ustavu Evropske unije“. Doktorsku tezu pod nazivom „Pravno i političko povezivanje država unutar Evropske unije“ odbranila je sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine.
U Institutu za uporedno pravo je zaposlena od 2006. godine. U martu 2016. godine izabrana je u zvanje viši naučni saradnik. U januaru 2012. godine izabrana je u zvanje docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gde izvodi nastavu iz predmeta „Pravo intelektualne svojine”. Od 2010. godine angažovana je kao predavač u okviru Master studija iz Prava EU koje na Pravnom fakultetu u Segedinu zajednički organizuju Pravni fakultet Univerziteta u Lionu i Pravni fakultet Univerziteta u Segedinu. Od februara 2012. godine do januara 2013. godine bila je angažovana na Fakultetu za evropske pravne i potičke studije u Novom Sadu gde je držala nastavu iz predmeta „Uvod u pravni i politički sistem EU”.
Član je skupštine Udruženja pravnika u privredi i član Udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske. Takođe je član redakcije časopisa „Strani pravni život“ koji izdaje Institut za uporedno pravo i časopisa „Srpska pravna misao“ koji izdaje Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci.
Oblast njenog interesovanja su Pravo intelektualne svojine i Pravo Evropske unije.
Autor je brojnih članaka iz ovih oblasti kao i dve monografije „Pravni i politički oblici povezivanja država unutar Evropske unije“ i „Unitarni patent“.
Govori engleski i francuski jezik, a služi se i španskim jezikom.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Pravni i politički oblici povezivanja država unutar Evropske unije

Datum završetka

22.03.2010

 

Obrazovna ustanova

Evropski univerzitetski centar Univerziteta u Nansiju

Država

Francuska Republika

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Demokratija u Ugovoru o Ustavu Evropske unije

Datum završetka

11.07.2006

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.09.2003

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ćeranić Perišić, J.(2021). Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja. Pravo i privreda, 345-360.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2021). La typologie des modalités de l'intégration différenciée dans l'Union européenne. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 77-90.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2020). Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD. Pravo i privreda, 141-155.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2020). Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU. Srpska politička misao, 153-177.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2019). Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD - preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine. Pravo i privreda, 62-76.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2019). Bilateralni pristup procesu evropskih integracija - održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji. Pravni život, 391-406.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2018). Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu. Pravo i privreda, 90-104.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2018). Evropska unija deset godina nakon početka krize - sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu. Pravni život, 341-356.

 

 

Ćeranić Perišić, J., & Glintić, M.(2017). Evropska unija nakon Breksita - sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU. Pravni život, 397-411.

 

 

Ćeranić Perišić, J.(2017). Flexibility Concept in the Context of European Integration - Evolution, Survey and Perspectives. Strani pravni život, 9-24.

 

 

Ćeranić, J.(2017). Perspektive unitarne patente zaštite nakon Breksita. Pravo i Privreda, 275-289.

 

 

Ćeranić, J.(2016). Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske Unije. Pravo i Privreda, 413-427.

 

 

Ćeranić, J.(2016). Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Saveta - režim prevođenja patentnih spisa unitarnog patenta. Revija za evropsko pravo, 93-114.

 

 

Ćeranić, J.(2016). Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda. Srpska pravna misao, 7-26.

 

 

Ćeranić, J., & Glintić, M.(2016). Vladavina prava u Evropskoj Uniji - preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja. Pravni Život, 295-307.

 

 

Ćeranić, J.(2015). Integracioni kapacitet Evropske Unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija. Pravni Život, 199-211.

 

 

Ćeranić, J.(2015). Primjena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patente zaštite. Pravo i Privreda, 73-87.

 

 

Ćeranić, J.(2015). Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta - unitarna patentna zaštita. Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, 105-121.

 

 

Ćeranić, J.(2014). Režim prevođenja unitarnog patenta : problemi, prioriteti i perspektive. Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, 671-686.

 

 

Ćeranić, J.(2014). O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi. Pravo i Privreda, 71-84.

 

 

Ćeranić, J.(2014). Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU : posledice na odnose između Švajcarske i EU. Strani Pravni Život, 141-155.

 

 

Ćeranić, J.(2014). istočno Partnerstvo - pregled i perspektive. Pravni Život, 343-356.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Institut evropskog građanstva - -aktuelna pitanja i perspektive. Pravni Život, 327-341.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Jedinstveni patentni sud - novi pravosudni organ za rješavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom. Strani Pravni Život, 121-135.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom. Pravo i Privreda, 762-778.

 

 

Ćeranić, J.(2013). Prvi Kongres Evropskog Saveza - pokušaj uspostavljanja Evropske federacije. Revija za evropsko pravo, 81-96.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Patent Unije: aktuelna pitanja i perspektive. Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, 157-171.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije. Pravo i Privreda, 356-371.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Predlog jedinstvenog postupka rješavanja patentnih sporova u EU. Strani Pravni Život, 161-172.

 

 

Ćeranić, J.(2012). Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. Pravni Život, 461-476.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Institucionalni okvir spoljne politike EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. Pravni Život, 349-363.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Primena mehanizma bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU. Strani pravni život, 113-122.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Institucionalna strukutra Evropske unije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Srpska pravna misao, 53-68.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Permanenta strukturisana saradnja u okviru politike bezbjednosti i zajedničke odbrane Evropske Unije. Evropsko zakonodavstvo, 184-191.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Uredba Saveta 510/2006 o zaštiti oznaka geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Evropsko zakonodavstvo, 185-192.

 

 

Ćeranić, J.(2011). Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji. Pravo i Privreda, 487-503.

 

 

Ćeranić, J.(2010). Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na osnovu Ugovora iz Lisabona. Evropsko zakonodavstvo, 9-18.

 

 

Ćeranić, J.(2010). Šengenska saradnja kao deo pravnog poretka Evropske unije. Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, 501-517.

 

 

Ćeranić, J.(2010). Mehanizam bliže saradnje - od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona. Pravni Život, 501-517.

 

 

Ćeranić, J., & Lepetić, J.(2009). EVROJUST - -jačanje pravosudne saradnje u Evropskoj Uniji. Pravni Život, 0-0.

 

 

Ćeranić, J.(2009). Ratifikacija Ugovora iz Lisabona - Reforma Evropske Unije. Strani Pravni Život, 7-25.

 

 

Ćeranić, J.(2009). Evropska pravosudna mreža u krivičnim stvarima. Evropsko Zakonodavstvo, 42-48.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ćeranić Perišić, J., Glintić, M., & Višekruna, A. (2022). Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prilozi državno crkvenom pravu Srbije (pp. 0-0). Beograd: Institutut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2020). The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge - Legal Aspects. Zbornik radova sa naučnog skupa-Archibald Reiss Days (pp. 195-203). Beograd: University of Criminal Investigation and Police Studies

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2020). Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu - s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije (pp. 77-92). Kragujevac: Udruženje za Evropsko pravo

 

 

Ćeranić, J., & Rabrenović, A. (2019). EVROPOL - treći stub Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kontrola kriminaliteta i evropski standardi (pp. 275-292). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2018). Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU. Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i internet (pp. 37-52). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2018). Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa (pp. 201-215). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2018). Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo (pp. 197-209). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić Perišić, J., & Stanić, M. (2018). Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa. Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo (pp. 0-0). Beograd: Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2017). Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Privredna krivična dela (pp. 187-201). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo

 

 

Ćeranić, J. (2017). Redefinisanje koncepta evropskih integracija - -različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj Uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 201-214). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2017). The Unified Patent Court - a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union. Zbornik radova sa naučnog skupa-Procedural Aspects of EU Law (pp. 238-255). Osijek: Pravni Fakultet Univerziteta u Osijeku

 

 

Ćeranić, J. (2017). Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalno i međunarodno pravo - akteulna pitanja i teme (pp. 255-271). Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

 

 

Ćeranić, J. (2016). Le role du couple Briand-Leger dans l elaboration et la promotion du projet L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni. Zbornik radova sa naučnog skupa-t L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni (pp. 0-0). Beograd: -

 

 

Ćeranić, J. (2016). Rule of law in Europe - Rethinking the Concept in the Context of Enlargement. Zbornik radova sa naučnog skupa-8th Network Europe Conference (pp. 35-52). Zurich: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2016). Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga. Zbornik radova sa naučnog skupa-19. Međunarodni naučni skup Naknada štete i osiguranje (pp. 58-71). Kopaonik: Pravosudna Akademija

 

 

Ćeranić, J. (2016). Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 133-148). Budva: Savez Udrzženja pravnika Srbije i Republike Srpske

 

 

Ćeranić, J. (2016). Evolucija Europola - od nevladine organizacije do agencije Evropske unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava (pp. 227-236). Beograd: Institut za uporedno pravo, Fondacija Hans Zajdel

 

 

Ćeranić, J. (2016). Međunarodno-pravni okvir za prodaju krivotvorene robe putem Interneta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 123-138). Banja Luka: Pravna Riječ

 

 

Ćeranić, J. (2016). Zaštita pronalazaka u Evropskoj Uniji. Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Savjetovanje iz oblasti građanskog prava (pp. 75-88). Jahorina: -

 

 

Ćeranić Perišić, J. (2016). Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i Internet (pp. 47-73). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

 

 

Ćeranić, J. (2015). Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj Uniji - sa posebnim osvrtom na švajcarski model. Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 239-252). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2015). The Role of the European Union in Peacebuilding - with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as a Basis of Strategic Peacebuilding. Zbornik radova sa naučnog skupa-7th Network Europe Conference (pp. 39-58). Zurich: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2014). The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective. Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Network Europe Conference (pp. 168-184). Zurich: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2013). Serbia on the Path Towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th Network Europe Conference (pp. 289-313). Jerusalem: 978-3-7255-7027-0

 

 

Ćeranić, J. (2013). Ideja Evropskog državnog saveza u delima profesora Živojina M. Perića. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 235-249). Buda: -

 

 

Ćeranić, J. (2013). Zakonitost bliže saradnje u oblasti unitarnog patenta - slučaj Španja i Italija protiv Saveta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 111-126). Banja Luka: -

 

 

Ćeranić, J. (2012). Differentiated Integration: A good Solution for increasing EU heterogeneity. Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Network Europe Conference (pp. 13-36). Chisinau: Europa Institut at the University of Zurich

 

 

Ćeranić, J. (2012). Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 133-146). -: -

 

 

Ćeranić, J. (2012). Pravna priroda EU na osnovu ugovora iz Lisabona. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 303-318). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2011). Specifičan pravni položaj pojedinih država članica EU u okviru Ekonomske i monetarne unije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (pp. 299-311). Budva: -

 

 

Ćeranić, J. (2011). Zaštita oznaka geografskog porijekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 133-152). Banja Luka: Pravna riječ

 

 

Ćeranić, J. (0). Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 41-55). Beograd: Fakultet političkih nauka

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Ćeranić Perišić, J. (2020). Odgovornost internet posrednika za povredu žiga. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2016). Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe. Beograd: Pravni fakultet univerziteta u Beogradu.

 

 

Ćeranić, J. (2015). Unitarni Patent. Beograd: Institut za uporedno pravo i Pravni Fakultet Univerziteta u Banja Luci.

 

 

Ćeranić, J. (2014). Školovanje srpskih đaka u Francuskoj za vreme Prvog Svetskog Rata. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2014). Regulativa Evropske unije u oblasti elementarnih nepogoda. Beograd: Institut za uporedno pravo i Kriminalističko policijska akademija.

 

 

Ćeranić, J. (2013). Parlamentarna kontrola sektora odbrane. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranič, J. (2013). Francuski džavni savjet. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu i Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2012). Bliža saradnja država članica EU u krivičnoj oblasti. Beograd: Srpsko udruženje za krivilnopravnu teoriju i praksu.

 

 

Ćeranić, J. (2012). Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU - prioriteti, problemi, perspektive. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2012). Izbori za Evropski parlament. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2012). Proces stabilizacije i prodruživanja - globalni politički okvir za preogovore EU sa zemljama Zapadnog Balkana. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo i Fondacija Hans Zajdel.

 

 

Ćeranić, J. (2012). Zaštita oznaka geografskog porijekla. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2011). Oblici povezivanja džava u Evropskoj Uniji. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2011). Policijska saradnja unutar Evropske unije kao prostora slobode, bezbjednosti i pravde. Beograd: Kriminalističko policijska akademija i Hans Zajdel fondacija.

 

 

Ćeranić, J. (2010). Strategija regulatorne reforme: Hrvatska, Federacija BiH i Crna Gora. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J., & Ćorić-Erić, V. (2010). Usklađenost pravnog sistema BiH sa standardima EU u domenu zaštite od protivpravnog prometa kulturnim dobrima. Beograd: Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2010). Politički sistem i podjela nadležnosti u saveznoj Republici Njemačkoj. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za uporedno pravo.

 

 

Ćeranić, J. (2010). Policijska i pravosuda saradnja u krivičnim stvarima unutar Evropske unije. Beograd: Kriminalističko polocojska akadaemija i Hans Zajdel fondacija.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

J. Ćeranić Perišić, "Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja", Pravo i privreda, vol. 2021, no. 3, pp. 345-360, 2021.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "La typologie des modalités de l'intégration différenciée dans l'Union européenne", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 2021, no. 1, pp. 77-90, 2021.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD", Pravo i privreda, vol. 2020, no. 3, pp. 141-155, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU", Srpska politička misao, vol. 2020, no. 3, pp. 153-177, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD - preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine", Pravo i privreda, vol. 2019, no. 7, pp. 62-76, 2019.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Bilateralni pristup procesu evropskih integracija - održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji", Pravni život, vol. 2019, no. 12, pp. 391-406, 2019.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu", Pravo i privreda, vol. 2017, no. 10, pp. 90-104, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Evropska unija deset godina nakon početka krize - sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu", Pravni život, vol. 2018, no. 12, pp. 341-356, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić and M. Glintić, "Evropska unija nakon Breksita - sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU", Pravni život, vol. 2017, no. 12, pp. 397-411, 2017.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Flexibility Concept in the Context of European Integration - Evolution, Survey and Perspectives", Strani pravni život, vol. 2017, no. 4, pp. 9-24, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Perspektive unitarne patente zaštite nakon Breksita", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 275-289, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske Unije", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 413-427, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Saveta - režim prevođenja patentnih spisa unitarnog patenta", Revija za evropsko pravo, vol. 0, no. 0, pp. 93-114, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda", Srpska pravna misao, vol. 0, no. 0, pp. 7-26, 2016.

 

 

J. Ćeranić and M. Glintić, "Vladavina prava u Evropskoj Uniji - preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 295-307, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Integracioni kapacitet Evropske Unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 199-211, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "Primjena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patente zaštite", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 73-87, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta - unitarna patentna zaštita", Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, vol. 0, no. 0, pp. 105-121, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "Režim prevođenja unitarnog patenta : problemi, prioriteti i perspektive", Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani, vol. 0, no. 0, pp. 671-686, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 71-84, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU : posledice na odnose između Švajcarske i EU", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 141-155, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "istočno Partnerstvo - pregled i perspektive", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 343-356, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "Institut evropskog građanstva - -aktuelna pitanja i perspektive", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 327-341, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Jedinstveni patentni sud - novi pravosudni organ za rješavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 121-135, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 762-778, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Prvi Kongres Evropskog Saveza - pokušaj uspostavljanja Evropske federacije", Revija za evropsko pravo, vol. 0, no. 0, pp. 81-96, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Patent Unije: aktuelna pitanja i perspektive", Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, vol. 0, no. 0, pp. 157-171, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 356-371, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Predlog jedinstvenog postupka rješavanja patentnih sporova u EU", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 161-172, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 461-476, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Institucionalni okvir spoljne politike EU na osnovu Ugovora iz Lisabona", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 349-363, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Primena mehanizma bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU", Strani pravni život, vol. 0, no. 0, pp. 113-122, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Institucionalna strukutra Evropske unije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona", Srpska pravna misao, vol. 34, no. 5, pp. 53-68, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Permanenta strukturisana saradnja u okviru politike bezbjednosti i zajedničke odbrane Evropske Unije", Evropsko zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 184-191, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Uredba Saveta 510/2006 o zaštiti oznaka geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode", Evropsko zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 185-192, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji", Pravo i Privreda, vol. 0, no. 0, pp. 487-503, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na osnovu Ugovora iz Lisabona", Evropsko zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 9-18, 2010.

 

 

J. Ćeranić, "Šengenska saradnja kao deo pravnog poretka Evropske unije", Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani, vol. 0, no. 0, pp. 501-517, 2010.

 

 

J. Ćeranić, "Mehanizam bliže saradnje - od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 501-517, 2010.

 

 

J. Ćeranić and J. Lepetić, "EVROJUST - -jačanje pravosudne saradnje u Evropskoj Uniji", Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2009.

 

 

J. Ćeranić, "Ratifikacija Ugovora iz Lisabona - Reforma Evropske Unije", Strani Pravni Život, vol. 0, no. 0, pp. 7-25, 2009.

 

 

J. Ćeranić, "Evropska pravosudna mreža u krivičnim stvarima", Evropsko Zakonodavstvo, vol. 0, no. 0, pp. 42-48, 2009.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

J. Ćeranić Perišić, M. Glintić and A. Višekruna, "Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prilozi državno crkvenom pravu Srbije, Beograd, 2022.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge - Legal Aspects", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Archibald Reiss Days, Beograd, 2020.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu - s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije, Kragujevac, 2020.

 

 

J. Ćeranić and A. Rabrenović, "EVROPOL - treći stub Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kontrola kriminaliteta i evropski standardi, Beograd, 2019.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i internet, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić and M. Stanić, "Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Institut za uporedno pravo, Beograd, 2018.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Privredna krivična dela, Beograd, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Redefinisanje koncepta evropskih integracija - -različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj Uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "The Unified Patent Court - a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Procedural Aspects of EU Law, Osijek, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nacionalno i međunarodno pravo - akteulna pitanja i teme, Kosovska Mitrovica, 2017.

 

 

J. Ćeranić, "Le role du couple Briand-Leger dans l elaboration et la promotion du projet L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni", in Zbornik radova sa naučnog skupa-t L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni, Beograd, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Rule of law in Europe - Rethinking the Concept in the Context of Enlargement", in Zbornik radova sa naučnog skupa-8th Network Europe Conference, Zurich, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga", in Zbornik radova sa naučnog skupa-19. Međunarodni naučni skup Naknada štete i osiguranje, Kopaonik, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Evolucija Europola - od nevladine organizacije do agencije Evropske unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava, Beograd, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Međunarodno-pravni okvir za prodaju krivotvorene robe putem Interneta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Zaštita pronalazaka u Evropskoj Uniji", in Zbornik radova sa naučnog skupa-11. Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, Jahorina, 2016.

 

 

J. Ćeranić Perišić, "Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Intelektualna svojina i Internet, Beograd, 2016.

 

 

J. Ćeranić, "Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj Uniji - sa posebnim osvrtom na švajcarski model", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "The Role of the European Union in Peacebuilding - with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as a Basis of Strategic Peacebuilding", in Zbornik radova sa naučnog skupa-7th Network Europe Conference, Zurich, 2015.

 

 

J. Ćeranić, "The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective", in Zbornik radova sa naučnog skupa-6th Network Europe Conference, Zurich, 2014.

 

 

J. Ćeranić, "Serbia on the Path Towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th Network Europe Conference, Jerusalem, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Ideja Evropskog državnog saveza u delima profesora Živojina M. Perića", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Buda, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Zakonitost bliže saradnje u oblasti unitarnog patenta - slučaj Španja i Italija protiv Saveta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2013.

 

 

J. Ćeranić, "Differentiated Integration: A good Solution for increasing EU heterogeneity", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4th Network Europe Conference, Chisinau, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, -, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Pravna priroda EU na osnovu ugovora iz Lisabona", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2012.

 

 

J. Ćeranić, "Specifičan pravni položaj pojedinih država članica EU u okviru Ekonomske i monetarne unije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Budva, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Zaštita oznaka geografskog porijekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2011.

 

 

J. Ćeranić, "Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Beograd, 0.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

J. Ćeranić Perišić, Odgovornost internet posrednika za povredu žiga, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2020.

 

 

J. Ćeranić, Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe, Beograd: Pravni fakultet univerziteta u Beogradu, 2016.

 

 

J. Ćeranić, Unitarni Patent, Beograd: Institut za uporedno pravo i Pravni Fakultet Univerziteta u Banja Luci, 2015.

 

 

J. Ćeranić, Školovanje srpskih đaka u Francuskoj za vreme Prvog Svetskog Rata, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2014.

 

 

J. Ćeranić, Regulativa Evropske unije u oblasti elementarnih nepogoda, Beograd: Institut za uporedno pravo i Kriminalističko policijska akademija, 2014.

 

 

J. Ćeranić, Parlamentarna kontrola sektora odbrane, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2013.

 

 

J. Ćeranič, Francuski džavni savjet, Beograd: Pravni fakultet u Beogradu i Institut za uporedno pravo, 2013.

 

 

J. Ćeranić, Bliža saradnja država članica EU u krivičnoj oblasti, Beograd: Srpsko udruženje za krivilnopravnu teoriju i praksu, 2012.

 

 

J. Ćeranić, Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU - prioriteti, problemi, perspektive, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012.

 

 

J. Ćeranić, Izbori za Evropski parlament, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012.

 

 

J. Ćeranić, Proces stabilizacije i prodruživanja - globalni politički okvir za preogovore EU sa zemljama Zapadnog Balkana, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo i Fondacija Hans Zajdel, 2012.

 

 

J. Ćeranić, Zaštita oznaka geografskog porijekla, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2012.

 

 

J. Ćeranić, Oblici povezivanja džava u Evropskoj Uniji, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2011.

 

 

J. Ćeranić, Policijska saradnja unutar Evropske unije kao prostora slobode, bezbjednosti i pravde, Beograd: Kriminalističko policijska akademija i Hans Zajdel fondacija, 2011.

 

 

J. Ćeranić, Strategija regulatorne reforme: Hrvatska, Federacija BiH i Crna Gora, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2010.

 

 

J. Ćeranić and V. Ćorić-Erić, Usklađenost pravnog sistema BiH sa standardima EU u domenu zaštite od protivpravnog prometa kulturnim dobrima, Beograd: Institut za uporedno pravo, 2010.

 

 

J. Ćeranić, Politički sistem i podjela nadležnosti u saveznoj Republici Njemačkoj, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za uporedno pravo, 2010.

 

 

J. Ćeranić, Policijska i pravosuda saradnja u krivičnim stvarima unutar Evropske unije, Beograd: Kriminalističko polocojska akadaemija i Hans Zajdel fondacija, 2010.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Memorandum o razumevanju o prodaji krivotvorene robe na internetu - ocena primene deset godina nakon potpisivanja

Godina izdavanja

2021

Stranice

345-360

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

La typologie des modalités de l'intégration différenciée dans l'Union européenne

Godina izdavanja

2021

Stranice

77-90

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Evolucija sudske prakse u pogledu tumačenja standarda posredne odgovornosti u žigovnom pravu SAD

Godina izdavanja

2020

Stranice

141-155

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Srpska politička misao

Naziv rada

Bliža integracija zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom na osnovu nove metodologije proširenja EU

Godina izdavanja

2020

Stranice

153-177

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Odgovornost platformi za elektronsku trgovinu zbog povrede žiga u pravu SAD - preispitivanje doktrine posredne odgovornosti u kontekstu elektronske trgovine

Godina izdavanja

2019

Stranice

62-76

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Bilateralni pristup procesu evropskih integracija - održivost švajcarskog modela u kontekstu izmenjenih okolnosti u Evropskoj uniji

Godina izdavanja

2019

Stranice

391-406

Godina_Vol_IEEE

2019

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i privreda

Naziv rada

Centar za medijaciju i arbitražu u oblasti patenata ustanovljen Sporazumom o Jedinstvenom patentnom sudu

Godina izdavanja

2018

Stranice

90-104

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Glintić M.;

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Evropska unija deset godina nakon početka krize - sa posebnim osvrtom na predloge za ponovno oživljavanje EU predviđene u okviru inicijative Novi pakt za Evropu

Godina izdavanja

2018

Stranice

341-356

Godina_Vol_IEEE

2018

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Glintić, M.;

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Evropska unija nakon Breksita - sa posebnim osvrtom na kontinentalno partnerstvo kao model za redefinisanje odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i EU

Godina izdavanja

2017

Stranice

397-411

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Flexibility Concept in the Context of European Integration - Evolution, Survey and Perspectives

Godina izdavanja

2017

Stranice

9-24

Godina_Vol_IEEE

2017

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Vodeći časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Perspektive unitarne patente zaštite nakon Breksita

Godina izdavanja

2017

Stranice

275-289

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Odgovornost internet posrednika za povredu žiga u pravu Evropske Unije

Godina izdavanja

2016

Stranice

413-427

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Revija za evropsko pravo

Naziv rada

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Saveta - režim prevođenja patentnih spisa unitarnog patenta

Godina izdavanja

2016

Stranice

93-114

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Uspostavljanje i organizacija Jedinstvenog patentnog suda

Godina izdavanja

2016

Stranice

7-26

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Glintić, M;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Vladavina prava u Evropskoj Uniji - preispitivanje koncepta u kontekstu proširenja

Godina izdavanja

2016

Stranice

295-307

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Integracioni kapacitet Evropske Unije u vremenu krize i izazovi evropskih integracija

Godina izdavanja

2015

Stranice

199-211

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Primjena nacionalnih propisa država članica EU u okviru sistema unitarne patente zaštite

Godina izdavanja

2015

Stranice

73-87

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani

Naziv rada

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu Kraljevina Španija protiv Parlamenta i Saveta - unitarna patentna zaštita

Godina izdavanja

2015

Stranice

105-121

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski Pravnički Dani

Naziv rada

Režim prevođenja unitarnog patenta : problemi, prioriteti i perspektive

Godina izdavanja

2014

Stranice

671-686

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jeklena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

O uspostavljanju jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u Evropi

Godina izdavanja

2014

Stranice

71-84

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Švajcarski referendum o ograničenju migracija iz EU : posledice na odnose između Švajcarske i EU

Godina izdavanja

2014

Stranice

141-155

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

istočno Partnerstvo - pregled i perspektive

Godina izdavanja

2014

Stranice

343-356

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Institut evropskog građanstva - -aktuelna pitanja i perspektive

Godina izdavanja

2013

Stranice

327-341

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Jedinstveni patentni sud - novi pravosudni organ za rješavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom

Godina izdavanja

2013

Stranice

121-135

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Unitarni patent - evropski patent sa unitarnim dejstvom

Godina izdavanja

2013

Stranice

762-778

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Revija za evropsko pravo

Naziv rada

Prvi Kongres Evropskog Saveza - pokušaj uspostavljanja Evropske federacije

Godina izdavanja

2013

Stranice

81-96

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani

Naziv rada

Patent Unije: aktuelna pitanja i perspektive

Godina izdavanja

2012

Stranice

157-171

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Predlog novog sistema zaštite pronalazaka u EU - patent Unije

Godina izdavanja

2012

Stranice

356-371

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Predlog jedinstvenog postupka rješavanja patentnih sporova u EU

Godina izdavanja

2012

Stranice

161-172

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Pravni aspekat Ugovora o stabilnosti, kordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji

Godina izdavanja

2012

Stranice

461-476

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Institucionalni okvir spoljne politike EU na osnovu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2011

Stranice

349-363

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani pravni život

Naziv rada

Primena mehanizma bliže saradnje u oblasti patentnog prava EU

Godina izdavanja

2011

Stranice

113-122

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Institucionalna strukutra Evropske unije nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2011

Stranice

53-68

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Permanenta strukturisana saradnja u okviru politike bezbjednosti i zajedničke odbrane Evropske Unije

Godina izdavanja

2011

Stranice

184-191

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Uredba Saveta 510/2006 o zaštiti oznaka geografskih oznaka i oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Godina izdavanja

2011

Stranice

185-192

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravo i Privreda

Naziv rada

Novi propisi o akreditaciji i tržišnom nadzoru u Evropskoj uniji i Srbiji

Godina izdavanja

2011

Stranice

487-503

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko zakonodavstvo

Naziv rada

Saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova na osnovu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2010

Stranice

9-18

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravna Riječ - Oktobarski pravnički dani

Naziv rada

Šengenska saradnja kao deo pravnog poretka Evropske unije

Godina izdavanja

2010

Stranice

501-517

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

Mehanizam bliže saradnje - od Ugovora iz Amsterdama do Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2010

Stranice

501-517

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Lepetić, J;

Naziv časopisa

Pravni Život

Naziv rada

EVROJUST - -jačanje pravosudne saradnje u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2009

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Strani Pravni Život

Naziv rada

Ratifikacija Ugovora iz Lisabona - Reforma Evropske Unije

Godina izdavanja

2009

Stranice

7-25

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv časopisa

Evropsko Zakonodavstvo

Naziv rada

Evropska pravosudna mreža u krivičnim stvarima

Godina izdavanja

2009

Stranice

42-48

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Glintić, M., Višekruna, A.;

Naziv rada

Upotreba oznaka geografskog porekla u privrednoj delatnosti crkava i verskih zajednica

Godina izdavanja

2022

Naziv konferencije

Prilozi državno crkvenom pravu Srbije

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Institutut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

The Sale of Counterfeit Goods via the Internet as a Contemporary Security Challenge - Legal Aspects

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Archibald Reiss Days

Grad

Beograd

Stranice

195-203

Izdavač

University of Criminal Investigation and Police Studies

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Izazovi prodaje robe na platformama za elektronsku trgovinu - s posebnim osvrtom na prodaju krivotvorene robe putem interneta

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Izazovi u međunarodnom poslovnom pravu i pravu Evropske unije

Grad

Kragujevac

Stranice

77-92

Izdavač

Udruženje za Evropsko pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Rabrenović, A;

Naziv rada

EVROPOL - treći stub Evropske unije

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Kontrola kriminaliteta i evropski standardi

Grad

Beograd

Stranice

275-292

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Specifičnosti režima odgovornosti internet posrednika za povredu žiga u pravu SAD i EU

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Intelektualna svojina i internet

Grad

Beograd

Stranice

37-52

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Finansiranje naučne delatnosti u Švajcarskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa

Grad

Beograd

Stranice

201-215

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Pravni okvir saradnje između Švajcarske i Evropske unije

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Institut za uporedno pravo

Grad

Beograd

Stranice

197-209

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena; Stanić, M.;

Naziv rada

Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Institut za uporedno pravo

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Pravni okvir odgovornosti za povredu žiga na internetu u Evropskoj uniji i Republici Srbiji

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Privredna krivična dela

Grad

Beograd

Stranice

187-201

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Institut za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Redefinisanje koncepta evropskih integracija - -različiti scenariji za prevazilaženje krize u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

201-214

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

The Unified Patent Court - a New Judicial Body for the Settlement of Patent Disputes within the European Union

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Procedural Aspects of EU Law

Grad

Osijek

Stranice

238-255

Izdavač

Pravni Fakultet Univerziteta u Osijeku

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Patentna zaštita pronalazaka u međunarodnom, evropskom i nacionalnom pravu

Godina izdavanja

2017

Naziv konferencije

Nacionalno i međunarodno pravo - akteulna pitanja i teme

Grad

Kosovska Mitrovica

Stranice

255-271

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Le role du couple Briand-Leger dans l elaboration et la promotion du projet L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

t L idee d union europeenne de 1929 a 2016 : du projet Briand au retrait du Royaume-Uni

Grad

Beograd

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Rule of law in Europe - Rethinking the Concept in the Context of Enlargement

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

8th Network Europe Conference

Grad

Zurich

Stranice

35-52

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Neka sporna pitanja u vezi sa naknadom štete u slučaju povrede komunitarnog žiga

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

19. Međunarodni naučni skup Naknada štete i osiguranje

Grad

Kopaonik

Stranice

58-71

Izdavač

Pravosudna Akademija

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Ugovor o licenci u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

133-148

Izdavač

Savez Udrzženja pravnika Srbije i Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Evolucija Europola - od nevladine organizacije do agencije Evropske unije

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava

Grad

Beograd

Stranice

227-236

Izdavač

Institut za uporedno pravo, Fondacija Hans Zajdel

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Međunarodno-pravni okvir za prodaju krivotvorene robe putem Interneta

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

123-138

Izdavač

Pravna Riječ

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Zaštita pronalazaka u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

11. Savjetovanje iz oblasti građanskog prava

Grad

Jahorina

Stranice

75-88

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naziv rada

Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

Intelektualna svojina i Internet

Grad

Beograd

Stranice

47-73

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Bilateralni sporazumi kao alternativa članstvu u Evropskoj Uniji - sa posebnim osvrtom na švajcarski model

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Akteulna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

239-252

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

The Role of the European Union in Peacebuilding - with a Special Emphasis on the Conflict Resolution Theories as a Basis of Strategic Peacebuilding

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

7th Network Europe Conference

Grad

Zurich

Stranice

39-58

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

The Eastern Partnership and the European Integration Process from the Serbian Perspective

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

6th Network Europe Conference

Grad

Zurich

Stranice

168-184

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Serbia on the Path Towards the European Union: History, Problems, Priorities and Perspectives

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

5th Network Europe Conference

Grad

Jerusalem

Stranice

289-313

Izdavač

978-3-7255-7027-0

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Ideja Evropskog državnog saveza u delima profesora Živojina M. Perića

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Buda

Stranice

235-249

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Zakonitost bliže saradnje u oblasti unitarnog patenta - slučaj Španja i Italija protiv Saveta

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

111-126

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Differentiated Integration: A good Solution for increasing EU heterogeneity

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

4th Network Europe Conference

Grad

Chisinau

Stranice

13-36

Izdavač

Europa Institut at the University of Zurich

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Mehanizam bliže saradnje kao institucionalizovani oblik diferencirane integracije

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

-

Stranice

133-146

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Pravna priroda EU na osnovu ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

303-318

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Specifičan pravni položaj pojedinih država članica EU u okviru Ekonomske i monetarne unije

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Grad

Budva

Stranice

299-311

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Zaštita oznaka geografskog porijekla u međunarodnom, evropskom i srpskom pravu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

133-152

Izdavač

Pravna riječ

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naziv rada

Mesto evropskog građanina na političkoj sceni EU na osnovu Ugovora iz Lisabona

Godina izdavanja

0

Naziv konferencije

-

Grad

Beograd

Stranice

41-55

Izdavač

Fakultet političkih nauka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Ćeranić Perišić, Jelena;

Naslov

Odgovornost internet posrednika za povredu žiga

Godina izdavanja

2020

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Povreda žiga na sajtovima za aukcijsku prodaju robe

Godina izdavanja

2016

Grad

Beograd

Izdavač

Pravni fakultet univerziteta u Beogradu

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Unitarni Patent

Godina izdavanja

2015

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo i Pravni Fakultet Univerziteta u Banja Luci

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Školovanje srpskih đaka u Francuskoj za vreme Prvog Svetskog Rata

Godina izdavanja

2014

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Regulativa Evropske unije u oblasti elementarnih nepogoda

Godina izdavanja

2014

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo i Kriminalističko policijska akademija

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Parlamentarna kontrola sektora odbrane

Godina izdavanja

2013

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranič, Jelena;

Naslov

Francuski džavni savjet

Godina izdavanja

2013

Grad

Beograd

Izdavač

Pravni fakultet u Beogradu i Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Bliža saradnja država članica EU u krivičnoj oblasti

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Srpsko udruženje za krivilnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU - prioriteti, problemi, perspektive

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Izbori za Evropski parlament

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Proces stabilizacije i prodruživanja - globalni politički okvir za preogovore EU sa zemljama Zapadnog Balkana

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo i Fondacija Hans Zajdel

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Zaštita oznaka geografskog porijekla

Godina izdavanja

2012

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Oblici povezivanja džava u Evropskoj Uniji

Godina izdavanja

2011

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Policijska saradnja unutar Evropske unije kao prostora slobode, bezbjednosti i pravde

Godina izdavanja

2011

Grad

Beograd

Izdavač

Kriminalističko policijska akademija i Hans Zajdel fondacija

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Strategija regulatorne reforme: Hrvatska, Federacija BiH i Crna Gora

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena; Ćorić-Erić, Vesna;

Naslov

Usklađenost pravnog sistema BiH sa standardima EU u domenu zaštite od protivpravnog prometa kulturnim dobrima

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Politički sistem i podjela nadležnosti u saveznoj Republici Njemačkoj

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za uporedno pravo

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Ćeranić, Jelena;

Naslov

Policijska i pravosuda saradnja u krivičnim stvarima unutar Evropske unije

Godina izdavanja

2010

Grad

Beograd

Izdavač

Kriminalističko polocojska akadaemija i Hans Zajdel fondacija

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA