slika radnika


Prof. dr RADMILO MAROJEVIĆ

profesor emeritus

  • Fakultet filoloških nauka
  • radmilo.n.marojevic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

RADMILO MAROJEVIĆ

 

Godina rođenja

1949

Mjesto rođenja

Nikšić

Država rođenja

Crna Gora

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor filoloških nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Stručni saradnik - u nastavi (Org. jedinica: Fakulteti/Studijski programi)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

MAROJEVIĆ RADMILO, filolog slavista, profesor emeritus Panevropskog univerziteta Apeiron u Banjoj Luci, rođen u Morakovu (kod Nikšića) 12. oktobra 1949. U Beogradu završio Filološki fakultet, Grupu za ruski jezik i književnost, 1972, i Fakul-tet političkih nauka, Međunarodno politički smjer, 1973; na filološkim naukama magistrirao 1974, doktorirao 1980. Predavao je na Fakultetu političkih nauka od 1973. Na Filološkom fakultetu u Beogradu izabran je za docenta 1980, za vanrednog profesora 1984, a za redovnog profesora za ruski jezik 1988. Za redovnog profesora za rusku književnost izabran je na Panevropskom univerzitetu u Banjoj Luci 2010. Lektor srpskog jezika na Moskovskom univerzitetu (1988-1991); gostujući profesor na filozofskim fakultetima u Nikšiću (1992-2002), Istočnom Sarajevu (1994-1996, 2009-2011), Banjoj Luci (1994-2018) i Nišu (od 2004-2014). Za akademika MSA (Međunarodne Slovenske akademije nauka i umjetnosti) izabran je 1992. Bio je prvi student-prodekan Filološkog fakulteta (1973-1974), predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije (1981-1982), predsjednik Saveza slavističkih društava Srbije (1985-1986), dekan Filološkog fakulteta (1998-1999). Predsjednik je Srpskog fonda slovenske pismenosti i slovenskih kultura (od 1991) i glavni urednik "Slavističkog zbornika" (od 1986). Prevodio je Bloka (poema Dvanaest), Dostojevskog (roman Dečko) i dr. Preveo je Istoriju o Crnoj Gori Vasilija Petrovića. Bavi se rusistikom, srbistikom i paleoslavisti-kom (istorija jezika, tvorba riječi, onomastika, komparativno-istorijska i konfrontativna lingvistika, staroslavenski i staroruski jezik, gramatika, teorija prevođenja). Objavio je na srpskom preko 700 rasprava, članaka i drugih priloga i oko 80 radova u ruskim naučnim časopisima i zbornicima.


Preuzmite biografiju u elektronskom formatu.

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Posesivne kategorije u ruskom jeziku (u svome istorijskom razvitku do danas)

Datum završetka

12.03.1980

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Srpskohrvatski prevodi poeme A.Bloka

Datum završetka

04.10.1974

 

Obrazovna ustanova

Fakultet političkih nauka - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

19.02.1973

 

Obrazovna ustanova

Filološki fakultet - Univerzitet u Beogradu

Država

Republika Srbija

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

26.06.1972

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

 
NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA