slika radnika


Prof. dr SUAD HAMZABEGOVIĆ

redovni profesor

  • Fakultet pravnih nauka
  • suad.b.hamzabegovic@apeiron-edu.eu

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime

SUAD HAMZABEGOVIĆ

 

Godina rođenja

1963

Mjesto rođenja

Bosanska Krupa

Država rođenja

Bosna i Hercegovina

 

Akademsko zvanje/titula

Doktor pravnih nauka

 

Angažovanje na Panevropskom Univerzitetu Apeiron

Univerzitetski nastavnik - honorarno angažovan / dopunski rad (Org. jedinica: Katedre)

 

BIOGRAFIJA

Kratka biografija

OBRAZOVANJE

FORMALNA EDUKACIJAObrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Doktorat nauka - naučni stepen

Završni rad

Doktorska disertacija

Tema

Parnični dokazni postupak

Datum završetka

27.06.2005

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Magistarski predbolonjski studij - naučni stepen

Završni rad

Magistarski rad

Tema

Zaštita posjeda u građanskom sudskom postupku

Datum završetka

10.10.2003

 

Obrazovna ustanova

Pravni fakultet - Univerzitet u Sarajevu

Država

Bosna i Hercegovina

Nivo studija

Četvorogodišnji studij I ciklusa

Završni rad

Diplomski rad

Tema

-

Datum završetka

28.12.1987

 

NEFORMALNA EDUKACIJA

 

 

BIBLIOGRAFIJA


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Hamzabegović, S.(2013). Problemi i procesne dileme u sudskoj zaštiti posjeda. Univerzitetska hronika, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2013). Procesne dileme slobodnog iskaza svjedoka u sudskom postupku. Univerzitetska hronika, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2004). Osnovne karakteristike zaštite posjeda u građanskom sudskom postupku (Usporedba sa ranijim rješenjima). Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2004). Odluke suda u postupku zaštite posjeda. Ljudska prava, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2004). O nekim spornim pitanjima posjeda i njegove zaštite. Pravni savjetnik, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2004). Neka problemska pitanja u doktrini i sudskoj praksi regulisanja posjedovne zaštite. Revija za pravo i ekonomiju, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2004). Pravo na zaštitu posjeda i samopomoć kao jedan od načina ostvarivanja zaštite posjeda. Pravo i pravda, 0-0.

 

 

Hamzabegović, S.(2003). Neka pitanja pravne prirode posjeda i njegove zaštite. Pravna misao, 0-0.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Hamzabegović, S. (2012). Neki aspekti dokazivanja u individualnim radnim sporovima. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bihać: Pravni fakultet u Bihaću

 

 

Hamzabegović, S. (2012). Institut reorganizacija stečajnog dužnika u stečajnom postupku u domaćem nacionalnom stečajnom zakonodavstvu i uporednom pravu. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bihać: Pravni fakultet u Bihaću

 

 

Hamzabegović, S. (2011). Dokazni postupak prema Otomanskom građanskom zakoniku i Građanskom parničnom postupniku za Bosnu i Hercegovinu. Zbornik radova sa naučnog skupa-Znanstveni skup Austrijski građanski zakonik (1811-2011)" (pp. 0-0). Tuzla: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

 

 

Hamzabegović, S. (2011). Sudske odluke u građanskom postupku i podobnost za priznanje i izvršenje stranih odluka. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bihać: Pravni fakultet u Bihaću

 

 

Hamzabegović, S. (2009). Priznanje činjenica i njegov procesno-pravni značaj u postupku. Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bihać: Pravni fakultet u Bihaću

 

 

Hamzabegović, S. (2009). Neka sporna pitanja dokaznog postupka u teoriji i praksi anglo-američkog prava sa posebnim osvrtom na institut "hearsay". Zbornik radova sa naučnog skupa-- (pp. 0-0). Bihać: Pravni fakultet u Bihaću

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

S. Hamzabegović, "Problemi i procesne dileme u sudskoj zaštiti posjeda", Univerzitetska hronika, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

S. Hamzabegović, "Procesne dileme slobodnog iskaza svjedoka u sudskom postupku", Univerzitetska hronika, vol. 0, no. 0, pp. 0-0, 2013.

 

 

S. Hamzabegović, "Osnovne karakteristike zaštite posjeda u građanskom sudskom postupku (Usporedba sa ranijim rješenjima)", Pravni savjetnik, vol. 2, no. 0, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Hamzabegović, "Odluke suda u postupku zaštite posjeda", Ljudska prava, vol. 1, no. 0, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Hamzabegović, "O nekim spornim pitanjima posjeda i njegove zaštite", Pravni savjetnik, vol. 5, no. 1, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Hamzabegović, "Neka problemska pitanja u doktrini i sudskoj praksi regulisanja posjedovne zaštite", Revija za pravo i ekonomiju, vol. 1, no. 0, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Hamzabegović, "Pravo na zaštitu posjeda i samopomoć kao jedan od načina ostvarivanja zaštite posjeda", Pravo i pravda, vol. 1-2, no. 0, pp. 0-0, 2004.

 

 

S. Hamzabegović, "Neka pitanja pravne prirode posjeda i njegove zaštite", Pravna misao, vol. 11-12, no. 0, pp. 0-0, 2003.

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

S. Hamzabegović, "Neki aspekti dokazivanja u individualnim radnim sporovima", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bihać, 2012.

 

 

S. Hamzabegović, "Institut reorganizacija stečajnog dužnika u stečajnom postupku u domaćem nacionalnom stečajnom zakonodavstvu i uporednom pravu", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bihać, 2012.

 

 

S. Hamzabegović, "Dokazni postupak prema Otomanskom građanskom zakoniku i Građanskom parničnom postupniku za Bosnu i Hercegovinu", in Zbornik radova sa naučnog skupa-Znanstveni skup Austrijski građanski zakonik (1811-2011)", Tuzla, 2011.

 

 

S. Hamzabegović, "Sudske odluke u građanskom postupku i podobnost za priznanje i izvršenje stranih odluka", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bihać, 2011.

 

 

S. Hamzabegović, "Priznanje činjenica i njegov procesno-pravni značaj u postupku", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bihać, 2009.

 

 

S. Hamzabegović, "Neka sporna pitanja dokaznog postupka u teoriji i praksi anglo-američkog prava sa posebnim osvrtom na institut "hearsay"", in Zbornik radova sa naučnog skupa--, Bihać, 2009.

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

 
OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

 
OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

 
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ČASOPISIMA

  

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Univerzitetska hronika

Naziv rada

Problemi i procesne dileme u sudskoj zaštiti posjeda

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Univerzitetska hronika

Naziv rada

Procesne dileme slobodnog iskaza svjedoka u sudskom postupku

Godina izdavanja

2013

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

0

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

Osnovne karakteristike zaštite posjeda u građanskom sudskom postupku (Usporedba sa ranijim rješenjima)

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Ljudska prava

Naziv rada

Odluke suda u postupku zaštite posjeda

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Pravni savjetnik

Naziv rada

O nekim spornim pitanjima posjeda i njegove zaštite

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

5

Br. časopisa

1

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Revija za pravo i ekonomiju

Naziv rada

Neka problemska pitanja u doktrini i sudskoj praksi regulisanja posjedovne zaštite

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Pravo i pravda

Naziv rada

Pravo na zaštitu posjeda i samopomoć kao jedan od načina ostvarivanja zaštite posjeda

Godina izdavanja

2004

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

1-2

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv časopisa

Pravna misao

Naziv rada

Neka pitanja pravne prirode posjeda i njegove zaštite

Godina izdavanja

2003

Stranice

0-0

Godina_Vol_IEEE

11-12

Br. časopisa

0

Kategorija časopisa

-

Vrsta časopisa

Neodređeno

 


OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI U ZBORNICIMA

  

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv rada

Neki aspekti dokazivanja u individualnim radnim sporovima

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet u Bihaću

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv rada

Institut reorganizacija stečajnog dužnika u stečajnom postupku u domaćem nacionalnom stečajnom zakonodavstvu i uporednom pravu

Godina izdavanja

2012

Naziv konferencije

-

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet u Bihaću

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv rada

Dokazni postupak prema Otomanskom građanskom zakoniku i Građanskom parničnom postupniku za Bosnu i Hercegovinu

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

Znanstveni skup Austrijski građanski zakonik (1811-2011)"

Grad

Tuzla

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli i Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv rada

Sudske odluke u građanskom postupku i podobnost za priznanje i izvršenje stranih odluka

Godina izdavanja

2011

Naziv konferencije

-

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet u Bihaću

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv rada

Priznanje činjenica i njegov procesno-pravni značaj u postupku

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

-

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet u Bihaću

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 

Autori

Hamzabegović, Suad

Naziv rada

Neka sporna pitanja dokaznog postupka u teoriji i praksi anglo-američkog prava sa posebnim osvrtom na institut "hearsay"

Godina izdavanja

2009

Naziv konferencije

-

Grad

Bihać

Stranice

0-0

Izdavač

Pravni fakultet u Bihaću

Kategorija naučnog rada

-

Vrsta zbornika

Zbornik radova sa naučnog skupa

 


NAUČNE MONOGRAFIJE

  


OBJAVLJENA POGLAVLJA U KNJIGAMA

  


OSTALE NAUČNE PUBLIKACIJE

  

ČLANSTVA