slika radnika


Prof. dr VELJKO IKANOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • veljko.l.ikanovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

VELJKO IKANOVIĆ

 

Godina rođenja

1958

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Prof. dr Veljko Ikanović je doktor pravnih nauka. Od 2016. godine u zvanju je vanrednog profesora na užoj naučnoj oblasti Krivično pravo i krivično procesno pravo.
Završio je Gimnaziju u Doboju 1976. godine, diplomirao na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 1980. godine, magistrirao je na istom fakultetu 2005. godine, a doktorirao na Pravnom fakultetu u Nišu 2010. godine na temu "Odgovornost pravnih lica za krivična djela".
Nakon pripravničkog staža u Opštinskom sudu u Derventi u oktobru 1982. godine u Sarajevu je položio pravosudni ispit, potom obavljao funkcije sudije, javnog tužioca i predsjednika suda, a od 2003. godine je na funkciji sudije Vrhovnog suda Republike Srpske.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Nišu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Odgovornost pravnih lica za krivična djela

Datum završetka

16.10.2010

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Priznavanje i izvršenje odluka međunarodnih arbitraža - sa posebnim osvrtom na države nastale na teritoriji bivše SFRJ

Datum završetka

28.10.2005

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

11.07.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

Obrazovna ustanova

Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović

Opština

Raška

Tip edukacije

Seminar

Naziv/opis edukacije

Pravo i snaga umnosti

Datum završetka

17.12.2019

 

 

Obrazovna ustanova

Istraživački centar

Opština

Banja Luka

Tip edukacije

Seminar

Naziv/opis edukacije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tokovima EU-stanje u BiH i iskustva drugih

Datum završetka

15.03.2019

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Ikanović, V.(2023). Krivično djelo šumska krađa i pustošenje šuma u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Pravna riječ, 669-691.

 

 

Ikanović, V., & Marić, T.(2022). Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu, Pravo i pravda. Časopis za pravnu teoriju i praksu, 167-191.

 

 

Ikanović, V.(2022). Krivično djelo proganjanja u fizičkom i sajber prostoru. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron, 79-90.

 

 

Ikanović, V.(2021). Privredna krivična djela. Pravo i pravda, 417-435.

 

 

(2021). Pojedina rješenja u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, 151-166.

 

 

Ikanović, V., & Vasić, M.(2020). Seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djeteta kao krivično djelo u domaćem zakonodavstvu. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Apeiron u Banjoj Luci, 176-191.

 

 

Ikanović, V.(2020). Kriminalnopolitična opravdanost promjena krivičnih sankcija prema nacrtu Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pravna riječ, 195-215.

 

 

Ikanović, V.(2019). Where is Material Criminal Legislation of Republike Srpska Going to. International journal of economics and law, 67-77.

 

 

Ikanović, V.(2019). O nekim učincima osnovane sumnje i izuzetka od neposrednog izvođenja dokaza. Pravo i pravda, 73-91.

 

 

Ikanović, V.(2019). Novine u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 151-160.

 

 

Ikanović, V.(2019). Krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja. Pravna riječ, 11-33.

 

 

Ikanović, V.(2018). Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 114-124.

 

 

Ikanović, V.(2018). Nova krivična djela protiv imovine u krivičnom zakoniku Republike Srpske. Pravna riječ, 53-68.

 

 

Ikanović, V.(2017). Pojedina rješenja u Nacrtu krivičnog zakonika Republike Srpske - Some Solutions in the Draft of Criminal Code of the Republic of Srpska. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 163-170.

 

 

Ikanović, V.(2017). Sticaj krivičnih djela i produženo krivično djelo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2016). Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije. Pravna riječ, 523-543.

 

 

Ikanović, V., & Gajić, G.(2016). Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 140-150.

 

 

Ikanović, V.(2015). Zločin agresije u Rimskom statutu. Srpska pravna misao, 189-209.

 

 

Ikanović, V.(2015). Krivična djela protiv privrede, platnog prometa i službene dužnosti prema noveli Krivičnog zakona Republike Srpske iz 2013. godine. Pravo i pravda, 95-113.

 

 

Ikanović, V.(2015). Alternativne sankcije u raskoraku između normativnog i stvarnog. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 124-137.

 

 

Ikanović, V.(2014). Priznanje dokaza izvedenih od strane pravosudnih organa strane države. Srpska pravna misao, 29-45.

 

 

Jovašević, D., & Ikanović, V.(2014). Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, 123-141.

 

 

Ikanović, V.(2014). Naredba za pretresanje na osnovu usmenog zahtjeva i zakonitost dokaza. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, 114-131.

 

 

Ikanović, V.(2014). Krivičnopravna zaštita osnovnih prava radnika. Pravna riječ, 125-145.

 

 

Ikanović, V.(2013). Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Pravo i pravda, 13-25.

 

 

Ikanović, V.(2013). Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Pravna riječ, 303-316.

 

 

Ikanović, V.(2012). Evolucija uslovne osude u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 49-68.

 

 

Ikanović, V.(2012). Krivična djela kompjuterskog kriminala u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Pravo i pravda, 15-35.

 

 

Ikanović, V.(2012). Novčana kazna u Krivičnom zakonu Republike Srpske. Pravna riječ, 303-313.

 

 

Ikanović, V.(2012). Materijalnopravni i procesni aspekt priznavanja krivice. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 277-291.

 

 

Ikanović, V.(2012). Evolucija uslovne osude u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 49-68.

 

 

Ikanović, V.(2012). Primjena blaženog zakona za krivična djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Pravni život, 301-314.

 

 

Ikanović, V.(2012). Krivične sankcije za pravna lica u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, 170-183.

 

 

Ikanović, V.(2010). Odgovornost pravnih lica za krivična djela organizovanog kriminala. Pravo i pravda, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2010). Odgovornost pravnih lica za krivična djela organizovanog kriminala. Pravo i pravda, 173-197.

 

 

Ikanović, V.(2009). Pranje novca i oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama. Pravo i pravda, 87-114.

 

 

Ikanović, V.(2005). Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u pravu Bosne i Hercegovine. Pravna riječ, 739-750.

 

 

Ikanović, V.(2005). Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u pravu BiH. Pravna riječ, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2005). Krivična odgovornost pravnih lica u krivičnom zakonu Republike Srpske. Pravni život, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2004). Pravno lice kao subjekat krivičnog djela. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2004). Neuračunljivost osumnjičenog odnosno optuženog u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2004). Pravno lice kao subjekat krivičnog djela. Pravni savjetnik, 18-27.

 

 

Ikanović, V.(2004). Neuračunljivost osumnjičenog odnosno optuženog u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Pravni savjetnik, 26-35.

 

 

Ikanović, V.(2003). Arbitražni sporazum. Pravni savjetnik, 81-92.

 

 

Ikanović, V.(2003). Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom i radom za opšte dobro na slobodi. Glasnik pravde, 205-209.

 

 

Ikanović, V.(2003). Krivična djela i kazne u Zakonu o poreskoj upravni. Pravni savjetnik, 38-45.

 

 

Ikanović, V.(2003). Kazna lišenja slobode u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Pravni savjetnik, 31-37.

 

 

Ikanović, V.(2003). Dileme u primjeni prelaznih i završnih odredbi Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Pravni savjetnik, 51-59.

 

 

Ikanović, V.(2003). Arbitražni postupak. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2003). Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom i radom za opšte dobro na slobodi. Glasnik pravde, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2003). Krivična djela i kazne u Zakonu o poreskoj upravi. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2003). Kazna lišenja slobode u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Ikanović, V.(2003). Dileme u primjeni prelaznih i završnih odredbi Zakona o krivičnom postupku RS. Pravni savjetnik, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Ikanović, V. (2023). Kriminalitet i urbana bezbednost. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Palić: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2023). Raskršća međunarodnog krivičnog i krivičnog prava - reforma pravosudnih zakona Republike Srbije. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Palić: Udruženje za međunarodno krivično pravo

 

 

Ikanović, V. (2023). -. Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani (pp. 0-0). Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske

 

 

Ikanović, V. (2023). Krivičnopravna zaštita drumskog saobraćaja prema krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Thematic conference proceedings of international significance (pp. 97-117). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2023). Komandna odgovornost prema krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Raskršća međunarodnog krivičnog i krivičnog prava - reforma pravosudnih zakona Republike Srbije (pp. 151-165). Palić: Udruženje za međunarodno krivično pravo

 

 

Ikanović, V., & Mitrović, L. (2023). Krivično zakonodavstvo Republike Srpske - Koliko smo daleko od idealnog stanja???. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo između ideala i stvarnosti (pp. 195-215). Beograd: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

 

 

Ikanović, V., & Golijan, D. (2021). Krivično pravna zaštita šuma u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima (pp. 125-147). Beograd: Zbornik radova. knjiga II. Beograd, 2021.

 

 

Mitrović, L., & Ikanović, V. (2021). Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku (pp. 7-27). Bijeljina: Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu

 

 

Mitrović, L., & Ikanović, V. (2021). Jemstvo u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija , Primena prava i pravna sigurnost (pp. 563-581). Beograd: Zbomik radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović

 

 

Ikanović, V. (2021). Efikasnost pravosuđe u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini. Tematski zbornik-Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Thematic conference proceedings of intemational significance (pp. 157-184). Beograd: Institut za uporedno pravo; Institut za kiminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2020). Genitalno sakaćenje žena. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta" (pp. 139-159). Trebinje: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstvo pravde Republike Srpske

 

 

Ikanović, V. (2020). Zakonodavni i institucionalni okvir za procesuiranje korupcije u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-U: Kostić, Jelena (ur.), Stevanović, Aleksandar (ur.). Thematic conference proceedings of international significance (pp. 77-90). Beograd: Insituz za uporedno pravo

 

 

Ikanović, V. (2020). Usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije- stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 74-92). Banja Luka: Institut za uporedno pravo Beograd, Republika Srbija i lstraživački centar Banja Luka

 

 

Mitrović, L., & Ikanović, V. (2020). Droge u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni tematski skup Droga i narkomanija: Pravni. kriminološki, sociološki i medicinski problemi (pp. 187-203). Palić: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Srbija

 

 

Ikanović, V. (2019). Sistem kazni u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-U: Bejatović, Stanko (ur.), Simović, Miodrag (ur.). Kaznena politika i prevencija kriminaliteta (pp. 9-24). Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2019). Integritet pravosuđa u Bosni i Hercegovini i mogući rizici od nastanka korupcije. Zbornik radova sa naučnog skupa-Finansijski kriminalitet i korupcija (pp. 103-112). Vršac: Institut za uporedno pravo: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2019). Pravna priroda amnestije u zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautarie) Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 215-233). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

 

 

Ikanović, V. (2018). Poreska krivična djela u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-U: KOSTIĆ, Jelena (ur.) STEVANOVIĆ, Aleksandar (ur.). Finansijski kriminalitet (pp. 109-117). Beograd: Institut za uporedno pravo: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V., & Marić, T. (2018). Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautarie) Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih (pp. 215-233). Banja Luka: Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

 

 

Ikanović, V. (2015). Krivičnopravni odgovor na mržnju i predrasude u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje "Krivično zakonodavstvo de lege lata et de lege ferenda" (pp. 297-311). Prijedor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2014). Uloga suda Republike Srpske u oduzimanju nezakonite imovinske koristi, u oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Sadašnjost i izazovi za budućnost (pp. 185-202). Banja Luka: -

 

 

Ikanović, V. (2014). Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet (pp. 315-325). Banja Luka: Ministarstvo Pravde Republike Srpske

 

 

Ikanović, V. (2014). Kažnjavanje za krivična djela učinjena iz mržnje u Krivičnom zakonu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda (pp. 205-217). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2013). Odgovornost pravnih lica za krivična djela kao državna reakcija na teške oblike privrednog kriminaliteta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija" (pp. 238-252). Trebinje: Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2013). Rad za opšte dobro na slobodi u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminal državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima (pp. 249-260). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2013). Pregovaranje o krivici nakon desetogodišnje primjene u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Pojednostavljenje forme postupanja u krivičnim stvarima: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni (pp. 179-195). Beograd: Misija OEBS u Srbiji

 

 

Ikanović, V. (2013). Krivičnopravni položaj neuračunljivog učinioca u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena (pp. 435-448). Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2012). Zakonska i sudska politika kažnjavanja krivičnih djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Kaznena politika (raskol između zakona i njegove primjene) (pp. 291-305). Istočno Sarajevo: Ministarstvo pravde Republike Srpske i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2012). Pravni lijekovi iz ZKP BiH iz 2003. godine u praksi sudova u Bosni i Hercegovini. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva (pp. 262-277). Beograd: Misija OEBS u Srbiji. 2012

 

 

Ikanović, V. (2012). Svrha kažnjavanja u kontekstu pete novele Krivičnog zakona Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-U: KRON, Leposava (ur.). Delikt, kazna i mogućnost socijalne profilakse (pp. 291-301). Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

 

 

Ikanović, V. (2011). Sistem pravnih lijekova i prevencija kriminaliteta. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta" (pp. 383-396). Brčko / Banjaluka / Beograd: Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2011). Postupci po žalbi pred Vrhovnim sudom Republike Srpske. Zbornik radova sa naučnog skupa-Nova rešenja u krivičnom procesnom zakonodavstvu - teoretski i praktični aspekti (pp. 337-350). Zlatibor / Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2010). Karakteristike odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Zbornik radova sa naučnog skupa-Okrugli sto na temu "Aktuelna pitanju u primjeni krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini" (pp. 113-125). Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Udruženje za krivično pravo i praksu Republike Srpske

 

 

Ikanović, V. (2010). Odmjeravanje kazne. Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje "Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta (pp. 307-330). Bijeljina / Beograd / Brčko: Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2010). Zakonski okvir odgovornosti pravnih lica za krivična djela u Bosni i Hercegovini i usklađenost sa međunarodnim pravnim standardima. Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije (pp. 341-360). Zlatibor: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2010). Karakteristike odgovornosti pravnih lica za krivična djela. Zbornik radova sa naučnog skupa-Udruženje za krivično pravo i praksu sa Okruglog stola na temu Aktuelna pitanja u BiH (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Ikanović, V. (2010). Zakonski okvir odgovornosti pravnih lica za krivična djela u Bosni i Hercegovini i usklađenost sa međunarodnim pravnim standardima. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Zlatibor, Srbija: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

 

 

Ikanović, V. (2010). Odmjeravanje kazne. Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup Savremene tendencije krivične represije kao instrumenta suzbijanja kriminaliteta (pp. 0-0). Bijeljina: Ministarstvo pravde Republike Srpske i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu Bijeljina

 

 

Ikanović, V. (2009). Odgovornost pravnih lica za krivična djela i prekršaje. Zbornik radova sa naučnog skupa-Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH (pp. 294-330). Beograd: Glosarijum

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Ikanović, V. (2012). Odgovornost pravnih lica za krivična djela. Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Jovašević, D., Mitrović, L., & Ikanović, V. (2017). Krivično pravo Republike Srpske - Opšti deo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Jovašević, D., Mitrović, L., & Ikanović, V. (2017). Krivično pravo Republike Srpske - Posebni deo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Jovašević, D., & Ikanović, V. (2016). Krivično procesno pravo Republike Srpske. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Jovašević, D., & Ikanović, V. (2015). Međunarodno krivično pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Jovašević, D., & Ikanović, V. (2012). Krivično pravo Republike Srpske - Opšti deo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 

 

Jovašević, D., & Ikanović, V. (2012). Krivično pravo Republike Srpske - Posebnio deo. Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Ikanović, "Krivično djelo šumska krađa i pustošenje šuma u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 20, no. 67, pp. 669-691, 2023.

 

 

V. Ikanović and T. Marić, "Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu, Pravo i pravda", Časopis za pravnu teoriju i praksu, vol. 20, no. 1, pp. 167-191, 2022.

 

 

V. Ikanović, "Krivično djelo proganjanja u fizičkom i sajber prostoru", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron, vol. 12, no. 12, pp. 79-90, 2022.

 

 

V. Ikanović, "Privredna krivična djela", Pravo i pravda, vol. 19, no. 1, pp. 417-435, 2021.

 

 

, "Pojedina rješenja u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, vol. 2021, no. 1, pp. 151-166, 2021.

 

 

V. Ikanović and M. Vasić, "Seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djeteta kao krivično djelo u domaćem zakonodavstvu", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Apeiron u Banjoj Luci, vol. 2020, no. 10, pp. 176-191, 2020.

 

 

V. Ikanović, "Kriminalnopolitična opravdanost promjena krivičnih sankcija prema nacrtu Krivičnog zakonika Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 17, no. 63, pp. 195-215, 2020.

 

 

V. Ikanović, "Where is Material Criminal Legislation of Republike Srpska Going to", International journal of economics and law, vol. 9, no. 25, pp. 67-77, 2019.

 

 

V. Ikanović, "O nekim učincima osnovane sumnje i izuzetka od neposrednog izvođenja dokaza", Pravo i pravda, vol. 18, no. 1, pp. 73-91, 2019.

 

 

V. Ikanović, "Novine u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 8, no. 9, pp. 151-160, 2019.

 

 

V. Ikanović, "Krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja", Pravna riječ, vol. 16, no. 60, pp. 11-33, 2019.

 

 

V. Ikanović, "Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u Krivičnom zakoniku Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 8, no. 8, pp. 114-124, 2018.

 

 

V. Ikanović, "Nova krivična djela protiv imovine u krivičnom zakoniku Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 15, no. 56, pp. 53-68, 2018.

 

 

V. Ikanović, "Pojedina rješenja u Nacrtu krivičnog zakonika Republike Srpske - Some Solutions in the Draft of Criminal Code of the Republic of Srpska", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 7, no. 7, pp. 163-170, 2017.

 

 

V. Ikanović, "Sticaj krivičnih djela i produženo krivično djelo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 14, no. 53, pp. 0-0, 2017.

 

 

V. Ikanović, "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije", Pravna riječ, vol. 13, no. 48, pp. 523-543, 2016.

 

 

V. Ikanović and G. Gajić, "Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 6, no. 6, pp. 140-150, 2016.

 

 

V. Ikanović, "Zločin agresije u Rimskom statutu", Srpska pravna misao, vol. 21, no. 48, pp. 189-209, 2015.

 

 

V. Ikanović, "Krivična djela protiv privrede, platnog prometa i službene dužnosti prema noveli Krivičnog zakona Republike Srpske iz 2013. godine", Pravo i pravda, vol. 14, no. 1, pp. 95-113, 2015.

 

 

V. Ikanović, "Alternativne sankcije u raskoraku između normativnog i stvarnog", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 5, no. 5, pp. 124-137, 2015.

 

 

V. Ikanović, "Priznanje dokaza izvedenih od strane pravosudnih organa strane države", Srpska pravna misao, vol. 20, no. 47, pp. 29-45, 2014.

 

 

D. Jovašević and V. Ikanović, "Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine", Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, vol. 36, no. 36, pp. 123-141, 2014.

 

 

V. Ikanović, "Naredba za pretresanje na osnovu usmenog zahtjeva i zakonitost dokaza", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci, vol. 4, no. 4, pp. 114-131, 2014.

 

 

V. Ikanović, "Krivičnopravna zaštita osnovnih prava radnika", Pravna riječ, vol. 11, no. 40, pp. 125-145, 2014.

 

 

V. Ikanović, "Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini", Pravo i pravda, vol. 12, no. 1, pp. 13-25, 2013.

 

 

V. Ikanović, "Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini", Pravna riječ, vol. 10, no. 37, pp. 303-316, 2013.

 

 

V. Ikanović, "Evolucija uslovne osude u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 31, no. 1, pp. 49-68, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Krivična djela kompjuterskog kriminala u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine", Pravo i pravda, vol. 11, no. 1, pp. 15-35, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Novčana kazna u Krivičnom zakonu Republike Srpske", Pravna riječ, vol. 9, no. 33, pp. 303-313, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Materijalnopravni i procesni aspekt priznavanja krivice", Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, no. 1, pp. 277-291, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Evolucija uslovne osude u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 31, no. 1, pp. 49-68, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Primjena blaženog zakona za krivična djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini", Pravni život, vol. 555, no. 9, pp. 301-314, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Krivične sankcije za pravna lica u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini", Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, vol. 2, no. 2, pp. 170-183, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Odgovornost pravnih lica za krivična djela organizovanog kriminala", Pravo i pravda, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Odgovornost pravnih lica za krivična djela organizovanog kriminala", Pravo i pravda, vol. 1, no. 1, pp. 173-197, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Pranje novca i oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama", Pravo i pravda, vol. 8, no. 1, pp. 87-114, 2009.

 

 

V. Ikanović, "Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u pravu Bosne i Hercegovine", Pravna riječ, vol. 2, no. 5, pp. 739-750, 2005.

 

 

V. Ikanović, "Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u pravu BiH", Pravna riječ, vol. 5, no. 0, pp. 0-0, 2005.

 

 

V. Ikanović, "Krivična odgovornost pravnih lica u krivičnom zakonu Republike Srpske", Pravni život, vol. 9, no. 0, pp. 0-0, 2005.

 

 

V. Ikanović, "Pravno lice kao subjekat krivičnog djela", Pravni savjetnik, vol. 4, no. 0, pp. 0-0, 2004.

 

 

V. Ikanović, "Neuračunljivost osumnjičenog odnosno optuženog u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 0, pp. 0-0, 2004.

 

 

V. Ikanović, "Pravno lice kao subjekat krivičnog djela", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 4, pp. 18-27, 2004.

 

 

V. Ikanović, "Neuračunljivost osumnjičenog odnosno optuženog u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 1, pp. 26-35, 2004.

 

 

V. Ikanović, "Arbitražni sporazum", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 1, pp. 81-92, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom i radom za opšte dobro na slobodi", Glasnik pravde, vol. 1, no. 10, pp. 205-209, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Krivična djela i kazne u Zakonu o poreskoj upravni", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 4, pp. 38-45, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Kazna lišenja slobode u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 7, pp. 31-37, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Dileme u primjeni prelaznih i završnih odredbi Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 9, pp. 51-59, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Arbitražni postupak", Pravni savjetnik, vol. 1, no. 0, pp. 0-0, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom i radom za opšte dobro na slobodi", Glasnik pravde, vol. 10-11, no. 0, pp. 0-0, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Krivična djela i kazne u Zakonu o poreskoj upravi", Pravni savjetnik, vol. 4, no. 0, pp. 0-0, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Kazna lišenja slobode u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine", Pravni savjetnik, vol. 7-8, no. 0, pp. 0-0, 2003.

 

 

V. Ikanović, "Dileme u primjeni prelaznih i završnih odredbi Zakona o krivičnom postupku RS", Pravni savjetnik, vol. 9, no. 1, pp. 0-0, 2003.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Ikanović, "Kriminalitet i urbana bezbednost", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Palić, 2023.

 

 

V. Ikanović, "Raskršća međunarodnog krivičnog i krivičnog prava - reforma pravosudnih zakona Republike Srbije", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Palić, 2023.

 

 

V. Ikanović, "-", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Oktobarski pravnički dani, Banja Luka, 2023.

 

 

V. Ikanović, "Krivičnopravna zaštita drumskog saobraćaja prema krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Thematic conference proceedings of international significance, Beograd, 2023.

 

 

V. Ikanović, "Komandna odgovornost prema krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Raskršća međunarodnog krivičnog i krivičnog prava - reforma pravosudnih zakona Republike Srbije, Palić, 2023.

 

 

V. Ikanović and L. Mitrović, "Krivično zakonodavstvo Republike Srpske - Koliko smo daleko od idealnog stanja???", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pravo između ideala i stvarnosti, Beograd, 2023.

 

 

V. Ikanović and D. Golijan, "Krivično pravna zaštita šuma u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sedma međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima, Beograd, 2021.

 

 

L. Mitrović and V. Ikanović, "Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku, Bijeljina, 2021.

 

 

L. Mitrović and V. Ikanović, "Jemstvo u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodna naučna konferencija , Primena prava i pravna sigurnost, Beograd, 2021.

 

 

V. Ikanović, "Efikasnost pravosuđe u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini", in Tematski zbornik-Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Thematic conference proceedings of intemational significance, Beograd, 2021.

 

 

V. Ikanović, "Genitalno sakaćenje žena", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI Naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta", Trebinje, 2020.

 

 

V. Ikanović, "Zakonodavni i institucionalni okvir za procesuiranje korupcije u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U: Kostić, Jelena (ur.), Stevanović, Aleksandar (ur.). Thematic conference proceedings of international significance, Beograd, 2020.

 

 

V. Ikanović, "Usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije- stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2020.

 

 

L. Mitrović and V. Ikanović, "Droge u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Međunarodni naučni tematski skup Droga i narkomanija: Pravni. kriminološki, sociološki i medicinski problemi, Palić, 2020.

 

 

V. Ikanović, "Sistem kazni u Krivičnom zakoniku Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U: Bejatović, Stanko (ur.), Simović, Miodrag (ur.). Kaznena politika i prevencija kriminaliteta, Beograd, 2019.

 

 

V. Ikanović, "Integritet pravosuđa u Bosni i Hercegovini i mogući rizici od nastanka korupcije", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Finansijski kriminalitet i korupcija, Vršac, 2019.

 

 

V. Ikanović, "Pravna priroda amnestije u zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautarie) Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019.

 

 

V. Ikanović, "Poreska krivična djela u Krivičnom zakoniku Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U: KOSTIĆ, Jelena (ur.) STEVANOVIĆ, Aleksandar (ur.). Finansijski kriminalitet, Beograd, 2018.

 

 

V. Ikanović and T. Marić, "Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautarie) Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2018.

 

 

V. Ikanović, "Krivičnopravni odgovor na mržnju i predrasude u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje "Krivično zakonodavstvo de lege lata et de lege ferenda", Prijedor, 2015.

 

 

V. Ikanović, "Uloga suda Republike Srpske u oduzimanju nezakonite imovinske koristi, u oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Sadašnjost i izazovi za budućnost, Banja Luka, 2014.

 

 

V. Ikanović, "Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet, Banja Luka, 2014.

 

 

V. Ikanović, "Kažnjavanje za krivična djela učinjena iz mržnje u Krivičnom zakonu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda, Beograd, 2014.

 

 

V. Ikanović, "Odgovornost pravnih lica za krivična djela kao državna reakcija na teške oblike privrednog kriminaliteta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija", Trebinje, 2013.

 

 

V. Ikanović, "Rad za opšte dobro na slobodi u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Kriminal državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima, Beograd, 2013.

 

 

V. Ikanović, "Pregovaranje o krivici nakon desetogodišnje primjene u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Pojednostavljenje forme postupanja u krivičnim stvarima: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni, Beograd, 2013.

 

 

V. Ikanović, "Krivičnopravni položaj neuračunljivog učinioca u Republici Srpskoj", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena, Beograd, 2013.

 

 

V. Ikanović, "Zakonska i sudska politika kažnjavanja krivičnih djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Zbornik radova Kaznena politika (raskol između zakona i njegove primjene), Istočno Sarajevo, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Pravni lijekovi iz ZKP BiH iz 2003. godine u praksi sudova u Bosni i Hercegovini", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva, Beograd, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Svrha kažnjavanja u kontekstu pete novele Krivičnog zakona Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-U: KRON, Leposava (ur.). Delikt, kazna i mogućnost socijalne profilakse, Beograd, 2012.

 

 

V. Ikanović, "Sistem pravnih lijekova i prevencija kriminaliteta", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta", Brčko / Banjaluka / Beograd, 2011.

 

 

V. Ikanović, "Postupci po žalbi pred Vrhovnim sudom Republike Srpske", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Nova rešenja u krivičnom procesnom zakonodavstvu - teoretski i praktični aspekti, Zlatibor / Beograd, 2011.

 

 

V. Ikanović, "Karakteristike odgovornosti pravnih lica za krivična djela", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Okrugli sto na temu "Aktuelna pitanju u primjeni krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini", Banja Luka, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Odmjeravanje kazne", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Savjetovanje "Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina / Beograd / Brčko, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Zakonski okvir odgovornosti pravnih lica za krivična djela u Bosni i Hercegovini i usklađenost sa međunarodnim pravnim standardima", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije, Zlatibor, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Karakteristike odgovornosti pravnih lica za krivična djela", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Udruženje za krivično pravo i praksu sa Okruglog stola na temu Aktuelna pitanja u BiH, Banja Luka, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Zakonski okvir odgovornosti pravnih lica za krivična djela u Bosni i Hercegovini i usklađenost sa međunarodnim pravnim standardima", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Zlatibor, Srbija, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Odmjeravanje kazne", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Naučni skup Savremene tendencije krivične represije kao instrumenta suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina, 2010.

