slika radnika


Doc. dr SINIŠA ALEKSIĆ

docent

  • Fakultet pravnih nauka
  • sinisa.l.aleksic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SINIŠA ALEKSIĆ

 

Godina rođenja

1955

Mjesto rođenja

Mrkonjić Grad

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Direktor univerziteta - Projekt menadžer za finansije (Org. jedinica: Upravni odbor - Univerzitet)

Univerzitetski nastavnik - radni odnos (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

ALEKSIĆ, Siniša, pravnik, docent (2. decembar 1955, Mrkonjić Grad). - U Banjoj Luci završio je osnovnu školu, Ekonomsku školu (1974) i Pravni fakultet (1980). Radio je u Tvornici gume "Sintetik" Banja Luka, gdje je bio i direktor sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova. Pravosudni ispit položio je u Beogradu 1990, a zatim se bavio advokaturom, bio zamjenik vojnog tužioca pri Vojnom tužilaštvu Banja Luka i predavač u Centru vojnih škola "Rajko Balać". Magistrirao je 2008. odbranom rada Ustavnost i zakonitost i vladavina prava u BiH, a doktorirao 2016. godine odbranom teze Ekonomska i socijalna prava i njihovo ostvarivanje i zaštita u Bosni i Hercegovini na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta "Apeiron", čiji je saosnivač i suvlasnik. (od 2003. godine direktor je Fakulteta poslovne ekonomije, a kasnije Panevropskog univerziteta "Apeiron". Na Fakultetu pravnih nauka bio je viši asistent na predmetu Ustavno pravo (2008-2016). U decembru 2016. godine izabran u zvanje docenta na užim načnim oblastima Ustavno pravo i Poslovno pravo i pravo privrednih društava.
VAŽNIJI RADOVI: Medicinsko-ekološki značaj ishrane u sistemu kvaliteta životnog ambijenta (koautor), Istraživanje i razvoj 28-29, Kruševac 2008; Ekološka bezbednost u postmodernom ambijentu i odlučivanje u kriznim situacijama (koautor), UNITECH, Gabrovo 2008; Koordinacija stečajnih postupaka (koautor), Godišnjak Fakulteta pravnih nauka 6, Banja Luka 2016; Ustavni sud Bosne i Hercegovine (koautor), isto; Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave (koautor), XIX međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazovi", Beograd 2016, 72-87.
ČLAN je uredništava časopisa JITA (Journal of Informational Technology and Applications), Quality Of Life, Sportske nauke i zdravlje, Godišnjaka Fakulteta pravnih nauka, "Economy and Market Communication Review - Časopisa za ekonomiju i tržišne komunikacije.
ČLAN je odbora međunarodnih naučnostručnih konferencija: ITeO - Informacione tehnologije za e obrazovanje, EDASOL - međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu, Sportske nauke i zdravlje, Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog.Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Ekonomsko-socijalna prava i njihovo ostvarivanje i zaštita u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

29.10.2016

 

Obrazovna ustanova

Fakultet pravnih nauka - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Ustavnost i zakonitost i vladavina prava u Bosni iHercegovini

Datum završetka

09.05.2008

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

Datum završetka

29.09.1980

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Čolović, V., & Aleksić, S.(2016). Koordinacija stečajnih postupaka. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 5-18.

 

 

Karan, S., & Aleksić, S.(2016). Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Godišnjak fakulteta pravnih nauka, 104-119.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Đurić, V., & Aleksić, S. (2016). Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave. Zbornik radova sa naučnog skupa-XIX Međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazov" (pp. 72-97). Beograd: -

 

 

Kulić, V., & Aleksić, S. (2009). Morbiditet stanovništva - posledica degradacione životne sredine. Zbornik radova sa naučnog skupa-I Naučna konferencija ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu (pp. 13-23). Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON"

 

 

Danelišen, D., Aleksić, S., & Biočanin, R. (2008). Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu i odlučivanje u kriznim situacijama. Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "UNITECH-2008" Gabrovo - Kruševac (pp. 0-0). Gabrovo-Kruševac: UNITECH

 

 

Kuzmanović, R., Jovičić, J., & Aleksić, S. (2008). Jačanje saradnje ANURS, Univerziteta i naučno-istraživačkih institucija sa Akademijama nauka u inostranstvu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Akademija nauka i umjetnosti (pp. 0-0). Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Jovičić, J., Jovičić, Ž., & Aleksić, S. (2008). Budžetski menadžment. Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON".

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

V. Čolović and S. Aleksić, "Koordinacija stečajnih postupaka", Godišnjak fakulteta pravnih nauka, vol. 6, no. 6, pp. 5-18, 2016.

 

 

S. Karan and S. Aleksić, "Ustavni sud Bosne i Hercegovine", Godišnjak fakulteta pravnih nauka, vol. 6, no. 6, pp. 104-119, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

V. Đurić and S. Aleksić, "Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XIX Međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazov", Beograd, 2016.

 

 

V. Kulić and S. Aleksić, "Morbiditet stanovništva - posledica degradacione životne sredine", in Zbornik radova sa naučnog skupa-I Naučna konferencija ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu, Banja Luka, 2009.

 

 

D. Danelišen, S. Aleksić and R. Biočanin, "Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu i odlučivanje u kriznim situacijama", in Zbornik radova sa naučnog skupa-International Scientific Conference "UNITECH-2008" Gabrovo - Kruševac, Gabrovo-Kruševac, 2008.

 

 

R. Kuzmanović, J. Jovičić and S. Aleksić, "Jačanje saradnje ANURS, Univerziteta i naučno-istraživačkih institucija sa Akademijama nauka u inostranstvu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Akademija nauka i umjetnosti, Banja Luka, 2008.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

J. Jovičić, Ž. Jovičić and S. Aleksić, "Budžetski menadžment", Banja Luka: Panevropski univerzitet "APEIRON", 2008.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Čolović, Vladimir; Aleksić, Siniša

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Koordinacija stečajnih postupaka

Godina izdavanja

2016

Stranice

5-18

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 

Autori

Karan, Siniša; Aleksić, Siniša

Naziv časopisa

Godišnjak fakulteta pravnih nauka

Naziv rada

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Godina izdavanja

2016

Stranice

104-119

Godina_Vol_IEEE

6

Br. časopisa

6

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis nacionalnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Đurić, Vladimir; Aleksić, Siniša

Naziv rada

Odgovornost države za štetu nastalu radom uprave

Godina izdavanja

2016

Naziv konferencije

XIX Međunarodni naučni skup "Naknada štete i osiguranje - savremeni izazov"

Grad

Beograd

Stranice

72-97

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kulić, Vojkan; Aleksić, Siniša

Naziv rada

Morbiditet stanovništva - posledica degradacione životne sredine

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

I Naučna konferencija ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu

Grad

Banja Luka

Stranice

13-23

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Danelišen, Dragan; Aleksić, Siniša; Biočanin, Rade

Naziv rada

Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu i odlučivanje u kriznim situacijama

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

International Scientific Conference "UNITECH-2008" Gabrovo - Kruševac

Grad

Gabrovo-Kruševac

Stranice

0-0

Izdavač

UNITECH

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Kuzmanović, Rajko; Jovičić, Jugoslav; Aleksić, Siniša

Naziv rada

Jačanje saradnje ANURS, Univerziteta i naučno-istraživačkih institucija sa Akademijama nauka u inostranstvu

Godina izdavanja

2008

Naziv konferencije

Akademija nauka i umjetnosti

Grad

Banja Luka

Stranice

0-0

Izdavač

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Jovičić, Jugoslav; Jovičić, Željana; Aleksić, Siniša

Naslov

Budžetski menadžment

Godina izdavanja

2008

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet "APEIRON"

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ustavno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Poslovno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Ustavno pravo

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

ČLANSTVA I PROJEKTI