slika radnika


Prof. dr SINIŠA TOMIĆ

vanredni profesor

  • Fakultet informacionih tehnologija
  • sinisa.m.tomic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SINIŠA TOMIĆ

 

Godina rođenja

1972

Mjesto rođenja

Doboj

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor informatike

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Upravni odbor Univerziteta (član iz reda ostalih / član iz reda studenata) (Org. jedinica: Upravni odbor - Univerzitet)

Rukovodilac studijskog programa (Org. jedinica: Studijski program "Računarska multimedija i grafika - 180 ECTS")

Prodekan za nastavu - fakultet (Org. jedinica: Fakultet informacionih tehnologija - dekanat)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

Doc. dr Siniša Tomić rođen je 11.10.1972. godine u Doboju. Oženjen je i otac je dvoje djece. Stalno je zaposlen na Fakultetu informacionih tehnologija na Panevropskom univerzitetu "Apeiron, gdje je 28. septembra 2017. godine dobio izbor u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti "Informacione nauke".
Edukacija:
2017. - Doktor informatike (Sveučilište Vitez, Vitez)
2013. - Magistar računarstva i informatike (Apeiron, Banja Luka)
2010. - Dipl. ing. specijalista računarstva i informatike 240ECTS (Apeiron, Banja Luka)
1991. - Gimnazija - Matematičko-fizičko-računarski smjer (Doboj)
Radi na polju kompjuterskog dizajna, videoprodukcije i kompjuterske animacije za veliki broj ozbiljnih klijenata, kako kod nas, tako i u Evropi, Americi i Australiji.
- Asistent i viši asistent na Fakultetu informacionih tehnologija, Apeiron, (2010-2017)
- Rukovodilac IT i ODL sektora univerziteta Apeiron (2013-2017)
- Autor knjige - "Napredne studijske tehnike"
- Autor monografije - "Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u BiH"
- Rukovodilac TV studija i Studentskog radija Apeiron (2013-2017)
- Učesnik više međunarodnih naučnih i stručnih konferencija (IT)
- Učesnik u implementaciji Ephorus antiplagijarizam servisa
- Učesnik u implementaciji najvećeg Microsoft projekta na polju edukacije u BiH, Microsoft Skills Center (Apeiron)
- Autor TV video serijala "Sport i zdravlje"
- Autor više desetina komercijalnih TV spotova i reportaža
- Autorizovani kreator After Effects templejta (POND5)
- Autor nekoliko nagrađivanih video reportaža
- Rukovodilac studijskog programa "Računarska multimedija i grafika"
- Muzički producent
- Video producent i IT organizator online proglašenja najboljih plesača svijeta za 2020. i 2021. godinu (IDO Dance Organization, Gala Night)
- Glavni predavač u oblasti multimedije u međunarodnom projektu "Creative&CBS" (Sisak, Prijedor, Podgorica)
Predavač po pozivu:
15.07. - 01.11.2021., Creative&CBS" (Sisak, Prijedor, Podgorica)
27.02. - 31.04.2020., Video produkcija&postrprodukcija, Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora
27.02. - 31.04.2020., Digitalna fotografija, PREDA - Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora
28.09.2023. - 02.11.2023. Kompjuterska animacija u video reklamama, Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora

Redovan je učesnik međunarodnih naučnih konferencija, na kojima izlaže naučne i stručne radove.
Recenzent je u četiri međunarodna naučna časopisa.
Polje djelovanja: Rasterska grafika, vektorska grafika, 3D dizajn, 3D modelovanje, 3D i 2D kompjuterska animacija, izrada video spotova i reportaža, digitalni specijalni efekti, digitalna video produkcija i postprodukcija, kreiranje virtuelnih prostora, napredne studijske tehnike, kamera tracking, obrada i analiza zvuka, kreiranje vizuelnih identiteta, dizajn softvera, digitalna priprema štampe u svim oblicima, DSLR foto i video, digitalne promocije, elektronsko obrazovanje, DL sistemi učenja na daljinu, sistem analiza, edukacija, razvoj, ...

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Univerzitet/Sveučilište "VITEZ"

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij III ciklusa u trogodišnjem trajanju (180 ECTS)

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Efekti i induktivni karakter Multimedialnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Datum završetka

24.07.2017

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Studij II ciklusa u dvogodišnjem trajanju

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Napredne studijske tehnike

Datum završetka

12.07.2013

 

Obrazovna ustanova

Fakultet informacionih tehnologija - Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

17.12.2010

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Siniša Tomić, D.(2023). Digitalization of Sound Using Pulse Code Modulation (PCM). JITA - Journal of Information Technology and Applications, 42-47.

 

 

Dalibor P. Drljača, D.(2021). Four-Layered Structure of E-Government Systems. JITA - Journal of Information Technology and Applications Banja Luka, 44-53.

 

 

Tomić, S., & Drljača, D.(2019). Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina. JITA - Journal of Information Technology and Applications, 67-79.

 

 

Tomić, S., Drljača, D., & Grujić, I.(2019). THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION IN BIH, KNOWLEDGE. KNOWLEDGE International Journal, 263-270.

 

 

Tomić, S., & Drljača, D.(2018). PRINCIPLES OF MULTIMEDIA LEARNING. KNOWLEDGE International Journal, 557-563.

 

 

Tomić, S., Latinović, B., & Pašić, M.(2017). INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM. KNOWLEDGE International Journal, 595-600.

 

 

Siniša Tomić, B.(2017). INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONICEDUCATION SYSTEM. 12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 595-600.

 

 

Tomić, S.(2016). ICT IMPLEMENTATION TO THE DISTANCE LEARNING SYSTEM AT APEIRON PAN-EUROPEAN UNIVERSITY (BANJA LUKA) - LEARNING CUBES 4.0. VESTNIK OF RUSSIAN NEW UNIVERSITY. SERIES "MODELS, ANALYSIS, MANAGEMENT, 122-130.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Dalibor Drljača, S. (2023). ETIČKA PITANJA U IKT. Zbornik radova sa naučnog skupa-XV međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2023 (pp. 180-187). Banja Luka: PEU Apeiron

 

 

Tomić, S., Drljača, D., & Avramović, Z. (2020). e-Education during COVID-19 Pandemic - APEIRON University Practical Experiences. Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development - ICMED (pp. 363-373). Banja Luka: Springer

 

 

Drljača, D., Latinović, J., & Tomić, S. (2020). Problems of the teaching process maintenance during the Sarscov-2 virus pandemic in the education system of the Republic of Srpska. Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2020 (pp. 69-79). Banja Luka: -

 

 

Grujić, I., Latinović, B., & Tomić, S. (2019). IZBOR ŠTAMPAČA I SOFTVERSKA PODRŠKA ZA 3D ŠTAMPANJE I 3D BIO-ŠTAMPANJE. Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje - ITEO 2019 (pp. 158-166). Banja Luka: -

 

 

Drljača, D., Latinović, B., & Tomić, S. (2018). PREDNOSTI PRIMJENE DIGITALNE AGENDE ZA ZAPADNI BALKAN U BIH. Zbornik radova sa naučnog skupa-X međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2018 (pp. 62-65). Banja Luka: -

 

 

Siniša Tomić, B. (2015). CONCEPTS OF MULTIMEDIA LEARNING. Zbornik radova sa naučnog skupa-НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (pp. 71-72). Banja Luka: Издательство Институт славяноведения Российская академия наук, Панъевропейский университет Апеирон

 

 

Tomić, S. (2012). MULTIMEDIA IN E-LEARNING. Zbornik radova sa naučnog skupa-4-th International Conference "Information Technologies in e-Education" (pp. 133-138). -: -

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

VELIBOR SRDIĆ, S. (2021). IDO HISTORY BOOK 1981-2021. Banja Luka: Atlantik bb, Banja Luka.

 

 

Tomić, S. (2019). Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Tomić, S. (2014). Napredne studijske tehnike. Banja Luka: Panevropski uiniverzitet Apeiron.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

D. Siniša Tomić, "Digitalization of Sound Using Pulse Code Modulation (PCM)", JITA - Journal of Information Technology and Applications, vol. 13, no. 1, pp. 42-47, 2023.

 

 

D. Dalibor P. Drljača, "Four-Layered Structure of E-Government Systems", JITA - Journal of Information Technology and Applications Banja Luka, vol. 11, no. 1, pp. 44-53, 2021.

 

 

S. Tomić and D. Drljača, "Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina", JITA - Journal of Information Technology and Applications, vol. 9, no. 2, pp. 67-79, 2019.

 

 

S. Tomić, D. Drljača and I. Grujić, "THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION IN BIH, KNOWLEDGE", KNOWLEDGE International Journal, vol. 34, no. 1, pp. 263-270, 2019.

 

 

S. Tomić and D. Drljača, "PRINCIPLES OF MULTIMEDIA LEARNING", KNOWLEDGE International Journal, vol. 26, no. 2, pp. 557-563, 2018.

 

 

S. Tomić, B. Latinović and M. Pašić, "INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM", KNOWLEDGE International Journal, vol. 16, no. 2, pp. 595-600, 2017.

 

 

B. Siniša Tomić, "INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONICEDUCATION SYSTEM", 12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, vol. 16, no. 2, pp. 595-600, 2017.

 

 

S. Tomić, "ICT IMPLEMENTATION TO THE DISTANCE LEARNING SYSTEM AT APEIRON PAN-EUROPEAN UNIVERSITY (BANJA LUKA) - LEARNING CUBES 4.0", VESTNIK OF RUSSIAN NEW UNIVERSITY. SERIES "MODELS, ANALYSIS, MANAGEMENT, vol. 0, no. 0, pp. 122-130, 2016.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Dalibor Drljača, "ETIČKA PITANJA U IKT", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XV međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2023, Banja Luka, 2023.

 

 

S. Tomić, D. Drljača and Z. Avramović, "e-Education during COVID-19 Pandemic - APEIRON University Practical Experiences", in Zbornik radova sa naučnog skupa-The 1st International Conference on Maritime Education and Development - ICMED, Banja Luka, 2020.

 

 

D. Drljača, J. Latinović and S. Tomić, "Problems of the teaching process maintenance during the Sarscov-2 virus pandemic in the education system of the Republic of Srpska", in Zbornik radova sa naučnog skupa-12. Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2020, Banja Luka, 2020.

 

 

I. Grujić, B. Latinović and S. Tomić, "IZBOR ŠTAMPAČA I SOFTVERSKA PODRŠKA ZA 3D ŠTAMPANJE I 3D BIO-ŠTAMPANJE", in Zbornik radova sa naučnog skupa-XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje - ITEO 2019, Banja Luka, 2019.

 

 

D. Drljača, B. Latinović and S. Tomić, "PREDNOSTI PRIMJENE DIGITALNE AGENDE ZA ZAPADNI BALKAN U BIH", in Zbornik radova sa naučnog skupa-X međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2018, Banja Luka, 2018.

 

 

B. Siniša Tomić, "CONCEPTS OF MULTIMEDIA LEARNING", in Zbornik radova sa naučnog skupa-НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО, Banja Luka, 2015.

 

 

S. Tomić, "MULTIMEDIA IN E-LEARNING", in Zbornik radova sa naučnog skupa-4-th International Conference "Information Technologies in e-Education", -, 2012.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

S. VELIBOR SRDIĆ, IDO HISTORY BOOK 1981-2021, Banja Luka: Atlantik bb, Banja Luka, 2021.

 

 

S. Tomić, Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron, 2019.

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

S. Tomić, "Napredne studijske tehnike", Banja Luka: Panevropski uiniverzitet Apeiron, 2014.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Siniša Tomić, Dalibor Drljača

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Digitalization of Sound Using Pulse Code Modulation (PCM)

Godina izdavanja

2023

Stranice

42-47

Godina_Vol_IEEE

13

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Dalibor P. Drljača, Dušan Starčević, Siniša Tomić

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications Banja Luka

Naziv rada

Four-Layered Structure of E-Government Systems

Godina izdavanja

2021

Stranice

44-53

Godina_Vol_IEEE

11

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor;

Naziv časopisa

JITA - Journal of Information Technology and Applications

Naziv rada

Quality Standard for Electronic Education Programs in Higher Education of Bosnia and Herzegovina

Godina izdavanja

2019

Stranice

67-79

Godina_Vol_IEEE

9

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor; Grujić, Igor;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE International Journal

Naziv rada

THE QUALITY STANDARD FOR MULTIMEDIA CONTENT IN E-EDUCATION ON THE EXAMPLE OF HIGHER EDUCATION IN BIH, KNOWLEDGE

Godina izdavanja

2019

Stranice

263-270

Godina_Vol_IEEE

34

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE International Journal

Naziv rada

PRINCIPLES OF MULTIMEDIA LEARNING

Godina izdavanja

2018

Stranice

557-563

Godina_Vol_IEEE

26

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša; Latinović, Branko; Pašić, Miloš;

Naziv časopisa

KNOWLEDGE International Journal

Naziv rada

INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONIC EDUCATION SYSTEM

Godina izdavanja

2017

Stranice

595-600

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Siniša Tomić, Branko Latinović, Miloš Pašić

Naziv časopisa

12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS

Naziv rada

INTELLIGENT TUTORING SYSTEMS AS AN INTEGRAL ELEMENT OF A NEW GENERATION OF THE ELECTRONICEDUCATION SYSTEM

Godina izdavanja

2017

Stranice

595-600

Godina_Vol_IEEE

16

Br. časopisa

2

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša;

Naziv časopisa

VESTNIK OF RUSSIAN NEW UNIVERSITY. SERIES "MODELS, ANALYSIS, MANAGEMENT

Naziv rada

ICT IMPLEMENTATION TO THE DISTANCE LEARNING SYSTEM AT APEIRON PAN-EUROPEAN UNIVERSITY (BANJA LUKA) - LEARNING CUBES 4.0

Godina izdavanja

2016

Stranice

122-130

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

Originalni naučni rad

Vrsta časopisa

Časopis međunarodnog značaja

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Dalibor Drljača, Siniša Tomić

Naziv rada

ETIČKA PITANJA U IKT

Godina izdavanja

2023

Naziv konferencije

XV međunarodni naučno-stručni skup Informacione Tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2023

Grad

Banja Luka

Stranice

180-187

Izdavač

PEU Apeiron

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tomić, Siniša; Drljača, Dalibor; Avramović, Zoran;

Naziv rada

e-Education during COVID-19 Pandemic - APEIRON University Practical Experiences

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

The 1st International Conference on Maritime Education and Development - ICMED

Grad

Banja Luka

Stranice

363-373

Izdavač

Springer

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Jelena; Tomić, Siniša;

Naziv rada

Problems of the teaching process maintenance during the Sarscov-2 virus pandemic in the education system of the Republic of Srpska

Godina izdavanja

2020

Naziv konferencije

12. Međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2020

Grad

Banja Luka

Stranice

69-79

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Grujić, Igor; Latinović, Branko; Tomić, Siniša;

Naziv rada

IZBOR ŠTAMPAČA I SOFTVERSKA PODRŠKA ZA 3D ŠTAMPANJE I 3D BIO-ŠTAMPANJE

Godina izdavanja

2019

Naziv konferencije

XI međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje - ITEO 2019

Grad

Banja Luka

Stranice

158-166

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Drljača, Dalibor; Latinović, Branko; Tomić, Siniša;

Naziv rada

PREDNOSTI PRIMJENE DIGITALNE AGENDE ZA ZAPADNI BALKAN U BIH

Godina izdavanja

2018

Naziv konferencije

X međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za elektronsko Obrazovanje - ITEO 2018

Grad

Banja Luka

Stranice

62-65

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Siniša Tomić, Branko Latinović

Naziv rada

CONCEPTS OF MULTIMEDIA LEARNING

Godina izdavanja

2015

Naziv konferencije

НОВОЕ И ТРАДИЦИОННОЕ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Grad

Banja Luka

Stranice

71-72

Izdavač

Издательство Институт славяноведения Российская академия наук, Панъевропейский университет Апеирон

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Tomić, Siniša;

Naziv rada

MULTIMEDIA IN E-LEARNING

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

4-th International Conference "Information Technologies in e-Education"

Grad

-

Stranice

133-138

Izdavač

-

Kategorija naučnog rada

Originalni naučni rad

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  

Autori

VELIBOR SRDIĆ, SINIŠA TOMIĆ

Naslov

IDO HISTORY BOOK 1981-2021

Godina izdavanja

2021

Grad

Banja Luka

Izdavač

Atlantik bb, Banja Luka

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 

Autori

Tomić, Siniša;

Naslov

Efekti i induktivni karakter multimedijalnog koncepta elektronskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Godina izdavanja

2019

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski univerzitet Apeiron

Kategorija naučne monografije

Monografija republičkog značaja

 


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

Autori

Tomić, Siniša;

Naslov

Napredne studijske tehnike

Godina izdavanja

2014

Grad

Banja Luka

Izdavač

Panevropski uiniverzitet Apeiron

Tip

Udžbenik

 

PREDMETIŠkolska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Multimedijalni sadržaji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Obrada i analiza zvuka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Vektorska grafika i design

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Rasterska (bitmap) grafika i design

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Multimedija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Napredne studijske tehnike i specijalni efekti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

3D animacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2023/24

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Kompjuterska animacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Multimedijalni sadržaji

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Obrada i analiza zvuka

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Vektorska grafika i design

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Rasterska (bitmap) grafika i design

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Multimedija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Vanredni profesor

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta - izbor u više saradničko/nastavničko zvanje

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Da

Naučna disciplina - predmet

Napredne studijske tehnike i specijalni efekti

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o povjeravanju predmeta

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

3D animacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

Školska godina

2022/23

Odgovorni nastavnik

Ne

Naučna disciplina - predmet

Kompjuterska animacija

Akademsko, naučno, istraživačko zvanje

Docent

Tip zvanja

Naučno-nastavno akademsko zvanje

Naziv dokumenta

Rješenje o angažovanju saradnika

 

ČLANSTVA I PROJEKTI