 

 

V. Ikanović, "Odgovornost pravnih lica za krivična djela i prekršaje", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH, Beograd, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

V. Ikanović, Odgovornost pravnih lica za krivična djela, Banja Luka: Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS, 2012.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

D. Jovašević, L. Mitrović and V. Ikanović, "Krivično pravo Republike Srpske - Opšti deo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

D. Jovašević, L. Mitrović and V. Ikanović, "Krivično pravo Republike Srpske - Posebni deo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2017.

 

 

D. Jovašević and V. Ikanović, "Krivično procesno pravo Republike Srpske", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2016.

 

 

D. Jovašević and V. Ikanović, "Međunarodno krivično pravo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2015.

 

 

D. Jovašević and V. Ikanović, "Krivično pravo Republike Srpske - Opšti deo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2012.

 

 

D. Jovašević and V. Ikanović, "Krivično pravo Republike Srpske - Posebnio deo", Banja Luka: Panevropski univerzitet "Apeiron", 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Krivično djelo šumska krađa i pustošenje šuma u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2023

Stranice

669-691

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

67

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ikanović, Veljko; Marić, Tamara

Naziv časopisa

Časopis za pravnu teoriju i praksu

Naziv rada

Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu, Pravo i pravda

Godina izdavanja

2022

Stranice

167-191

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron

Naziv rada

Krivično djelo proganjanja u fizičkom i sajber prostoru

Godina izdavanja

2022

Stranice

79-90

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

12

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Privredna krivična djela

Godina izdavanja

2021

Stranice

417-435

Godina_Vol_IEEE

19

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron u Banjoj Luci

Naziv rada

Pojedina rješenja u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Stranice

151-166

Godina_Vol_IEEE

2021

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko; Vasić, Miljan

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Apeiron u Banjoj Luci

Naziv rada

Seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djeteta kao krivično djelo u domaćem zakonodavstvu

Godina izdavanja

2020

Stranice

176-191

Godina_Vol_IEEE

2020

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

Pregledni rad

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Kriminalnopolitična opravdanost promjena krivičnih sankcija prema nacrtu Krivičnog zakonika Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Stranice

195-215

Godina_Vol_IEEE

17

Br. časopisa

63

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

International journal of economics and law

Naziv rada

Where is Material Criminal Legislation of Republike Srpska Going to

Godina izdavanja

2019

Stranice

67-77

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

25

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

O nekim učincima osnovane sumnje i izuzetka od neposrednog izvođenja dokaza

Godina izdavanja

2019

Stranice

73-91

Godina_Vol_IEEE

18

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Novine u propisivanju, izricanju i izvršenju novčane kazne

Godina izdavanja

2019

Stranice

151-160

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Krivična djela ugrožavanja javnog saobraćaja

Godina izdavanja

2019

Stranice

11-33

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

60

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi u Krivičnom zakoniku Republike Srpske

Godina izdavanja

2018

Stranice

114-124

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

8

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Nova krivična djela protiv imovine u krivičnom zakoniku Republike Srpske

Godina izdavanja

2018

Stranice

53-68

Godina_Vol_IEEE

15

Br. časopisa

56

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Pojedina rješenja u Nacrtu krivičnog zakonika Republike Srpske - Some Solutions in the Draft of Criminal Code of the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2017

Stranice

163-170

Godina_Vol_IEEE

7

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Sticaj krivičnih djela i produženo krivično djelo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske

Godina izdavanja

2017

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

53

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije

Godina izdavanja

2016

Stranice

523-543

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

48

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko; Gajić, Goran

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Stranice

140-150

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Zločin agresije u Rimskom statutu

Godina izdavanja

2015

Stranice

189-209

Godina_Vol_IEEE

21

Br. časopisa

48

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Krivična djela protiv privrede, platnog prometa i službene dužnosti prema noveli Krivičnog zakona Republike Srpske iz 2013. godine

Godina izdavanja

2015

Stranice

95-113

Godina_Vol_IEEE

14

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Alternativne sankcije u raskoraku između normativnog i stvarnog

Godina izdavanja

2015

Stranice

124-137

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Srpska pravna misao

Naziv rada

Priznanje dokaza izvedenih od strane pravosudnih organa strane države

Godina izdavanja

2014

Stranice

29-45

Godina_Vol_IEEE

20

Br. časopisa

47

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Jovašević, Dragan; Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj Luci

Naziv rada

Zločin protiv čovečnosti u međunarodnom i krivičnom pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2014

Stranice

123-141

Godina_Vol_IEEE

36

Br. časopisa

36

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka u Banjoj Luci

Naziv rada

Naredba za pretresanje na osnovu usmenog zahtjeva i zakonitost dokaza

Godina izdavanja

2014

Stranice

114-131

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Krivičnopravna zaštita osnovnih prava radnika

Godina izdavanja

2014

Stranice

125-145

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

40

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Produženo krivično djelo u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2013

Stranice

13-25

Godina_Vol_IEEE

12

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2013

Stranice

303-316

Godina_Vol_IEEE

10

Br. časopisa

37

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Naziv rada

Evolucija uslovne osude u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2012

Stranice

49-68

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Krivična djela kompjuterskog kriminala u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2012

Stranice

15-35

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Novčana kazna u Krivičnom zakonu Republike Srpske

Godina izdavanja

2012

Stranice

303-313

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

33

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Revija za kriminologiju i krivično pravo

Naziv rada

Materijalnopravni i procesni aspekt priznavanja krivice

Godina izdavanja

2012

Stranice

277-291

Godina_Vol_IEEE

50

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Zbornik instituta za kriminološka i sociološka istraživanja

Naziv rada

Evolucija uslovne osude u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2012

Stranice

49-68

Godina_Vol_IEEE

31

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Primjena blaženog zakona za krivična djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Stranice

301-314

Godina_Vol_IEEE

555

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Godišnjak Fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Krivične sankcije za pravna lica u krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Stranice

170-183

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica za krivična djela organizovanog kriminala

Godina izdavanja

2010

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica za krivična djela organizovanog kriminala

Godina izdavanja

2010

Stranice

173-197

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Pranje novca i oduzimanje imovine stečene kriminalnim radnjama

Godina izdavanja

2009

Stranice

87-114

Godina_Vol_IEEE

8

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u pravu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2005

Stranice

739-750

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

5

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravna riječ

Naziv rada

Priznanje i izvršenje strane arbitražne odluke u pravu BiH

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni život

Naziv rada

Krivična odgovornost pravnih lica u krivičnom zakonu Republike Srpske

Godina izdavanja

2005

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Pravno lice kao subjekat krivičnog djela

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Neuračunljivost osumnjičenog odnosno optuženog u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Pravno lice kao subjekat krivičnog djela

Godina izdavanja

2004

Stranice

18-27

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Neuračunljivost osumnjičenog odnosno optuženog u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2004

Stranice

26-35

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Arbitražni sporazum

Godina izdavanja

2003

Stranice

81-92

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Glasnik pravde

Naziv rada

Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom i radom za opšte dobro na slobodi

Godina izdavanja

2003

Stranice

205-209

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

10

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Krivična djela i kazne u Zakonu o poreskoj upravni

Godina izdavanja

2003

Stranice

38-45

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Kazna lišenja slobode u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2003

Stranice

31-37

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

7

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Dileme u primjeni prelaznih i završnih odredbi Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Godina izdavanja

2003

Stranice

51-59

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

9

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Arbitražni postupak

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Glasnik pravde

Naziv rada

Zamjena izrečene kazne zatvora novčanom kaznom i radom za opšte dobro na slobodi

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

10-11

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Kratko prethodno saopštenje

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Krivična djela i kazne u Zakonu o poreskoj upravi

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

4

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Kazna lišenja slobode u Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

7-8

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Dileme u primjeni prelaznih i završnih odredbi Zakona o krivičnom postupku RS

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Kriminalitet i urbana bezbednost

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

-

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Raskršća međunarodnog krivičnog i krivičnog prava - reforma pravosudnih zakona Republike Srbije

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

-

Grad

Palić

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje za međunarodno krivično pravo

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

-

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Oktobarski pravnički dani

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Udruženje pravnika Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Krivičnopravna zaštita drumskog saobraćaja prema krivičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Thematic conference proceedings of international significance

Grad

Beograd

Stranice

97-117

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Komandna odgovornost prema krivičnom zakonodavstvu i sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Raskršća međunarodnog krivičnog i krivičnog prava - reforma pravosudnih zakona Republike Srbije

Grad

Palić

Stranice

151-165

Izdavač

Udruženje za međunarodno krivično pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko; Mitrović, Ljubinko

Naziv rada

Krivično zakonodavstvo Republike Srpske - Koliko smo daleko od idealnog stanja???

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

Pravo između ideala i stvarnosti

Grad

Beograd

Stranice

195-215

Izdavač

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko; Golijan, Dragan;

Naziv rada

Krivično pravna zaštita šuma u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Sedma međunarodna konferencija Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima

Grad

Beograd

Stranice

125-147

Izdavač

Zbornik radova. knjiga II. Beograd, 2021.

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Ikanović, Veljko

Naziv rada

Krađa u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Adekvatnost državne reakcije na kriminalitet i upotreba tehničkih sredstava u krivičnom postupku

Grad

Bijeljina

Stranice

7-27

Izdavač

Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Ikanović, Veljko

Naziv rada

Jemstvo u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Međunarodna naučna konferencija , Primena prava i pravna sigurnost

Grad

Beograd

Stranice

563-581

Izdavač

Zbomik radova 34. Susreta Kopaoničke škole prirodnog prava Slobodan Perović

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Efikasnost pravosuđe u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2021

Naziv konferencije

Tematski zbornik radova međunarodnog značaja: Thematic conference proceedings of intemational significance

Grad

Beograd

Stranice

157-184

Izdavač

Institut za uporedno pravo; Institut za kiminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Tematski zbornik

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Genitalno sakaćenje žena

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

XI Naučno-stručna konferencija "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta"

Grad

Trebinje

Stranice

139-159

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Ministarstvo pravde Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Zakonodavni i institucionalni okvir za procesuiranje korupcije u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

U: Kostić, Jelena (ur.), Stevanović, Aleksandar (ur.). Thematic conference proceedings of international significance

Grad

Beograd

Stranice

77-90

Izdavač

Insituz za uporedno pravo

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko; Marić T.

Naziv rada

Usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije- stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

74-92

Izdavač

Institut za uporedno pravo Beograd, Republika Srbija i lstraživački centar Banja Luka

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Mitrović, Ljubinko; Ikanović, Veljko;

Naziv rada

Droge u najnovijem krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

Međunarodni naučni tematski skup Droga i narkomanija: Pravni. kriminološki, sociološki i medicinski problemi

Grad

Palić

Stranice

187-203

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja Srbija

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Sistem kazni u Krivičnom zakoniku Republike Srpske

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

U: Bejatović, Stanko (ur.), Simović, Miodrag (ur.). Kaznena politika i prevencija kriminaliteta

Grad

Beograd

Stranice

9-24

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Integritet pravosuđa u Bosni i Hercegovini i mogući rizici od nastanka korupcije

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Finansijski kriminalitet i korupcija

Grad

Vršac

Stranice

103-112

Izdavač

Institut za uporedno pravo: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko; Marić T.

Naziv rada

Pravna priroda amnestije u zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautarie) Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

215-233

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Poreska krivična djela u Krivičnom zakoniku Republike Srpske

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

U: KOSTIĆ, Jelena (ur.) STEVANOVIĆ, Aleksandar (ur.). Finansijski kriminalitet

Grad

Beograd

Stranice

109-117

Izdavač

Institut za uporedno pravo: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko; Marić, T.

Naziv rada

Priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautarie) Evropske unije - Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih

Grad

Banja Luka

Stranice

215-233

Izdavač

Istraživački centar Banja Luka i Institut za uporedno pravo iz Beograda

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Krivičnopravni odgovor na mržnju i predrasude u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

Savjetovanje "Krivično zakonodavstvo de lege lata et de lege ferenda"

Grad

Prijedor

Stranice

297-311

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Uloga suda Republike Srpske u oduzimanju nezakonite imovinske koristi, u oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Sadašnjost i izazovi za budućnost

Grad

Banja Luka

Stranice

185-202

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet

Grad

Banja Luka

Stranice

315-325

Izdavač

Ministarstvo Pravde Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Kažnjavanje za krivična djela učinjena iz mržnje u Krivičnom zakonu Republike Srpske

Godina izdavanja

2014

Naziv konferencije

Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda

Grad

Beograd

Stranice

205-217

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica za krivična djela kao državna reakcija na teške oblike privrednog kriminaliteta

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Naučni skup "Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija"

Grad

Trebinje

Stranice

238-252

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Rad za opšte dobro na slobodi u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Kriminal državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima

Grad

Beograd

Stranice

249-260

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Pregovaranje o krivici nakon desetogodišnje primjene u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Pojednostavljenje forme postupanja u krivičnim stvarima: regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva i iskustva u primeni

Grad

Beograd

Stranice

179-195

Izdavač

Misija OEBS u Srbiji

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Krivičnopravni položaj neuračunljivog učinioca u Republici Srpskoj

Godina izdavanja

2013

Naziv konferencije

Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena

Grad

Beograd

Stranice

435-448

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Zakonska i sudska politika kažnjavanja krivičnih djela ratnih zločina u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Zbornik radova Kaznena politika (raskol između zakona i njegove primjene)

Grad

Istočno Sarajevo

Stranice

291-305

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Pravni lijekovi iz ZKP BiH iz 2003. godine u praksi sudova u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

Savremene tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva

Grad

Beograd

Stranice

262-277

Izdavač

Misija OEBS u Srbiji. 2012

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Svrha kažnjavanja u kontekstu pete novele Krivičnog zakona Republike Srpske

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

U: KRON, Leposava (ur.). Delikt, kazna i mogućnost socijalne profilakse

Grad

Beograd

Stranice

291-301

Izdavač

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Sistem pravnih lijekova i prevencija kriminaliteta

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Savjetovanje "Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta"

Grad

Brčko / Banjaluka / Beograd

Stranice

383-396

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Postupci po žalbi pred Vrhovnim sudom Republike Srpske

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Nova rešenja u krivičnom procesnom zakonodavstvu - teoretski i praktični aspekti

Grad

Zlatibor / Beograd

Stranice

337-350

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Karakteristike odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Okrugli sto na temu "Aktuelna pitanju u primjeni krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini"

Grad

Banja Luka

Stranice

113-125

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Udruženje za krivično pravo i praksu Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Odmjeravanje kazne

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Savjetovanje "Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta

Grad

Bijeljina / Beograd / Brčko

Stranice

307-330

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Zakonski okvir odgovornosti pravnih lica za krivična djela u Bosni i Hercegovini i usklađenost sa međunarodnim pravnim standardima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Krivično zakonodavstvo Srbije i standardi Evropske unije

Grad

Zlatibor

Stranice

341-360

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Karakteristike odgovornosti pravnih lica za krivična djela

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Udruženje za krivično pravo i praksu sa Okruglog stola na temu Aktuelna pitanja u BiH

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Zakonski okvir odgovornosti pravnih lica za krivična djela u Bosni i Hercegovini i usklađenost sa međunarodnim pravnim standardima

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

-

Grad

Zlatibor, Srbija

Stranice

0-0

Izdavač

Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Odmjeravanje kazne

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

Naučni skup Savremene tendencije krivične represije kao instrumenta suzbijanja kriminaliteta

Grad

Bijeljina

Stranice

0-0

Izdavač

Ministarstvo pravde Republike Srpske i Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu Bijeljina

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Ikanović, Veljko

Naziv rada

Odgovornost pravnih lica za krivična djela i prekršaje

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Primena i ostvarivanje prava u oblasti radnog i privrednog zakonodavstva BiH

Grad

Beograd

Stranice

294-330

Izdavač

Glosarijum

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

Ikanović, Veljko

Naslov

Odgovornost pravnih lica za krivična djela

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Međunarodno udruženje naučnih radnika - AIS

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Jovašević, Dragan; Mitrović, Ljubinko; Ikanović, Veljko

Naslov

Krivično pravo Republike Srpske - Opšti deo

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jovašević, Dragan; Mitrović, Ljubinko; Ikanović, Veljko

Naslov

Krivično pravo Republike Srpske - Posebni deo

Godina izdavanja

2017

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jovašević, Dragan; Ikanović, Veljko

Naslov

Krivično procesno pravo Republike Srpske

Godina izdavanja

2016

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jovašević, Dragan; Ikanović, Veljko

Naslov

Međunarodno krivično pravo

Godina izdavanja

2015

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jovašević, Dragan; Ikanović, Veljko

Naslov

Krivično pravo Republike Srpske - Opšti deo

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

Autori

Jovašević, Dragan; Ikanović, Veljko

Naslov

Krivično pravo Republike Srpske - Posebnio deo

Godina izdavanja

2012

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "Apeiron"

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krivično procesno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kriminologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno krivično pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Krivično procesno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Kriminologija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Međunarodno krivično pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Redovni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI