slika radnika


Doc. dr ZORAN POPOVIĆ

docent

  • Fakultet zdravstvenih nauka
  • zoran.p.popovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

ZORAN POPOVIĆ

 

Godina rođenja

1981

Mjesto rođenja

Mostar

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor nauka - fizičke nauke

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Zoran Popović je rođen 1981. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Banjoj Luci, Republika Srpska. Na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2005. godine, završivši studije smera Teorijska i eksperimentalna fizika prosečnom ocenom 9.70. Nastavu na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu počeo je da izvodi od 2007. godine, najpre kao stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije angažovan na istraživačkom projektu, a potom od 2008. godine zaposlen u zvanju asistenta. Doktorirao je 2014. godine odbranivši disertaciju iz uže naučne oblasti Kvantna, matematička i nanofizika. Od 2015. radi kao kao docent na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, izabran na predlog katedre za Kvantnu i matematičku fiziku, a drži nastavu iz predmeta Matematička fizika 1, Laboratorija fizike 2, Računari u nastavi fizike, Aplikativni softver.
Bavi se istraživanjima iz oblasti nanofizike i fizike čvrstog stanja niskodimenzionalnih nanostruktura. Primenom simetrije u kvantnomehaničkim i semiklasičnim računskim metodama u okviru fizike kondenzovane materije ispituje stabilnost, mehaničke, termalne, provodne i topološke osobine nanostruktura. Do sada je učestvovao na dva domaća i četiri međunarodna naučna projekta. Koautor je 25 radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima (od toga 18 publikovano u časopisima sa impakt faktorom većim od 1).


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fizički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Mehaničke i termalne osobine helikalnih ugljeničnih nanotuba

Datum završetka

04.06.2014

 

Obrazovna ustanova

Fizički fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

28.09.2005

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA