slika radnika


Doc. dr TATJANA ERCEG-RUKAVINA

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • tatjana.o.ercegrukavina@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

TATJANA ERCEG-RUKAVINA

 

Godina rođenja

1979

Mjesto rođenja

Bosanski Novi

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor medicinskih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Tatjana Erceg-Rukavina rođena je 17.07.1979. godine u Bosanskom Novom, sada Novi Grad. Nakon završetka osnovne škole u Novom Gradu i srednje Medicinske škole u Banjoj Luci, upisuje Medicinski fakultet u Banjoj Luci 1998. godine koji završava u roku 2004. godine. Kao doktor medicine radila je u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Novi Grad. Od 2007. do 2019. godine bila zaposlena u Bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Mlječanica" u Kozarskoj Dubici. Od aprila 2019. godine zaposlena u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilizaciju i ortopedsku hirurgiju " Dr Miroslav Zotović" u Banjoj Luci na Odjeljenju za habilitaciju i rehabilitaciju djece i omladine sa smetnjama lokomotornih funkcija. Specijalista je fizikalne medicine i rehabilitacije od decembra 2010. godine. Magistarski rad pod naslovom "Efekti balneoterapije u rehabilitaciji ramena nakon cerebrovaskularnog inzulta" odbranila 21.11.2012. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Prosječna ocjena na poslijediplomskim studijama bila je 10. Doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci pod naslovom " Uticaj fizikalne i balneoterapije sulfatno-sulfidne mineralne vode na metabolički i funkcionalni status pacijenata sa gonartrozom" odbranila 27.09.2022. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci. Izabrana za predavača na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, smjer fizioterapija 2013. godine, reizbor 2019. godine. Završila je edukaciju iz kolor doplera krvnih sudova vrata i ekstremiteta 2014. godine, kurs iz laseroterapije 2022. godine, Bobath edukaciju za djecu 2022. godine te SEAS kurs naučni pristup vježbama za skoliozu 2022. godine. Član Komore i Društva doktora medicine RS, član Udruženja fizijatara RS, član Udruženja reumatologa RS, član Naučnog odbora Udruženja fizijatara RS. Autor i koautor radova iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije koji su objavljeni u časopisima i prezentovani na kongresima nacionalnog i međunarodnog značaja. Udata, majka dvoje djece. Živi u Banjoj Luci.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Uticaj fizikalne i balneoterapijesulfatno-sulfidne mineralne vode na metabolički funkcionalni status pacijenata sa gonartrozom

Datum završetka

27.09.2022

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Efekti balneoterapije u rehabilitaciji ramena nakon cerebrovaskularnog inzulta

Datum završetka

26.11.2012

 

Obrazovna ustanova

Medicinski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Integralni studij u petogodišnjem trajanju

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

16.07.2004

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Erceg-Rukavina T, D.(2022). The Effect of Sulphate-Sulphide Mineral Baths on Blood Glucose Level in Patients With Knee Osteoarthritis. Scr Med 2022, 333-6.

 

 

(2021). Proprioception Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Isokinetic Versus Dynamic Exercises. Scr Med 2021, 289-93.

 

 

(2021). Lipid-Reducing Effects of Sulphate-Sulphide Mineral Water in Patients With Knee Osteoarthritis. Scr Med 2021, 294-48.

 

 

Dragičević-Cvjetković D. Erceg-Rukavina T, M.(2019). Effects of the Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) in Patients With Calcific Tendinopathy of the Shoulder. Scr Med 2019, 138-41.

 

 

(2015). Balneotherapy in treatment of Spastic Upper limb after Stroke. Med Arch. 2015, 31-33.

 

 

Erceg-Rukavina T, S.(2014). Effects of Sulphate-Sulphide mineral water "Mlječanica" in Patients with HyperthensionEffects of Sulphate-Sulphide mineral water "Mlječanica" in Patients with HyperthensionEffects of Sulphate-Sulphide. Mater Sociomed, 364-365.

 

 

(2012). Effects of balneotherapy on affected upper limb after stroke. Proceedings of the 18th European Congress of Physical and rehabilitation Medicine, 81-83.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Erceg-Rukavina T, M. (2016). Ishod rehabilitacije pacijenata sa gonartrozom praćen Womac indeksom. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 53-54). Banja Luka: -

 

 

(2016). Efekti balneo-fizikalnog tretmana kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 57-60). Banja Luka: -

 

 

(2016). Učestalost osteoporoze kod pacijenata sa multiplom sklerozom. Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 131-132). Banja Luka: -

 

 

Stefanovski M, E. (2012). Mineralna voda "Lješljani"prezentacija balneoloških karakteristika. Zbornik radova sa naučnog skupa-4 Kongres Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (pp. 0-0). Banja Luka: -

 

 

Stefanovski M, S. (2010). Balneotherapy in treatment after Limb after Stroke. Zbornik radova sa naučnog skupa-17th World Congress of the European (pp. 0-0). Venecija: -

 

 

Dragičević-Cvjetković D. Erceg T. Bijeljac S. Majstorović B, J. (2010). Protokol rehabilitacije nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta tetivama hamstringsa. Zbornik radova sa naučnog skupa-X Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem (pp. 155-156). Kladovo: -

 

 

Erceg T, S. (2009). Efekti sulfatno-sulfidnemineralne voće "Mlječanica" kod pacijenata sa hipertenzijom. Zbornik radova sa naučnog skupa-Efekti sulfatno-sulfidnemineralne voće "Mlječanica" kod pacijenata sa hipertenzijom (pp. 192-193). Subotica: -

 

 

Dragičević-Cvjetković D. Erceg T, M. (2009). Effect of rehabilitation after ACL reconstruction using hamstring graft. Zbornik radova sa naučnog skupa-5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (pp. 0-0). Istanbul: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Erceg-Rukavina T, "The Effect of Sulphate-Sulphide Mineral Baths on Blood Glucose Level in Patients With Knee Osteoarthritis", Scr Med 2022, vol. 53, no. 4, pp. 333-6, 2022.

 

 

, "Proprioception Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Isokinetic Versus Dynamic Exercises", Scr Med 2021, vol. 52, no. 4, pp. 289-93, 2021.

 

 

, "Lipid-Reducing Effects of Sulphate-Sulphide Mineral Water in Patients With Knee Osteoarthritis", Scr Med 2021, vol. 52, no. 4, pp. 294-48, 2021.

 

 

M. Dragičević-Cvjetković D. Erceg-Rukavina T, "Effects of the Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) in Patients With Calcific Tendinopathy of the Shoulder", Scr Med 2019, vol. 50, no. 3, pp. 138-41, 2019.

 

 

, "Balneotherapy in treatment of Spastic Upper limb after Stroke", Med Arch. 2015, vol. 69, no. 1, pp. 31-33, 2015.

 

 

S. Erceg-Rukavina T, "Effects of Sulphate-Sulphide mineral water "Mlječanica" in Patients with HyperthensionEffects of Sulphate-Sulphide mineral water "Mlječanica" in Patients with HyperthensionEffects of Sulphate-Sulphide", Mater Sociomed, vol. 26, no. 6, pp. 364-365, 2014.

 

 

, "Effects of balneotherapy on affected upper limb after stroke", Proceedings of the 18th European Congress of Physical and rehabilitation Medicine, vol. 1, no. 1, pp. 81-83, 2012.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

M. Erceg-Rukavina T, "Ishod rehabilitacije pacijenata sa gonartrozom praćen Womac indeksom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2016.

 

 

, "Efekti balneo-fizikalnog tretmana kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2016.

 

 

, "Učestalost osteoporoze kod pacijenata sa multiplom sklerozom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2016.

 

 

E. Stefanovski M, "Mineralna voda "Lješljani"prezentacija balneoloških karakteristika", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4 Kongres Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 2012.

 

 

S. Stefanovski M, "Balneotherapy in treatment after Limb after Stroke", in Zbornik radova sa naučnog skupa-17th World Congress of the European, Venecija, 2010.

 

 

J. Dragičević-Cvjetković D. Erceg T. Bijeljac S. Majstorović B, "Protokol rehabilitacije nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta tetivama hamstringsa", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, Kladovo, 2010.

 

 

S. Erceg T, "Efekti sulfatno-sulfidnemineralne voće "Mlječanica" kod pacijenata sa hipertenzijom", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Efekti sulfatno-sulfidnemineralne voće "Mlječanica" kod pacijenata sa hipertenzijom, Subotica, 2009.

 

 

M. Dragičević-Cvjetković D. Erceg T, "Effect of rehabilitation after ACL reconstruction using hamstring graft", in Zbornik radova sa naučnog skupa-5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Istanbul, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Erceg-Rukavina T, Dragičević-Cvjetković D. Djuric M D. Stojiljković P M. Škrbić R.

Naziv časopisa

Scr Med 2022

Naziv rada

The Effect of Sulphate-Sulphide Mineral Baths on Blood Glucose Level in Patients With Knee Osteoarthritis

Godina izdavanja

2022

Stranice

333-6

Godina_Vol_IEEE

53

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragičević-Cvjetković D. Erceg-Rukavina T. Nikolić S.

Naziv časopisa

Scr Med 2021

Naziv rada

Proprioception Recovery After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction - Isokinetic Versus Dynamic Exercises

Godina izdavanja

2021

Stranice

289-93

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Erceg-Rukavina T. Dragičević-Cvjetković D.

Naziv časopisa

Scr Med 2021

Naziv rada

Lipid-Reducing Effects of Sulphate-Sulphide Mineral Water in Patients With Knee Osteoarthritis

Godina izdavanja

2021

Stranice

294-48

Godina_Vol_IEEE

52

Br. časopisa

4

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dragičević-Cvjetković D. Erceg-Rukavina T, Manojlović D.

Naziv časopisa

Scr Med 2019

Naziv rada

Effects of the Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) in Patients With Calcific Tendinopathy of the Shoulder

Godina izdavanja

2019

Stranice

138-41

Godina_Vol_IEEE

50

Br. časopisa

3

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Erceg-Rukavina T. Stefanovski M.

Naziv časopisa

Med Arch. 2015

Naziv rada

Balneotherapy in treatment of Spastic Upper limb after Stroke

Godina izdavanja

2015

Stranice

31-33

Godina_Vol_IEEE

69

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Erceg-Rukavina T, Stefanovski M.

Naziv časopisa

Mater Sociomed

Naziv rada

Effects of Sulphate-Sulphide mineral water "Mlječanica" in Patients with HyperthensionEffects of Sulphate-Sulphide mineral water "Mlječanica" in Patients with HyperthensionEffects of Sulphate-Sulphide

Godina izdavanja

2014

Stranice

364-365

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Stefanovski G. Erceg-Rukavina T. Stefanovski M.

Naziv časopisa

Proceedings of the 18th European Congress of Physical and rehabilitation Medicine

Naziv rada

Effects of balneotherapy on affected upper limb after stroke

Godina izdavanja

2012

Stranice

81-83

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Erceg-Rukavina T, Marković S, Đaković V.

Naziv rada

Ishod rehabilitacije pacijenata sa gonartrozom praćen Womac indeksom

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

53-54

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Erceg-Rukavina T. Popović T. Đaković V. Grabež M.

Naziv rada

Efekti balneo-fizikalnog tretmana kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

57-60

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Marković S. Erceg-Rukavina T. Đaković V.

Naziv rada

Učestalost osteoporoze kod pacijenata sa multiplom sklerozom

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

VI Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

131-132

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stefanovski M, Erceg-Rukavina T, Stefanovski G.

Naziv rada

Mineralna voda "Lješljani"prezentacija balneoloških karakteristika

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

4 Kongres Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Stefanovski M, Stefanovski G. Erceg T.

Naziv rada

Balneotherapy in treatment after Limb after Stroke

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

17th World Congress of the European

Grad

Venecija

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragičević-Cvjetković D. Erceg T. Bijeljac S. Majstorović B, Jovičić N.

Naziv rada

Protokol rehabilitacije nakon ligamentoplastike prednjeg ukrštenog ligamenta tetivama hamstringsa

Godina izdavanja

2010

Naziv konferencije

X Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem

Grad

Kladovo

Stranice

155-156

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Erceg T, Stefanovski M.

Naziv rada

Efekti sulfatno-sulfidnemineralne voće "Mlječanica" kod pacijenata sa hipertenzijom

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

Efekti sulfatno-sulfidnemineralne voće "Mlječanica" kod pacijenata sa hipertenzijom

Grad

Subotica

Stranice

192-193

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Dragičević-Cvjetković D. Erceg T, Manojlović S. Bijeljac S.

Naziv rada

Effect of rehabilitation after ACL reconstruction using hamstring graft

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine

Grad

Istanbul

Stranice

0-0

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Uvod u fizioterapiju

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizoterapija u kardiologiji i pulmologiji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Fizioterapija u pedijatriji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI